סגולות צמח הרוטה על פי הקבלה המעשית

פורסם: 09/08/2007 | צפיות: 138,361 | Share

                                     סגולות צמח הרוטא על פי הקבלה המעשית

                                                      מאת" ד"ר רמי שקלים                          

 

בין הצמחים הנזכרים במשנה ובתלמוד, מופיע צמח הפיגם הנקרא ונכתב בשמות ובאופנים שונים: פיגם,פיג"ן, זדאבה, סראב, אל סד"ב, פיזל, רודא, רודע, רוטא, רוטע, רוטה. הפיגם נזכר במשנה, בתלמוד הירושלמי והבבלי ובמדרשים (מסכת כלאים, פרק א, משנה ח; משנה מסכת שביעית פרק ט, משנה א; משנה מסכת עקצים, פרק א, משנה ב; תוספתא, מסכת עירובין פרק ד; תלמוד בבלי, מסכת שבת קכח, ע"א; מסכת סוכה לט, ע"ב; מדרש רבה בראשית, פרשה כ, פסקה יב).

הפיגם מוזכר כאחד ממיני הצמחים הפטורים מן המעשר ומותר לקוטפו לשימוש בשנת שמיטה. בספרות המשנה התלמוד והמדרשים לא נזכרים סגולות צמח הפיגם: "הפיגם, והירבוזין השוטים, והחלגלוגות, כסבר שבהרים, והכרפס שבנהרות, והגרגר של אפר, פטורין מן המעשרות, ונלקחים מכל אדם בשביעית, שאין כיוצא בהם נשמר. רבי יהודה אומר, ספיחי חרדל, מתרין, שלא נחשדו עליהן עוברי עברה. רבי שמעון אומר, כל הספיחים, מתרים, חוץ מספיחי כרוב, שאין כיוצא בהם בירקות שדה. וחכמים אומרים, כל הספיחים אסורים" (משנה, מסכת שביעית, פרק ט).

מדרש רבה בראשית, פרשה כ, פסקה יב
ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. בתורתו של ר"מ (רבי מאיר) מצאו כתוב כתנות אור, אלו בגדי אדם הראשון, שהן דומים לפיגם, רחבים מלמטה וצרין מלמעלה".

רמב"ם פירוש המשניות, מסכת כלאים פרק א משנה ח
פיגם, נקרא בלשון ישמעאל ערב סראב ובלעז רודע.

רמב"ם פירוש המשניות, מסכת עקצים פרק א משנה ב
פיגם בלשון ערב אל פיגא"ן והוא אל סד"ב.

רמב"ם פירוש המשניות - מסכת שביעית פרק ט משנה א
פיגם הוא עשב נקרא פיגן ובלע"ז רודא.

רמב"ם, יד החזקה, הלכות שבת, פרק כו, סעיף יח
מזכיר כאן את הפיגם כצמח תבלין.

ר' עובדיה מברטנורא (רע"ב)), על מסכת כלאים, פרק א, משנה ח
פיגם - עשב שקורין רוד"א בלע"ז.

ר' עובדיה מברטנורא (רע"ב) על מסכת שביעית פרק ט משנה א
הפיגם - עשב שקורין רוט"א בלע"ז.

פירוש רש"י למסכת שבת קכח, ע"א
פיגם - רוד"א.

פירוש רש"י למסכת סוכה לט, ע"ב
הפיגם - עשב שקורין רוד"א.
 

                                            סגולות רפואיות של צמח הרוטא

חז"ל מזכירים את צמח הרוטא כבעל סגולות מרפא. על פי התפיסה הקבלית, השם רוטא הינו שם קדוש, ויש לו סגולות מיסטיות כבירות. הרב ניסים בן ראובן גרונדי (הר"ן) כותב כי הפיגם משמש כצמח מרפא. (חידושי הר"ן על מסכת שבת קט, ע"א). הרב מאיר בן אלטבי כותב כי הזלפת שמן רוטא מחומם לאוזן כואבת, מעבירה את הכאב. (הרב מאיר בן אלטבי, שבילי אמונה, הנתיב הרביעי, השביל הראשון).

                                           סגולות מיסטיות של צמח הרוטא

לראשונה מוזכר צמח הרוט"א גם כבעל כוח מיסטי, על ידי המקובל ר' עמנואל חי ריקי בספרו "משנת חסידים". על פי שיטתו, כאשר צרה פוקדת את האדם, או חלילה פורצת מגיפה, צריך ללכת בבוקר יום רביעי הראשון או השני של תחילת החודש העברי, כאשר הירח גודל, ולאמור את נוסח התפילה הבא (ההערות והתוספות בסוגריים, וכן הנקודות והפסיקים, הם ממני, והבאתי אותם להבנת הכתוב): "ואם יום רביעי הוא בתוספת הירח, והוא זמן המגפה חס וחלילה, ילך קודם זריחת השמש אצל עשב פיגם שהוא הרוט"א, ויאמר: 'ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו', ו(מזמור צ"א בתהילים) 'יושב בסתר' כלו, ואחר כך יאמר: אני לוקט אותך בשם ה' אלהי ישראל לשמירת פלוני בן פלונית מן הדבר ומן המגפה, ואחר כך יחתכנה במטבע של זהב (או תכשיט כל שהוא מזהב)". נוסח זה המובא בהמשך על ידי המקובל עמנואל חי ריקי, מיועד רק למקובלים יודעי דבר, והבאתי אותו רק כהשלמה למאמר "ויכתוב בקלף כשר פסוק: ויעמ"ד פינח"ס ויפל"ל ותעצ"ר המגפ"ה, שהם חמשה תיבות, כל אחד מחמשה אותיות, ולא יכתוב התיבה אות אחר אות כדרך הכתיבה, אלא אות תחת אות, ובין כל תיבה ותיבה יכתוב חמשה הויות גם כן כתובות אות תחת אות". "כיצד יכתוב? ואו של ויעמ"ד, ואצלה (בסמוך לאות ואו) יוד של (שם) הוי-ה, ותחת הויו יכתוב היוד של ויעמ"ד, ואצלה תחת היוד של הויה הא של הויה, ותחת היוד של ויעמ"ד יכתוב העין, ואצלה תחת הה של הויה הואו, ותחת העין יכתוב המם של ויעמ"ד, ואצלה תחת הואו ההא אחרונה של הויה, ותחת המם הדלת, ואצלה יוד של הוי"ה שניה". "וירחיק מעט ויכתוב תיבת פינח"ס, ואצלה שארית ההויה שניה, וי"ה של השלשית בסדר הזה, וירחיק מעט ויכתוב על דרך זה ויפל"ל, ושארית ההויה שלשית ויה"ו מהויה הרביעית, וירחיק מעט ויכתוב בקו רביעי ותעצ"ר, ושארית ההויה רביעית, וכל ההויה חמישית, ואחר ההויה חמישית סמוך לה יכתוב תיבת המגפ"ה גם כן, אות תחת אות על סדר האמור". "נמצא שהשורה הראשונה לרוחב הקלף כדרך הכתיבה היא מחמשה אותיות ראשונות של החמשה תיבות, ובין אות לאות אות אחד של הויה, וזו צורתה ויפה"ו, וה"ה והשורה שניה היא כלה מהשניות, וביניהם האותיות של הויה, וזו צורתה י"ה י"ו י"ה ת"י "מ". "והשורה שלשית מהשלישיות, וביניהם האותיות של הויה וזו צורתה: ע"ו נ"ה פ"י ע"ה "ג, והשורה רביעית מהרביעיות, וביניהם האותיות של הויה וזו צורתה: מ"ה ח"י ל"ה צ"ו "פ, והשורה חמישית מהחמישיות, וביניהם האותיות של הויה וזו צורתה ד"י ס"ה ל"ו ר" ה"ה". "ובתוך קמיע זה יתן הרוט"א, ויתננו למי שנלקטה בשבילו, וכל זמן שנושא הקמיע הזה עם הרוט"א לא יירא מהמגפה ההיא שנכתב הקמיע בזמנה"(משנת חסידים - מסכת תקון המגפה - פרק א) . 

                                             סגולות צמח הרוטה כנגד עין הרע 

בספרים שונים, חלקם ספרי 'קבלה מעשית', נכתב, כי נשיאת עלי רוטה בכיס הבגד, מגנה על האדם מפני עין הרע. עוד נכתב כי נטיעת צמח הרוטה בגינת הבית או בעציץ בבית, מגינה על יושבי הבית מפני רוח רעה ועין רעה. עוד מוזכר כי עשב הרוטה מגין כנגד ארס הנחש, ובעלי חיים טורפי נחשים אוכלים תדיר את עלי צמח הרוטה כהגנה מפני ארס הנחש. (ספר רפואה וחיים, הוצא' בקאל, ירושלים, תשל"ד, עמ' א, עמ' ב; ספר האח נפשינו, פרק א; מדרש תלפיות, דף מ, עמ' א; שם, דף קנה, עמ' ב; הר' רפאל אוחנה, "מראה הילדים", הוצא' יריד הספרים, ירושלים, עמ' 195, 227). 

                                             סגולות מיסטיות של השם רוטא

בספרות הקבלה מוזכר השם רוטא כשם קדוש, והוא אחד מתוך שלושה שמות קודש המסמלים את הגבורה (דינים) והרחמים, ושאותם קיבלו האבות. השם הקדוש רוטא שווה בערכו הגימטרי למילה 'ריו' והשווה בערכו הגימטרי ל'גבורה' – דינים, ובכוח שם זה ניתן להכות את האויב בדינים קשים. (ברית מנוחה, הדרך השניה; שם, הדרך השמינית).

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/3733/סגולות-צמח-הרוטה-על-פי-הקבלה-המעשית

  השאר תגובה למאמר זה

  מאמר המסביר את תהליך עצמאות ישראל בדור החדש על פי חכמת הקבלה, הקשר בין העצמאות הרוחנית ולעצמאות הגשמית, מבאר מדוע מדינת ישראל עוד לא הגיע באמת לעצמאות ומהם הדרכים להשיג זאת.

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 25/10/2007 lצפיות: 8,109

  מה מסמל היום השמיני של חנוכה הנקרא זאת חנוכה על פי חכמת הקבלה?

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> יהדותl 16/12/2009 lצפיות: 4,545

  מאמר המבאר חלק מהלכות הדלקת נר חנוכה על פי חכמת הקבלה

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 10/12/2007 lצפיות: 681

  רואים אנו מן הפרשה הנפלאה הזאת, כפי שמסביר אותה הזה"ק, שכאן טמונים ענינים נפלאים ביותר. זהו לא סתם סיפור מקרי, לא סתם סיפור מעשיות: שרה נפטרה, אברהם בא להתדיין ולהתמקח עם עפרון החיתי, והוא קובר את שרה במקרה במערת המכפלה. אלא כל הדברים הללו למעשה מרמזים על עבודת האדם, על ההתקרבות של האדם אל הקב"ה, על הויכוחים הפנימיים שבתוך האדם, והיעד המגמה שאליהם רוצה הנשמה להביא את הגוף.

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 30/10/2007 lצפיות: 38,434

  מבאר רעיונות שונים מפרשת משפטים על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 29/01/2008 lצפיות: 9,786

  התורה איננה ספר היסטוריה אלא היא באה להורות לאדם כיצד לעשות שינוי פנימי ולהפוך מאדם אגואיסט לאדם שאוהב את זולתו. מאמר זה מבאר פסוקים שונים מתוך פרשת בשלח על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם.

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 15/01/2008 lצפיות: 3,425

  רבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל המכונה בעל הסולם על שם פירושו הנרחב לספר הזהר, מביא בכתביו השונים השקפה שלמה לגבי עבודת ה' של האדם. מאמר זה נותן את עקרונות תורתו של בעל הסולם

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 07/01/2008 lצפיות: 1,609

  בחירת מדריך ומורה שיעזור לאדם בדרכו הרוחנית היא משימה קשה, מאמר זה נותן נקודות למחשבה כיצד ניתן לדעת מיהו האדם המתאים לכך.

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 24/12/2007 lצפיות: 4,553

  חייו ופועלו של רבי ברוך שלום הלוי אשלג בנו בכורו של רבי יהודה הלוי אשלג בעל הסולם- מסכת מרתקת ומופלאה של עובד ה' אמיתי.

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 16/12/2007 lצפיות: 35,556

  כל אחד ואחד צריך לחוות על בשרו את ענייני חג החנוכה, זה לא צריך להשאר בגדר של הסטוריה בלבד. הסטוריה לא מעניינת אותנו. מה שמעניין אותנו זה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיע למצב של תיקון עצמי, באופן שיהיה ראוי ומוכשר לקבל אור פני מלך חיים

  על ידי: קבלה ופנימיות התורהl רוחניות> קבלהl 06/12/2007 lצפיות: 532

  מהי הקבלה? מיהו הבורא? לשם מה אנו לומדים קבלה, הכל מתגלה. זוהי תחילתה של צעידה אל עבר האמת. כל אחד יכול ללמוד קבלה, ללא הבדלי דת , גזע ומין, היא פתוחה לכולם, חכמה עתיקה מלפני אברהם אבינו ראשיתה.

  על ידי: נטלי עינבl רוחניות> קבלהl 08/12/2014 lצפיות: 14
  שירה שרווהס

  רבים שואלים אותי : "קוראים לי רז, דן או שי, האם השם שלי קצר מידי ?" "האם השם שלי הוא שם טוב"? התשובה שלי תמיד אותה תשובה: יש ויש.... יש שם מאוזן (טוב) ושם לא מאוזן והכול יחסי, כל דבר לגופו. מהו שם מאוזן? איזון - נוצר כאשר יש שוויון בין שני קטבים, על בסיס של "עזר כנגדו", אנרגיה מנוגדת, משלימה ומוציאה מהכוח אל הפועל. שם מאוזן - הוא שם (פרטי ומשפחה כיחידה אחת) שכולל אותיות שמשלימות אחת את השנייה ועוזרות אחת לשנייה להביא לידי מימוש את תכליתן.

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> קבלהl 25/11/2014 lצפיות: 22
  שירה שרווהס

  האותיות העבריות הן כלי עתיק ורב עצמה לצורך ריפוי, תיקון ושינוי מצב . יש בכוחן של האותיות לחבר אדם לתובנות ולתדרים שההיגיון האנושי אינו קולט, לנקות וגם להסיר דחפים הרסניים. האנרגיה האגורה באותיות מסירה תחושות קשות, פחדים וחרדות ומסייעת לאדם לממש את עצמו ולחולל שינוי לטובה במצבו הנפשי והגופני. יש בכוחן של האותיות לעורר כוחות של ריפוי וצמיחה ולהפעילן.

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> קבלהl 05/10/2014 lצפיות: 44
  שירה שרווהס

  הרמח"ל שהיה מקובל גדול ותורת הקבלה היהודית, גורסים שהאותיות העבריות שוכנות בספירות והן מייצרות את "המרכבה". (גוף האדם). הרמח"ל מתייחס לעניין האיזון האנרגטי של הספירות כ- "סידור ראוי / ספירות כתיקונן / מחוברות". לאנרגיה הוא קורא "ההשפעות הנשפעות ממנו (הבורא) או "השפע האלוקי" : "ובהגיע ההשפעות (מהבורא) אל המקבלים בחיבור (בני האדם) - נאמר שהן מחוברות, ובהעדר זה, נאמר שהן בלתי מחוברות. כלומר: כאשר השפע לא מגיע אל הספירות - הן חסומות. ועל דרך זה, יידרש בהן שבירה ותיקון. הפתרון של הרמח"ל - שינוי שם.

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> קבלהl 30/09/2014 lצפיות: 27
  הרב אדם סיני

  כל אדם, כאשר הוא חי, והוא רוצה לצעוד לנקודת אמת, צריך להכיר את הדרכים והאמצעים שעומדים לרשותו כדי להגיע לאמת. האמת אינה נמצאת בשום מקום, אלא באדם עצמו. כדי להגיע לאותה האמת אדם צריך להתחיל להכיר את עצמו. הוא צריך לפגוש את עצמו בנקודה הפנימית שלו. הדרך של האדם לפגוש את עצמו היא, רק אם הוא יודע לחדור לתוך נבכי נשמתו. המודעות של האדם נותנת לו אפשרות לראות דברים מעבר להתרחשות היומיומית הגשמית, כאשר אדם אוהב לאכול ולשתות ולישון ולדבר דיבור רגיל. כל הדברים הרגילים הם דברים, שאדם פוגש ממילא בחיים. אבל

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 24
  הרב אדם סיני

  להפצת האמת ישנם טעמים רבים, אך מעל לכולם היא העובדה שנצטווינו לכך ע"י התורה הקדושה והן ע"י בעל הסולם (ראה הקדמה לפמו"מ).

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 17
  הרב אדם סיני

  "אני יודע בעצמי, שאין בי לא תורה ולא מצוה. לא דעת ולא תבונה. לא צדקה ולא כשרון. לא גמילות חסדים ולא ישרות לבב. אבל אני אוִיל ולא יודע. בער ולא מבין. גזלן ולא נאמן. חייב ולא זכאי. רשע ולא צדיק. רע ולא טוב. וכל מעשה טוב לא עשיתי". מתוך תפילת יום הכיפורים

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 26
  הרב אדם סיני

  ראש השנה מתקרב ובא, וודאי שהוא חג חשוב לעם ישראל, כחלק מסדרה של חגים: ר״ה, יוה״כ, סוכות ולאחמ״כ שמיני חג עצרת. חגי ישראל הם מעין מסע בזמן בנפש האדם, כאשר האדם צריך לנוע בנפשו ממצב למצב בגלגל השנה, כך שמתקן עצמו בגלגל הספירלה כל פעם יותר ויותר, כך שמתקן את הקשר בינו לבין בוראו. כיצד אדם קובע מה נכון או לא בחייו? מה שמקרב אותו לבורא הוא נכון, מה שמרחיק אותו אינו נכון.

  על ידי: הרב אדם סיניl רוחניות> קבלהl 29/09/2014 lצפיות: 19

  אצל עמים שונים האמונה בעין הרע קדומה היא וקדמותה כקדמות המין האנושי. במקומות שונים על פני כדור הארץ בהם אין קשר גאוגרפי, מנטאלי, אתני, תרבותי ולשוני, התפתחו תרבויות ודתות שונות. כל דת ושיטתה כל תרבות וטעמה. ברם, המשותף לכל הדתות והתרבויות השונות היא האמונה בעין הרע. בעת העתיקה הייתה אמונה זו נפוצה ומקובלת מסין עד בבל ומצרים, מיוון ורומא ועד לארצות צפון אירופה. באמונה זו החזיקו ועדיין מחזיקים עמי התרבות ולא דווקא בשכבות החברה הנמוכות בלבד.

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> מיסטיקהl 08/03/2014 lצפיות: 220

  אחת התפיסות המעוגנות במסורת ישראל, והנגזרת מן המקרא, מתייחסת לתקופת אחרית הימים. הביטוי אחרית הימים הוא שם כולל לנבואות אודות סוף ימי האנושות, ונמצא גם בדתות אחרות. בין נבואות אחרית הימים ניתן למצוא אפוקליפסות שונות בתנ"ך וכן בספרים החיצונים. מאמר זה ידון בתפיסות השונות של נביאי וחכמי ישראל על אחרית הימים וימות המשיח.

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> קבלהl 20/08/2007 lצפיות: 96,432

  תיקון ליל שבועות בו לומדים כל הלילה תורה, נביאים, כתובים, זוהר ותרי"ג מצוות, נוסד על פי מאמר מן הזוהר המפליג בשבח הנעור בלילה זה ומצפה לשעת קבלת התורה בבוקר.

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> קבלהl 19/07/2007 lצפיות: 22,954 lתגובות: 1

  בדברי הגות חכמי ישראל ישנה מחלוקת לגבי מטרת בניית בית המקדש. היו מחכמי ישראל שאמרו כי בית המקדש נועד לשמש לעבודת הקורבנות ולעליה לרגל וזו מטרתו העיקרית. לעומתם, היו מחכמי ישראל שגרסו שהציווי לבנות את בית המקדש הוא מצווה אחת העומדת בפני עצמה, ונועד להשרות את שכינת השם בקרב עמו, וזאת ללא קשר לעבודת קורבנות.

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> קבלהl 15/07/2007 lצפיות: 10,917

  על פי הקבלה, השכינה נמצאת בגלות. גלות השכינה, שהתחילה ביסודה עם חטא אדם הראשון, קיבלה את מלוא משמעותה בגלות ההיסטורית של עם ישראל. ב'רעיא מהימנא' ו'תיקוני זוהר' שהם חלקים מספר הזוהר, מזוהים חטא אדם הראשון והגלות כקשורים ושזורים האחד בשני.

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> קבלהl 08/07/2007 lצפיות: 38,529

  בדיקה והשוואה בין הכתוב על לוחות הברית הראשונים, לבין הכתוב על לוחות הברית השניים, מגלה לכאורה הבדלים בכתוב. האומנם קיימים הבדלים בין כוונת הכתוב על הלוחות השונים?

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> קבלהl 01/07/2007 lצפיות: 42,965

  על פי התורה, חל ראש השנה בחודש הראשון - חודש ניסן. אבל בפועל, בימנו הוא חל בחודש תשרי. כיצד קרה השינוי הזה ?

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניות> קבלהl 28/06/2007 lצפיות: 738,041

  אחד מן האיסורים החמורים בתורה נוגע לעניין איסור רכילות ולשון הרע. בין חכמי ישראל היו שהורו כי אחת הסיבות למכות הניחתות על עם ישראל בכלל, ועל האדם בפרט, הינה חטא לשון הרע.

  על ידי: ד"ר רמי שקליםl רוחניותl 27/06/2007 lצפיות: 32,311
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast