מזונות ילדים - קביעת גובה מזונות ילדים

פורסם: 25/09/2008 | צפיות: 5,210 | Share

 מאת: עו"ד אלי פז - פז משולם עורכי דין, פורטל העזרה והסיוע www.gethelp.co.il
כיצד נקבע גובה מזונות הילדים?
כיצד מתבצע האיזון בין צרכי הילדים ובין יכלתו הכלכלית של האב?
כיצד נקבעת יכולת האב לשלם מזונות לילדיו?
מתי תחוייב גם האם בתשלום מזונות ילדים?

לשאלות אלו יתייחס מאמר זה.

תביעת מזונות ילדים נידונה הן בבית משפט לענייני משפחה והן בבית הדין הדתי , לגבי יהודים - בית הדין הרבני, ע"פ הדין האישי של הצדדים, שהנו, לגבי יהודים, המשפט העברי, היינו דין תורה.

ע"פ דין תורה, קיימת הבחנה בין מזונות ילדים הנחשבים מזונות הכרחיים אשר תשלומם הנו חובה אבסולוטית על האב, כאשר הכנסות האב והאם בפועל אינן רלוונטיות ובין מזונות ילדים שמעבר למזונות ההכרחיים, אשר בהם מחויב האב רק אם מצבו הכלכלי מאפשר זאת ובהם מחוייבת אף האם, אך זאת רק במידה ויש ביכולתה לעשות כן לאחר סיפוק צרכיה שלה.

החיוב בתשלום מזונות הכרחיים

בית המשפט הדגיש שוב ושוב, את חובתו המוחלטת של אב בתשלום מזונות הכרחיים לילדיו.
יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט אגרנט בע"א 267/64 לוי נ' לוי שהגם שנאמרו לפני כ 45 שנה, הרי שלא נס ליחם ועודם מבהירים נאמנה את ההלכה בעניין:
"ההלכה הפסוקה היא כי מינימום זה (הדרוש למחייתם בתנאי הזמן והמקום שלנו) חייב הבעל לספק לאישתו ואב לילדיו יהיו אשר יהיו הכנסותיו, ובלבד שאם הוא חולה, או מסיבה אחרת שאינה תלויה בו, בעצמו זקוק לתמיכה".
כלומר, פסיקת המזונות ההכרחיים אינה נקבעת ע"פ הכנסתו הסובייקטיבית של האב, אלא ע"פ מבחן אובייקטיבי של יכולתו להשתכר.
רק מי שבשל מום או מחלה נעדר כושר השתכרות אובייקטיבי יכול להיפטר מחיובו במזונות ההכרחיים כולו או חלקו.
לצורך קביעת יכולתו האובייקטיבית של החייב במזונות, אין לבחון רק את גובה משכורתו של החייב מעבודתו, אלא יש להתחשב גם בנכסיו ההוניים, הן אלה המצמיחים פירות והן אלה הניתנים למימוש בכסף.

ההלכה בסוגיה זו, נקבעה כבר לפני כ 25 שנה בפסק הדין בע"א 130/83 - פרייס נ' פרייס, שם נקבע כי:
"אם אין לו די לכך מהשתכרותו, יש לחייבו לשאת בצורכיהן ממקורותיו האחרים, בין מכספים פנויים שנשארו לו, אם נשארו, כחלקו בתמורת הדירה שנמכרה, ובין - אם אלה אינם מספיקים - מהדירה שקנה, גם אם פירוש הדבר, שיהיה עליו למכרה ולגור בדירה שכורה".
קביעה זו, אוזכרה, במשך השנים, שחלפו מאז, במאות של פסקי דין, שעם השנים הרחיבו את היריעה וחייבו אב החייב במזונות ילדיו למכור גם כלי רכב, הנמצא ברשותו ופריטים נוספים.
קביעת יכולתו של אב לשאת במזונות ילדיו, אינה נקבעת רק ע"פ השתכרותו בפועל, אלא גם ע"פ פוטנציאל ההשתכרות שלו ויכולתו למצות את כישוריו ולהגדיל את הכנסותיו ומכל מקור אחר, לרבות רכושו ודירת מגוריו.      
להרחבה בעניין זה, ראה פסקי הדין בע"א 230/85 עמיצור נ' עמיצור ובע"א 130/83 פרייס נ' פרייס.
קביעת יכולת האב לשלם מזונות מתבססת אף על רמת מחייה קודמת ועל קיום משאבים בשנים קודמות וכל עוד אין שינוי משמעותי אובייקטיבי במשאבים אלו עליו להמשיך ולספק למשפחתו אותה רמה.
להרחבה בעניין זה, ראה פסק הדין בע"א 197/82 אביאני נ' אביאני.
אין אדם יכול להיתלות בכך, כי הוא עובד רק 3-4 שעות ביום, ולהנות מכל העולמות על חשבון האשה והילדים. עליו להתכבד ולהוסיף לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת כדי לקיים את חובותיו כלפי בני משפחתו.   
להרחבה בעניין זה, ראה פסק הדין בע"א 53/83 רונקין נ' רונקין.

החיוב בתשלום מזונות מעבר להכרחיים

חיוב האב לשלם מזונות ילדים מעבר למזונות הכרחיים אינו נובע מדיני מזונות אלא מדיני הצדקה, שמקורם במשפט העברי.
היות ומדובר בדיני צדקה, הרי רק כאשר האב הנו אדם אמיד מבחינה כלכלית, יש מקום לדרוש ממנו לתת צדקה ולחייבו במזונות בסכום גבוה יותר מההכרחי.
כאשר האב יכול לעמוד בכך, ניתן לחייבו בתשלום מזונות ילדים, ע"פ רמת החיים שהיתה נהוגה בבית המשפחה עובר למשבר הזוגי, וזאת גם מעבר לצרכים החיוניים.
להרחבה בעניין זה, ראה פסק הדיןבע"א 93/85 שגב נ' שגב.
במזונות אלו, שמקורם מדין צדקה, חייבת אף האם בהשתתפות, אך זאת רק במידה ויש ביכולתה לעשות כן לאחר סיפוק צרכיה שלה.         
להרחבה בעניין זה, ראה פסק הדין בע"א 254/76 ינקוביץ נ' ינקוביץ, פ"ד לא (3) 169.

קביעת סכום המזונות בפועל

בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי אין סכום סביר או ממוצע של מזונות ילדים ויש לבחון, כל מקרב ע"פ נסיבותיו. למרות זאת, קבעו בתי המשפט שוב ושוב, בהסתמך על הידע השיפוטי של בית המשפט, כי ישנן הוצאות מינימאליות לצורך המזונות ההכרחיים אשר את הצורך בהוצאתן אין צורך להוכיח.

ביום 20.1.03 ניתן פסק דין ע"י כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין קביעת גובה המזונות ההכרחיים בתיק בר"ע 1895/02 ב'י' נ' ב'נ', שם קבע בית המשפט, כי נכון למועד מתן פסק הדין:
           "הלכה פסוקה היא, כי צרכיו ההכרחיים של קטין, שאינם דורשים ראיות מפורטות, משהם בידיעה הכללית השיפוטית, עומדים על סך של 1,150 ש"ח ללא הוצאות מדור וללא הוצאות גן" 
    
חשוב להדגיש, כי פסק הדין האמור ניתן כנגד נתבע, שהוכר ע"י משרד הביטחון כסובל מהלם קרב ומטופל בתרופות ואשר גם פוטר מעבודתו, אולם, למרות קיום נסיבות מיוחדות, קבע בית המשפט את הסכום שקבע ובנוסף, פסק לקטין את חלקו היחסי במדור לפי דמי שכירות של $550 לחודש וכן חייב את האב בתשלום שכר לימוד לגן בגובה 500 ש"ח לחודש.
מאז מתן פסק הדין האמור, הוא אומץ על ידי בתי המשפט למשפחה, אשר בתיקים רבים קובעים את גובה המזונות בהסתמך עליו, תוך עדכון הסכום למועד מתן פסק הדין.

חשוב להדגיש, כי סכום זה נכון לגבי מזונות לילד אחד בלבד, כאשר מדובר במספר ילדים רב יותר, פוחת הסכום, הנפסק לכל ילד, ככל שגדל מספר הילדים, הזכאים למזונות ילדים.
כאשר מדובר באב אמיד ובמזונות ילדים שמעבר למזונות ההכרחיים, לא קיימים סכומים מקובלים וכל מקרה נידון בבית המשפט על פי נסיבותיו.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 4 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/17771/מזונות-ילדים-קביעת-גובה-מזונות-ילדים

  השאר תגובה למאמר זה

  גלעד הראל, עורך דין

  במאמר זה הסבר על הדרך לקביעת סכום המזונות עבור ילדים / קטינים, תוך בחינת הגורמים המשפיעים בקביעת גובה המזונות. כן מוסבר מה המינימום המקובל של תשלום מזונות לילדים וכן מתי ניתן יהיה להגדיל ו/או להקטין את הסכום המשולם עבור מזונות הילדים.

  על ידי: גלעד הראל, עורך דיןl חוק ומשפט> דיני משפחהl 17/04/2008 lצפיות: 52,227
  שלי שוסטר, עו"ד

  מהם מזונות אישה, מה שיעורם, מתי תהא זכאית אישה למזונותיה, מתי תשלל זכותה של אישה למזונות, עד מתי תהא האישה זכאית למזונות. דמי מזונות, מזונות ילדים- אימתי יחוב הבעל בתשלומם, מה שיעורם, עד מתי חלה חובת תשלום מזונות, מזונות מדין צדקה, מה כולל תשלום המזונות?

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> דיני משפחהl 25/06/2009 lצפיות: 4,100

  מזונות אשה, כיצד נקבע גובה מזונות אשה, מהי רמת החיים לה זכאית האשה, כיצד משפיע משבר בזוגיות על גובה מזונות האשה

  על ידי: אלי פזl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 17/11/2008 lצפיות: 386
  יעל גיל

  במדינת ישראל מוטל על האב תשלום כל מזונות הילדים ההכרחיים עד גיל 18 וכן, תשלום מזונות ילדים מדין צדקה.

  על ידי: יעל גילl חוק ומשפט> דיני משפחהl 21/05/2009 lצפיות: 454
  יעל גיל

  מאמר מפורט המסביר מהו הדין הקיים במדינת ישראל באשר למזונות ילדים וטוען כי החוק הקיים פוגע בעקרון השוויון ומפלה בין גברים לבין נשים.

  על ידי: יעל גילl חוק ומשפט> דיני משפחהl 03/08/2008 lצפיות: 2,016
  עו"ד אברהם זאדה הרפז

  הבעל נטש? ילדיך זקוקים למזונות? גבר – תבעו אותך בתביעת מזונות ילדים לתשלום מזונותיהם? היכן כדאי לך להגיש את תביעתך? מהי דרך הפעולה הנכונה והמתאימה ביותר למקרה הספציפי שלך? האם ישנה חשיבות להכנת התיק כראוי? האם ניתן לתבוע מזונות ילדים מהורי הבעל (סבא וסבתא)? האם ויתור האישה על מזונות ילדיה בביה"ד הרבני לשם קבלת הגט – תקף. כיצד נקבע גובה המזונות ועל מי החובה חלה? שאלות אלו ורבות מעסיקות רבות זוגות הבאים בפתח הגירושין על מזונות ילדים – מאת עו"ד אברהם זאדה-הרפז.

  על ידי: עו"ד אברהם זאדה הרפזl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 18/08/2011 lצפיות: 1,752
  חן-הראל משרד עורכי דין

  מה הם השיקולים העומדים בפני בית המשפט לפני קבלת החלטה בענין מזונות ילדים ומדור

  על ידי: חן-הראל משרד עורכי דיןl חוק ומשפט> דיני משפחהl 23/11/2010 lצפיות: 231
  שוש פרי

  המאמר מדגיש את חובת האב לשלם דמי מזונות הילדים מסוג צרכים בסיסיים, באופן מוחלט וללא כל התניה ביכולותיו, במצבו הכלכלי וכו'. ניתנות אף דוגמאות של מבחן הפסיקה בעניין זה.

  על ידי: שוש פריl חוק ומשפט> דיני משפחהl 17/01/2015 lצפיות: 11
  ענת קדמי

  בית המשפט קבע כי האם רשאית לקזז בפירוק השיתוף חיובי מזונות עבר וכן חיוב להבטחת מדור הקטינות מחלק האב בדירת המגורים.

  על ידי: ענת קדמיl משפחה וזוגיות> גירושיןl 28/03/2012 lצפיות: 147
  ליטל יעקובוביץ-דראי

  תשובות לכמה מהשאלות שמגיעות אליי פעמים רבות בנושא מזונות ילדים.איך מחשבים מזונות? מה קורה במקרה של משמורת משותפת ? האם מותר למנוע הסדרי ראיה בין ילדים לאב שאינו משלם מזונות? מה זה מדור? וכיוצ"ב.

  על ידי: ליטל יעקובוביץ-דראיl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 10/03/2012 lצפיות: 1,744
  משה אייל

  לאחרונה תוקנה תקנה חדשה הקובעת כי לאחר הגשת תביעת הגירושין ינסו הצדדים בטרם הגשת כתב הגנה ליישב את הסכסוך באמצעות יחידת הסיוע על מנת לגשר ביניהם ולהימנע מעימותים משפטיים. במאמר הבא יסקור משה אייל בעד ונגד

  על ידי: משה איילl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 26/03/2015
  עו"ד מירית ענתבי

  עניינו של המאמר בניפוץ ה-מיתוס ה-גדול מכולם – הרכוש נחלק תמיד בין בני הזוג מחצה על מחצה. היה לי הכבוד להנחות ולהרצות בכנס נוסף בנושא חשוב ועקרוני בהוויית חיינו – "חלוקת רכוש וחובות בגירושין". תחת נושא זה נדונו סוגיות כבדות משקל, לרבות האבסורדום בתחום האכיפה וקיום של הסכמי ממון בעקבות גל של תביעות לביטולם והחלטות על בטלותם; חובות המביאים לפשיטת רגל בעת גירושין; רכוש שנצבר טרום נישואין – נדל"ן, חברות, מוניטין ועוד – מעמדו בעת גירושין ועוד. המסקנה: דה -פקטו אין שיוויון בחלוקת זכויות וחובות.

  על ידי: עו"ד מירית ענתביl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 23/12/2014 lצפיות: 19
  sharon

  אם גמלה בלבכם ההחלטה לפרק את המסגרת המשפחתית ובחרתם באופציה של גירושין חשוב שתצברו ידע בכל הנוגע לעריכת הסכם גירושין, מהם הנושאים שעליכם להסדיר, אילו תחומים עיקריים מרכיבים את ההסכם כמו משמורת, הסדרי ראיה, תשלומי מזונות וחלוקת רכוש ועוד. מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין גירושין מומחה שילווה וייצג אתכם לאורך התהליך באופן מקצועי ומתוך היכרות עם התחום על מנת שתוכלו לסיים את הפרק הזה בחייכם ולהמשיך הלאה בכבוד וברווחה כלכלית.

  על ידי: sharonl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 21/12/2014 lצפיות: 14
  משה אייל

  המאמר הבא פותח צוהר להבנת המטריה של מעצר בהליכי גירושין, תלונו שווא ותקנה 2.5.

  על ידי: משה איילl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 04/11/2014 lצפיות: 142
  טוען רבני- יצחק עמרני, משפטן.

  מה זה משמורת משותפת? מתי בית המשפט יפסוק משמורת משותפת? בשאלות אלו נעסוק במאמר הבא.

  על ידי: טוען רבני- יצחק עמרני, משפטן.l חוק ומשפט> דיני גירושיןl 13/07/2014 lצפיות: 31
  עו"ד מירית ענתבי

  ניתן לי הכבוד להנחות ערב עיון שעסק בנושא "אפרטהייד מגדרי בדיני מזונות", במסגרתו נשאתי הרצאות בשני נושאים: האחד, נשוא מאמר זה, והשני בנושא "מאבקי הכח על מזונות: אבות, חד הוריות ופמיניסטיות" – הדילמות והפתרונות המצויים.משרדנו מייצג אינספור גברים בתביעות גניבת זרע, תביעות הטומנות בחובן דרך כלל 4 תביעות: תביעה לאבהות, תביעה למזונות, תביעה למשמורת ותביעת נזיקין של הגבר כנגד האשה בגין מעשה גניבת הזרע.בהחלטה תקדימית שניתנה לפני מספר חודשים הופחתו מזונות זמניים לקטין מתחת למינימום הקבוע בחוק!

  על ידי: עו"ד מירית ענתביl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 11/07/2014 lצפיות: 35
  עו"ד מירית ענתבי

  מאבקי הכוח על מזונות הקטינים של קבוצות שונות בחברה - אבות, חד הוריות ופמיניסטיות, קיימים מקדמת דנא, אולם המסר שלי הוא - שאלו מאבקים מיותרים לחלוטין, שכן כולן מעונינות בהשגת אותה מטרה – טובת הילד. בבואנו לקבל החלטות בנושא, תוך עריכת מלאכת איזונים חוקתית, המערבת שיקולים ופרמטרים שונים מהדין הכללי והדין האישי, לגבי כלל הצלעות בתא המשפחתי-נשים וגברים כאחד והקטינים.הגיעה העת להיפרד מהפרשנויות המיושנות והמאולצות של החוק, ולהתיחס לשני ההורים ללא אבחנה מגדרית. חובת המזונות היא חובה הדדית של שני ההורים.

  על ידי: עו"ד מירית ענתביl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 11/07/2014 lצפיות: 48

  הכיצד יתכן כי הורה אשר אינו רואה את ילדיו האהובים ואף דואג לתשלום מזונותיהם יאלץ להיאבק למולם בכדי שיוכל לראותם?

  על ידי: שני ליבמןl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 30/06/2014 lצפיות: 23

  מזונות אשה, כיצד נקבע גובה מזונות אשה, מהי רמת החיים לה זכאית האשה, כיצד משפיע משבר בזוגיות על גובה מזונות האשה

  על ידי: אלי פזl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 17/11/2008 lצפיות: 386

  גירושין שלא בהסכמת הבעל אינם אפשריים, אך הם אפשריים שלא בהסכמת האשה, אולם, כפי שיסקר במאמר, ההלכה היהודית הנוהגת, לא מאפשרת גירושי אשה ללא הסכמתה.

  על ידי: אלי פזl חוק ומשפט> דיני גירושיןl 10/09/2008 lצפיות: 6,123
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast