פינוי שוכר, כיצד?

פורסם: 13/03/2012 | צפיות: 340 | Share

פינוי שוכר, כיצד?  

 

מבוא-

כיצד ניתן לפנות שוכר? מהי משמעותו של חוזה שכירות בהיבט פינוי שוכר?

 חוזה שכירות בין משכיר (בעל הנכס) לבין השוכר (הדייר), הינו חוזה אורך אשר מעצם טיבו וטבעו אינו מסתיים בו במקום במתן טובין (סחורה) או שירות מיידיים תמורת תשלום. שהרי, חוזה שכירות הוא "רומן ממושך" לאורך זמן רב, בין המשכיר לשוכר, כאשר מחד המשכיר מפקיד בידי השוכר על פי רוב את אחד הנכסים היקרים לו – דירתו (לעיתים את הנכס היקר לו ביותר!), ומאידך השוכר מקבל בתמורה לכספו קורת גג, קרי, הזכות לגור בנכס בתמורה לתשלום דמי שכירות חודשיים. ככלל זוהי המסגרת החוזית הידועה והמקובלת בנושא חוזה שכירות.

דא עקא, לעיתים היחסים בין המשכיר לשוכר עולים על  שרטון עקב חלוקי דעות, או אז כל צד מתבצר בעמדותיו ודורש הגנה מרבית על זכויותיו. בקונסטלציה המתוארת, ישנה חשיבות עליונה להוראות חוזה השכירות וכן לאפשרויות נקיטת ההליכים בין הצדדים האחד כנגד רעהו, הן על פי החוזה והן על פי הדין.

חוזה השכירות ומשמעות פינוי השוכר-

במקרים רבים, חוזי שכירות נכרתים על ידי הצדדים עצמם ללא ליווי עורך דין מומחה בענייני מקרקעין הבקיא בתחום והמצוי בפרטיו (ולא, לא כל עורך דין הינו מבין ובקיא בתחום דיני המקרקעין) ומבלי להבין את מכלול המשמעויות המשפטיות של התקשרותם החוזית. לכולנו מוכרת התופעה האמורה, בכדי לחסוך את עלויות שכר טרחת עורך הדין. אכן, יש בכך חסכון כספי. ברם, מכאן ראשית מדרון. שהרי, החיסכון הוא רגעי ולטווח הקצר ביותר ולא מעבר לכך, הא ותו לא! שכן, בראייה לטווח ארוך ובמקרים רבים החיסכון האמור עלול לעלות ביוקר. במה דברים אמורים? כל בר דעת מבין שחוזה שכירות ככל חוזה אחר הינו נבחן "בזמן אמת". שהרי במידה ולא פורץ כל סכסוך בין הצדדים לחוזה והכל מתנהל על מי מנוחות, החוזה מהווה קישוט ולא יותר. אולם, כאשר מתגלע סכסוך, או אז לחוזה השכירות ולתוכנו חשיבות עליונה, אז לכל מילה ומילה בחוזה חשיבות אדירה.

חוזה שכירות שנעשה באופן חובבני ולא מקצועי עלול להסב נזקים רבים לצדדים לו. שכן, זכויות הצדדים אינן מעוגנות בחוזה השכירות כהלכה מבחינת הדין. במרבית המקרים בחוזי השכירות החובבניים אין כתבי ערבות, בטחונות, התחייבויות למתן אופציה (אופציה אמיתית ולא מדומה) וכו'.. ובאופן כללי ניתן לומר כי אין הגנה ראויה על האינטרסים של הצדדים. כאמור, המשמעות הנכבדה של חוזה שכירות באה לידי ביטוי, עם פרוץ סכסוך בין הצדדים, אשר לרוב מעורר את הצורך הדחוף והמיידי לפעול בין היתר לפינוי השוכר.

אין חולק כי הבעיות המרכזיות ביחסי משכיר- שוכר, הן אי תשלום דמי שכירות במועד (או אי תשלום דמי שכירות בכלל), הסבת נזקים לנכס על ידי השוכר, אי תשלום חשבונות שוטפים וכו' וכו', כיד הדמיון "הטובה"... בעיה נוספת  ושכיחה ביותר הינה אי פינוי הנכס, או אז אנו נדרשים לנקוט בהליך של פינוי שוכר. אין ספק, שפינוי שוכר זוהי משימה לא פשוטה אשר מצריכה ידע וניסיון בהתמודדות עם בעיה סבוכה זו. משכך, המחוקק נתן את דעתו על כך ובעקבותיו בתי המשפט בשורה של פסיקות, והיום יותר מתמיד ישנם כלים חוקיים על פי דין להתמודד טוב ונכון יותר עם בעיית פינוי שוכר.

לעיתים אנו נקבל עצות "מן המוכן" "מיודעי דבר" "וממביני עניין" כיצד ניתן באופן עצמאי לגרום לפינוי השוכר הבעייתי כ"במטה קסם". היזהרו מעצות מסוכנות!!! באשר להפעלת סעד עצמי על ידי בעל הנכס, הרי שכאן קיימת סכנה ממשית של בעל הנכס עצמו בהפעילו סעד עצמי כאמור.

שהרי בפס"ד ת"א (ירושלים) 12058/07 גודניאן נגד דדוש (ניתן ביום 07/08/08) פסקה כבוד השופטת ליפשיץ- פריבס בזו הלשון: "... לפיכך, לא עמדה לנתבע הזכות והרשות מכח החוק ו/או הסכם, לנהוג בעשיית דין עצמי בניתוק החשמל למושכר כדי לאלץ את התובע לפנותו. זאת בין אם היו לתובע חובות לנתבע ובין אם לאו". כבוד השופטת ליפשיץ- פריבס קבעה בהמשך פסק הדין, כי במעשיו אלה של בעל הנכס היה משום פגיעה בזכויות שוכר הדירה, שלא בדרך מקובלת ובתום לב.    

  

המצב החקיקתי לפני תיקון התקנות-

טרם תיקון התקנות כפי שיפורט להלן, ראוי לציין כי היה על בעל דירה אשר נפל קורבן לשוכר פרובלמטי (המפר את חוזה השכירות בכך שבין היתר אינו משלם את דמי השכירות במועד, או אינו משלם את דמי השכירות כלל), לנהל הליך משפטי סבוך, ארוך, מייגע ויקר. ברם לא עוד!!! כפי שניווכח לדעת להלן, תיקון התקנות נותן בידי עורך הדין, הבקיא במלאכתו המשפטית, כלי יעיל ומעשי להוביל לפתרון נכון, צודק, הוגן ומהיר בטיפול בשוכר הבעייתי.  

המסגרת הנורמטיבית-

אין ספק כי יש לברך על תיקון תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות") בעניין פינוי שוכר, דבר אשר גורם בהחלט להפשטת הליך פינוי השוכר וקיצורו  ומוביל לפתרון מהיר, זול  וצודק יותר של הבעיה.

בשנת 2008 שולב תיקון בתקנות כאמור בעניין ההליכים ותביעה לפינוי שוכר, התיקון האמור הינו פרק ט"ז 4 לתקנות, להלן יובא חלק מתוכנו. המעיין הסקרן יוכל להרחיב את היריעה בקוראו את פרק ט"ז 4 לתקנות במלואו.

215 ז. (א) תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר כאשר אין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב- 1972, חל עליו לפי פרק זה (להלן- תביעה לפינוי מושכר), וסדרי הדין בעניינה יהיו לפי פרק זה.

(ב) תביעה  לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהא רשאי לתבוע סעדים נוספים, בשל אותה עילה, בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.

(ג) אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהזכות לתבוע פינוי מושכר בסדר דין מקוצר לפי הוראות פרק ט"ז.

215 ח. כתב תביעה לפינוי מושכר יוכתר במילים "תביעה לפינוי מושכר".

קיימת תמימות דעים כי תיקון התקנות כאמור לעיל התבקש והיה מחויב המציאות, עקב ההפקרות הפושה במחוזותינו בעניין פינוי שוכר אשר מסרב לפנות את המושכר בניגוד לדין ו/או להוראות חוזה השכירות. אולם, חשוב מאוד לציין, כי ההסדר החדש, קרי, תיקון התקנות במסגרת פרק ט"ז 4 לתקנות, אינו שולל את ההליכים שננקטו עד לתיקון האמור בעניין של פינוי שוכר, קרי, תביעה בסדר דין מקוצר בהתאם לתקנה 202 לתקנות שהייתה מוגשת על פי רוב בסוגיה זו. ברם, תיקון התקנות כאמור הפך ליעיל  יותר מבחינה משפטית, מהיר וזול יותר ולכן יש לברך עליו.

המצב המשפטי החדש והפתרונות "בשטח" בעקבות תיקון התקנות-

תיקון התקנות חולל שינוי עצום בכך שכיום הליך פינוי שוכר הינו הליך מזורז ומואץ, ומשכך נכון יותר ולכן גם צודק יותר. יודגש, פינוי שוכר אפשרי בין היתר במקרים ששוכר אינו מפנה את הדירה בסיום תקופת השכירות או כאשר שוכר מפר הפרה יסודית את חוזה השכירות עליו חתם, לרבות במקרה בו הדייר אינו משלם את דמי שכר הדירה שהתחייב לשלם בחוזה וכן כל הפרה של חוזה השכירות בעטייה רשאי בעל הנכס לפעול לפינוי השוכר מהנכס, הן על פי חוזה השכירות והן על פי דין.

כיום לאחר תיקון התקנות על ידי המחוקק כאמור לעיל, בכתב תביעה לפינוי מושכר, יפרט התובע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של עדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות וכו'.. אף בכתב ההגנה שיוגש על ידי הנתבע תוך שלושים יום מהמועד שהומצא לו כתב התביעה, יפרט הנתבע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות וכו'.. בית המשפט יקבע מועד לדיון שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. 

הנאמר לעיל נועד בכדי לזרז את הליך פינוי השוכר מהנכס, על מנת לתקן את העוול במסלול מקוצר ומהיר ככל שניתן.     

סיכום-

כפי שרואות עיננו, סוגיית פינוי שוכר הסבוכה והטיפול בה, דורשת ניסיון רב וידע משפטי נרחב על מנת להתמודד בזמן אמת, נכון ובמהירות,  עם בעיית השתלטות שוכר על נכסינו, והעוול הקשה שיוצרת השתלטות כאמור.

לפיכך, בנושא פינוי שוכר אשר הינו סבוך ובעייתי, ראוי לפנות לעורך דין מומחה בתחום המקרקעין אשר הינו בקיא בתחום, מצוי בפרטיו ויודע היטב לבצע את מלאכתו המשפטית נאמנה, על מנת שיוביל את הלקוח לתוצאות הרצויות. 

הבהרות משפטיות-

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של הנושא, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים לפינוי שוכר בפרט ולדיני המקרקעין בכלל.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות העומדות על הפרק עת מתעוררת סוגיית הפרת חוזה שכירות ו/או סוגיית פינוי שוכר, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום המקרקעין והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה.

אודות כותב המאמר-

כותב המאמר הינו עורך הדין חגי אורגד, אשר מצוי, בקיא בתחום  ומעורה בפרטיו. עורך הדין חגי  אורגד הינו בעל תואר L.L.B במשפטים, אשר לפני שנים סיים את לימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה.

עורך הדין חגי אורגד, מלווה ומטפל מזה שנים תיקים מורכבים ביותר העוסקים בתחומי משפט כדוגמת המאמר דלמעלה, ללא פשרות, בהצלחה ובכשרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/114917/פינוי-שוכר-כיצד

  השאר תגובה למאמר זה

  חוק הדיור הציבורי מאפשר את העברת זכות הדייר לקרובו בהתקיים מספר תנאים וביניהם הוכחת מגורים משותפים במשך 3 שנים בטרם פטירת הדייר או בטרם עבר למוסד סיעודי. בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה תביעת פינוי שהגישה חברת עמידר כנגד דיירים בדירה "ציבורית". בית המשפט דחה את טענת הנתבעים (בנה של הדיירת המקורית ואשתו) כי התגוררו עם הדיירת למעלה מ- 3 שנים עד שעברה לגור אצל ביתה וכי יש לראות במעבר לבית ביתה, כאילו עברה להתגורר במוסד סיעודי.

  על ידי: עו"ד ונוטריון דן הלפרטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2008 lצפיות: 5,544 lתגובות: 5

  אחת השאלות המעניינות בדיני הגנת הדייר המעסיקה לא אחת את בתי המשפט, הינה שאלת היקף זכות השכירות המוגנת. האם זכות זו משתרעת לשם הדוגמה גם על החצר הצמודה למושכר המוגן?

  על ידי: עו"ד ונוטריון דן הלפרטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 09/07/2008 lצפיות: 309
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  בהמשך לחלק הראשון של מאמרנו בעניין תביעה לפינוי שוכר המסרב לפנות המשוכר, ובו תיארנו את ההליכים המשפטיים נגד השוכר הסרבן בבית המשפט לצורך קבלת פסק דין לפינוי נגד השוכר, מתייחס חלקו השני של המאמר להליכים המשפטיים הדרושים למימוש פסק הדין לפינוי, דהיינו, עד לפינויו הפיזי של השוכר מהנכס.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 20/01/2014 lצפיות: 66

  נפסק: כונס נכסים חב בתשלומי ארנונה בגין הנכס שבכינוס, החל מן המועד בו תפס חזקה בנכס - כאשר הנכס מאוכלס, יחשב מועד תפיסת החזקה החל ממועד פינויים של המחזיקים בנכס, ואולם, כאשר הנכס ריק, יחשב מועד תפיסת החזקה החל ממועד צו הכינוס. (בית המשפט העליון חזר ואישר את ההלכה דלעיל ברע 3437/01 עירית ראשון לציון נ' יהודה גרינהויז, תק-על 2002(2), 420, ברע 2631/04 עיריית שדרות נ' עוד ברוך טופז, תק-על 2004(4), 2185 וברע 4650/06 עיריית תל אביב נ' טפחות בנק למשכנתאות, תק-על 2007 (4), 3640).

  על ידי: כפיר הררי, עורך דיןl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 17/01/2009 lצפיות: 5,876
  עורך דין מיכאל גנון

  מאמר זה מנוסח בצורה של שאלות תמציתיות ולאחריהן תשובות מדויקות, בכל תחומי נושא שכירות הדירות בישראל. השאלות לוקטו ממקרים מציאותיים בהם נתקל משרדנו, בעבודת היום - יום.

  על ידי: עורך דין מיכאל גנוןl חוק ומשפט> אזרחיl 24/12/2010 lצפיות: 2,983

  המאמר הנל עוסק בנקודות החשובות שאמורות להופיע בהסכם השכירות, הערבויות המתאימות, התנאים המתאימים וכו'

  על ידי: עו"ד אלי (מלול) מורl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 03/08/2009 lצפיות: 690
  עו"ד אבי קסלר

  בקרוב נחגוג עשור להולדת התוכנית המבורכת "תמ"א 38". מאז ועד היום נמצאים בצנרת התכנון והביצוע אלפי פרויקטים ברחבי הארץ. היום, יותר מתמיד, התחדשות עירונית בכלל, ותמ"א 38 בפרט, מהווה פתרון אפקטיבי למצוקת הדיור ולהגדלת מספר יחידות הדיור הזמינות במרכז. כמו כן, הפרויקט מעניק ביטחון לדיירים, אשר מבנה הבניין שלהם עובר חיזוק ושיפוץ ולדירתם מתווסף ממ"ד דירתי. (ממשלת ישראל- לתשומת ליבך פתרון מהיר ומיידי לבעיית הדיור ולמיגון האזרחים).

  על ידי: עו"ד אבי קסלרl חוק ומשפט> מקרקעיןl 28/03/2015
  יואב בן סימון

  שריפה פרצה בדירת בני זוג באשקלון וגרמה לנזקים רבים. בני הזוג לא תיארו לעצמם כי בנוסף לכך שכל רכושם נשרף, בעלי הדירה יתבעו מהם פיצוי של כ-322 אלף שקלים.

  על ידי: יואב בן סימוןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 18/03/2015
  יואב בן סימון

  בעלי דירות בבניין ישן בנשר, המשקיף על הר הכרמל, התעוררו בוקר אחד וגילו שעל הנוף הירוק והמואר מעיבים בניינים אימתניים. אף שאיחרו את המועד לתבוע על ירידת ערך ומטרדים, הם זכו לפיצוי על עגמת הנפש שגרמה להם חברת הבנייה.

  על ידי: יואב בן סימוןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 15/03/2015

  מה גובה מס רכישה ומס שבח במתנה בין קרובים, השינוי בחוק מיסוי מקרקעין המתייחסים להעברה ללא תמורה בין קרובים

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015 lצפיות: 13

  עקרונות בחישוב מס שבח ומס רכישה בעסקאות מקרקעין בין קרובים. כיצד ממוסיות מתנות בין קרובים, מיהו קרוהב לעניין מס שבח ומס רכישה.

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 25/01/2015 lצפיות: 94

  על חובת עוה"ד בבדיקות מקדמיות קודם לעריכת עסקה במקרקעין. מה על עורך הדין לבדוק, באילו מרשצים עליו לבקש מידע לגבי הנכס ומה הסכנות הטמונות בקבלת ליווי משפטי בעסקת מקרקעין מעורך דין שאינו מנוסה

  על ידי: יותםl חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/01/2015 lצפיות: 14

  במאמר זה נסקור את האפשרות החדשה ( יחסית ) של המשכיר לפנות את השוכר מן הנכס - בדרך של פינוי מושכר.

  על ידי: רויl חוק ומשפט> מקרקעיןl 09/01/2015 lצפיות: 19
  עורך דין ירון גיל

  בתחילת חודש ינואר הקרוב, אמור להיכנס לתוקפו, לאחר אישורו, ע"פ שלבי החקיקה בכנסת, חוק שכירות הוגנת. הצעת החוק, אמורה לתת מענה ותקווה, ללמעלה מ-2 מליון אזרחים במדינת ישראל, המתגוררים כיום בשכירות ואשר יחסיהם עם המשכירים להם דירות מגורים, אינם מעוגנים בחוק וכפועל יוצא זוכים השוכרים ליחס שאינו הוגן, סביר ולאי וודאות משפטית ביחסים המשפטיים שבין הצדדים. תחולת החוק אמורה לחול על חוזים חדשים, שיחתמו החל מה- 1.1.2015 ועד לתאריך 1.1.2020. להלן מספר סוגיות מרכזיות לגביהן אמור החוק לתת מענה

  על ידי: עורך דין ירון גילl חוק ומשפט> מקרקעיןl 30/11/2014 lצפיות: 49
  עו"ד חגי אורגד

  מקור המילה אפוטרופוס, שאוב מהשפה היוונית ומשמעותה: "ממונה". כלומר אדם המשגיח והנאמן על ענייניו של אחר. אפוטרופוס ימונה לאדם מבוגר, אשר מאבד את צלילות דעתו, או לחילופין לילד מוגבל או רפה שכל כאשר מתעורר צורך לטפל בהם מעבר להיותם קטינים (שכן, במצב הדברים הרגיל, הורים הם אפוטרופסים טבעיים של ילדם ללא צורך במינוי כזה או אחר). ישנן סיטואציות במסגרתן ימונה אפוטרופוס על נכסי קטינים או על הקטינים עצמם, שאין הוריהם בחיים, או שנבצר מהם מלמלא את תפקידם מסיבה זו או אחרת.

  על ידי: עו"ד חגי אורגדl חוק ומשפט> דיני משפחהl 24/01/2012 lצפיות: 404
  עו"ד חגי אורגד

  כללי- רבים מאיתנו נתקלו במהלך חייהם הבוגרים בסיטואציה של עמידה טרם כריתת חוזה שכירות הן כמשכיר (קרי, כבעל דירה) והן כשוכר (קרי, כדייר). לרבים מאיתנו נראה כי החתימה על חוזה השכירות הינה דבר של מה בכך אשר אין להתעכב על פרטיו יתר על המידה, ולפיכך רבים חותמים על חוזה שכירות מבלי להבין את משמעויותיו הכלכליות והמשפטיות, תופעה זו תופסת תאוצה ובולטת ביתר שאת בקרב אנשי ה"יהיה בסדר" או אנשי ה"מה כבר יכול לקרות?"

  על ידי: עו"ד חגי אורגדl חוק ומשפט> מקרקעיןl 06/08/2011 lצפיות: 1,803
  עו"ד חגי אורגד

  מהי הפרת חוזה מבחינת הדין? לעיתים נחתם חוזה מכר דירה בין הצדדים ונדמה כי ניתן לברך על המוגמר, אך לא היא!!! ייתכן כי, אחד הצדדים בוחר להפר את מחויבויותיו על פי החוזה באופן חד צדדי. ברם, לעיתים הצד המפר, יפר את החוזה על אף רצונו לקיימו, למשל עקב השפעה של כח עליון שאינה תלויה בו, או עקב סיכול החוזה, כגון: אי קבלת הלוואה מגוף מממן כגון בנק וכו', כאשר אלה לא נתונים לשליטתו והוא לא יכול היה לצפותם מראש, ועקב כך אין המפר יכול לשלם לצד הנפגע את התמורה. ככלל חוזה יש לקיים בתום לב ובדרך מקובלת. מסיבה

  על ידי: עו"ד חגי אורגדl חוק ומשפט> מקרקעיןl 23/11/2009 lצפיות: 10,209
  עו"ד חגי אורגד

  כללי- חלק נכבד מאיתנו עוסק בשאלה מה יהיה גורל רכושו לאחר שילך לעולמו. למי יועבר רכושו, ובעיקר למי לא יועבר רכוש הנפטר. זוהי אם כן, הסיבה העיקרית והמרכזית בעטייה נערכת צוואה. מהי צוואה? מקור המילה צוואה שאוב מתוך המילה ציווי. צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו אדם מחליט ומורה מה יעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה כאמור תהיה תקפה אם נעשתה כדין, ולא נפגמה באופן שלא ניתן לתקן את הפגם. ברור לכל שצוואה אמורה לשקף את רצון או אם תרצו את משאלת הלב של הנפטר/המצווה, מה יעשה ברכושו לאחר מותו. בסעיף 1 לחוק הירושה

  על ידי: עו"ד חגי אורגדl חוק ומשפט> דיני ירושהl 20/08/2009 lצפיות: 1,012 lתגובות: 1
  עו"ד חגי אורגד

  מן המפורסמות היא שעסקה הקשורה בנדל"ן הינה לרוב המכריע של הציבור "עסקת חיים". בפתח הדברים אציין כי, רכישת דירה הינה מטבעה עסקה יקרה, סבוכה ורווית פרטים ומכשולים. רכישת דירה הינה שונה לחלוטין מרכישת ארונות מטבח, פינת ישיבה ואפילו מכונית. שכן, ברכישת דירה ישנם אספקטים רבים של בחינה ובדיקה מדוקדקת של הרישומים בגופים השונים, כגון: בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מנהל מקרקעי ישראל, בחברה משכנת וכו'. בכותרת מאמר זה נכתב "יזהר הקונה" מכיוון שהקונה נוטל את מירב הסיכונים בעסקת נדל"ן, ברם ישנם סיכונים לא מעט

  על ידי: עו"ד חגי אורגדl חוק ומשפט> מקרקעיןl 30/07/2009 lצפיות: 381 lתגובות: 2
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast