מודל שכר יעיל לשרות הציבורי בישראל

פורסם: 02/08/2007 |תגובות: 1 | צפיות: 240,586 | Share

1. כללי ומטרות
התייחסות לשכר מצד העובד והמעסיק שונה, בעוד העובד מצפה לקבל תמורת עבודתו תגמולים חומריים שמשמעותם כסף, או כל הטבה אחרת שניתן למדוד אותה במונחים כספיים. תגמולים אלה נועדו לספק לעובד את צרכיו הבסיסיים ולאפשר לו רמת חיים ואיכות חיים גבוהה. כמו כן העובד מצפה לקבל גם תגמולים שאינם חומריים למשל : הערכה על עבודתו, קידום וכיו"ב.
המעסיקים רואים בשכר תמורה לתפוקה מבחינת הכמות והאיכות, למעסיק זהו מרכיב מרכזי בהוצאותיו והוא מנסה לצמצמו ככל האפשר, העובד , מאידך ,שואף לקבל שכר גבוה ככל האפשר. זהו ניגוד האינטרסים הבולט ביותר ביחסי עובד- מעביד ורוב השביתות וסכסוכי העבודה נוגעות לחילוקי דעות בתחום השכר.
מטרת המודל הנ"ל הוא לשרטט תהליך קבלת החלטות שעשוי לפשר בין האינטרס ה"מנוגד" הנ"ל. כאשר ביחס לצורך עניין שכר העובדים במועצה הושת המודל על מערכת של מבנה יחסים בשטחות לביצוע בפועל. כלומר, יש להתייחס אל שכר העובדים מבחינת שלושה מקורות משתנים עיקריים:
יחס לענף ? פירושו השתייכות התפקיד לענף מקצוע נתון, למשל פקיד המשתייך לענף מקצועי מוגדר בשם פקידים.
יחס לעבודה ? כלומר היחס אל הביצוע בפועל של התפקיד. למעשה, כל תפקיד הוגדר וכן הוצמד לו מדדי ההצלחה . הכוונה כאן, הביצוע בפועל של התקן שהושת בכל אחת מהגדרות התפקיד.
יחס לתוצאה ? מדובר כאן, ביחס ישיר אל התוצאה הסופית של התפקיד. למשל, עובד אשר "מתאמץ" לבצע את תפקידו, אך לעיתים הביצוע אינו תוצאתי. כלומר, העבודה הייתה לחינם.
שלושת היחסים הללו מכתיבים למעשה מערכת של אילוצים אשר קובע בסופו של דבר את השכר של העובד.
2. הגדרות מרכיבי השכר
התמורה הכספית המשולמת לעובד, משכורת ברוטו, סכום הכסף , שעובד זכאי לקבל תמורת עבודתו, והוא כולל: שכר יסוד, תוספות ותשלומים נלווים-לפני הניכויים. שכר הברוטו, פחות כל המסים והתשלומים, שהעובד חייב לשלם(מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרן פנסיה). משכורת נטו זהו הסכום הסופי, שהעובד מקבל לאחר כל הניכויים. זהו למעשה הסכום ה"אמיתי" שרואה בסופו של דבר העובד בגין עבודתו.
בתמורה הזו, מורכבת מהמשתנים הבאים:
2.1 שכר יסוד
זהו השכר עליו מתבסס העובד, מבלי להתייחס אל שאר התוספות שהם תוצאה של משתני רקע, הכשרה וכיוצא בזה.
2.2 תוספת יוקר:
כאשר מדד המחירים לצרכן, (שיטה, שבה מודדים את אחוז השינוי, שחל בהוצאה הנדרשת לקנות " סל מצרכים" מסוים. באמצעות מדד המחירים לצרכן יודעים , אם הייתה עליית מחירים במשק ומהו אחוז העלייה. בכל 15 לחודש מתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש קודם), מראה שהייתה עליית מחירים, משלמים לשכירים תוספת יוקר לשכר היסוד בהתאם להסכם בין הממשלה לבין ההסתדרות והמעסיקים.(לא כולל הטבות)
2.3 דירוג שכר:
לענפים השונים במשק יש דירוג שכר שונה. הדירוג מותאם לענף ונקבע ע"י איגוד העובדים ואיגוד המעסיקים. כל העובדים באותו ענף, מקבלים שכר בהתאם לדירוג הענפי למשל: דירוג המהנדסים, דירוג האחיות , דירוג אחיד לעובדי מדינה ועוד.
2.4 דרגה:
הדרגה היא אישית. היא קובעת את הרמה שבה משובץ העובד בדירוג שלו. ככל שהדרגה גבוהה יותר, רמת העובד גבוהה וכן שכרו. עובד חדש שהתקבל לעבודה ,מתקבל לרוב בדרגה נמוכה יחסית ומתקדם בסולם הדרגות עם הזמן. ההעלאה בדרגה תלויה בפרק זמן שעובר בין דרגה לדרגה, כישורי העובד, המלצת ממונה, שינוי בתפקיד וכד'.
2.5 תקן כ"א:
סה"כ המשרות , שיש לאייש בארגון ופירוט התפקידים , שמהם מורכבת כל משרה. התקן כולל את מספר המשרות, תואר המשרה, דרגה ומקום העבודה.
2.6 שכר עקיף:
זהו הסכום הכללי , שעולה למעסיק, בניגוד לברוטו של העובד, המעסיק משלם בעבור העובד כולל הן את השכר הישיר בתוספת הטבות, תנאים סוציאליים, ימי מחלה, חופשות, פנסיה, תגמולים שוטפים נוספים כמו הטבות נוספות, בהתאם לתנאי העסקתו: בין היתר נמצא כאן תגמולים כגון, רכב או החזקת רכב, בגדי עבודה, שיחות טלפון ארוחות מוזלות במקום העבודה. בנוסף ישנן גם תגמולים מיוחדים- הטבות ייחודיות של ארגונים (לעיתים מתוקף חברות באיגודים מקצועיים) כמו, השתלמות העובד (השתתפות בשכ"ל), מענקי לימוד לילדי העובדים וכמובן תשלומי ביטוח (משולמים ע"י העובד והמעביד)- מתוקף החוק למוסד לביטוח לאומי- ביטוח זקנה ושאירים, דמי נכות ומחלה, ביטוח אמהות..

לקרנות הפנסיה- לרוב קרנות של האיגודים ביטוח רפואי- ביטוח מחלה, תאונות , קרן שיקום פיצויי פיטורין.
3. הבעיה - שיטת השכר
בהתאם לגוף נותן שרות כמו למשל, מועצות מקומיות, משרדי ממשלה וכדומה, התגמול הוא אך ורק על נוכחות בפועל בעבודה. ע"פ שיטה זו, על העובד להיות נוכח, ולהוכיח נוכחות ע"י הדפסת כרטיס נוכחות, ואילו המעביד מצידו משלם באופן גלובלי חודשית.
שיטה זו מעניקה בטחון לעובד כשיש לו הכנסה קבועה ופחות או יותר ידוע מראש. מאידך, בגלל חוסר הקשר בין התפוקה לתמורה, שיטה זו מפחיתה את הנעת העובד ואינה מעודדת אותו לפעולה. מספיק שיהיה נוכח בעבודה על מנת לקבל שכר.
כדי להתגבר על הליקויים בשכר במגזר הציבורי , הוקמה ב-1985-, וועדת זוסמן. הוועדה כללה נציגי עובדים, נציגי מעסיקים ציבוריים( משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכו') ונציגי ציבור. הוועדה הגישה את המלצותיה ב- 1989 , איך לפעול ע"מ לתקן את העיוותים והליקויים במבנה השכר:
1. לשלם שכר שווה בעד עבודה שווה.
2. לערוך ניתוח עיסוקים בכל המערכת ושיבוץ עובדים בדרגות חדשות בהתאם.
3. להנהיג טבלת שכר אחידה לכל המגזר הציבורי.
4. לפשט את מבנה השכר.
5. לבטל את כל תוספות השכר הקיימות.
6. לבטל החזר הוצאות לרכבים פרטיים.
7. לצמצם את היקף השעות הנוספות.
8. לקדם עובדים עפ"י הערכת הממונים.
9. להנהיג בונוסים לעובדים מצטיינים.
10. לערוך שינויים בקידום ובוותק.
4. המודל
המודל, יציע למעשה שיטה משולבת שלוקחת בחשבון את הביטחון של העובד אך מעודדת אותו להשקיע יותר כדי לקבל יותר על התוצאה. זאת, בהתאם לשלושת השטחות שהוצעו לעיל.
הואיל ואין אפשרות לבצע זאת באופן הרגיל. הינו, נורמה ופרמיה המעניקה בונוס, אפשר להגיע לאותה התוצאה בעזרת המודל המוצע להלן:
4.1 דרגה
כל עובד מתחיל בדרגה נתונה. ע"פ המלצת המרכז לשלטון מקומי, בהתאם להסכם המסגרת, לכל תפקיד ישנם דרגות שכר מינימום עד מקסימום. הואיל ואין אפשרות לחרוג בדרגה בתפקיד נתון, אך מבחינת ההסכם לא מחייב להעביר את העובד מדרגה לדרגה. זאת, למרות שהעובד יכול לבקש זאת. אולם, המעביד רשאי שלא להעביר את העובד. זאת, הואיל ועל מנת לעבור דרגה נחוצה המלצת המנהל הישיר על סמך המלצה זו, יכול המעביד שלא להעביר דרגה.
מכאן, מעבר לדרגה מהווה בונוס ולא מדרגה אוטומטית שמקבל העובד בגין שהייה. מאידך, המעביד יכול לקצר את זמן השהייה בדרגה נתונה לעובד שמגיע לו.
4.2 אחזקת רכב
אחזקת הרכב מהווה תנאי בהסכם הקיבוצי הגרסה הנפוצה של תשלומי החזקת רכב קושרת את תשלומי החזקת הרכב להוצאות שמוציא העובד בגין רכבו, באמצעות רכיבי השכר אחדים:
תשלום אגרת-רישוי ותשלום ביטוח הרכב ניתן פעם בשנה בהתאם להוצאות בפועל שהיו לעובד בסעיפים אלה, עד לתקרה שנקבעה.
תשלום הוצאות משתנות המתבסס על תעריף לק"מ שנקבע בהתאם למחירי הדלק. לכל עובד נקבעת מכסת הק"מ שהוא זכאי לנסוע, ומכסה זו מוכפלת בתעריף לק"מ לקביעת הסכום לתשלום.
תשלום הוצאות קבועות נועד לכסות הוצאות כגון בלאי, והוא פונקציה של מכסת ההוצאות המשתנות שנקבעה לעובד.
למעשה, לא ניתן אלא ברצון המעביד לשלם בגין אחזקת רכב בלא שימוש ברכב. מכאן, אף סעיף זה עשוי להוות ממריץ לעובד.
4.3 בונוס אי היעדרות
מטרת הבונוס הוא לאפשר לעובד שמקדיש לקבל תמורה בעבור זה. לכן בונוס זה יכול לשמש כלי משמעותי בעידוד העובד להתמיד וכן להעדיף עובדים המציגים תוצאה מול כאלו שאינם.
4.4 מענקים ייחודיים
זהו בונוס נוסף, שהמעביד יכול להעניק לעובד בגין פעילותו הברוכה בעבודה. כאן, ניתן להציע למשל, מענק השתלמות, מענק לימודים, טיול ו/או יום כיף וכיוצא בזה.
4.5 תעודת הוקרה
זהו בונוס בצורה של כיבוד אשר המעביד יכול להעניק לעובד. בעזרת בונוס כזה, ניתן לבנות מערכת של אימון ותחרות מצד העובדים אשר יניעו את הביצוע לטובת המערכת.
5. השימוש במודל
5.1 דרגות החישוב
מרכיב השכר המעמד יחס לענף יחס לעבודה יחס לביצוע
דרגה קיצור פרק זמן 0 1 2
אחזקת רכב אגרת רישוי וביטוח 0 1 2
אחזקת רכב הוצאות משתנות 0 1 2
אחזקת רכב הוצאות קבועות 0 1 2
אי היעדרות מתן בונוס 0 1 2
מענק מיוחד מענק השתלמות 0 1 2
מענק מיוחד מענק לימודים 0 1 2
מענק מיוחד טיול/יום כיף 0 1 2
מענק מיוחד מענק כספי מיוחד 0 1 2
תעודת הוקרה עובד החודש 0 1 2
תעודת הוקרה עובד מצטיין 0 1 2
5.2 שיטת החישוב
5.2.1 קביעת ניקוד תחילי
כל עובד מתחיל במספר זהה של נקודות שמורכב משלושת היחסים. כאשר כל יחס מקבל מספר משתנים בהתאם לטבלה הבאה:
יחס לענף יחס לעבודה יחס לתוצאה
וותק בעבודה איחורים ביצוע מושלם
דרגה נוכחית רצינות הבנת החומר (המטריה)
היעדרויות עזרה לזולת
כל משתנה מקבל ציון מ-1 עד 5 כאשר 5 הגבוה ו-1 הנמוך. סיכום התוצאה מהווה את המדד התחילי של העובד.
דוגמא
עובד נתון, עם וותק בעבודה של 20 שנה, כאשר ממוצע שנות העבודה של כלל העובדים עומד על 5 שנים, הרי שהציון שלו בוותק הוא 5 הואיל והוא גבוה מהממוצע בהרבה.
אותו עובד נמצא עדין בדרגה התחלתית נניח 5 בלבד, כאשר הדרגה המרבית של התפקיד עומד על 6, הרי מקבל בסעיף זה ציון 3.
אותו עובד בא תמיד לעבודה בזמן כאשר ממוצע הגעה החודשי של העובדים עומד על רבע שעה איחור יקבל ציון 3.
עובד זה, נחשב בעבודתו לרציני, הואיל והוא משתדל ללמוד והוא בעל יחס טוב לתפקידו יקבל ציון 4.
עובד זה נעדר בכל השנה האחרונה הרבה פחות מהממוצע השנתי של העובדים ו/או לא נעדר כלל יקבל כאן ציון 4.
ביחס לתוצאה של עבודתו, נניח למשל כי עובד זה מציג בדרך כלל ביצוע טוב אזי יקבל את הציון 3.
עובד זה נחשב לבקי במה שהוא עושה יותר משאר העובדים במחלקתו, יקבל כאן ציון 4.
ביחס לעזרה לזולת, עובד זה נחשב לאחד שמסייע לחבריו לבצע את עבודתם היטב, נותן שרות טוב ללקוחותיו (פנימיים וחיצוניים כאחד), יעניק לו כאן עוד ציון 4.
סיכום כל הנקודות ייתן לנו ציון תחילי של 30 נקודות.
5.2.2 חישוב תקופתי
במהלך התקופה, לפחות אחת לרבעון, העובד יקבל הערכה ביחס לטבלה שהוצעה לעיל. כאשר עבור כל שטחה שלעיל, קרי, יחס לענף, יחס לעבודה ויחס לתוצאה, יקבל העובד את הנקודות הנמצאות בהתאם לסעיף בטבלה. כך, כל עובד יקבל ציון אשר ישנה את הציון ההתחלתי שלו. בתום הרבעון הראשון, העובד שקיבל את המספר הגבוה ביותר יקבל את אחד מהבונוסים המצוינים.
יש לציין כי, עובד אשר קיבל בונוס אחד ברבעון ראשון ונניח שמגיע לו בונוס גם בגין הרבעון השני, יקבל אותו עובד בונוס מסוג אחר.
6. סיכום
מודל זה מביא בחשבון כאמור, את הרצון לשלב מוטיבציה בעבודה גם עבור עובדים, אשר יראו את עבודתם כמובנת מאליה. בעזרת חישוב זה, ניתן לבצע העדפה מתקנת עבור אותם עובדים טובים כאשר העובדים שלא "מתאמצים" ינסו להדביק אותם על מנת לזכות בהטבות, בונוסים ובהערכה של המערכת.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 46 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/3574/מודל-שכר-יעיל-לשרות-הציבורי-בישראל

  השאר תגובה למאמר זה

  (חוזר מס הכנסה מספר 2/2001 - משפטית מקצועית מיום 7 בפברואר 2001)

  על ידי: רונית עזרl חשבונאות ומסl 11/03/2008 lצפיות: 2,816
  ורד קון

  הבראה- משולמת לעובדים במשק. מאמר המאפשר חישוב ימי ההבראה המגיעים לעובד. תעריף יומי ומספר ימי זכאות.

  על ידי: ורד קוןl חוק ומשפט> דיני עבודהl 02/08/2009 lצפיות: 37,617

  ערב הסעודית היא אחת המדינות בהן נשים לא מקבלות זכויות וכן מופלות לרעה. אבל למרות זאת הנשים במדינה הזאת מצאו דרך כך שהן יוכלו להרוויח כסף ביושר ולתת מענה לבעיות הכלכליות שלהן, של משפחותיהן ואפילו של המדינה.

  על ידי: tairml עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 02/03/2015
  סמדר וינברג

  לאחרונה – על רקע הצבעים הצהובים בהם נצבעה משטרת ישראל הכחולה מתחבטים רבים וטובים בשאלה המטרידה : האם דורות שלמים של לובשי מדים ודרגות בארגונים הירארכיים לקו במחלת ה"חשקו-מאניה", והפכו לסקס-מאנייאקים ומטרידנים ? האם מדובר בכמה תפוזים רקובים שרק בשל מיקומם בפירמידה ההירארכית - השפעת חשיפתם כה רבה ? או שמא באמת מדובר בתרבות ארגונית גורפת , קרי - ב"סיפור חיי הארגון הכחול/הירוק/הלבן וערכיו"? שאלה מטרידה לא פחות היא: מדוע מקיצוניות אחת של תרבות "המיידלע" הזכורה לשמצה עברנו לתרבות ניקוי אורוות ול

  על ידי: סמדר וינברגl עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 14/02/2015 lצפיות: 21

  ענף ההובלות בארץ כיום הוא תחום מאוד פרוץ וחסר עמוד שדרה, אין ספור מאמרים על לקוחות שהתאכזבו ואף אבדו חפץ יקר או כל דבר שדומה לסיפור, אז מה עושים ולמי פונים?

  על ידי: אבנר נרקיסl עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 12/02/2015 lצפיות: 11

  עבודות גבס עם א שלמה עבודות גבס האתר מספר 1 בארץ לעיצוב ועבודות גבס . לאחרונה התפתח ביותר התחום של עיצוב הבית באמצעות עבודות גבס, בשנים עברו נעשה שימוש בגבס לצורך הקמה של מחיצות או תקרות גבס - הנמכות, בימינו עם ההתפתחות הגדולה של העיצוב פנים, נושא עבודות גבס התפתח בקצב מהיר מאד והוא נהיה שמיש במיוחד אודות ליתרונות הרבים בו.

  על ידי: asher32l עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 08/01/2015 lצפיות: 16

  בהתחשב בהיותה של כלכלת ארצות הברית הכלכלה החזקה בכל העולם, אין פלא שארצות הברית הפכה ליעד המושלם עבור אנשים שמחפשים להרוויח כסף או לקדם את הקריירה שלהם.

  על ידי: ניצן כהןl עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 22/11/2014 lצפיות: 23
  יואב ברנזון

  מה גורם לגברים מצליחנים לנטוש את הקריירה שלהם ולהישאר בבית? לעשות שינוי בחיים ולפתע להפוך לעקרי בית?

  על ידי: יואב ברנזוןl עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 24/10/2014 lצפיות: 14

  שיטת ניהול מסמכים היא למעשה שיטה באמצעותה מנוהלים ומסודרים כל התכנים הטקסטואליים של החברה או העסק, ושיבוץ שלהם בתוך המערכת הממוחשבת.

  על ידי: amirdadon90l עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 05/09/2014 lצפיות: 22

  בשנים האחרונות נראה שהרבה אנשים, בעיקר זוגות צעירים, עוברים לגור בנהריה. עם ריבוי של עסקים בנהריה והיצע מקומות עבודה בעיר ובסביבתה, בהחלט יש סיבה טובה לעבור לעיר ולהשתקע בה.

  על ידי: מיכלl עבודה וקריירה> עבודה וקריירה - כלליl 17/08/2014 lצפיות: 21

  במקביל הופכת התנועה האסלאמית לאלטרנטיבה הטובה ביותר הקיימת כנגד אותו עושק וניצול של התאגידים הרב לאומיים, של הכלכלות המקומיות והפיכתם של שאר תושבי העולם לעבדים תרתי משמע של קומץ תאגידים השולט בכל העולם דרך סדר עולמי לכאורה חדש! מכאן, כדי ל"הלחם" באסלאם חייבים להלחם קודם כל בהפרטה הפושעת ולהחזיר את הכלכלה למסלולה הרציונלי, כאשר כל נכסי העם חוזרים לעם,והממשל הופך להיות רגולטור הוגן שכל מטרתו לפעול לרווחת העם הריבון היחיד של הטריטוריה והתרבות. (אפשר לעשות זאת רק באמצעות שינוי שיטה הכלכלית לכלכלה.

  על ידי: דוד סונינוl חברה וסביבה> פוליטיקהl 26/10/2013 lצפיות: 44

  שינוי ארגוני הינו תהליך בו ארגון נתון מתאים תהליכים שיטות ביצוע וארגון כדי להתאימו לדרגות רצויות של משתנים המכתיבים את סדר היום של הארגון. כאשר, בארגון מסוים סדר היום מתייחס אל היעילות בביצוע. ארגון אחר אל אפקטיביות בניהול. אחר משתדל לחסוך בהוצאות ואילו ארגון שני מתייחס אל הישרדות כלכלית.

  על ידי: דוד סונינוl מדעי החברה> מדעי החברה - כלליl 14/10/2010 lצפיות: 5,918

  בחלק הראשון הוצע הקשר הקיים בין הארגון, המנהל והעובד. כאשר קשר זה הופך להיות פועל יוצא של המשתנה הפרימטי הראשוני, גיוס העובד. שיטת גיוס העובדים. בחלק השני דיברנו על שלושת ה"אלף" הפועלים באדם בכל מצב חיים שהוא וכל אדם עשוי להיות בעל פרופיל של שלושת המשתנים – אמונה ; אינרציה ; אתגר. כמו כן טענו כי כל ארגון חייב להגדיר לעצמו, מלבד הגדרות הבסיסיות המחויבות את המציאות, גם הגדרות ביחס לשלושת ה"אלף" שלו. קרי, איזה "אמונה" הוא מבקש, לאיזה "אינרציה" הוא שואף וכמובן מהו "האתגר" אותו הוא מעמיד לעובדיו

  על ידי: דוד סונינוl עבודה וקריירה> עובד-מעבידl 29/10/2009 lצפיות: 358

  ישנם כאמור, משתנים רבים המשפיעים על המוטיבציה של העובד בעבודתו השוטפת. חלק מהמשתנים נדונו בעבר ונבנו עליהם מספר גישות בסיס המשפיעות עד היום. למשל, גישת קיום שייכות, גדילה (ERG גישה המשויכת לסולם הצרכים של מאסלו) מצביעה על הצרכים של הארגון מכול צרכי הפרט והשילוב ביניהם (או ההסכמה) מהווה את טריגר הדרבון של העובד). ..

  על ידי: דוד סונינוl עבודה וקריירה> עובד-מעבידl 25/08/2009 lצפיות: 7,518 lתגובות: 2

  ריקוטה היא סוג של גבינה רכה אשר הכנתה מאד פשוטה וקלה. בעיקרון, גבינת ריקוטה (מאיטלקית בישול מחדש) היא גבינה שמייצרים בעיקר מהמים שנשארו מהכנה של גבינה אחרת. לפיכך הריקוטה היא גבינה דלת שומן אך במקביל הריקוטה עשירה מאוד בסידן.

  על ידי: דוד סונינוl אוכל ומתכוניםl 03/06/2009 lצפיות: 5,365 lתגובות: 2

  אימון אישי כמונח בכותרות, משמש כיום מונח שהחליף את נושא היועץ המלווה. בדיוק כפי שדסיפלינות שונות מתפצלות עם השנים לכדי תת-דסיפלינות מתמחות, כך התפצל האימון האישי מתוך גישות ניהוליות ומהווה כיום כ"מקצוע" בפני עצמו. במקרים מסומים מכנים את התהליך "חונכות" כאשר המאמן הוא "חונך" ל"חניך". במקרים אחרים מכנים את התהליך "ליווי" כאשר המאמן הוא "מלווה" את החניך נשוא הליווי.

  על ידי: דוד סונינוl אימון אישי - Coachingl 18/05/2009 lצפיות: 266 lתגובות: 2

  מוטיבציה בעבודה מהווה את אחת הבעיות העיקריות שיש לארגון. כאשר מתוך הדברים הללו נגזרת לנו מערכת שלמה של יחסים הקיימים בתוך כל ארגון. בעיקרון, לא נעסוק בתיאוריות של המוטיבציה בעבודה וכן לא ננסה להביא יישומים של התיאוריה כפי שמתבטא בכל ארגון וארגון. נותיר זאת לתיאורטיקנים אשר מציבים לא אחת בפנינו מודלים מעניינים. מטרת הרשימה היא להציע מבנה קצת שונה ביחס ליישום מערכת של מוטיבציה לכלל המשתתפים בארגון.

  על ידי: דוד סונינוl עבודה וקריירה> עובד-מעבידl 14/05/2009 lצפיות: 19,379

  מדוע אנשי שרות מחמיצים פנים ללקוחותיהם? האם זה משום שנותני השרות לא אוהבים את עבודתם? או האם זה בגלל שהיה או יש להם "יום רע"? או אפילו האם זה משום שאני כלקוח משדר להם משהוא הגורם להם להחמיץ פנים? או אפילו האם משום הניסיון שלהם בעבודה מול קהל הציע להם להזעיף פנים כמאפיין משתלם יותר? יתכן כי הם מרגישים שלהיות נחמד ללקוח זהו מעשה "צבוע"? אפילו יש לשער כי יתכן שהם מאמינים שלהיות קשוח זה נחשב בחברה לדבר מה שהוא COOL ? ישנם כאלו המאמינים שהאמרה "עבד כי ימלוך" פועלת לגביהם? ברור שלא, אנשי שרות מחמיצים פנים ללקוח מהרבה סיבות אבל הסיבה העיקרית היא דווקא העדר תודעת שרות אצל נותני השרות.

  על ידי: דוד סונינוl אימון אישי - Coachingl 17/12/2008 lצפיות: 13,124

  תגובות על מאמר זה

  0
  אלי חן 04/06/2008
  מאמר מעולה רק חבל שאין הכתוב מוצג בטבלה אני מבין שזוהי מגבלה של האתר ולא של הכותב
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast