זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

פורסם: 23/01/2009 |תגובות: 1 | צפיות: 13,103 | Share

בת"א 1017/06 נדונה בקשת חברת עמידר לסילוק ידו של יעקב אסיס מדירת מגורים בבית שמש. עמידר הינם הבעלים של הדירה, והיא הושכרה בזמנו להוריו של הנתבע. אמו של הנתבע נפטרה, ואביו מתגורר בבית אבות מזה שנים. לטענת עמידר, הנתבע פלש לדירה. לטענת הנתבע, הוא מתגורר בדירה מאז לידתו, מעולם לא עזב אותה ואין לו דירה אחרת. משכך, לטענתו הינו "דייר ממשיך" לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח- 1998 או לחילופין הינו "דייר מוגן" לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972.

כן טען הנתבע כי עמידר פעלה בחוסר תום לב, שכן היא הגישה את תביעת הפינוי בטרם תהיה לו האפשרות לפנות לוועדות השונות כדי למצות את זכותו לרכוש את הדירה מעמידר. "דייר ממשיך" מוגדר בחוק הדיור הציבורי כדלקמן: "בן זוג של זכאי שנפטר או של זכאי שעבר להתגורר במוסע סיעודי, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, וכן ילדו, נכדו, הורהו או שמי שהזכאי היה אפוטרופסו, ובלבד שהוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית תקופה של שלוש שנים לפחות בסמוך למועד פטירת הזכאי או למועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד סיעודי". מי שהינו "דייר ממשיך", רשאי להמשיך להתגורר בדירה הציבורית עם קרוביו, וזכאי כי עמידר תחתום עמו חוזה שכירות- ובלבד שלדייר הממשיך לא היתה בבעלותו, או בבעלות קרובו, דירה או מקרקעין אחרים, בחמש השנים האחרונות לפני פטירת הזכאי/ לפני שהזכאי עבר למוסד סיעודי, וכל עוד אין בבעלותו דירה או מקרקעין כאמור.

כן נקבע בפסיקה, כי את המונח "התגורר" יש לפרש בגמישות ולאור תכליתו הסוציאלית של החוק. במקרה דנן, הוכח כי הנתבע התגורר עם אביו שלוש שנים לפני שהאב עבר למוסד סיעודי. כן הוכח כי אע"פ שהנתבע היה נשוי, הוא חי בנפרד מאשתו והיה מבקר בבית בת זוגתו ושב לדירת אביו. בית המשפט קבע כי גם אם היו הפסקות מה במגוריו של הנתבע, הן אינן פוגעות במעמדו כדייר ממשיך, כאשר סה"כ התקופות עולה על 3 שנים. משכך, נדחתה תביעת עמידר לסילוק ידו של הנתבע ונקבע כי הנתבע זכאי למעמד של "דייר ממשיך". הנתבע נכנס לנעלי אביו, וצריך לשלם דמי שכירות בדומה לסכומים ששילם האב.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/27161/זכויות-דייר-ממשיך-בדיור-הציבורי

  השאר תגובה למאמר זה

  הזכות המוענקת מכח חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התש"ח- 1998 איננה ניתנת להורשה, אך נקבע בחוק כי לאחר שהדייר המקורי נפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי, יוכל בן זוגו (או הידוע בציבור), ילדו, נכדו או הורהו להמשיך להתגורר בדירה (כ"דייר ממשיך") בהתקיים שני תנאים: האחד- הדייר הממשיך התגורר עם הדייר המקורי בדירה במשך 3 שנים לפחות בסמוך לפטירת הדייר המקורי או למועד בו עבר להתגורר במוסד הסיעודי. השני- לא היו בבעלות הדייר הממשיך דירה או מקרקעין אחרים במשך חמש השנים שקדמו למועד פטירת הדייר המקורי או למו

  על ידי: עו"ד ונוטריון דן הלפרטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 23/05/2008 lצפיות: 552

  חוק הדיור הציבורי מאפשר את העברת זכות הדייר לקרובו בהתקיים מספר תנאים וביניהם הוכחת מגורים משותפים במשך 3 שנים בטרם פטירת הדייר או בטרם עבר למוסד סיעודי. בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה תביעת פינוי שהגישה חברת עמידר כנגד דיירים בדירה "ציבורית". בית המשפט דחה את טענת הנתבעים (בנה של הדיירת המקורית ואשתו) כי התגוררו עם הדיירת למעלה מ- 3 שנים עד שעברה לגור אצל ביתה וכי יש לראות במעבר לבית ביתה, כאילו עברה להתגורר במוסד סיעודי.

  על ידי: עו"ד ונוטריון דן הלפרטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2008 lצפיות: 5,417 lתגובות: 5
  נבו - המאגר המשפטי

  בר'ע על פס'ד של בימ'ש המחוזי, שדחה ערעור על פס'ד של בימ'ש השלום שקבע כי לא נתקיימו במבקש - אסיר - תנאים להיותו דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר או דייר ממשיך לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ'ח-1998 (להלן: החוק), ולכן עליו לפנות דירה בה הוא מחזיק לאחר מות אביו. המשיבה הסכימה להנחה של קיום זכאותו של המבקש לדירה ערב כניסתו למאסר. השאלה היא מהי השפעת המאסר על הזכאות לדירה זו.

  על ידי: נבו - המאגר המשפטיl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 25/05/2008 lצפיות: 2,233
  נבו - המאגר המשפטי

  ערעור על פסק דינו של בימ'ש השלום, אשר הורה למערערים לסלק ידם מדירה ולהחזיר החזקה בה למשיבה. המחלוקת המרכזית נעוצה הייתה בשאלה אם המערער הינו בגדר 'דייר ממשיך' לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. בימ'ש קמא דחה את טענות המערערים, הואיל והייתה בבעלותם עובר לפטירת האם המנוחה ואף לאחר פטירתה, דירה נוספת.

  על ידי: נבו - המאגר המשפטיl חוק ומשפט> תקצירי פסדl 23/10/2008 lצפיות: 59
  נבו - המאגר המשפטי

  המנוח היה בר רשות בנכס מקרקעין בדיור ציבורי, בו התגורר עם שתי נשותיו, הנתבעת 1 (אמם של הנתבעים (2-8) ואשתו השניה – אמם המנוחה של התובעים 1-7 (סבתם של התובעים 8-9). לאחר מותם של המנוחים, החלה הנתבעת 1 בפעולת לרכישת הנכס מכח חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 (להלן:"החוק"). המחלוקת, האם הנתבעת 1 "זכאית" לבדה לרכוש את המקרקעין הנדונים, או שמא כטענת התובעים, נכס המקרקעין נשוא המחלוקת מנוי בין נכסי עיזבון המנוחים וניתן להורשה ולחלוקה בין היורשים על פי דין.

  על ידי: נבו - המאגר המשפטיl חוק ומשפט> דיני משפחהl 05/06/2008 lצפיות: 89
  שי עקרבי

  דייר מוגן הוא : · מי שמחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי-מפתח. · דייר שלא שילם דמי-מפתח אך נכנס לנכס לפני שנת 1940. · דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס ביום 20/8/1968 שבחוזה השכירות לא צויין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו. · כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי. · דייר שנכנס לנכס לאחר 20/8/1968 ובחוזה נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן.

  על ידי: שי עקרביl חוק ומשפט> מקרקעיןl 03/09/2006 lצפיות: 289,845 lתגובות: 13

  בפרויקט תמ"א 38 המתקיים במבני מגורים, הועדה לתכנון ובנייה מאפשרת אחת או אף יותר מפעולות כמו; חיזוק המבנה בלבד, סגירה ומילוי של הקומה המפולשת לשם בניית דירות חדשות או הרחבת הדירות שבקומה הראשונה, הקמת קומה אחת או שתיים, הקמת קומה חלקית נוספת, חיזוק המבנה והרחבת שטח הדירות החדשות בתוספת ממ"ד.

  על ידי: שני ליבמןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 08/04/2014

  מ"א 38 הינה תוכנת מתאר ארצית אשר נועדה לחזק מבנים אשר אינם עומדים בתקן הישראלי הנדרש 413. האחריות על חיזוקם של אותם מבנים, אשר מרביתם נבנו לפני שנת 1980, חלה על בעלי הדירות אשר בדרך כלל מיוזמתם מעדיפים לטפל בעסקה כזו דרך יצירת התקשרות עם יזם חיצוני החוסך עלויות בנייה גבוהות ופרוצדורה מסובכת בעבור בעלי הדירות.

  על ידי: שני ליבמןl חוק ומשפט> מקרקעיןl 08/04/2014

  ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה דנה בעררים על קביעות הועדה המקומית בענייני פיצויים לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה ועל קביעות בענייני היטל השבחה. ברשימה הבאה נתייחס למצבים בהם ניתן לערור על החלטות הועדה בעניין היטל השבחה בלבד.

  על ידי: omerl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/04/2014
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  המלצות לרוכש דירה טרם הרכישה- קודם לרכישת הדירה יש לבחון שהנכס נבנה על פי היתר, וכן שהוא נקי מכל שעבוד, משכנתא, חוב, או כל זכות של צד ג'.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 11/03/2014

  עסקאות מקרקעין, מכירת דירות מגורים בכללן, נחשבות עסקאות מורכבות בכל מדינה, לא כל שכן בישראל (בה רוב הקרקעות בבעלות המדינה ומוחכרות למשתמשים בהם על ידי מנהל מקרקעי ישראל). עסקאות כאלה הן גם בעלות היקף כספי גדול, עבור רובנו אלה יהיו העסקאות הגדולות ביותר שנבצע בימי חיינו. מסיבות אלה ראוי שנמסור את הטיפול בעסקה לידי בעל מקצוע בדמות עורך דין מקרקעין.

  על ידי: יובל פלדl חוק ומשפט> מקרקעיןl 09/03/2014
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  בשנת 2013 ולאור מצוקת הדיור במדינת ישראל החלה רפורמה חדשה במס שבח בכל הנוגע לפטורים מדירת מגורים ודרכי החישוב.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/02/2014 lצפיות: 22
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  בקשה להארכת המועד הקבוע בסעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק").

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/02/2014
  משרד עורכי דין מלכא ושות'

  גילוי עבודות חדשות העשויות לחייב במס או לשנות את סכום המס, המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס, נתגלתה טעות בשומה.

  על ידי: משרד עורכי דין מלכא ושות'l חוק ומשפט> מקרקעיןl 21/02/2014
  עו"ד שרון עזרא

  האם ניתן לחייב בעל שליטה בחברה, באופן אישי, בתשלום פיצויי פיטורים לעובד?

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> דיני עבודהl 04/07/2010 lצפיות: 1,444
  עו"ד שרון עזרא

  מאמר זה יעסוק בדרכים הטובות ביותר כדי לצמצם את הנזקים שנגרמים כתוצאה מהשכרת נכס לשוכר בעייתי.

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 3,130
  עו"ד שרון עזרא

  מיהו ה"מחזיק" אשר חייב, לפי פקודת העיריות, בתשלום הארנונה ואת מי תחייב העירייה בתשלומי הארנונה במקרה של חילוקי דיעות בין השוכר לבעל הבית?על כך במאמר שלפנינו.

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 479
  עו"ד שרון עזרא

  המאמר שלהלן יתייחס לסמכות עירייה להורות על הריסת מבנה מסוכן והשאלה האם בעל המקרקעין זכאי לפיצוי במקרה כאמור.

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 166
  עו"ד שרון עזרא

  מה מהות תוכנו של הסכם תיווך בלעדי במקרקעין?במה הוא שונה מהסכם תיווך "רגיל"? והאם על מתווך שקיבל לידיו עסקת מקרקעין בבלעדיות מוטלת חובה לבצע פעולות מיוחדות ואחרות מזה של מתווך אשר קיבל לידיו עסקת מקרקעין שלא בבלעדיות? על כך במאמר שלהלן

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 16,431 lתגובות: 1
  עו"ד שרון עזרא

  האם ניתן לפנות בכוח שוכר אשר איננו משלם דמי שכירות? האם ניתן לנתק אותו מאספקת זרם החשמל והמים? ואם לא- מה הסעד העומד בפני משכיר כאמור? על כך, במאמר שלפנינו

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 1,824
  עו"ד שרון עזרא

  עסקה במקרקעין הינה אחת העסקאות החשובות והגדולות ביותר שאנו עושים בחיינו, ומשכך יש צורך להבטיח כי כספי לא ירד לטמיון. בעת רכישת דירה מקבלן, החוק מגן על הכספים שמשולמים על ידי הקונה. מיהם אותם "מוכרים" אשר החוק חל עליהם ומחייב אותםם ליתן בטחונות? מהן הדרכים להבטחת כספי רוכש דירה?האם ניתן להחליף הבטוחות? ומה הסנקציה כלפי מוכר שלא הבטיח את כספי המוכר כאמור לעיל?הכל במאמר שלפנינו. מאמר חובה לכל מי שעומד בפני רכישת דירה מקבלן!

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 83
  עו"ד שרון עזרא

  מיהו דייר מוגן ומהן העילות לפינוי ממושכר? כל זאת ועוד במאמר שלהלן

  על ידי: עו"ד שרון עזראl חוק ומשפט> מקרקעיןl 04/07/2010 lצפיות: 2,582

  תגובות על מאמר זה

  3
  חיים 26/01/2009
  .
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast