שלמה המלך - חכמת שלמה

פורסם: 10/01/2010 |תגובות: 0 | צפיות: 10,540 | Share

שלמה המלך ידוע בחוכמתו, חז"ל אף מפרשים החכם שבאדם, הבין את שפת החיות, חוכמתו הייתה מעמיקה ביותר, חז"ל התקשו מאד בלפרש את דבריו, שלמה כתב שלושה ספרים, הראשון שבהם הוא "משלי", השני הוא "שיר השירים", האחרון הוא "קהלת", שיר השירים בפשטות שלו, כלומר כמו שהוא כתוב הוא לא נשמע טוב לחלוטין, בחלקו תאורים שמתארים אישה במבנה גופה, כגון - "שדייך כשני עפרים תאומי צביה"  "שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה" ויש עוד הרבה, חז"ל חשבו לגנוז ספר זה, ולא לצרפו לתנ"ך כלל, עד אשר רבי עקיבה אמר על שיר השירים - שכל השירים הם קודש, ושיר השירים הוא קודש קדשים, ובשל כך הוחלט אכן לצרפו לתנ"ך לאחר המלצת רבי עקיבה.

בנוסף, גם לספר "קהלת"  היו לא מעט מחלוקות, לדברים מסויימים שנאמרים שם, שאפשר להבין אותם כדברי כפירה אפילו, שלמה המלך מתאר את החיים שם כהבל הבלים ורעות רוח, שבעצם הכל הבל הבלים, ומה שטוב בעולם הזה, זה ההנאות שיש באכילה ושתיה כי היא מתנת האלקים, כמו שנאמר שם "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך כי רצה האלקים את מעשיך" (יש שנוהגים לומר פסוק זה במוצאי כיפור). לדברים מסוימים  לא הסכימו חז"ל, עד אשר הוחלט לאשרו רק לאחר תוספת פסוק הסיום שהוא בעצם תוספת חז"ל  "סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם"

שלמה המלך היה חכם שבאדם, הוא סמך המון על חוכמתו, הוא אף חשב שיעבור על כל מה שהתורה אסרה על מלך, והוא לא יחטא, התורה אסרה למלך להרבות לו סוסים, כסף ונשים, שלמה הרבה לו סוסים, כסף ולא חסך בנשים, אלף נשים היו לו  80 פלגשים ועלמות אין מספר, מה שגרם לו לחטוא בסופו של דבר, הם הנשים שהיטו את לבבו, וליבו לא היה שלם עם האלקים, כך נאמר בספר מלכים, אומנם זכות אביו עמדה לו לשלמה המלך, השבועה שנשבע האלקים לדוד, כמו שכתוב בספר תהילים - "נשבע ה" לדוד אמת לא ישוב ממנה כי מפרי בטנך אשית לכסא לך"  ידוע שישנה חשיבות בכל הסטורית עם ישראל, לזכות האבות שנשמרת לבנים.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 14 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/60159/שלמה-המלך-חכמת-שלמה

  השאר תגובה למאמר זה

  חותם שלמה המלך - קמעות לשלמה המלך היו 44 חותמים - סמלים - קמעות כאשר היו פונים אליו עם איזה בעיה, חסימה, תקיעות הוא היה מטביע את החותם המתאים לבעיה על קלף טהור, שארית של ספר תורה.

  על ידי: אוריה לרוםl רוחניות> קבלהl 23/10/2009 lצפיות: 9,091
  רפאל לירז

  שיאה של חכמת שלמה היתה במשפט , בו היה נאלץ להכריע בין שתי נשים אשר גרו יחד , ובאו עם תינוק שכל אחת מהם טענה שהוא שלה. מתאר המקרא את הדרך המהממת כיצד פתר שלמה את הדילמה.

  על ידי: רפאל לירזl כתיבה יצירתית> סיפורי מעשיהl 01/06/2007 lצפיות: 32,864
  יהושע אוזן היו

  פרשת יתרו ידוע שפרשה זו היא פרשת מתן תורה, אם כן שואלים המפרשים מדוע זכה יתרו שתיקרא פרשה זו על שמו ועוד זכה שמשה רבנו יהיה חותנו. מסבירים המפרשים: כיוון שליתרו הייתה כמיהה עצומה אחר חיפוש האמת, שכל ימיו היה תר ומחפש אחרי עבודה זרה בכדי לראות היכן נמצאת האמת, וכאשר מצא שהקב"ה אמת והתורה אמת דבק בו. וראיתי עוד להוסיף על מה שאמרו חז"ל, יתרו שמע על מלחמת עמלק ובא לראות את ההנהגה של הקב"ה,

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 13/02/2009 lצפיות: 4,614
  יהושע אוזן היו

  פרשת בהר פרשתנו פותחת במצוות שביתת הארץ בשנת השמיטה. ושואלים חז"ל מה עניין שמיטה אצל הר סיני שהלא כל המצוות נאמרו כבר בהר סיני. אלא מה שמיטה נאמרו כלולותיה ופרטותיה מסיני אף כולן נאמרו בכללות ובדקדוק מסיני, אם כן מדוע בחרה התורה את מצוות השמיטה בכדי לשמש סמל ודוגמא לשאר המצוות. ומצוות השמיטה היא בכדי להשריש בעם ישראל שאפילו שהעולם הוא שפל נתון הוא תמיד תחת השגחתו של הקב"ה ושלא יעלה על הדעת שאין מכבודו של הקב"ה שהתעסק בעולם החומרי ומכאן למדנו כשם שבחר הקב"ה

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 15/05/2009 lצפיות: 6,834
  יהושע אוזן היו

  פרשת כי תשא אמר ר' אלעזר, שכבר העמדנו שאין ברכה עילאית שורה על דבר הנמנה, אלא על דבר הסמוי מהעין. ויש לשאול איך מנה את ישראל. אלא לקח מהן משה רבנו כופר לפקודיהם כדכתיב ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, אם כן נלמד מכאן שעל ידי הכופר שנטל מהם משה רבנו העמידו את חשבון העם. ומדוע דווקא ע"י כופר שהוא הצדקה, ולא על ידי דבר אחר, בכדי שיתברכו ישראל בתחילה כשנותנים את הצדקה, ונמצאים שמתברכים גם בסוף על ידי שלא יהיה בהם נגף או מגפה.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 13/03/2009 lצפיות: 486
  יהושע אוזן היו

  פרשת ראה ראיתי להוסיף: בפרשה הקודמת עקב כתוב "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה וגו': תני בר קפרא: נפש האדם והתורה נמשלו לנר, הנפש דכתיב (משלי כ) נר ה' נשמת אדם, והתורה דכתיב: כי נר מצוה ותורה אור. אמר הקב"ה נרי שהיא התורה בידך, ונרך שהיא הנשמה בידי, אם תשמור את נרי, אני שומר את נרך,

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 29/08/2008 lצפיות: 8,119
  יהושע אוזן היו

  פרשת עקב ראיתי להקדים כי פרשת עקב היא המשך לפרשת ואתחנן. בסוף הפרשה שעברה כתוב: וידעת כי ה' הוא האלוקים האל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. פירוש: כשם שהקב"ה נותן שכר טוב להולכים בדרכיו, כן הוא משלם גמול לעוברי רצונו. ועל זה אמר הקב"ה לישראל "והיה עקב תשמעון", הרי בסופו של דבר תהיו מוכרחים לשמוע ולקבל את דברי, כי אם לא, אכפה אתכם, לכן מוטב שתשמעו לאלתר. וזה שאמר משה שכדאי ללכת בדרכי ה' שחלילה לא יבואו צרות, ודעו ששכר רב מצפה לכם.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> יהדותl 22/08/2008 lצפיות: 665
  יהושע אוזן היו

  פרשת תרומה ראיתי להקדים לפי מה שאמרו חז"ל, כי פרשה זו נאמרה תוך ארבעים יום שהיה משה בהר ממתין ללוחות וציווהו הקב"ה להיכן יניחם. שיעשו משכן, ובית קדשי הקודשים, ובתוכן הארון, ובתוך הארון, הלוחות ושם תשרה השכינה ביניהם, כדכתיב ושכנתי בתוכם, כמו בין המלאכים, ובתיבת שכנתי רמוזים ב' המקדשים שכן תי, דהינו ראשון שכן תי שנים, ועוד שני תכ, דהינו שני תכ שנים, ועל זה נאמר אני אמרתי אלוקים אתם וגו', דהינו ששכינה שורה בניכם כבני עליון, ומה שנאמר אשר ידבנו לבו מונה י"ג נדבות שנדבו ישראל לבניין המשכן ו

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 27/02/2009 lצפיות: 204
  יהושע אוזן היו

  פרשת כי תבוא מצינו בפרשת כי תצא יש מצווה הכתובה בסוף הפרשה למחות את זכר עמלק. ואילו בפרשת כי תבוא יש מצווה להביא ביכורים, והיא ראשית הפרשה, והמצווה הזו יכולה להיות רק בארץ ישראל.

  על ידי: יהושע אוזן היוl רוחניות> פרשת השבועl 19/09/2008 lצפיות: 652
  אורלי שעיה

  ישנן דעות שונות לגבי החושך והאור- ביוגה הקלסית אנחנו מדברים על חושך במובן של בורות הקשורה לאחיזות כוזבות של ה"אני" בחומר, באגו, ובכל מה שחולף ומתכלה, ועל אור- ידע העצמי – כתמצית, אור אלוהי.

  על ידי: אורלי שעיהl רוחניות> יהדותl 26/12/2014 lצפיות: 11

  מהי מזוזה וממה היא מורכבת? מהי חשיבות תהליך התקנתה והברכה הקשורה בה? המזוזה נמצאת בפתח כל בית, חדר או מבנה המאפיין בית יהודי ומהווה לסמל מובהק ליהדות ואות לכך שהדיירים אשר בתוך הבית הם יהודיים. המזוזה הינה תשמיש קדושה אשר מותקן במשקוף כל כניסה לבית או בחדרים בתוך הבית. בתוך בית המזוזה נמצא קלף מיוחד במצב מגולגל ועטוף בשקית קטנה המיועדת להגנה על הקלף, אשר עליו כתובות בכתב סת"ם פרשיות שונות, אשר מופיעות גם בתפילין. להגנה על הקלף עצמו יש חשיבות רבה, משום שעל פי היהדות - אסור שתמחק אף לא אות אחת.

  על ידי: מושיקוl רוחניות> יהדותl 06/12/2014
  שירה שרווהס

  אחד השיקולים של ההורים הבאים לבחור שם לתינוקם מתבטא ב- "האם השם נשמע יפה או לא?" חשוב להבין, שם - הוא הרבה מעבר ליופי, הוא "ארגז הכלים" שילווה את התינוק מיום היוולדו, לכל אורך חייו. העדר אחד "הכלים", עלול להוביל לקשיים, לתקיעות / חוסר יכולת להגשים את רצון הנשמה, לחסימה במימוש העצמי עד כדי רגישות בריאותית /פגיעה בגוף הפיזי. השם קובע את מערך חייו העתידיים והוא חשוב ביותר לצורך מתן חיים בריאים וטובים ולמיקסום האפשרויות הגלומות עבורו !!

  על ידי: שירה שרווהסl רוחניות> יהדותl 13/11/2014 lצפיות: 12

  שבת היא החמדה הגנוזה אותה ביקש הקדוש ברוך הוא לתת לישראל, אחת מתרי״ג מצוות התורה, אחת מעשרת הדברות, ועיקר יחודה בהיותה אות הברית המקשרת בין היהודי לבוראו ולכן היא שקולה כנגד כל מצוות התורה.

  על ידי: שולמית שמידדעl רוחניות> יהדותl 29/10/2014 lצפיות: 16

  הסתיימו להם הימים הנוראים בתקווה שתפילות כל בית ישראל התקבלו בכיסא הכבוד. אחד המשפטים שחזרו על עצמם בכל תפילה בראש השנה וביום הכיפורים התייחסו לאחדות עם ישראל: "ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם"

  על ידי: צחי מכאליl רוחניות> יהדותl 10/10/2014 lצפיות: 13

  בתחילת ספר ישעיהו אומר הנביא: "לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" - הפסוק, שמלווה אותנו ביום הכיפורים, מלמד אותנו על כרת העונות לעם ישראל: אם החטאים יהיו כמו צבע השני, האדום,

  על ידי: צחי מכאליl רוחניות> יהדותl 02/10/2014 lצפיות: 17

  אחד מהשיאים של ראש השנה הוא תפילת "ונתנה תוקף". מקור הפיוט הזה הוא כבר במאה ה- 10 ויש הסוברים מהמאות ה- 6 וה- 7 וזה על סמך הממצאים מהגניזה הקהירית בה הוא נמצא לראשונה.

  על ידי: צחי מכאליl רוחניות> יהדותl 24/09/2014 lצפיות: 26
  ערן סולומון

  בצפיה דרוכה אנו מחכים לימים הנוראים, הימים הנפלאים, בהם נקבעים גורלות כולנו לשנה הבאה עלינו לטובה . אנו מצפים לשינויים - ומקווים לטובה. אולם האם יש מקום לצפייה שלנו? מה עושה את התקופה הזו זמן אפקטיבי להשפיע? התחזקות לקראת הימים הבאים, שיהיו באמת שינוי לטובה, ולא חזרה, השנות, של כל המוכר, הטעון כל כך הרבה שיפור...

  על ידי: ערן סולומוןl רוחניות> יהדותl 21/09/2014 lצפיות: 18
  יהודה אדרי

  זמן כניסת שבת - כניסת שבת.... טוב שאדם יקדים את כניסת השבת מהמצויין בלוח כניסת ויציאת השבת... וכל הנוהג כך מתברך בכל...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 15/04/2010 lצפיות: 2,700
  יהודה אדרי

  30 ימי הסליחות שבחודש אלול, בנוסף לעשרת ימי תשובה, שהם מראש חודש תשרי, ועד ליום הכיפורים, נקראים "הימים הנוראים"....ימים לעשיית חשבון נפש בין אדם לעצמו...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 15/04/2010 lצפיות: 760
  יהודה אדרי

  מה עומד מאחורי עניין ספירת העומר???... מדוע סופרים 49 יום, לא פחות ולא יותר???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניותl 14/04/2010 lצפיות: 229
  יהודה אדרי

  מה עומד מאחורי עניין ספירת העומר???... מדוע סופרים 49 יום, לא פחות ולא יותר???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 14/04/2010 lצפיות: 106
  יהודה אדרי

  ל"ג בעומר - יום הילולה של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי - (רשב"י)..

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 13/04/2010 lצפיות: 508
  יהודה אדרי

  "לא המדרש העיקר אלה המעשה" - "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות" - (פרקי אבות)...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 11/04/2010 lצפיות: 3,162
  יהודה אדרי

  פתיחת אליהו הנביא - פתיחה זו נוהגים לקרוא, טרם תפילות שחרית ומנחה, חז"ל קבעו, שטוב לקרוא את פתיחת אליהו הנביא, טרם התפילה, דבר המעורר את לב האדם לתפילה... פתיחה זו מאד עמוקה... היא מסבירה את האלוקות.. ואת מהות האלוקות...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 04/04/2010 lצפיות: 620
  יהודה אדרי

  חז"ל המשילו את קושי זיווגו של האדם, לקריעת ים סוף... היכן הקושי האמיתי בעיניין???...

  על ידי: יהודה אדריl רוחניות> יהדותl 04/04/2010 lצפיות: 273
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast