יפוי כוח למיניהם

פורסם: 19/06/2011 |תגובות: 0 | צפיות: 6,944 | Share

 

 

 

 

יפוי כוח הינו מכשיר משפטי חשוב ביותר לביצוע עסקאות ופעולות משפטיות.

 

 

סוגי יפוי הכוח:

יפוי כוח רגיל - יפוי כוח הניתן על ידי אדם למשנהו לצורך ביצוע פעולה מסוימת או שורה של פעולות הקבועות בו. יפוי כוח יכול להיות כללי והוא יכול להיות מוגבל לפעולה מסויימת, או פעולות מסויימות: למשל יצוג מייפה הכוח בתביעה ספציפית או השתתפות באסיפת דיירים במקום מייפה הכוח בתאריך מסויים או בכלל. ככל שיפוי הכוח כללי ומקיף יותר, הוא מטיל אחריות רבה יותר על השלוח, מיופה הכוח, ובמקביל מקנה לו גם סמכויות נרחבות יותר. כך למשל הטופס הסטנדרטי של יפוי כוח שתקבלו מכל עו"ד בעת פתיחת תיק הוא נוסח מרחיב עד מאוד, שמאפשר לעוה"ד לעשות כל פעולה שהיא, כולל אפילו העברת יפוי הכוח לעוה"ד אחר. לגיטימי בהחלט מצד לקוח לבקש למחוק קטעים מיפוי הכוח החובק-כל הזה. כמובן שיפוי כוח אינו נחלתם של עורכי דין בלבד. כל אדם כשר להיות שלוח לפעולה שהוא עצמו בר-דעת לעשותה, אך לענין זכויותיו וחיוביו יחולו דיני הכשרות המשפטית הכלליים.
אחד המאפיינים המהותיים של יפוי כוח רגיל (כללי או ספציפי) הינו כי הוא ניתן לביטול (בהודעה) או מתבטל אוטומטית בנסיבות מסויימות.

ס' 14 לחוק השליחות:

1. מות אחד הצדדים (מתבטל אוטומטית).
2. העדר כשרות משפטית של אחד הצדדים (למשל מסיבות רפואיות).
3. פשיטת רגל או פירוק של אחד הצדדים.
4. ביטול יפוי הכוח ע"י אחד הצדדים.

למען השלמת התמונה נציין, כי במקרים מסויימים יתבטל אוטומטית יפוי כוח גם כאשר עברו 10 שנים מיום מתן יפוי הכוח – ראה סעיף 6 לחוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה-1964 שקובע כדלקמן:

(א) לא תירשם בפנקס מקרקעין, או בכל פנקס אחר המתנהל על פי חיקוק, פעולה שתקפה תלוי ברישום, אם צד לפעולה מיוצג על ידי ממונה או על ידי מורשה על פי מינוי או הרשאה הניתנים לחזרה, ומיום המינוי או ההרשאה עברו עשר שנים, אלא אם הוגשה בכתב הסכמת הממנה או המרשה לפעולה ולא עברה שנה מיום מתן ההסכמה, או אם בית המשפט התיר את הרישום.

 

יפוי כוח בלתי חוזר – יפוי כוח לעשיית פעולה המקנה זכויות למיופה הכוח או לצד שלישי, ואשר לא ניתן לחזור ממנו או לבטלו, אלא בהסכמת מי שלטובתו נועדה הפעולה, או על ידי בית משפט. אין במות מיפה הכוח כדי להשפיע על תוקפו של יפוי כוח בלתי חוזר.
יפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל בעסקאות מקרקעין, כדי להבטיח את העברת הזכויות בנכס על שם הקונה, לאחר ששילם את מלוא התמורה בעדו. מתן יפוי כוח בלתי חוזר, אפילו לשלוחו של המוכר, מותיר את המוכר ללא סמכויות לגבי הממכר וללא שליטה כלכלית עליו. מתן יפוי כוח או מינוי נציג שיפעל לטובתו ובשמו של השולח מהווה פעולה של שליחות ואינה מהווה מכירה מבחינה כלכלית. "הסמכה" שכזו נועדה למנות נציג שיפעל בשם השולח שפעולותיו ייוחסו לשולח ולא לנציג שאין לו כל אינטרס כלכלי בזכות המועברת. ואולם, מתן יפוי כוח, במיוחד אם הוא בלתי חוזר, עשוי להקנות לשליח שליטה כלכלית מוחלטת על הזכות המועברת, ויכול הוא לשמש כאמצעי לעקיפת חוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג-1963, על ידי העברת זכות במקרקעין ללא תשלום מס. לכן יש סעיף בחוק זה (ס' 53) שנועד להסדיר את הבעיה כך שעו"ד למשל שמקבל יפוי כוח בלתי חוזר מצד לעיסקה לא יחשב בעצמו כצד אלא רק יוכל למלא את שליחותו עבור לקוחו.

יפוי כוח נוטריוני - ייפוי כוח אשר נחתם בנוכחות נוטריון, לאחר שהנוטריון זיהה את מייפה הכוח ואימת את חתימתו על המסמך. נוטריון זו הכשרה והסמכה מיוחדת שרשאי לעשות עו"ד בעל ותק מסויים. למעשה כאשר מיופה הכוח אינו עו"ד הרי שנדרש נוטריון כדי לאשר את החתימה של נותן יפוי הכוח. אבל בפועל זה לא תמיד נדרש, למעט מול מוסדות כמו בנקים או רשויות שונות. בתחום הבתים המשותפים למשל אין הקפדה על כך ונהוג לכבד גם יפוי כוח רגיל, ללא אימות נוטריוני ואף ללא אימות חתימה ע"י עו"ד שאינו נוטריון. מכל מקום יפוי כוח נוטריוני ניתן לביטול ככל יפוי כוח רגיל ואין בחותמת הנוטריונית כדי להפכו לבלתי חוזר.

חוק השליחות
זהו החוק שמסדיר את הנושא. שליחות היא יפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי. כל פעולה משפטית יכולה לשמש נושא לשליחות, חוץ מפעולה שלפי מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית. למשל להודות או לכפור באשמה במשפט פלילי היא פעולה שאין אפשרות ליפות כוחו של עו"ד לעשותה במקומך. שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח. קיבל אדם עליו להיות שלוח, חייב הוא לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו. שליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השלוח השלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם. כשיש לכם ספק האם מולכם אכן מיופה כוח כדאי לדרוש יפוי כוח בכתב ו/או לברר עם נותן יפוי הכוח האמנם כך הם פני הדברים.

בתים משותפים
בתחום הבתים המשותפים נפוץ למדי השימוש ביפוי כוח, בעיקר בהקשר לאסיפות דיירים, אבל לא רק. נוהגים למצוא זאת בעיקר כאשר בעלי דירות בוחרים שלא להגיע בעצמם לאסיפת הדיירים ומייפים כוחו של אחר (שכן שהוא בעל דירה אחר; שוכר שלהם; קרוב משפחה; עו"ד; או כל מאן דהוא) להשתתף באסיפה במקומם. ניתן להגביל יפוי כוח כזה לאסיפה מסויימת ואפילו לנושאים מסויימים בלבד שבסדר היום. מעשית ולמען הסדר הטוב והמינהל התקין, אין מקום לדבר בתחום זה על יפוי כוח אלא אם הוא בכתב. מומלץ לוועד הבית להפיץ נוסח אחיד של יפוי כוח בין כל הדיירים.  

נהוג שלא לדרוש אימות חתימה של עו"ד או נוטריון, גם כאשר יפוי הכוח ניתן למי שאינו עו"ד. כמובן שבית רשאי לעגן בתקנון הסדר אחר, קפדני יותר או לעגן נוסח מחייב של יפוי כוח. אני ממליץ להקפיד בכל זאת על דרישות מינימליות כגון זיהוי ברור של נותן ומקבל יפוי הכוח: שם מלא, ת"ז ומס' דירה של שניהם; חתימה ברורה; תאריך; נושא שלגביו ניתן יפוי הכוח, נניח אסיפה מסויימת. אם בעלי הדירה שמייפים את הכוח הם זוג הרי ששניהם צריכים לחתום ולא ראוי להסתפק בחתימת אחד מבעלי הדירה בלבד. כדאי לקבוע נוהל מיוחד לכך וכן טופס שיהיה זמין לכל דורש ויצור אחידות.

יפוי כוח יכול להינתן גם למי שאינו בעל דירה אחר.
למעשה התקנון המצוי (התוספת השניה לחוק המקרקעין) מדבר ישירות על מיופה כוח רק בהקשר לאסיפת דיירים. אבל אין ספק שמכוח חוק השליחות יכול למשל שוכר לקבל מבעל דירה יפוי כוח לטפל בכל ענייניו מול הועד. כנ"ל עו"ד שמקבל יפוי כוח כללי, לאו דווקא לעניין אסיפת דיירים. ליפות כוחו של אדם לטפל בשימך ועבורך בפעולות שונות, זו זכות בסיסית. האם חבר ועד יכול לתת יפוי כוח לחבר ועד אחר או בכלל למאן דהוא להשתתף במקומו בישיבת ועד ? – לטעמי התשובה היא שלילית. בדומה לדירקטוריון של חברה, זוהי כהונה אישית שאינה מאפשרת השתתפות ע"י בא כוח. בעניין זה אני מפרש את התקנון המצוי כהסדר שלילי. יחד עם זאת נראה כי סעיף בתקנון מוסכם המאפשר נוהל של יצוג חבר ועד ע"י שלוח בישיבת ועד ספציפית, יהיה סעיף חוקי.  

 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/101357/יפוי-כוח-למיניהם

  השאר תגובה למאמר זה

  Shahar Brot Adv

  הגישה בארץ כמו גם בעולם המערבי היא שהחיות הן קניין ואמצעי בידי האדם. הסחר הלא חוקי בחיות בעולם הוא השלישי בגודלו כשלפניו רק סחר בסמים וכלי נשק, והסחר כולל את כל סוגי החיות, בעיקר חיות שמספקות בסיס למוצרים המפיקים מהם, כגון מזון, עורות ועורות לבגדים, מוצרי קוסמטיקה, תרופות וכך הלאה. זהו אחד הגורמים העקרים לזנים נכחדים.

  על ידי: Shahar Brot Advl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 29/11/2014
  Shahar Brot Adv

  היסטוריה, עקרונות, סוגי אמנות, הדין הישראלי המשפט הבינלאומי החל את דרכן באמצע המאה ה-18 כאשר נחתמה האמנה הראשונה ב-1864, היא אמנת ז'נבה שבשוויץ, בעקבות התנהלות המדינות בזמן מלחמה. האמנה היא בעצם הסכם, סדרת חוקים בעלת צדדים רבים (מדינות) הבוחרים להתחייב לה ולהתנהג בהתאם לחוקים הקבועים בה כמו מסגרת לפתרון סכסוכים בן מדינות.

  על ידי: Shahar Brot Advl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 29/11/2014

  מאמר זה נועד לעזור לבעלי עסקים ששילמו להם בצ'קים אך הצ'קים חזרו והם צריכים להתמודד לבדם מול הבנקים, מספר טיפים שנותנים פתרונות מלאים למצבים שונים שבהם העסק יכול לקרוס.

  על ידי: יאירl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 29/10/2014 lצפיות: 11

  חייב הנמצא בהליך משפטי מול נושיו אינו יודע מנוח ויש לפני שתי אפשרויות פשיטת רגל או איחוד תיקים וסביר להניח שלא יצליח לשלם חובות אלה עד סוף חייו, יהיה מעוניין לפשוט רגל גם אם זה לא פשוט וסביר להניח שאף יהיה חייב לערב משרד עורך דין פשיטת רגל

  על ידי: גיל יהלוםl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/10/2014

  בשנות ה-20 של המאה הקודמת הומצא מכשיר הפוליגרף (וכפי שהוא מוכר שמכשיר זה מוכר גם בשמו הנוסף – מכונת האמת) בארצות הברית על מנת להצליח להבהיר מצבים בהם לא ברור האם אדם דובר שקר או דובר אמת.

  על ידי: חי סl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 23/09/2014 lצפיות: 18
  אברהם פכטר

  בית המשפט העליון – החזיר את התיק להשלמת שמיעת עדויות חדשות בעניין רצח הילדה תאיר ראדה ז"ל, להרכב המחוזי בנצרת שהרשיעו ברצח פה אחד. ההרכב הרשיעו פעם נוספת והתיק חזר לעליון. מדובר בהרכב שבו כיהן השופט כהן – הנמצא עתה בחקירה פלילית וספק אם יוחזר להרכב. ואי לכך העליון נקט בהליך חריג ויכריע בתיק בעצמו.

  על ידי: אברהם פכטרl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 20/09/2014 lצפיות: 16

  תובעים את משרד הביטחון? את הביטוח הלאומי או את חברת הביטוח שלכם? גם במקרים בהם האמת אינה משתמעת לשתי פנים וגם באלו הלוטים באפילה, עדיין תצטרכו לעמוד בפני ועדה רפואית על מנת להוכיח את מצבכם הרפואי והיא זו שתקבע כמה אחוזי נכות מגיעים לכם, אם בכלל.

  על ידי: אביעד בונהl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 25/08/2014 lצפיות: 17

  פשיטת רגל לא קשורה רק לחברות או לבתי עסק, כפי שאנשים נוטים לחשוב. פשיטת רגל לאדם פרטי שנקלע לחובות, רלוונטית בהחלט ויכולה להיות בשבילו פתרון מצוין.

  על ידי: עו"ד אייל אשכנזיl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 24/08/2014 lצפיות: 17
  עו"ד עפר שחל

  האם ניתן להקים סוכה ברכוש המשותף ללא אישור והסכמה? האם ניתן להתחבר לחשמל? היכן מאחסנים את הסוכה במשך השנה? כל מה שרצית לדעת בענין סוכה בבית משותף.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 03/10/2014 lצפיות: 15
  עו"ד עפר שחל

  קוסטה ריקה היא מדינה מדהימה ומאוד מתאימה לטיולי משפחות. שבועיים ברוטו זה המינימום אבל אפשר להיות בה גם יותר מחודש ולא לראות את הכל.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl נופש ותיירות> יעדים בעולםl 19/08/2012 lצפיות: 4,626
  עו"ד עפר שחל

  בילוי שיגרתי במועדון זיזי בתל אביב. עם או בלי טריפו. לבילוי ב"זיזי" לקחה אותי הפעם בליינית מומחית מקצועית מדופלמת ברמה הגבוהה ביותר, בליינית מרתפים וחזיריות תל אביבית מנוסה, שהעיר בלילה מוכרת לה כמו שהמיטה שלי בלילה מוכרת לי.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl בידור ופנאי> בידור - כלליl 26/10/2011 lצפיות: 93
  עו"ד עפר שחל

  החוק בישראל מבחין בין בית משותף "רגיל" לבין בית משותף "מורכב". מה המשמעות של ההגדרה או הסטאטוס הזה? למי זה טוב, מתי ולמה? על כל אלה ננסה להשיב, באופן לא מורכב ככל שניתן.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 31/05/2011 lצפיות: 1,649
  עו"ד עפר שחל

  פיצול דירה אחת למספר יחידות – אפילו אם אין לו כל ביטוי חיצוני - חורג משיפוץ פנימי של דירה בכך שהוא מחייב קבלת היתר בנייה לפי דיני התכנון והבנייה. פיצול דירה ללא קבלת היתר כאמור הינו בגדר עבירה פלילית ועלול לגרור, מעבר לדרישה להחזרת המצב לקדמותו, גם קנסות כבדים.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 07/02/2011 lצפיות: 2,347
  עו"ד עפר שחל

  לאחרונה (נובמבר 2010) שמענו כולנו על המקרה הטרגי של הפעוטה שנמחצה למוות מדלת שהושארה בחדר מדרגות של בית משותף בירושלים. המקרה המזעזע הזה מעורר את השאלה מי עלול לשאת באחריות לנזקים ותאונות שנגרמים בשטחים משותפים של הבית.

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 05/11/2010 lצפיות: 1,898
  עו"ד עפר שחל

  למה נותרה התכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה תכנית על הנייר בלבד? ומדוע גם הצעת החוק החדשה (מספטמבר 2010), שמבקשת להוריד את הרוב הנדרש משני שליש ל- 51% לא תשנה דבר?

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 01/11/2010 lצפיות: 201 lתגובות: 1
  עו"ד עפר שחל

  מתי ניתן לקבל החזר אגרה בתביעה שמגישים אצל המפקח על המקרקעין, בתחום הבתים המשותפים ומהו ההחזר

  על ידי: עו"ד עפר שחלl חוק ומשפט> מקרקעיןl 05/07/2010 lצפיות: 717
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast