מושגים במקרקעין - חלק א'

פורסם: 20/06/2011 |תגובות: 0 | צפיות: 221 | Share

מושגים במקרקעין

מקרקעין

על פי סעיף ההגדרות בחוק המקרקעין, המדובר הוא ב"קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה".

בעלות

הזכות הקניינית "הבכירה" המוגדרת בסעיף 2 לחוק המקרקעין, כדלהלן: "הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עיסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם". בהתאם להוראות סעיפים 11 ו- 12 לחוק המקרקעין, "הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע ... והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו..." . כמו כן, "הבעלות בקרקע חלה גם על הבנוי והנטוע עליה ועל כל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה...".

בעלות משותפת

כעולה מהוראות סעיפים 27-28 לחוק המקרקעין הכוונה לקרקע ששייכת לכמה בעלים, כשבעלותו של כל אחד מהם, לפי חלקו היחסי, משתרעת ומתפשטת על פני כל שטח הבעלות ואין לשום שותף חלק מסויים בו. מכאן, במצב בו ישנם שני שותפים שווים בבעלות על קרקע, לכל אחד מהם 50% בבעלות על הקרקע, אבל לא על חלק מסויים באותה קרקע. לצורך חלוקת הקרקע יש להפריד או לפרק את אותה שותפות ולנסות, במידת האפשר, לפצלה גם ברישומי הטאבו.

שכירות
חוק המקרקעין בהוראות סעיפים 78-84 קובע, כי עסקינן בזכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם, שלא לצמיתות  בניגוד לבעלות, ניתן להשכיר חלק מסויים במקרקעין.

נהוג להכיר בשלושה סוגי שכירויות: 1) שכירות קצרה – שכירות עד לתקופה של חמש שנים; 2) חכירה – שכירות לתקופה של למעלה מחמש שנים ועד לעשרים וחמש שנים שניתן לרשמה בטאבו; 3) חכירה לדורות – שכירות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנה שניתן לרשמה בטאבו (זכות זו נפוצה בישראל בעסקאות נדל"ן בהן מוחכרת קרקע לתקופה של 49 שנה, אשר מתחדשת לתקופות זהות "אוטומטית".

השאלה
זכות להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם, שלא לצמיתות, שהוקנתה שלא בתמורה. ככלל, על שאילה חלות אותן הוראות החלות על שכירות.

הערת אזהרה

המדובר הוא ברישום בטאבו של התחייבות בכתב לעשות עיסקה במקרקעין או להימנע מלעשות עיסקה במקרקעין.

מטרת ההערה היא למנוע עריכת עיסקה הסותרת את תוכן ההערה. לשם המחשה, בעת חתימה על הסכם לרכישת דירה (או אפילו זכרון דברים), הרוכש זכאי לרשום הערת אזהרה, מיד לאחר חתימת ההסכם, כדי למנוע ממוכר הדירה את האפשרות למכרה פעם שניה, לאדם אחר. מאחר והרוכש אינו יכול בד"כ לרשום את הדירה על שמו, מיד עם חתימת ההסכם, אלא רק בגמר ביצוע התשלומים ויתר ההתחייבויות שבהסכם, כל מה שיש לו עד לרישום הדירה על שמו זה הסכם המכר. כדי ליתור איזון ביחסי הכוחות שבין הצדדים ולהביא לתיקון העיוות שבעסקת המכר, נתאפשר מעין שדרוג של הזכות מהרמה החוזית בלבד לרמה "קניינית" (שתחול לא רק ביחסים שבין הקונה למוכר אלא גם כלפי צדדים שלישיים) בדמות הערת האזהרה ורישומה. חשוב לציין, כי מי שזכאי לרשום את הערת האזהרה לטובתו (למשל קונה שיש לו חוזה לרכישת דירה) יכול לרשמה גם ללא צורך בקבלת הסכמת הצד השני לעיסקה.

הערת אזהרה אפשר ותירשם על בעלות בקרקע וכן בעסקאות חכירה, שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתא.

משכנתא
הוראות סעיפים 1, 85-91 לחוק המקרקעין קובעות, כי משכנתא היא מישכון של מקרקעין. מישכון הוא שיעבוד של נכס כערובה לחיוב.

הצדדים לעסקה הם הנושה (בעל המשכנתא), וההחייב הממשכן (בעל הזכות במקרקעין). החייב מעמיד את המקרקעין כבטוחה לפרעון חובו או לפרעון חובו של אחר. אם החייב לא יקיים את חיובו, רשאי הנושה לממש את הנכס ולגבות את חובו.

המשכנתא אינה פוגעת בזכותו של בעל מקרקעין להחזיק בהם, להשתמש בהם ולעשות בהם כל עסקה, בכפוף לתנאי המשכנתא.

בעל המשכנתא רשאי להעביר את המשכנתא, או חלק ממנה לאדם אחר, יחד עם החוב המובטח באמצעותה, ללא הסכמת בעל המקרקעין וזאת בכפוף לתנאי המשכנתא. בעל המקרקעין רשאי לפדות את המשכנתא לפני סיום המועד לקיום החוב ולא ניתן להתנות על הוראה זו.

רישום המשכנתא ניתן לביטול על ידי הצדדים, אם חתמו על שטר פדיון משכנתא.
אין מניעה לשעבד מקרקעין ממושכנים במשכנתאות נוספות, וזאת בכפוף לתנאי המשכנתא.

מימוש המשכנתא נעשה על פי פסק דין של בית המשפט או צו של ראש ההוצאה לפועל והמימוש יהיה כפי שממומש נכס מקרקעין שהוטל עליו עיקול בהוצאה לפועל.

זיקת הנאה

על פי הוראות סעיפים 92-98 לחוק המקרקעין זוהי זכות לסוג שימוש מסויים, שאין עימה זכות להחזיק בהם. זיקת הנאה יכולה להיות לטובת מקרקעין או לטובת אדם פלוני או קבוצת אנשים. זיקת-הנאה יכול שתקבע - 1) כי בעל המקרקעין הזכאים או מי שהזיקה ניתנה לטובתו זכאי לשימוש מסויים במקרקעין; 2) כי בעל המקרקעין חייב להימנע מביצוע פעולה מסויימת באותם מקרקעין; 3) בעל המקרקעין חייב לבצע פעולה מסויימת במקרקעין; 4) בעל המקרקעין אינו זכאי למנוע ביצוע פעולה מסויימת במקרקעין הזכאים.

מי שהשתמש בזיקת הנאה במשך 30 שנה ברציפות רכש את הזכות וזכאי אף לרושמה בטאבו. כלומר, בעלי הקרקע עצמם, לא יוכלו "לנשל" את בעל זיקת ההנאה מזכותו ובעלותם על הקרקע תהא כפופה לזיקה זו.

מאחר ומדובר בעסקה במקרקעין, התחייבות להקנות זיקת הנאה חייבת להיעשות בכתב, וזיקת ההנאה טעונה רישום. זיקת הנאה היא לתקופה בלתי מוגבלת, ברם, ניתן לקבוע בתנאי זיקת ההנאה תקופה לזיקה. בית המשפט רשאי לבקשת צד מעוניין, או היועץ המשפטי לממשלה, לבטל את הזיקה או לשנות את תנאיה. זכות מעבר – זכות מעבר היא סוג של זיקת הנאה, למשל, הקצאת שביל לטובת הציבור או דרך לטובת בעל מקרקעין מסויים, המוקף בחלקות קרקע של בעלים אחרים. היא יכולה להיות זכות מעבר לכל השכנים לגג או לארונות חשמל.

זכות קדימה

מוסדרת בהוראות סעיפים 99-106 לחוק המקרקעין. לפיהם, בעל מקרקעין יכול לרשום בטאבו זכות קדימה לטובת פלוני, כשלזה האחרון תהא "זכות סרוב ראשונה" לרכישת או קבלת הקרקע והבעלים לא יוכל להעביר את הקרקע לאחר, אלא אם הציע אותה תחילה לבעל זכות הקדימה. יצוין, כי מתן עדיפות לבעל זכות קדימה חלה על העברת בעלות במקרקעין או העברת חכירה לדורות.

המקרים בהם קיימת זכות קדימה: 1) זכות קדימה מכח הסכם; 2) זכות קדימה בין יורשים במשק חקלאי; 3) זכות קדימה בין בני זוג, כאשר מדובר במקרקעין הנמצאים בבעלות משותפת של בני הזוג והמקרקעין הם אחד מאלה - א. משק חקלאי או בית עסק המתנהלים על ידם במשותף; ב. דירה המשמשת להם למגורים. במקרה זה לא יהיה בן הזוג זכאי להעביר את חלקו לאחר, אלא אם הציע אותו תחילה לבן זוגו.

דיירות מוגנת

שיטה שהונהגה בעבר ולפיה, דיירים לא נדרשו לסלק ידם מן המקרקעין בסוף תקופת השכירות או ביטול החוזה. זכות זו, אינה זכות במקרקעין, אלא "זכות אישית" בלבד שנועדה להבטיח הגנה מפני פינוי הדייר מהנכס, בניגוד לרצונו. בכדי לזכות במעמד של 'דייר מוגן', על המבקש להוכיח כי שילם 'דמי מפתח', לאור הוראות סעיף 9 לחוק הגנת הדייר.

דמי מפתח

כל תמורה שאינה דמי שכירות, הניתנת בקשר לשכירות של המושכר, או בקשר לקבלת החזקה, או להחזרת החזקה במושכר (תקופת ההתיישנות של תובענה לתשלום דמי מפתח או לפינוי היא שנה).

מקרקעי ציבור

מקרקעי ישראל כמשמעותם ב'חוק יסוד: מקרקעי ישראל' וכן מקרקעין של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם על ידי חיקוק.

מקרקעי יעוד

מקרקעי ציבור שמיועדים לתועלת הציבור, כגון: שפת הים, נהרות, דרכים ומסילות ברזל, נמלי תעופה וכיו"ב.

כך למשל, בישראל לא ניתן לרכוש בעלות על רצועת חוף ולהפכה ל'פרטית', שכן זו  החוף תמיד תהא ציבורית (אם כי לא תמיד יהיה פתוח לציבור וישנן רצועות חוף הסגורות לכניסה, מטעמי "שטח צבאי").

המידע דלעיל הינו כללי ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/101412/מושגים-במקרקעין-חלק-א039

  השאר תגובה למאמר זה

  על פי ההוראות שבחוק, תנאי לכיבודה של זכות במקרקעין הוא רישומה בפנקסי המקרקעין, הצורך בפומביות נובע מכך שהזכות הקניינית היא זכות שחלה כלפי כל העולם (In Ram) וכולם צריכים להיות מודעים לזכות כדי לכבדה. כל עוד לא נרשמה הזכות – יש למקבל הזכות, זכות חוזית, שתוקפה הוא בין הצדדים בלבד (In Persona).

  על ידי: שלוםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/09/2010 lצפיות: 181
  עו"ד תומר כרמי ,עו"ד אלעד קרן

  אנו מפרסמים היום את המאמר הראשון בסדרת מאמרים הנוגעים לעסקאות מקרקעין מסוגים שונים, מאמר זה מהווה מעין מורה נבוכים לכל אדם העומד בפני רכישת דירה. השתדלנו לגעת בכל השלבים בהליך רכישת הדירה, החל משלב המו"מ וכלה בשלב העברת הזכויות בטאבו, כולל הסבר למונחים אותם תשמעו הרבה במקרה והחלטתם לבצע עסקה של רכישת דירה. בעתיד יפורסמו מאמרים נוספים בסדרת מאמרי המקרקעין בהם ניגע בתחום זה מכיוונים שונים, כגון: רכישת דירה מקבלן, קבלת דירה בירושה ועוד סוגים שונים ומגוונים של עיסקאות.

  על ידי: עו"ד תומר כרמי ,עו"ד אלעד קרןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 20/07/2010 lצפיות: 4,118

  בימים אלו, בהם כל פיסת קרקע שווה זהב, אין ספק כי אחד התחומים המעניינים ביותר בעולם החוק והמשפט הוא דיני מקרקעין, תחום העוסק במגוון סוגיות חשובות בנושא קרקעות ונדל"ן. דיני המקרקעין, אשר את הדיונים עליהם החלו עוד בתקופת התנ"ך, נמצאים כיום בתחום אכיפתם של בתי המשפט, יחד עם המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בלשכה הראשית של פרקליטות המדינה.

  על ידי: קידום אתרים - SEO Israell חוק ומשפט> מקרקעיןl 22/04/2012 lצפיות: 129
  עו"ד עמית דביר

  סביר להניח כי כל מי שחיפש או מחפש נדל"ן לרכישה נתקל מדי פעם בפרסומים של נכסים למכירה במחירים מאד נמוכים יחסית לערך שלהן, ואז הוא מגלה "באותיות הקטנות" כי מדובר בדירה או עסק ב"דמי מפתח". מה משמעות הדבר? האם רכישה כזו משתלמת? מהן הזכויות והחובות של דייר בדמי מפתח? האם ניתן למכור את הנכס לאחר מכן? האם הנכס עובר בירושה? על שאלות אלו ננסה לענות בקצרה ברשימה להלן תוך עמידה על עיקרי הדברים.

  על ידי: עו"ד עמית דבירl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/09/2010 lצפיות: 3,582

  במכירת מקרקעין חלים מסים שונים. חשוב שהצדדים להסכם המכר ובאי כוחם יכירו את ההיבטים השונים של דיני המסים ואת השלכותיהם על העסקה ועל הצדדים לה. לכל הפחות, על הצדדים להסכם המכר לוודא כי יש בידם את התשובות לשאלות הבאות:

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 19/08/2014 lצפיות: 52

  ביום 13.3.2011 ניתן פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בעניין קר פרי ואח' (להלן- "המערערות") (ע"מ 1278/02) (להלן: "פס"ד 2011"). המערערות הינן בעלות מחסני קירור באזור התעשייה בחולון, שהוקמו על מקרקעין שבבעלות המינהל (להלן: "המקרקעין"). המערערות רכשו את זכויות החכירה במקרקעין מידי תנובה (שהייתה בעלת זכויות החכירה עפ"י הסכם חכירה לתקופה של 49 שנים שנסתימו בשנת 2001), בכמה מועדים- בשנות השישים והשבעים.

  על ידי: ארצי את חיבה פתרונות מיסויl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 03/04/2011 lצפיות: 199

  משכיר נכס שאינו מקפיד על ציון תקופת הערבות בגוף כתב הערבות או לחילופין אינו מפנים את העובדה כי הערבות איננה מתחדשת מעצמה כל אימת שהסכם השכירות מתחדש, טועה.

  על ידי: עו"ד ונוטריון דן הלפרטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 26/05/2008 lצפיות: 13,304

  הזהות האוטומטית שנוטים אחדים לעשות, בין זכות החכירה לבעלות על מקרקעין, גורמת לעיתים לצרות גדולות לרוכשים, אשר לא בדקו את טיבה וטיבעה של זכות החכירה לעומק.

  על ידי: עו"ד יואב בורשטייןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 16/03/2011 lצפיות: 297
  עו"ד נועם אליה

  מעטים יודעים, כי גם אנו כשוכרים יכולים לשאת ולתת ביחס לעניינים משפטיים כאלו ואחרים בבאנו לכרות הסכם שכירות מחייב עם בעל דירה, דבר שהינו בעל השלכות רבות על היחסים העתידיים ביניינו כשוכרים לבין בעל הבית, כמשכיר.

  על ידי: עו"ד נועם אליהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 01/04/2012 lצפיות: 287
  עורך דין ירון גיל

  במאמר הבא אנסה לפרט את הנושאים המהותיים הנדרשים להופיע בהסכם השכירות, נושאים המפרטים את חובותיו של המשכיר מחד ואת הבטחת זכויותיו ומניעת קיפוחו של השוכר מאידך.

  על ידי: עורך דין ירון גילl חוק ומשפט> מקרקעיןl 11/11/2014 lצפיות: 35
  עו"ד אבי קסלר

  בקרוב נחגוג עשור להולדת התוכנית המבורכת "תמ"א 38". מאז ועד היום נמצאים בצנרת התכנון והביצוע אלפי פרויקטים ברחבי הארץ. היום, יותר מתמיד, התחדשות עירונית בכלל, ותמ"א 38 בפרט, מהווה פתרון אפקטיבי למצוקת הדיור ולהגדלת מספר יחידות הדיור הזמינות במרכז. כמו כן, הפרויקט מעניק ביטחון לדיירים, אשר מבנה הבניין שלהם עובר חיזוק ושיפוץ ולדירתם מתווסף ממ"ד דירתי. (ממשלת ישראל- לתשומת ליבך פתרון מהיר ומיידי לבעיית הדיור ולמיגון האזרחים).

  על ידי: עו"ד אבי קסלרl חוק ומשפט> מקרקעיןl 28/03/2015
  יואב בן סימון

  שריפה פרצה בדירת בני זוג באשקלון וגרמה לנזקים רבים. בני הזוג לא תיארו לעצמם כי בנוסף לכך שכל רכושם נשרף, בעלי הדירה יתבעו מהם פיצוי של כ-322 אלף שקלים.

  על ידי: יואב בן סימוןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 18/03/2015
  יואב בן סימון

  בעלי דירות בבניין ישן בנשר, המשקיף על הר הכרמל, התעוררו בוקר אחד וגילו שעל הנוף הירוק והמואר מעיבים בניינים אימתניים. אף שאיחרו את המועד לתבוע על ירידת ערך ומטרדים, הם זכו לפיצוי על עגמת הנפש שגרמה להם חברת הבנייה.

  על ידי: יואב בן סימוןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 15/03/2015

  מה גובה מס רכישה ומס שבח במתנה בין קרובים, השינוי בחוק מיסוי מקרקעין המתייחסים להעברה ללא תמורה בין קרובים

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015 lצפיות: 13

  עקרונות בחישוב מס שבח ומס רכישה בעסקאות מקרקעין בין קרובים. כיצד ממוסיות מתנות בין קרובים, מיהו קרוהב לעניין מס שבח ומס רכישה.

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015 lצפיות: 94

  על חובת עוה"ד בבדיקות מקדמיות קודם לעריכת עסקה במקרקעין. מה על עורך הדין לבדוק, באילו מרשצים עליו לבקש מידע לגבי הנכס ומה הסכנות הטמונות בקבלת ליווי משפטי בעסקת מקרקעין מעורך דין שאינו מנוסה

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/01/2015 lצפיות: 14

  במאמר זה נסקור את האפשרות החדשה ( יחסית ) של המשכיר לפנות את השוכר מן הנכס - בדרך של פינוי מושכר.

  על ידי: רויl חוק ומשפט> מקרקעיןl 09/01/2015 lצפיות: 19
  עורך דין ירון גיל

  בתחילת חודש ינואר הקרוב, אמור להיכנס לתוקפו, לאחר אישורו, ע"פ שלבי החקיקה בכנסת, חוק שכירות הוגנת. הצעת החוק, אמורה לתת מענה ותקווה, ללמעלה מ-2 מליון אזרחים במדינת ישראל, המתגוררים כיום בשכירות ואשר יחסיהם עם המשכירים להם דירות מגורים, אינם מעוגנים בחוק וכפועל יוצא זוכים השוכרים ליחס שאינו הוגן, סביר ולאי וודאות משפטית ביחסים המשפטיים שבין הצדדים. תחולת החוק אמורה לחול על חוזים חדשים, שיחתמו החל מה- 1.1.2015 ועד לתאריך 1.1.2020. להלן מספר סוגיות מרכזיות לגביהן אמור החוק לתת מענה

  על ידי: עורך דין ירון גילl חוק ומשפט> מקרקעיןl 30/11/2014 lצפיות: 47
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  על השינויים אשר חלו לאחר כניסתו לתוקף של תיקון מס' 22 לחוק הכניסה לישראל ולאחר כינון בית הדין לעררים

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> הגירהl 04/08/2014 lצפיות: 31
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  על הקשר ההדוק בין תביעת אבהות, בדיקת רקמות וההשלכה הנודעת לעניין רישום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> הגירהl 31/07/2014 lצפיות: 52
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  אזרח זר (תייר) ששוהה בישראל מכוח אשרת ביקור מסוג ב/2 יכול, בתנאים מסוימים, להאריך את שהייתו בישראל לתקופה נוספת.

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> הגירהl 30/07/2014 lצפיות: 62
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  כל מי שחפץ לערור על החלטה שניתנה בעניינו על ידי איזה מהלשכות המקומיות או גורמי מטה ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים (להלן: "הרשות") יכול להגיש ערר באופן שיפורט להלן (אלא אם כן נקבע אחרת בנוהל הרלוונטי לעניינו).

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> הגירהl 30/07/2014 lצפיות: 45
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  כינון בית הדין לעררים נועד כדי שזה יהווה טריבונל נפרד ומקצועי שיחליף בעניינים הנתונים בסמכותו הן את בית המשפט לעניינים מנהליים והן את וועדות ההשגה, וירכז את המומחיות המקצועית והמשפטית בנושאי זרים והגירה לישראל בידי ערכאה שיפוטית אחת המתמחה בהם, תוך ייעול ופישוט ההליכים.

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> הגירהl 07/07/2014 lצפיות: 86
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  כחלק מחבילת הצעדים בהם נקטה ממשלת ישראל בניסיונה להתמודד עם קצב ושיעור עליית מחירי הדיור בשנים האחרונות, חוקק 'חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א – 2011' (להלן – החוק). החוק נועד לנסות ולהביא לשינוי מגמה בשוק הדיור באמצעות מתן הקלות ופטורים ממיסוי לא מבוטלים שיעודדו, כך מקוים, ביצוע עסקאות וכפועל יוצא להגדלת היצע הדירות ולהוזלת מחירן.

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 08/12/2011 lצפיות: 234
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  "חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963" (להלן: "החוק") הוא שמסדיר את היבטי המיסוי הנוגעים לעסקאות מכירה ורכישה של דירות מגורים. החוק עוסק בהטלת שני מיסים – מס שבח, המוטל על מוכר הדירה, ומס רכישה, המוטל על רוכש הדירה, הכול כפי שיפורט להלן.

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 14/11/2011 lצפיות: 429
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  המציאות בשטח מוכיחה, כי ישנם מקרים בהם פקידי משרד הפנים אינם משיבים לפונים בבקשות, או משיבים רק בחלוף תקופה ארוכה, אם בכלל. גם שכבר ניתנות תשובות, לרב, אלו תשובות לקוניות, בלתי מנומקות ולעיתים אף תשובות בעל פה.

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> הגירהl 30/10/2011 lצפיות: 237
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast