מס שבח, דירה

פורסם: 25/08/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 6,703 | Share

מאמר זה ידון בנושא מס שבח בדגש על מס השבח ברכישת דירת מגורים. סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין. השבח הינו ההפרש, אם קיים, שבין שווי מכירת הזכות במקרקעין לבין שווי רכישת הזכות, בניכוי הוצאות ובתוספת פחת. מס שבח הוא מס רווח הון שמוטל על מוכר זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כאשר זכות זו אינה מהווה לגביו "מלאי עסקי". לא מן הנמנע מלציין כי כשמו, מס השבח יוטל רק אם נוצר "שבח" כהגדרתו לעיל. במידה ולא היה רווח או שהיה הפסד לא מוטל מס שבח. החוק מסדיר את דרך חישוב המס, את ההוצאות המותרות בניכוי, הוראות בעניין יום המכירה, שווי המכירה. כמו כן מסדיר החוק את הפטורים והקלות המס המוענקות לזכאים.

קישור למאמר - מס שבח - דירה המקורי
יצויין כי מאמר זה הוא חלק ממאמר נרחב יותר בנושא רכישת דירה בשם "המדריך לרכישת דירה".

הגדרות בחוק מיסוי מקרקעין למקרקעין, זכות במקרקעין, מכירת זכות מקרקעין:

מקרקעין:
קרקע בישראל, לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע.

זכות במקרקעין:
בעלות, חכירה העולה על 25 שנים, בין שבדין ובין שביושר, הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תוכנה בעלות או חכירה לתקופה של 25 שנים. (לעניין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה הרשאה לתקופה הקצרה מ- 25 שנים).

מכירה:              
לעניין מכירת זכות במקרקעין מוגדרת מכירה כהענקה של זכות במקרקעין, הערתה או ויתור עליה, בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה. ע"פ החוק הורשה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושים, הקניית זכות במקרקעין לנאמן או אפוטרופוס או מפרק או כונס נכסים אינן מכירות.


חישוב מס שבח:

כאמור, מס השבח הינו ההפרש שבין שווי מכירת הזכות במקרקעין לבין שווי רכישת הזכות, בניכוי הוצאות ובתוספת פחת. על מנת לחשב הפרש זה עלינו תחילה לקבוע מה הוא יום המכירה ומה הוא יום הרכישה (היום שבו נרכשה הזכות ע"י המוכר).

יום המכירה:        

ניתן להגדיר באופן כללי את יום מכירת הזכות במקרקעין כיום שבו התגבש הסכם משפטי פורמאלי מחייב בין המוכר לרוכש. כאמור בדברינו לעיל בנושא זיכרון דברים לא תמיד מדובר ביום חתימת הסכם המכר בין הצדדים אלא במקרים מסוימים יספיק זיכרון דברים, העברת ייפויי כוח או העברת התשלום הראשון עבור הנכס. יום המכירה נקבע כתחילת המועד למניית 30 יום להצהרה לרשויות על העסקה, כאשר לאחר מועד זה כבר יחויב הצד שלא הצהיר בריביות וקנסות. יום המכירה משפיע גם על חישוב השבח הריאלי, תיאום המס והניכויים. כפי שיובהר להלן, יום המכירה בעסקה הנכחית יהיה יום הרכישה בעתיד, כאשר יבקש בעל הנכס החדש להעביר את הזכויות בנכס.


יום המכירה כאשר נחתם זיכרון דברים יהיה יום החתימה על זיכרון הדברים, אם אכן המדובר בהסכם משפטי מחייב. במכירה בהליכי הוצאה לפועל יהיה יום המכירה היום בו הושלמה המכירה, בהפקעה יהיה יום המכירה היום בו הועמד הפיצוי או יום מתן פסק הדין. בהסכם מתלה יהיה יום המכירה יום כריתת ההסכם, בהסכם שנתון לאישור בית המשפט יהיה בד"כ יום המכירה היום בו אושר ההסכם ע"י בית המשפט. כאשר אין הצהרה על עסקת המכר ייקבע מנהל מס שבח את יום המכירה כיום שלפי שיקולו נעשתה המכירה.

יום הרכישה:

למען הסר בלבול המדובר במועד בו נרכש הנכס בעבר ע"י מוכר הנכס בעסקה הנוכחית. יום הרכישה הוא יום המכירה בעסקה בה נמכרה הזכות למוכר הנכס. אם לא נקבע יום המכירה יהיה יום הרכישה היום בו נרכש הנכס ע"פ ההסכם. כאשר לא ברור מהו מועד הרכישה יהיה יום הרכישה היום בו נרשמו הזכויות ע"ש הרוכש (הוא מוכר הנכס היום). שווי הרכישה של הזכות הוא התמורה ששילם המוכר על הנכס ביום הרכישה. אם נמכר הנכס למוכר בכמה חלקים יחושב מס השבח גם הוא בחלקים, כאילו המדובר ברכישות נפרדות.

חישוב שווי הרכישה:

שווי הרכישה הינו התמורה ששולמה עבור הזכות בשקלים חדשים נכון למועד החישוב, בצירוף הוצאות המותרות בניכוי כפי שיפורט להלן, ובהפחתת סכומי הפחת שניתן היה לדרוש כניכוי ע"פ פקודת מס הכנסה, גם אם הפחת לא נדרש בפועל.

ההוצאות המותרות לניכוי מפורטות בסעיף 39א' לחוק מיסוי מקרקעין וכוללות בין השאר הוצאות השבחה של הנכס, הוצאות שכ"ט עו"ד במכירה וברכישה, מס רכישה ששולם ברכישה, מס מכירה ששולם במכירה, תשלומי ריביות ריאלית וכיו"ב. יש לציין כי הניכויים יוכרו רק אם הוצאו ע"י המוכר, עבור הנכס הנמכר, הן אינן כלולות בשווי הרכישה והמוכר אינו יכול לנכות אותם כהוצאה במס הכנסה.

פטורים ממס שבח על דירת מגורים:

בחוק מיסוי מקרקעין קיימים פטורים לרוכשי זכות מקרקעין כאשר הנפוץ ביותר הוא הפטור ממס שבח ברכישת זכות בדירת מגורים מזכה.

פטור לדירת מגורים מזכה:

על המבקש פטור בעבור דירת מגורים מזכה לעמוד בתנאים המצטברים להלן:

 הדירה עונה להגדרת דירת מגורים כהגדרתה לפטור מס שבח: א) בניית הדירה נסתיימה (בניגוד למושג דומה לעניין מס רכישה, במקרה של מס שבח דירה שבנייתה עדיין לא נסתיימה, גם אם החייב התחייב לסיים את בנייתה, לא תחשב דירת מגורים לצורך הפטור ממס שבח, ב) הדירה בבעלות או בחכירת יחיד ולא חברה, ג) הדירה אינה מהווה מלאי עסקי אצל המוכר, ד) הדירה משמשת בפועל למגורים או מיועדת לשמש למגורים (עליה לכלול את כל המתקנים הדרושים למגורים כמו אמבטיה, מטבל שירותים וכיו"ב)

 הדירה הנה דירת מגורים מזכה: הדירה שימשה בעיקרה (היינו רוב שטח הדירה) למגורים בארבע השנים שקדמו למכירה. לחילופין הדירה שימשה למגורים במהלך 80% מתקופת השבח ממועד רכישת הדירה עד ליום המכירה (המוכר יכול לבקש כי תקופת חישוב השבח לעניין השימוש למגורים יחל מיום 01/01/1998). יצוין כי הביטוי "שימוש למגורים" הינו גם כאשר לא נעשה שימוש בדירה או כאשר הדירה שימשה לפעולות חינוך או דת.

על המוכר לבקש את הפטור במפורש: בקשת הפטור משולבת בטופס ההצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס 7000). ללא בקשה אין פטור.

על המוכר למכור את מלוא זכויותיו בדירת המגורים: מכירת חלק מהזכויות לא תזכה מפטור ממס שבח במועד המכירה.

מסלולי הפטור הם כדלקמן:

סעיף 49ב(1) קובע פטור אחת לארבע שנים: מוכר זכות במקרקעין זכאי לפטור ממס שבח אחת לארבע שנים בעבור דירה אחת, גם אם הוא הבעלים של מספר דירות.

סעיף 49ב'(2) קובע פטור לדירה יחידה: מוכר הזכויות בדירת מגורים מזכה שהיא דירתו היחידה של המוכר ושלא הייתה בבעלותו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת בארבע שנים שקדמו למכירת הדירה הנמכרת, זכאי לפטור ממס שבח במכירתה.אם נתקבל הפטור ע"פ סעיף זה לא יוכל המוכר להשתמש בסעיף זה אלא לאחר שחלפו 18 חודשים מיום המכירה. כמו כן, מוכר יחשב כבעל דירת מגורים אחת גם אם יש ברשותו בנוסף דירה חלופית שנרכשה במהלך 18 החודשים שקדמו למכירת הדירה או דירה שחלקו של המוכר בה קטן מ- 25% או דירה שהושכרה בשכירות מוגנת עובר ל- 01/01/1997.

סעיף 49ה' קובע פטור חד פעמי למכירת שתי דירות: מוכר זכות במקרקעין יהיה זכאי לפטור במכירת שתי דירות לשם רכישת דירה אחת במקומן. פטור זה יינתן רק אם עמד המוכר בתנאים בתשע התנאים המצטברים בסעיף.

יצוין בחוק ישנם מסלולי פטור ייחודיים נוספים כגון מכירת דירת מגורים מזכה כולל זכויות בניה (סעיף 49ז' לחוק), מכירה ללא תמורה מיחיד לקרובו שאינו איגוד בשליטתו (סעיף 62 לחוק) ועוד.

הקלות מס:
שיעור מס היסטורי: סעיף 48(א)א' לחוק קובע שיעורי מס מופחתים כאשר יום המכירה חל בין השנים 1948 – 1960.

קיזוז הפסדים: סעיף 48(א)ה לחוק מאפשר לנישום לקזז ממס השבח את הפסדיו. ובמה דברים אמורים: מאחר ומס שבח הינו בעצם מקדמה ע"ח מס הכנסה באפשרותו של מוכר הנכס, אשר צבר הפסד עסקי או הפסד הון בשנת המס שקדמה למכירה והמציא ע"כ אישורים מפקיד השומה, להפחית את ההפסדים ממס השבח.

הנחה על רכישה בתקופה הקובעת: סעיף 48(א)ד' קובע הנחות במכירת זכות מקרקעין שיום רכישתה היה בין התאריכים 07/11/01 לבין 31/12/02 בשיעור 20% מהמס. כאשר יום הרכישה היה בין התאריכים 01/01/03 ל- 31/12/03 זכאי המוכר להנחה בשיעור 10% מהמס. יש להזכיר כי על המוכר לעמוד בתנאים נוספים, המנויים בסעיף, על מנת לקבל את ההנחה.

הבהרה

דברי ההסבר אשר פורטו במאמר זה הובאו בצורה חלקית, תמציתית ובכלליות. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. אין המאמר דלעיל מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ובכל רכישת נכס מקרקעין מומלץ בחום לפנות לעורך דין המתמחה בדיני מקרקעים על מנת להבטיח את כל זכויותיכם ע"פ הדין.

בר אל ירון, עו"ד

בר אל ושות, משרד עו"ד

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 3 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/16360/מס-שבח-דירה

  השאר תגובה למאמר זה

  כולנו רוצים קורת גג, והצורך הבסיסי הזה מביא אותנו להשקיע את רוב כספינו ברכישת דירה. התשלומים עבור רכישת הדירה אינם רק עלות הדירה עצמה אלא כוללים תשלומים נוספים כמו תשלום לעורך דין ותשלום מס רכישה, כאשר מס רכישה הינו חובה עבור כל רכישת דירה.

  על ידי: עו"ד בתיה אשוריl חוק ומשפט> מקרקעיןl 27/01/2011 lצפיות: 5,929
  Rachel Mor

  ייתכן שתיתקלו במונחים מס שבח, הקלות ופטורים ממס רק לכשתגשו לרכוש נכס חדש. כאשר תעשו כן, מומלץ לדעת מראש לקראת מה אתם הולכים, כיצד ניתן להפחית את המס, ולעיתים לקבל פטור מלא.

  על ידי: Rachel Morl בית וצרכנות> בית - כלליl 05/11/2014 lצפיות: 31

  מס שבח מקרקעין מוטל על מוכר נכס מקרקעין בגין הרווח שנוצר בעת מכירת הנכס. על פי רוב תשלום המס מתבצע בעת המכירה על בסיס הרווח בלבד מהמכירה. משתנים נוספים כמו הכנסות נוספות ניכויים , זיכויים ,קיזוזי הפסדים ועוד עשויים לזכות בהחזרי מס שבח משמעותיים.

  על ידי: חנוך כהןl חשבונאות ומס> החזרי מסl 21/03/2010 lצפיות: 782

  נישום העומד לרכוש בנין עסקי עשוי לשקול שתי אפשרויות: א. רכישת הבניין מחברה שהינה איגוד מקרקעין; ב. רכישת מניות באיגוד המקרקעין מבעלי המניות באיגוד.

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 08/09/2014 lצפיות: 29

  כשאתם מוכרים מקרקעין או אפילו מניות באיגוד מקרקעין, אתם זוכים לרווח, ועל הרווח הזה אתם תצטרכו לשלם מס- מס שבח מקרקעין. חשוב להבדיל בינו לבין מס השבחה, שנוגע לעניין אחר לגמרי.

  על ידי: davidl בית וצרכנות> מעבר דירהl 28/12/2013 lצפיות: 472

  לכאורה, חישוב השבח נראה כפעולה אריתמטית פשוטה (חישוב הפרש שווי המכירה משווי הרכישה בניכוי ההוצאות המוכרות), אולם פעולה זו אינה כה פשוטה כפי שנראית בתחילה, קיימים מס' כללים שיש לבחון

  על ידי: גיא פרבמן, עו"דl חוק ומשפט> מקרקעיןl 19/09/2007 lצפיות: 118,140 lתגובות: 3

  לא בכל מכירת דירת מגורים ניתן ליהנות מפטור מלא ממס שבח. כאשר מוכרים בתים, ובמיוחד צמודי קרקע, יש לבדוק היטב האם קיימות זכויות בניה נוספות;

  על ידי: עו"ד שי צימרינגl חוק ומשפט> מקרקעיןl 29/03/2011 lצפיות: 364

  במכירת מקרקעין חלים מסים שונים. חשוב שהצדדים להסכם המכר ובאי כוחם יכירו את ההיבטים השונים של דיני המסים ואת השלכותיהם על העסקה ועל הצדדים לה. לכל הפחות, על הצדדים להסכם המכר לוודא כי יש בידם את התשובות לשאלות הבאות:

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 19/08/2014 lצפיות: 52
  אורית ליברטי

  תיקון מס' 69 שם החוק: חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 – 2012 (תיקוני חקיקה) . התשע"א - 2010 מועד הפרסום: 1.1.2011 תחולה: תחולה פרטנית לחלק מהסעיפים נושאי התיקון: 1. קבוצות רכישה 2. תוקפן של עסקאות והנפקת אישורים לטאבו (סעיף 16) 3. דחיית יום המכירה (סעיף 19) 4. דיווח על נאמנות (סעיף 74)

  על ידי: אורית ליברטיl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 03/05/2011 lצפיות: 637
  עו"ד מירית ענתבי

  המאמר נכתב בעקבות "נצחון", בניגוד לכל התחזיות של מומחים בתחום זה, בתיק שעניינו בבקשת הפטר של חייב מחובות בסך מיליוני ש"ח, אשר הוגשה על-ידי משרדנו לבית המשפט. החייב לאחר שהוכרז כפושט רגל ביקש לבחון אפשרות הגשת בקשה להפטר. לכתחילה' על-פי הדין "היבש", לא היה מקום כלל להגשת בקשה להפטר בשלב זה, וכאמור כל המומחים בתחום זה חזו שהבקשה תידחה;, אלא מאי, כמי שה"אני המאמין" שלה – שהכל אפשרי! היום,31 במרץ 2015, קיבל החייב הפטר מכל חובותיו. זכיתי לשחרר את החייב לחירות, לקראת חג החירות שחל השבוע.

  על ידי: עו"ד מירית ענתביl חוק ומשפטl 05/04/2015

  חוק הירושה קובע מה יקרה במותו של אדם באם לא השאיר אחריו צוואה. למשל, באם הותיר נפטר במותו אישה וילדים, האישה תקבל מחצית מנכסיו ו/או זכויותיו של הנפטר וילדיו יקבלו את המחצית השנייה.

  על ידי: שני ליבמןl חוק ומשפטl 30/06/2014 lצפיות: 14
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  תביעה למשרד הביטחון להכרת זכות כנכה מורכבת משני שלבים עיקריים: האחד הגשת התביעה ובירורה ע"י קצין התגמולים, והאחר, ככל שקצין התגמולים מאשר קשר סיבתי בין הליקוי / נכות לבין השירות הצבאי.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפטl 11/03/2014 lצפיות: 53

  לאחרונה, התקבלה תביעה שהוגשה ע"י חברת Puma, בעלת סימן מסחר רשום (דמות חתול מקפץ), נגד חברת סיטי ווש, המייבאת פריטי לבוש בהם מוטבע חתול מקפץ בשם טיגריס. חברת Puma טענה כי השימוש בחתול מקפץ על מוצרי סיטי ווש, מהווה הפרת סימן מסחר של Puma. בית המשפט קיבל את טענת פומה ונתן צו מניעה קבוע לפיו סיטי ווש תחדל ותימנע, כעת ובעתיד מכל עיסוק מסחרי במוצרים המפרים, ובכל מוצר הנושא את דמות החתול המקפץ בו עשתה שימוש. כמו כן, נתן צו להשמדת המוצרים המפרים שנתפסו על ידי רשות המכס.

  על ידי: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזl חוק ומשפטl 16/01/2014 lצפיות: 48

  לאחרונה, דחה בית המשפט השלום בקשה של חברות ביטוח וברוקר לבטל את צירופם כנתבעים לתביעה נזיקית שהוגשה בישראל בגין נזק למטען. חברת הביטוח והברוקר, שהיו חלק מן הנתבעים, טענו כי קיימת תניית שיפוט ייחודית לבית המשפט באנגליה ויש לכבדה. בית המשפט בחן כל כלל נסיבות המקרה וקבע כי אין לכבד את התנייה וכי גם התביעה נגד נתבעות אלה, תידון בישראל ולא באנגליה, על אף תניית השיפוט הייחודית.

  על ידי: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזl חוק ומשפטl 16/01/2014 lצפיות: 97

  בהחלטה שניתנה לאחרונה, דחה בית משפט השלום בתל אביב טענה של חברה זרה וקבע כי הדיון בתביעה בגין נזק למטען אשר הובל מארצות הברית ליוון, יתקיים בישראל. החברה הזרה טענה, בין היתר, כי כתב התביעה נמסר לגורם בישראל שלא מהווה מורשה שלה, אך בית המשפט דחה את הטענות.

  על ידי: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזl חוק ומשפטl 16/01/2014 lצפיות: 39

  לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בחיפה בקשה של חברת הובלות איטלקית לעיכוב ההליכים נגדה בתביעה שהגיש נגדה יבואן בישראל בגין נזק למטען. ההליכים עוכבו בשל תניית שיפוט זר הקבועה בשטר המטען. חברת ההובלות האיטלקית טענה כי שטר המטען קובע כי בכל מחלוקת בין הצדדים הסמכות לדון תהיה לבית המשפט בורונה באיטליה, ולפיכך אין לבית המשפט בארץ סמכות לדון בתובענה בדבר הנזקים שנגרמו למטען בדרכו לארץ. בית המשפט קיבל את הטענה ועיכב את ההליכים המשפטיים נגדה.

  על ידי: עו"ד גיל נדל, עו"ד מורן עוזl חוק ומשפטl 16/01/2014 lצפיות: 50

  לאחרונה, התקבל ערעורו של יצואן אשר תבע פיצויים מהמשלח הבינלאומי בשל איחורים בהגעת סחורה חקלאית ליעדה וריקבונה בשל כך. בית משפט השלום, אשר הכריע בתביעה בחודש מרץ 2013, דחה את תביעת היצואן משום שלטעמו הוא נכשל בהוכחת הקשר שבין התרשלות המשלח לבין הנזק שנגרם לסחורה. בית משפט השלום קבע כי היצואן לא הצליח להוכיח שהסחורה נשלחה ליצוא כשהיא במצב טוב וכי הנזק נגרם דווקא בשל ההובלה.

  על ידי: עו"ד גיל נדל, אור כהן ששוןl חוק ומשפטl 16/01/2014 lצפיות: 104

  מאמר זה הינו מאמר משלים למאמרנו הקודם בסדרה "קיפוח המיעוט בחברה" בו נידונו סוגיות שונות הקשורות לקיפוח המיעוט. במאמר זה נרחיב קצת את הדברים ונתמקד בעיקר בסוגיית אי השוויון בחלוקת משאביה של החברה ואפשרות השימוש בעילה של קיפוח לפתרון סכסוכים (שלא ניתן לפתור בדרכים אחרות) בין בעלי השליטה בחברה.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפט> דיני חברותl 20/12/2011 lצפיות: 236

  מאמר זה יתמקד באחד הסעדים בחוק, העומד לצידם של בעלי המניות שעה שהם פונים לבית המשפט בבקשה כנגד קיפוחם על ידי בעלי מניות הרוב.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפט> דיני חברותl 20/12/2011 lצפיות: 150

  הסדר לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") נועדה כדי לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו מבלי שנכנס כלל להליך פשיטת רגל, דבר המלווה בהכתמת החייב בכתם של חדל פירעון (וראה הצעת תיקון החוק, חוק לתיקון פקודת פשיטת רגל, תשמ"א-1981, ה"ח 1507, כ"ח בשבט התשמ"א). ההסדר מאפשר לחייב, שחובותיו עולים על סכום החוב הקבוע בסעיף לפנות בכל עת לבית המשפט עם הצעה להסדר עם נושיו לפיה ישולם לנושיו לפחות 30% מסך חובותיו. בפקודה נקבעו תנאים נוספים שעל ההצעה לעמוד בהם, ואולם כאשר הדבר אפשרי.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפטl 16/03/2011 lצפיות: 1,663

  במאמר זה אדון באפשרויות הגבייה העומדות לרשות נושים ישראליים לגביית חובות, בין אם המדובר בחובות עסקיים בין אם המדובר בפרטיים, בכל רחבי הגלובוס. המאמר יעסוק בעיקר באפשרויות הגבייה ברחבי העולם ואולם באותה קלות ניתן לבצע חקירות כלכליות, איתורים של חייבים, מסירות משפטיות ועוד כהנה וכהנה פעולות שבעבר נחשבו יקרות מידי לביצוע, ככל שהדבר נוגע לביצועם בחו"ל.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפט> אזרחיl 08/03/2011 lצפיות: 265

  זהו חלק שני של המאמר (קישור לחלק הראשון). במאמר הראשון פרטנו את ההגנות העומדות לכל ערב באשר הוא ערב. בחלק זה של המאמר נדון בהגנות הנוספות העומדות לערב יחיד ולערב מוגן. כמו כן נדון בסוגיות אחרות הנוגעות לערבות לרבות עמדתו של המשפט העברי.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 04/06/2009 lצפיות: 49,208

  חוק הערבות, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הערבות") הינו המסגרת הנורמטיבית בה נדון במאמר זה תוך מתן דגש על ההגנות העומדות לצידו של ערב מכל סוג שהוא הן בחוק הערבות והן בהוראות חוק אחרות. בין השאר נדון בהגנות העומדות לצידו של ערב יחיד, ערב מוגן וערב "רגיל" שגם כלפיו חייב כמובן הנושה בחובת זהירות, הגם שחובות אלו מתונות יותר. הדגש בדיון להלן יהיה ביחסים שבין הבנק לערב ואולם מרבית הדברים (למעט הוראות חוק ספציפיות הנוגעות לבנקים) נכונים גם ליחסים שבין נושים אחרים לבין ערבים.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפטl 02/06/2009 lצפיות: 40,003

  עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ועקרון האחריות המוגבלת של בעלי המניות והמנהלים בחברה הם מעקרונות היסוד בדיני התאגידים. עקרונות אלו שלובים זה בזה כך שקיים "מסך" בין האישיות המשפטית הנפרדת של החברה לבין בעלי המניות ומנהליה ולכל אחד מהם זכויות וחובות נפרדות. מאמר זה ידון ביוצא מן הכלל, "הרמת מסך" שמשמעה התעלמות מאותו "מסך" שניצב בין החברה לבעלי המניות וייחוס חובותיה וזכויותיה של החברה לבעלי המניות בה.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפט> דיני חברותl 27/02/2009 lצפיות: 9,348

  ברשימה זו נדון בדרכים לביטול חוזה תוך התמקדות בעילות הביטול בשל פגם בכריתתו - חלק ב' לחוק החוזיםב (חלק כללי), התשל"ג – 1973 לרבות חוזה למראית עין, טעות, הטעיה, כפיה, עושק וביטול חלקי. למען השלמת התמונה נדון עם פתיחת הדברים בקצרה גם ביסודות גמירות הדעת ו – מסוימות, כמו כן נדון בהמשך הדברים בדרך ביטול החוזה ודרך ביטול הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין ובנושאים אחרים שראינו לנכון לדון בהם על מנת ליתן תמונה שלמה יותר כמו תנאי מתלה, חוזה בלתי חוקי ומשמעותה של החתימה על החוזה.

  על ידי: בר אל ירון, עורך דיןl חוק ומשפטl 29/01/2009 lצפיות: 21,544
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast