פרשת השבוע חקת לפי חכמת הקבלה והזהר

פורסם: 04/07/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 1,763 | Share

פרשת חקת

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו':
פירש רש"י: לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר להם מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב אותה כחוקה גזרה היא להבין שאין רשות להרהר אחריה. וראיתי להעיר טעם נפלא בעניין שהמצווה נתגלתה למשה ולאהרן שבתחילה נאמר "אל משה ואל אהרן" ולאחר מכן נאמר "ויקחו אליך" שאהרן בתחילה היה שותף בטעם האמיתי, ולאחר מכן עשיית המצווה עברה אל אלעזר הכהן ללמדנו שאהרן לא הקפיד כלל. ומגיד שבחו של אהרן.

   ויש לשאול מדוע דברה התורה בפרה ולא בעגלה שיקחוה ויגדלוה לפרה. וכך יובן הדבר כי שם פרה יגיד מספר שווה למספר בחינת הדינים. שאם יקנו עגלה הרי קונים דבר שאין בו מספר בכדי להמתיק את הדינים, שהרי פרה היא דין רפה, ואותיות פרה  בהיפוך הם הפר, דהינו דינים קשים אדומים, וחוזרים להיות פרה שהוא דין רפה. וטעם נוסף תבוא האם ותקנח לבנה על חטא העגל.

טעם נוסף והוא לפי הקבלה: נשאלת השאלה מדוע במצווה זו נאמר אל משה ויקחו אליך פרש רש"י שהיא למשה. וכעת ננסה להסביר איך מצווה זו תלויה במשה. והשאלה היא כיום שאין פרה מה עושים. אמרו חז"ל יטבול במקוה טהרה, ויכוון בשם הקדוש אגל"א היוצא מראשי תבות של המפסוק "אתה גיבור לעולם אדני" וכחו הוא לבטל דינים וזרות קשות, והוא קשור בשם מ-ע"ב שמות אלד שהוא בגמט' אגלא. ויש אותיות מנצפך שהם אותיות סופיות ומניינם הוא פר, אותיות פרה הם
ה-פר פרוש ה פעמים פר יהיה מניין של אלף וארבע מאות באותיות אתה א- במילוי כזה אלף, ועוד ת, ועוד ה כמספר אותיות מנצפך, ומשה אשר ידע וקיבל  את סוד הפרה, והוא משה בעצמו מניין האות אלף במילוי כזה: גמטר' משה עולה אותיות אל שדי ושם זה במילוי כזה: אלף למד שין דלת יוד,  מניין תשע מאות תשעים ותשע עם הכולל יהיה אלף, וזהו המניין של ה פעמים פר יהיה אתה. 

   ונשאל עוד מדוע היה צריך לומר "חקת התורה" ולא אמר "חקת הפרה" או "חקת הטהרה" שהרי הפרשה עוסקת בטהרה. אלא התורה באה ללמדנו שרק מי שיש לו שייכות לתורה דהיינו עם ישראל רק שם נמצאת טומאה שאפשר לטהרה על ידי הפרה.

כתב בזוהר: כי בגוי אין טומאת המת. אמר ר' יהושע בשם ר' לוי: ארבעה דברים יצר הרע שואל עליהן. שכתוב בהן חקה והם.

א). אשת האח. (פרוש אשת האח מותרת ביבמה).

ב). כלאים. (כלאים הותר בציצית).
ג). שעיר המשתלח. (שעיר שנשלח לעזאזל).

ד). פרה אדומה. (פרה אדומה שהעוסקים בה נטמאים, והמכפרים בה נטהרים)

אמר ר' יוסי בר' חנינא, אמר לו הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם הפרה, אבל לאחר שהוא (ס"מ) חקה היא, ושלא ידעו אומות העולם דין הטהרה ולא ידע הס"מ סודות החוקים וכך לא יכול לקטרג על ישראל, שנאמר: (איוב יד) מי יתן טהור מטמא, כגון אברהם מתרח, ישראל מעובדי כוכבים, עולם הבא מעולם הזה, ודוד המלך מרות המואבייה, ועל מנת שלא יהיה כח לגוים ולמקטרג לקטרג על ישראל בזמן עשיית המצוה והתשובה. כי בשעה שבא אדם מישראל לקיים את המצוות הללו בא לו השטן ואומר לו. מה משמעות המצווה שאתה מקיים, ומה הטעם בה, וכך מטעה את האדם ומביאו לידי גאווה. לכן אם יזכור האדם כי גזרה היא מלפני ה' ו-חקת התורה, שאין רשות להרהר אחריה יתחזק באמונה וביראת שמים. ולכן דברה התורה בחקת התורה, ולא בחקת הפרה, או חקת הטהרה. ועוד רמז הקב"ה למשה רע"ה שכל הפרות בטלות ושל משה קיימת.

   אמר ר' אחא בשם ר' חנינא: בשעה שעלה משה למרום שמע קולו של הקב"ה שעוסק בפרשת "הפרה" אמר לפניו, ריבונו של עולם יהיה רצון שיהיה מחלצי, אמר לו חייך שהוא מחלצך, שנאמר (יט ג) ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו.  

אשר אין בה מום וגו':
בא הפסוק לרמוז לנו שעל ידי עסק התורה לא תישאר שליטה של הלילית, שהיא במילוי אותיות כזה למ"ד יו"ד למ"ד יו"ד תי"ו גימט' אמצע תיבות "מום היא" שהפלונית היא מום שמקבל האדם.


זאת התורה אדם כי ימות באוהל וגו' יטמא שבעת ימים:
אמר ר' יהודה: בא וראה מה בין ישראל לגויים, אצל ישראל כשיש אדם מת גם הגוף וגם הבית נטמאים ומטמאים, ומה הטעם, כיוון שבשעה שישראל מת כל הקדושות מסתלקות ממנו וגם הצלם הקדוש ורוח הקדושה ולכן נשאר הגוף ובאים המזיקים לטמא אותו, אבל נוכרי אינו כן שבחייו הוא טמא מכל הצדדים וגם צלמו טמא לפי שטומאות אלה שרויות בתוכו ואסור להתקרב אליו, וכאשר הוא מת יוצאות כל הטומאות ונשאר הגוף בלי טומאה, אם כן נמצא שבחייהם יש להם כוח לטמא אחרים ובמיתתם יצאו הטומאות, וישראל לאחר מיתתו מסתלקת הקדושה ונשארת הטומאה לכן ישראל מטמא. 

וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא:
ויש לפרש על פי מה שדרשו חז"ל (משלי יא ב') ואת צנועים חכמה, פרוש: שכל הלומד תורה בצנעה מחכים, שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מהעין. וזה שאמרו, וכל כלי פתוח וגו' טמא הוא, שכל אדם הוא בבחינת כלי פתוח לקבל את השפע ואם מתגאה ומפרסם מעשיו יכול להסיר מעליו את הברכה ומתוך הגאווה מגיע ללשון הרע. ואם ידבר לשון הרע, ודאי יבוא לטומאה וקרי ח"ו, שהם מידה כנגד מידה. שאם הפה פתוח לדבר לשון הרע, ואין לו צמיד פתיל, שאינו סוגר את פיו, "טמא הוא" בבחינת הקרי ולשון הרע, ויש להתרחק ממנו, ועוד אם האדם מדבר טומאה על אחרים מעיד על עצמו שהוא טמא.

   ועוד אפשר לרמוז על ברית הלשון וברית היסוד, שהם כלים פתוחים באדם, שעל ידי דיבור הלשון והפה מוציא לשון הרע ודברים בטלים, ועל ידי פגם הברית מוציא קרי ח"ו, ואם לא ישמור האדם כראוי על פתחי הבריתות. ופוגם באחד מהם הרי שכל גופו נפגם, וזה עיקר הצמיד לשמור על שניהם על ידי טהרת המחשבה, כי אם ידבק האדם בקדושה ובטהרה, ממילה נשמרים הלשון והברית, ובזה ימצא מנוחה וטהרה.
   וראיתי לרמוז בתיבת צמיד במילוי כזה, צד"י מ"ם יו"ד דל"ת גמטר' בקדשה ובטהרה.

ולקח אזוב וטבל במים וגו':
אמר ר' שמעון בא וראה שאין לך כל עשב ועשב שנולד בארץ, שלא תהיה בו חכמה גדולה בא וראה מן האזוב. שבכל מקום שרצה הקב"ה לטהר את האדם, באזוב נטהר, ומה הטעם כדי שיתעורר כוחו של מעלה שנפקד עליו, וכאשר הוא נתעורר למעלה מבער רוח הטומאה ונטהר האדם. ואמרו חז"ל שאין לך עשב מלמטה שלא יהיה לו מלאך בשמים המכה בו ואומר לו גדל. ועניין המכה בו היינו שמשפיע בו כח וסגולה הראויה לו, שיש סגולה וכוח רפוי על ידי הצמחים הן ברוח והן בגוף.

קח את המטה והקהל את העדה... והשקית את העדה ואת בעירם:
מכאן למדנו שהקב"ה חס על ממונן של ישראל. ומדוע הקהיל אותם משה בכדי שיראו את הנס היוצא מהסלע, כפי שמצינו במקום אחר שנאמר: ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד, מלמד שכל אחד ואחד ראה עצמו עומד על פני הסלע, ולמרות שכל ישראל עומדים ורואים את כל הניסים שבסלע, התחילו לומר יודע משה את חוק הסלע ומזה יוציא לנו מים, ונמצא משה עומד בספק ואומר אם אשמע להם אני מבטל דברי המקום, ואם אני מדבר ולא מוציא מים הרי יהיה חילול ה'. והיה משה משמר עצמו כל אותן ארבעים שנה שלא להקפיד כנגדן, לפי כך נאמר וירם משה את ידו ויך את הסלע, הכהו פעם אחת התחיל הסלע נוטף מים מועטים שנאמר (תהלים עח) הן הכה צור ויזובו מים וגו', שהוא נוטף טיפין, אמרו לו בן עמרם הללו מים ליונקי שדים, או לגמולי חלב, מיד הקפיד כנגדן והכהו פעמים שנאמר: את הסלע במטהו פעמים וגו', ויצאו מים רבים ושטפו כל מי שהיה מרנן כנגדו שנאמר (שם) ונחלים ישטפו וגו', ואף על פי כן לא עשה משה אלא מהסלע שאמר לו הקב"ה, שנאמר (תהילם עח) ויוצא נוזלים מסלע יורד כנהרות מים ובגללם נענש משה, אמר ר' חננאל והסכים עליו הרמב"ן שהקפדת הקב"ה הייתה על אשר אמר משה נוציא לכם מים, ולא אמר יוציא לכם מים, ומזה טעו ישראל וחשבו שבחוכמתם עושים את המעשה כי לא היה להם רמז שה' עושה את הנס, ולזה הקפיד הקב"ה ואמר לא האמנתם בי להקדישני וגו', ולכן התחילה שם המריבה שנאמר המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל וגו', ומכאן אתה למד שמקודם היה מתוקן שייענש משה על המים, כפי שפירש רש"י הם הנזכרים במקום אחר ואת אלו ראו מכשפי פרעה שמושיען של ישראל לוקה במים ולכך גזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים וגו':
אמר ר' חיא: זרקו בהם הנחשים אש ונכנס במעיהם ומתו, ויש לשאול מה ראה הקב"ה להיפרע מהם בנחשים. אלא כיוון שהנחש פתח בלשון הרע תחלה ונתקלל ולא למדו ממנו, אמר הקב"ה יבוא נחש שהתחיל בלשון הרע תחלה ויפרע ממספרי לשון הרע, שנאמר (קהלת י) ופורץ גדר ישכנו נחש.

   דבר אחר למה נפרע מהם בנחשים. כיוון שמצינו    אצל הנחש אפילו אוכל כל מעדנים שבעולם מתהפכים בפיו לעפר, שנאמר (ישעיה סה) ונחש עפר לחמו, ואילו הערב רב ועם ישראל היו אוכלים את המן שנהפך למטעמים הרבה שנאמר (תהלים קו) ויתן להם שאלתם. ועוד כתיב (דברים ב) זה ארבעים שנה ה' אלהיך עמך לא חסרת דבר, לכן יבא נחש שאוכל הרבה מינים, ובפיו טעם אחד, ויפרע מן אוכלים מין אחד ובפיהם טעמים רבים. את הנחשים השרפים וגו', כיוון ששורפים את הנפש. ר' יודן אומר: הנחשים השרפים, שהיה הענן שורף אותם ועושה אותן גדר למחנה להודיעך ניסים שעשה להם הקב"ה עם העננים אותן גירה בהן.

ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו בה' ובך...ויתפלל משה בעד העם:
למרות שדברו במשה נשתטחו לפניו ואמרו התפלל אל ה' ויסר מעלינו וגו', כתיב ויתפלל משה, להודיעך ענוותנותו של משה שלא נשתהה לבקש עליהם רחמים, ולהודיעך כוח התשובה, כיון שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם שאין המוחל נעשה אכזרי וכן הוא אומר (בראשית כ) ויתפלל אברהם אל האלהים.. וירפא אלהים וגו'. וכן הוא אומר (איוב מב) וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו וגו', ומנין שאם סרח אדם לחברו ואמר לו חטאתי לך ומבקש מחילה, ואם אינו מוחל לו נקרא חוטא, שנאמר (שמואל א יב) גם אנכי חלילה לי מחטוא לה' מחדול להתפלל בעדכם וכו', אימתי, כשבאו ואמרו חטאנו, שנאמר (שם ט) ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך וגו', כי יספנו על כל חטאתינו, ויאמר העם אל שמואל חטאנו כי עברנו את פי ה' ואת דבריך, השיב חלילה לי מחטא לה'. וכאשר עשו תשובה ומשה התפלל בעדם, מיד ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף... והיה כל הנשוך וגו', לא נשוך נחש בלבד נתרפה , אלא אמר כל הנשוך, אפילו נשוך מפתן, ועקרב, וחיה רעה, וכלב. ומיד כתיב ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס... והביט אל נחש הנחשת וחי. מפני מה היה חי, כיוון שהרים עיניו וראה את הנחש והיה מתיירא ומתפלל לפני ה' ומשעבד ליבו להקב"ה ועושה תשובה. כי כל זמן שרואה הבן את רצועת אביו, הוא ירא מאביו וניצול מן הרצועה, כך אלו שראו את צורת הנחש היו יראים מהקב"ה וניצלו.

ויסעו בני ישראל ויחנו באובות:
מהו אובות, שנעשו אויבים למקום. ויחנו בעיי העברים, שהיו מלאים עבירה, ויחנו בנחל זרד שלא היה הנחל אלא מלא זרד ולא יכלו לעוברו ל"ח שנה שנאמר (דברים ב) עתה קומו ועברו את נחל זרד וכתיב (שם) והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמונה שנה עד תם כל הדור משם נסעו ויחנו מעבר ארנון, שנתרצה להם הקב"ה וקיבל את תשובתם.
פינת הלשון: מי שפרק עול ומחלל שבת בפרהסיה ומדבר לשון הרע על גדולי ישראל, מותר לדבר עליו לשון הרע, כדי לדחות דעותיו שלא יגררו אחריו.
 
שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי זאת העבודה שאתם עובדים בפרה אדומה נראין כמין כשפים אתם מביאים פרה ושורפין אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה ואחד מכם מטמא למת מזין עליו ב' וג' טיפין ואתם אומרים לו טהרת, אמר לו רבן יוחנן לא נכנסה בך רוח תזזית מימיך אמר לו לא שאלו רבן יוחנן ראית אדם שנכנסה בו רוח תזזית אמר לו כן אמר לו ומה אתם עושים לו אמר לו מביאים עיקרין ומעשנין תחתיו ושופכים עליה מים והיא בורחת, אמר לו ישמעו אוזניך מה שאתה מוצא מפיך כך הרוח הזו רוח טומאה דכתיב (זכריה יג) וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ מזין עליו מי נדה והוא בורח, לאחר שיצא אותו עובד כוכבים אמרו לו תלמידיו של רבן יוחנן רבינו לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר, אמר להם חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרים אלא אמר הקב"ה חקה חקקתי גזירה גזרתי ואין אתה רשאי לעבור על גזרתי דכתיב זאת חוקת התורה ומפני מה כל הקרבנות זכרים וזו נקבה אמר ר' איבו משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמר המלך תבא אמו ותקנח את הצואה כך אמר הקדוש ברוך הוא תבא פרה ותכפר על מעשה העגל .

מתוך ספר "איש ישר" ניתן להשיגו בטל 0524874108

 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 3 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/13892/פרשת-השבוע-חקת-לפי-חכמת-הקבלה-והזהר

  השאר תגובה למאמר זה

  יהושע אוזן היו

  פרשת בא ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו: אמרו חז"ל בא בגמט' ג' מכות, רמז לו הקב"ה שעתיד להביא עוד ג' המכות על מצרים, שהם, ארבה, חושך, בכורות כפי שכתוב בפרשת וארא (ט' א') ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה וגו', וראינו שנתן לו עוד ג' מכות, ויש לשאול, כיוון שנאמר כי אני הכבדתי את לבו, מדוע נענש פרעה.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 30/01/2009 lצפיות: 219
  הרב אדם סיני

  הודי יקר נזעקת נפשי לשוחח עמך קמעה על המצב בו נתונים אתה, אני וכל עם ישראל, בכל מקום שהם. הדאגה בלב כל איש על הכאוס העולמי הסורר ועל ההתייחסות הכול כך נלוזה לעם ישראל, אינם יכולים להשאירנו אדישים מבלי להקשיב לקול ה׳ המדבר אלינו דרך מקרים אלו. כל חייל שנופל במערכה, כאב גדול ועצום הוא לעם ישראל. כל יהודי שמת על הגנת עמו, ודאי צדיק יִקָרֵא ולרומם את נשמתו אנו צריכים, כפי שמתאר הזוהר את מקומם של צדיקים אלו בגן עדן, וכך לשונו: ״היכל הרביעי הוא תפארת, כאן עומד רוח אחד ושמו גדריהא״ל. מלאך זה עומד על כל

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניותl 16/08/2014 lצפיות: 22
  "מודעות" מרכז רוחני לקבלה

  גילוי הדרך לרפואה מהשורש הרע הגורם לנו עדיין לסבול ממחלת ה"סגירות" , מחלת הצרעת, שמנתקת אותנו מן האור. מבט על פרשת "מצורע" בראי הזמן ונפש האדם.

  על ידי: "מודעות" מרכז רוחני לקבלהl רוחניותl 01/04/2014 lצפיות: 48
  Refaela

  ההורוסקופ הינו חלק מחייו של כל אחד מאיתנו, על פי אמונות רבות, וככזה הוא משפיע עלינו. אך מה הן ההשפעות של האמונה בהורוסקופ? אני מאמינה שהן רק לטובה! באם זו הציפיה לטובה או המוכנות לבאות - ההורסקופ כאן כדי לעזור לכם להתמודד עם האתגרים של החיים המודרניים.

  על ידי: Refaelal רוחניותl 24/03/2014 lצפיות: 63
  יהודית גליק

  כדי לזכות, צריך לקנות כרטיס. מה הכרטיס שאנחנו קונים כדי לזכות בשקט הפנימי?

  על ידי: יהודית גליקl רוחניותl 21/02/2014 lצפיות: 610

  חנוכה ידוע כחג האור. כל עניינו של החג זה האור המיוחד, אורו של גמר התיקון, שניתן לטעום אותו כבר עכשיו בעולם הזה. במשך שמונה ימים של מצוות הדלקת נרות ניתן לקבל את האור הזה שיאיר את כל הנשמות. זה אור גבוה מכל האורות. כתוב שלעתיד לבוא כל החגים יתבטלו חוץ מפורים וחנוכה. החגים האלה הם תוצאה של אתערותא דלתתא, כלומר, התעוררות מלמטה.

  על ידי: הרב יובל הכהן אשרובl רוחניותl 19/11/2013 lצפיות: 89

  1000 השופרות המסוגלים לישועה מחולקים למשתתפים במעמד. המקובל הגדול רבי דוד בצרי שליט"א עובר לפני התיבה. י"ג מידות של רחמים. "שמע קולנו", "חוס ורחם עלינו".

  על ידי: ישועות עמוקהl רוחניותl 20/02/2013 lצפיות: 345

  מחקרים שנערכו בקרב אוכלוסייה מגוונת, מאששים בבירור את מה שכבר ידוע שנים לאלו שמתעסקים בתחום הזוגיות. "מי שלא מודע לבעיה עמה הוא מתמודד, לעולם לא יוכל לעזור לעצמו לפתור אותה" * אנשים שהתמודדו עם בעיות קשות ומורכבות, הצליחו לטפל בבעיה שלהם, לאחר שהכירו את עמוקה * השורות הבאות הם קריטיות עבורכם בכדי לכוון לכם את הדרך ולתת לכם הזדמנות שתפתור את בעייתכם אחת ולתמיד.

  על ידי: ישועות עמוקהl רוחניותl 20/02/2013 lצפיות: 209

  לאחרונה ראיתי את סרט הילדים "הלורקס" (המבוסס על ספרו של ד"ר סוס), שבו רואים סצנה בה ילד נתקל במצבה ישנה הנטויה על צידה, ועליה חרוטה מילה אחת בלבד– UNLESS (מה אם). והשאלה מה אם, היא למעשה תמצית תורת ההתפתחות האישית. כי כאשר אדם מאמין כי ביכולתו להחזיר לידיו את השליטה בעתידו, רק אז תתגלה בפניו דרך המוצא הנכונה לו מהמשבר בו הוא נמצא. במאמר אסקור דרך המחשבה של הגיבור.

  על ידי: אורון עוז גולןl רוחניותl 20/08/2012 lצפיות: 336
  יהושע אוזן היו

  פרשת בהעלותך בהעלתך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות: יש לתרץ לשון הכתוב אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שהיה צריך לומר יאירו ששת הנרות (הכוונה שלושה מימין ושלושה משמאל לשמש) אלא ששת הנרות הם כנגד ששת ימי השבוע, והאמצעי הוא כנגד השבת, אשר כל השישה מחוברים אליו שלושה מימין ושלושה משמאל ,לכן שלשה ימים ראשונים מתברכים משבת הבאה, ושלשה ימים השניים מתברכים מהשבת הקודם, דהיינו

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 05/06/2009 lצפיות: 265
  יהושע אוזן היו

  פרשת נשא נשא את ראש בני ישראל וגו': באה התורה לגלות לנו הנהגה טובה, אם תרצה התנשאות והתרוממות התנאי הוא "ראש" שצריך להיות באחדות ולהעמיד ראש אחד דווקא. וכמו המעשה של אליהו שבירך אותם שיהיו כולם ראשים במקום שלא כיבדו אותו ואת ר' יהושע בן לוי, וכך נוצרה בניהם מריבה, כי במקום שכולם ראשים יש מריבה. וראוי להקדים בסדר שבו מונה התורה את משפחת הלויים שבני קהת ובני מררי נמנים כבר בפרשה הקודמת במדבר, ואילו בני גרשון נמנים בפרשת נשא.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 28/05/2009 lצפיות: 1,786
  יהושע אוזן היו

  פרשת במדבר וראיתי להקדים בשאלה מדוע היה צריך הכתוב להדגיש שדיבר הקב"ה עם משה במדבר. כתב בעל הטורים: לעיל אלה המצוות וסמך ליה במדבר, וכוונת התורה לרשעים שאינם יודעים שאם אין האדם שם עצמו במדבר אינו יכול לדעת תורה ומצוות. וראית לפרש לפי מה שאמרו חז"ל, דכתיב: (ירמיה ב) הדור אתם ראו דבר ה' המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה וגו'.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 23/05/2009 lצפיות: 262
  יהושע אוזן היו

  חג השבועות איתא בפתח אליהו: מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה. חכמה מוחא היא מחשבה מלגאו בינה לבה ובה הלב מבין. ועל אלין כתיב הנסתרות לה' אלוקינו. ומכאן נבין בע"ה עניין הפרשה וחג השבועות לדברי "פתח אליהו". כאשר הכהן הגדול המקריב קורבנות למעלה, שהוא המלאך מיכאל והוא השליח של מידת החסד. וכן גבריאל הוא השליח של מידת הדין והוא הלוי.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> קבלהl 22/05/2009 lצפיות: 3,600
  יהושע אוזן היו

  פרשת בהר פרשתנו פותחת במצוות שביתת הארץ בשנת השמיטה. ושואלים חז"ל מה עניין שמיטה אצל הר סיני שהלא כל המצוות נאמרו כבר בהר סיני. אלא מה שמיטה נאמרו כלולותיה ופרטותיה מסיני אף כולן נאמרו בכללות ובדקדוק מסיני, אם כן מדוע בחרה התורה את מצוות השמיטה בכדי לשמש סמל ודוגמא לשאר המצוות. ומצוות השמיטה היא בכדי להשריש בעם ישראל שאפילו שהעולם הוא שפל נתון הוא תמיד תחת השגחתו של הקב"ה ושלא יעלה על הדעת שאין מכבודו של הקב"ה שהתעסק בעולם החומרי ומכאן למדנו כשם שבחר הקב"ה

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 15/05/2009 lצפיות: 6,840
  יהושע אוזן היו

  פרשת אמור חשוב להבין את הקשר בין סוף פרשת קדושים לתחילת פרשתנו: ונראה לומר שפרשה הקודמת מסיימת בהבדל סימני הטהרה והטומאה בשחיטה, וגם בעניין של אוב וידעוני, ואילו כאן תחילת הפרשה עוסקת בענייני הכוהנים שסמך את אזהרת הכוהנים לא להיטמא באוב שגם אם ירצה לשאול באוב הרי צריך הוא להיטמאות בו.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 08/05/2009 lצפיות: 406
  יהושע אוזן היו

  פרשת אחרי מות כותבים המפרשים כי מכאן חזינן שכל מיתתם של נדב ואביהו הייתה מחמת שרצו להתקרב אל הקב"ה ולהתקשר עימו יותר מכפי כוחם ויכולתם, אפילו שהיה בזה עניין של מסירות נפש אמיתית, כתב הבית ישראל שבמסירות נפשם גרמו כפרה לישראל בכל הדורות.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 30/04/2009 lצפיות: 492
  יהושע אוזן היו

  פרשת תזריע פרשה זו עוסקת באחד מסעיפי הטומאה: טומאת האישה לאחר לידתה וטהרתה, במרכז פסוקי הטומאה שבספר "ויקרא" בולטים פסוקים המתייחסים אל הטהרה. (פרשת שמיני), המתארים בפרוטרוט את האופנים השונים שבאמצעותם מקבלים טומאה, מופיע פסוק המבשר שאין השרץ מסוגל לטמא את המים: (ויקרא י"א ל"ו) "אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור" אם כן המים עמידים בפני הטומאה.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 24/04/2009 lצפיות: 2,804
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast