סגולות ולחשים לאהבה -על פי הקבלה

08/08/2008 • על ידי • 132,593 צפיות

סגולות ולחשים לאהבה
ישנן סגולות שבעזרתן תוכל לגרום למי שאתה מעוניין באהבתו לאהוב אותך, וישנן סגולות לאהבה בין איש לאישתו, שבעזרתן ניתן לגרום לבעל לאהוב את אשתו, או להיפך- לגרום לאישה לאהוב את בעלה.
ישנן גם סגולות הגורמות להעברת שנאה מלב הבעל לאשתו או להשכנת שלום בית.

סגולה לאהבה א' – אם תרצה אהבת מישהו, סגולה שתקח כוס מים או יין או שיכר, ומלא לוגמך ותחזיר המשקה לכוס.
כן תעשה פעם אחר פעם בתכיפות, עד גימל פעמים ותתן המשקה לזה לשתות וראה פלאים.

סגולה לאהבת ב'- אם תרצה אהבת מישהו, סגולה שתערב בכוס באיזה משקה י"ב טיפות מן השתן שלך ותתן לזה לשתות.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו א'- על מנת לגרום לאישה לאהוב את בעלה, סגולה שיקח האיש תפוח זהב, אשר המיץ שלו אדום כדם, ויטיף בתוכו ג' טיפות מדם אצבעו הקטון ויתן לאישה לאכול, ותאהב אותו.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ב'- אם רוצה הבעל לגרום לאישתו לאהוב אותו, סגולה שיחתוך האיש ציפורני ידיו ורגליו וישרפם לאפר, ויערב האפר באיזה משקה ויתן לאישה לשתות, ותאהב אותו.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ג'- יקח האיש ג' שערות מראש האישה ויכרוך אותן על מחט ויתחוב המחט בקרקע, ותאהב אותו. וישנם האומרים- יתקע את המחט בגזע עץ וילך סביבו שבע פעמים, ותאהב אותו.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ד'- שתקבץ האישה לתוך כוס קטון זיעת פניה בשעה שיושבת באבטיה חמה. ותערב הזיעה ביין ותתן לבעלה לשתות, ויאהב אותה.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ה'- אם אין שלום בית ושונא האיש את אישתו, סגולה לכתוב שמו ושמה בכתיבה תמה על קלף חלק ועבה בשורה אחת, ותחת השורה הזאת יכתוב עוד שורה אחת כזה. "אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום". ולהניח את הקלף בתוך משקה של הבעל, עד שימחה הכתב. והבעל לא ידע כלל מזה. והאישה תתן לבעלה לשתות המשקה הזה, ותעבור השנאה מליבו. ומומלץ לעשות זאת בערב שבת, ביין שהוכן לקידוש ליל שבת.

סגולה לאהבה בין איש לאישתו ו'- אם הבעל נעשה שונא את אשתו, ואינו רוצה לדור עימה, סגולה שתיקח האישה י"ט פלפלין שלמים, ומעט סיד חי ומעט מלח, ותשים כל זה על כיסוי קדרה של חרס. אח"כ תשפוך על כל זה ספירט של יין שרף, ותעמיד הכיסוי על התנור ותדליק זאת ותאמר:
"כשם שזאת בוער, כן תבער אלי לב בעלי פב"פ עד שיבוא אצלי ויעשה רצוני".

לחש לאהבת האישה את בעלה - הבעל שאשתו מורדת בו ואינה אוהבת אותו, יקח מעט שערותיה ומעט מלח ומעט כסף ויצרור כל זה בתוך סמרטוט. ויניח גחלי אש בתוך כיסוי של חרס וישים את הצרור על הגחלים. וכאשר יתחיל להישרף יגיד כך:
"כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך יתהפך לב אשתי באהבה עזה אחר בעלה, ולא תנוח ולא תשקוט ולא תישן ולא תאכל ולא תשתה, עד שתאהב אותי אהבה עזה, אהבה אמיתית, אהבה תמידית. אמן סלה".

לחש לאהבת הבעל את אשתו
הבעל שמרד באשתו והוא שונא אותה בליבו. תיקח מלא כף יד מלח כתוש, ומעט סיד חי כתוש לחתיכות קטנות, ו- 19 פלפלים שחורים, ומעט כסף חי, ותניח כל זה בתוך כיסוי של חרס. אח"כ תשפוך על זה מעט ספירט של יין שרף, שיספג בכל. ותעמיד את הכיסוי בתוך תנור אש ביום ה' בבוקר, כאשר אנשי הבית עוד ישנים. וכאשר תתחיל הכיסוי להשרף, תאמר לחש לאהבת הבעל את האישה. "כשם שזה הכסף מתהפך על הגחלים, כך יתהפך לב בעלי באהבה עזה אחר אשתו, ולא ינוח ולא ישקוט ולא ישן ולא יאכל ולא ישתה, עד שיאהב אותי אהבה עזה, אהבה אמיתית, אהבה תמידית. אמן סלה".

לחש להפוך מאוייב לאוהב
לך קודם זריחת השמש מחוץ לעיר, והעמד עצמך עם הפנים לצד מזרח, כנגד הזריחה. ובשעה שעולה השמש ונראה עיגולו, תאמר כך: "אני מחוייב ליתן לך שלום מאת הקדוש ברוך הוא, שברא אותי ואותך ואני מבקשך שתהיה שליח לפניו, שיהפוך ליבו אלי לאהוב אותי ולעשות רצוני, וכאשר תחמם ההרים והגבעות, כך תחמם דמו ונפשו ובשרו לאהוב אותי תמיד באהבה עזה. אמן סלה".
כך תאמר 9 פעמים רצופות, בלי שום הפסק.

סגולת הארנבת לאהבה - אם תשים לשון הארנבת תחת לשונך ותשקה למי שתרצה, יאבך אהבה עזה. על אישה תמנע ממנה היריון. נקבת ארנבת יועיל להריון, דהינו שתיקח נקבת הארנבת, ותזהר שלא תגע לארץ וינקה אותה וירחץ מצואתה יפה יפה עד שתהא נקיה לגמרי, ויקח מרה חדשה שחופרים בה שלא נעשה בה שום מלאכה ותניחנה על גחלי אש שתתלבן, ואח"כ יניח הנקבה על הברזל המלובן עד שתשרף הנקבה, ויכתוש במכתשת ויאכל האבק ההוא או ישתה במים כתושים מן האבק ההוא האיש והאישה בשעת תשמיש לאחר טבילה, כן יעשו קודם תשמיש שלושה לילות ותתעבר, והנקבה אין לאכלה כמות שהיא כי אם בשריפה, כי כל הנשרפין אפרן מותר, ויבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, ליתן בהם זכר (שם).
אם תבקש להסיר לב האישה ולא תשמע אלא אליך קח מזיעת אפך ופניך בכלי זכוכית חדש וקח טס נחשת אחד וכתוב על הטס קסיטרו"ן שם השוט"ר ושמות למלאכים והלך לתוכה ואמור על דעת פניך משביע אני עליכם מלאכי מדע (נ"א מזע) שתהפכו את לב פלונית או פלוני בן פלונית ולא תעשה דבר בלעדי ותהיה לבה או לבו מהרה אלי וקח הצלוחית וטמנה במקום מעברה וזה כתוב ביום ה' בד' שעות ביום שאין יום ה' אחריו באותו חודש ואלו המלאכים והשוטר היא פלמי"א ואלה משרתיו אברי"ה אזמד"הי רמנ"הי אמנה"ר אפמ"ך פטיב"זא טובי"אל במרתיא"ל סרפי"ת כרס"ין אמא"ף ככהי"ד הסתי"ד סתריא"ל אליס"ס הלסיא"ל סורס"פי קרכוטו"ת מלכיא"ל אחס"ף אמיא"ל פרט"ס גדיא"ל סבכיא"ל כוכ"ב אלה הם המלאכים המשרתים בט"ס ואלה הם המלאכים המסיתים את לב המלך ודעת הגדולים ואת לב בני אדם.
ואם תרצה להביא אדם נכבד או אם בקשת להראות דיוקנו לאוהבך או לירעך מאלו הדברים המופלאים של ספר הקדוש והנכבד הזה הנזכרים הזכיר שמות המלאכים הקדושים האלה ושם השוטר ותצלח. ואלה שמות המלאכים המשרתים את דלקי"אל העומד במעון השלישי והוא מושל בלהבי אש נו"ה אוי"ל מלכ"י חוליא"ל הריא"ל שלמיא"ל חבוא"ל נגריא"ל כמיכיא"ל עקוא"ל ססניאל בנביאל חומניאל עמליאל תלמט"ף וטחניא"ל ארפיא"ל אגניא"ל משריא"ל אמגנאו"ל ואמור כה וכה תעשה והם עושים ותצליח רק בטהרה.

לפירוט מסלולי לימוד ב מכללת ברק ראו במסלולי לימוד של מכללת ברק 

www.barakcollege.com

אודות כותב המאמר

ד"ר זיו מאיר

ד"ר זיו מאיר Ph.D הוא פרפסיכולוג, נטורופט, מרצה במקומות שונים בתחומים אלה וכן בפירוש חלומות, שחזור גלגולים, עוסק בכל הקשור לתחום הרפואה ההוליסטית ומשמש כראש המגמה ללימודי פסיכותרפיה, שחזור גלגולים ותקשור במכללת ברק לרפואה משלימה בירושלים. מחברם של שלוש עשר ספרים (חלקם רבי מכר)כגון: "שחזור גלגולים", משמעות החלום ופירושו", "החלום והפרעות שינה", "המדריך לגלגול נשמות על פי הקבלה", "שיפור היכולת העל חושית ותקשור" גלגול נשמות כל הסודות הכמוסים" מיסטיקה מאגיה ותקשור ביהדות""גוף נפש והפרעות אכילה" "הרייקי האוניברסלי חלק א+ב"החלום והפרעות שינה""נשמות תאומות וזוגיות"אבחון וטיפול בתמציות באך"....