תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

פורסם: 20/07/2009 |תגובות: 1 | צפיות: 10,262 | Share

 

בימים אלו אושר בכנסת תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל בעניין ניהול תיקי הוצאה לפועל וגבית חובות.

עיקרי התיקון

1.       שינוי מבני בהוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל תעבור להיות יחידת צמח בתוך משרד המשפטים.

2.       כללים לביצוע פסק דין בלשכות ההוצאה לפועל

מועד פתיחת תיק יהיה בהתאם לקבוע בפסק הדין;

במידה ופסק הדין לא קובע  מועד לביצוע, יוגש פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל לאחר שחלפו שלושים ימים מיום מתן פסק הדין; 

לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להתיר לזוכה שביקש, להגיש בקשה לביצוע אף אם טרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין מטעמים מיוחדים שירשמו (תקנה 10 לתקנות);

פסק דין מזונות  יפתח על פי הקבוע בפס"ד.  אם נקבע מועד תחילת מזונות, אפשר לפתוח מיד לאחריו.

3.       צמצום מאסרים

למשך תקופה של שנתיים מיום כניסתו של התיקון לתוקף קרי, מיום 16.05.2009 יצמצמו באופן משמעותי צווי מאסר. לאחר שנתיים קרי, בשנת 2011 ולמשך שנתיים נוספים יבוטלו צווי מאסר לחלוטין. 

התניות לקבלת צו מאסר

צו מאסר לא יינתן אלא נגד חייב שחובו הפסוק או חובותיו הפסוקים במצטבר עולים על 2,000 ₪;

לא יבוצע צו המאסר אלא לאחר שהומצאה התראה לחייב, לא ייכנס הצו לתוקף אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 14 ימים מיום המצאת ההתראה;

החייב רשאי לבקש השהייה של ביצוע צו המאסר לתקופה של 30 ימים שתאפשר לו למנות לעצמו עורך דין;

4.       מידע מורחב על החייב

כתובת החייב – "נוכח מנהל לשכת ההוצאה לפועל או רשם ההוצאה לפועל כי כתובתו של החייב המופיעה בתיק ההוצאה לפועל אינה כתובתו הנכונה של החייב, רשאי הוא, מיוזמתו או על פי בקשה, ובלא כתב ויתור על סודיות, לצוות על הגורמים המפורטים בתוספת השלישית למסור לידיו מידע בדבר כתובתו של החייב...";

פניה למאגרי מידע על ידי רשם ההוצאה לפועל – "רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או על פי בקשה, לצוות על כל אחד מן הגורמים המפורטים בהמשך למסור לידיו מידע על החייב המצוי בידו אף שלא על יסוד כתב ויתור על סודיות, ובלבד שהחייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שרואים אותו ושחלפו 45 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה.

המוסד לביטוח לאומי – מידע על מקורות הכנסה וגובהה, מעסיק, מספר חשבון בנק ומצב תעסוקתי. להלן יפורטו חלק מרשויות מהם ניתן יהיה לקבל מידע כאמור:

מרשם האוכלוסין – מידע על יציאות מישראל ועל כניסות לישראל.

רשם כלי  שיט – מידע על זכויות לגבי כלי שיט הרשומות על שם החייב.

רשם כלי טיס – מידע על זכויות לגבי כלי טיס הרשומות על שם החייב.

רשות הרישוי – מידע על כלי רכב הרשומים על שם החייב.

הממונה על רישום צמ"ה במשרד התחבורה - מידע על כלי רכב הרשומים על שם החייב.

הנהלת בתי המשפט - פסקי דין בתובענות לסעד כספי או בעל שווי כספי שהחייב צד להן, ערבויות, ערבונות או פקדונות שניתנו בהן, הליכי חדלות פירעון המתנהלים כנגד החייב והחלטות שהתקבלו בהם; לעניין זה – "הליך חדלות פירעון" – הליך של פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, הליך של פירוק לפי פקודת החברות, חוק העמותות או פקודת האגודות השיתופיות, הליך של כינוס נכסים לפי פקודת החברות, או הליך של פשרה או הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות."

תאגיד בנקאי - פירוט תנועות בחשבון בנק עובר ושב של החייב במהלך השנה שקדמה למועד מתן הצו . זכויות החייב אצל התאגיד הבנקאי, ערבויות בנקאיות שבתוקף שניתנו לבקשת החייב והלוואות שהחייב קיבל מהתאגיד הבנקאי שטרם נפרעו.

5.       הטלת הגבלות רחבות על החייב

יוטלו על בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בתיקים שנפתחו לאחר 16.05.09 במידה ונתקיימו התנאים המקדמיים המפורטים בתיקון לחוק. הגבלות אותם ניתן יהיה להטיל על החייב כאמור הינם: 

הגבלת קבלת ו/או חידוש רישיון נהיגה;

הגבלת קבלת ו/או חידוש דרכון;

הגבלת שימוש בכרטיס אשראי;

הגבלה מלהקים תאגיד;

הגבלה על עיכוב יציאה מן הארץ;

6.       הבטחת קורת גג 'לחייב משכנתאות'

7.       מסלול גבייה מקוצר

מנגנון לגביית חובות עד סכום של 10,000 ₪, התיק יפתח לתקופה של שמונה חודשים בהם לשכת ההוצאה לפועל על פי שיקול דעתה תנקוט בפעולות מצומצמות לגביית החוב.   במידה ובתום שמונה חודשים לא נגבה החוב יהיה רשאי הזוכה להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל להעביר את התיק למסלול הרגיל. מדובר במסלול אופציונאלי אשר יינקט רק על פי בקשת הזוכה במועד פתיחת התיק.

8.       הרחבת רשימה של מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול

מחשב אישי, מדפסת;

מכשיר טלוויזיה או מכשיר רדיו לפי בחירת החייב;

מכשיר טלפון נייח או טלפון נייד;

מכונת כביסה;

 דברי ההסבר פורטו במאמר זה בצורה חלקית, תמציתית וכללית. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. המאמר לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בענייני הוצאה לפועל לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 3 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/47607/תיקון-29-לחוק-ההוצאה-לפועל

  השאר תגובה למאמר זה

  הוצאה לפועל או בקיצור הוצל"פ, הוא גוף שאחראי לבצע פסקי דין ולהביא לגביית כספים מחייבים. לשם דיון במקרים הללו הוקמה במדינת ישראל גוף הוצאה לפועל שעוסק במימוש פסקי דין שונים. הוצאה לפועל, היא גוף שהוקם בשנת 1967 אז נקבע חוק הוצאה לפועל ונקבעו תקנות. הליך הוצאה לפועל הוא הליך לא נעים לשני הצדדים המעורבים.

  על ידי: אקסטרה קידום אתריםl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 09/08/2011 lצפיות: 67

  רובנו מתכווצים בכיסאנו בשומענו על הוצאה לפועל. הוצאה לפעל מרגישה לרבים מאיתנו כמו גירסא אזרחית לכלא, שהוא מין גהנום עלי-אדמות בתפיסתנו, ומעבירים בנו חלחלה. לרבים בציבור חשש כי עצם צימוד שמנו בציבור למלים הוצאה לפעל עשויה למוטט את עולמנו:

  על ידי: עו"ד ליאור שפיראl חוק ומשפט> חוק ומשפט - כלליl 19/04/2012 lצפיות: 67

  זה טיבו (הרע...) וזה טבעו של חוב שאינו משולם: הוא תופח. הוא הולך ומאמיר. הוא מצטבר כמו אבק. הוא אינו צופה טובות... מי שאינו משלם חוב באופן קבוע וסדרתי עלול למצוא את עצמו בפני הוצאה לפועל. במצב זה עליו לחפש מבין עורכי דין את מי שהוא יוכל לשלם לו, חרף חובותיו, את שכר הטרחה על ייצוגו.

  על ידי: טופ אינטראקטיבl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 22/07/2011 lצפיות: 68

  המאמר סוקר פסיקה חדישה , המאפשרת כיום לנושה לאתר פרטי מקרקעין של חייב בהתאם למספר זהותו.

  על ידי: זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריוןl חינוך ולימודים> חינוך ולימודים - כלליl 04/03/2007 lצפיות: 16,017

  החשיבות בבדיקות שיש לערוך בנושא חישובי ריבית והצמדה מדויקים על סכומי חוב בש"ח בהוצאה לפועל, עולה מדבריו של כבוד ראש ההוצאה לפועל בירושלים נמרוד פלקס בהחלטה מיום 29/01/08, בה הוא דן בשאלה, כיצד יש לקבוע את שיעור הריבית המתווספת על קרן החוב הנקובה בשטר, המוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. לצורך זה פיתחה חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובבדיקת חשבונות בנקים מחשבון חדש המצטרף לרשימת מחשבוני הריבית הקיימים של החברה. באמצעות המחשבון החדש, תוכלו לבצע ולבדוק חישובי וריבית והצמדה מ

  על ידי: מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מl חוק ומשפט> דיני בנקאותl 16/07/2008 lצפיות: 110,848

  חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג - 1983, מגדיר מהם מקומות ציבוריים בהם העישון אסור. בשנים האחרונות קיימת עליה בתביעות ייצוגיות העוסקות בסוגיית העישון. בתי המשפט מעודדים אכיפה אזרחית בתחום זה לאור ההשלכות הבריאותיות והציבוריות שיש לעישון. באחד המקרים נפסק פיצוי כספי לקבוצה העולה על מיליון שקלים.

  על ידי: עורך דין אדי בליטשטייןl חוק ומשפט> אזרחיl 21/02/2015 lצפיות: 11

  פרסום והפצת דברי לשון הרע - הוצאת דיבה עשויה לזכות את הנפגע בפיצוי כספי גבוה אשר עשוי להגיע ללעשרות אלפי שקלים (ולעיתים אף יותר מכך). קראו כאן פרטים נוספים.

  על ידי: עורך דין אדי בליטשטייןl חוק ומשפט> אזרחיl 19/02/2015 lצפיות: 12

  תביעה ייצוגית זהו הליך מורכב מאוד העומד בפני מכשולים רבים. קראו מאמר זה על מנת להבין כיצד יש לפעול טרם הגשת תביעה ייצוגית.

  על ידי: עורך דין אדי בליטשטייןl חוק ומשפט> אזרחיl 16/02/2015 lצפיות: 15

  במאמר נציין את הסיבות העיקריות שמובילות אנשים להגיש תביעת לשון הרע. מתוך כך נוכל להבין את תפקידי התביעה הזו ומי יכול לעשות בה שימוש.

  על ידי: אביב יועציםl חוק ומשפט> אזרחיl 16/01/2015 lצפיות: 12

  לפני שמגישים תביעה כנגד עורך דין, כמו לפני כל מהלך משפטי משמעותי, כדאי לעצור ולחשוב האם זו פעולה נכונה – ניתן לדבר על שישה שלבים שמרכיבים את תהליך קבלת ההחלטות שלנו.

  על ידי: אביב יועציםl חוק ומשפט> אזרחיl 16/01/2015
  עורך דין מיכאל גנון

  האם אדם החייב סכומי כסף שאין באפשרותו להחזיר, חייב לפנות להליך של פשיטת רגל? באילו מקרים ניתן יהיה להסדיר חובות אלו עוד במסגרת ההוצאה לפועל?

  על ידי: עורך דין מיכאל גנוןl חוק ומשפט> אזרחיl 12/11/2014 lצפיות: 34

  התנאים לאכיפת פסק דין חוץ ופרשנותם בהתאם לגלובליזציה - מהם התנאים לאכיפת פסק דין שניתן במדינה זרה בהתאם לחוק ופרשנותם בפסיקה על פי הרוח הכללית של הסדרת מדיניות אכיפה זהה במדינות.

  על ידי: עו"ד רינת בובליל - קדשl חוק ומשפט> אזרחיl 14/09/2014 lצפיות: 41

  יש לא מעט אנשים בישראל שבמהלך חייהם עוברים תאונות, שגורמות להם לנכויות שונות, או שהם סובלים ממומים רפואיים שונים או מבעיות רפואיות שונות , אנשים אלו זכאים לממש את זכויותיהם הרפואיות המגיעות להם מהרשויות השונות , לעתים זה יהיה הביטוח הלאומי, ולעתים זה יהיה משרד הביטחון, ולעתים זה יהיה מס הכנסה.

  על ידי: אביעד בונהl חוק ומשפט> אזרחיl 24/08/2014 lצפיות: 24
  שלי שוסטר, עו"ד

  בני הזוג נשואים שאינם משתייכים לאותה עדה דתית, המעוניינים לסיים את נישואיהם יעשו זאת באמצעות הליך הקרוי 'התרת נישואין', במסגרת הליך זה תוגש על ידי בני הזוג או על ידי אחד מבני הזוג תביעה להתרת נישואין לבית המשפט המוסמך.גירושין אזרחיים בישראל

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> דיני משפחהl 22/11/2009 lצפיות: 2,516
  שלי שוסטר, עו"ד

  תאונת הולך רגל הינה אחת מתאונות הדרכים השכיחות ביותר. במקרים רבים מסתיימות התאונות בפציעות שונות של הולך הרגל, וברוב המקרים יזדקק הולך הרגל לטיפול רפואי בבית החולים.

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 15/11/2009 lצפיות: 125
  שלי שוסטר, עו"ד

  לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת נקבעו מספר חריגים אשר עיקר מטרתם הינה מניעת סיטואציות בהם עשוי מסך ההתאגדות עשוי לשמש את בעלי המניות כמחסה ומסתור מפני הדין ו/או לשמש בעבורם ככלי להונאת לקוחות ונושים.

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> אזרחיl 24/08/2009 lצפיות: 172
  שלי שוסטר, עו"ד

  שאלת אחריות האישית בנזיקין של נושאי משרה בחברה נידונה בהרחבה על ידי בית משפט בפסק דין ע.א. 610/94 גדליה בוכבינדר וארווין זוסמן נגד כונס הנכסים הרשמי, בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה – בפסק הדין דנן בפעם הראשונה חייבו את נושאי משרה באופן אישי.

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> נזיקין ורשלנות רפואיתl 23/08/2009 lצפיות: 9,621
  שלי שוסטר, עו"ד

  תביעה היא הליך אזרחי במסגרתה מבקש התובע מבית המשפט סעד מהנתבע. בתביעה יכולים להיות מספר תובעים, מספר נתבעים, ומספר צדדים שלישיים. תובענה שאין לגביה הוראה אחרת, תיפתח במסירת כתב תביעה למזכירות בית המשפט שלו הסמכות המקומית והעניינית לדון התובענה, ראה סמכויות בתי המשפט.

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> אזרחיl 16/08/2009 lצפיות: 22,418
  שלי שוסטר, עו"ד

  אם קיבלת כתב תביעה לידיך, עליך להגיש כתב הגנה, שכן אם לא תעשה כן, עשוי להינתן פסק דין לחובתך על יסוד כתב התביעה בלבד.

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> אזרחיl 16/08/2009 lצפיות: 84,142
  שלי שוסטר, עו"ד

  כללי הסמכות המקומית קובעים היכן מבחינה גיאוגרפית יש להגיש את התובענה, כאשר מדובר בתובענה המוגשת בבית משפט שלום, ניתן יהיה להגישה לכל אחד מבתי המשפט המצויים באותו המחוז. כאשר בית המשפט דן בתובענה שלא בהתאם לסמכות המקומית, לא תהיה לכך כל חשיבות מבחינת תוקפו של הדיון ו/או החלטה ו/או פסק הדין אשר ניתן בתובענה.

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> אזרחיl 16/08/2009 lצפיות: 107,543
  שלי שוסטר, עו"ד

  סעיף 51 לחוק בתי משפט (נוסח משולב), תשמ"ד 1984 קובע כי סמכות בית המשפט השלום תהא בנושאים הבאים: תביעות כספיות או תביעות שניתן להעריך בכסף - כאשר סכום התביעה או שווי נושא התביעה אינו עולה על 2,500,000 ₪ ביום הגשת התובענה.הכלל הוא: כל עניין שאינו נמצא בסמכותו הייחודית של בית המשפט השלום או בסמכותו הייחודית של בית דין אחר יוגש לבית המשפט המחוזי.

  על ידי: שלי שוסטר, עו"דl חוק ומשפט> אזרחיl 16/08/2009 lצפיות: 30,284 lתגובות: 1

  תגובות על מאמר זה

  0
  נועם 26/10/2009
  סתם לתשומת ליבך...בעיקרי התיקון ס' 1- זה לא יחידת צמח, אלא יחידת סמך של משרד המשפטים.
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast