סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

פורסם: 03/03/2010 |תגובות: 0 | צפיות: 11,868 | Share

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 קובע כך - "תשלום לקופת-תגמולים, לקרן-פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי-פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר".

סעיף 14 מטפל אם כן באפשרות, כי תשלומים שוטפים שמעביר המעביד לקופת גמל או ביטוח, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובד, וישחררו את המעביד מחובה זו.

במקומות עבודה רבים, בהם יחסי העבודה הינם קיבוציים, אכן, ניתן למצוא, כי הסוגיה מוסדרת בהסכם קיבוצי. במגזר הפרטי מוסדר העניין, מאז שנת 1998, באישור כללי שהוציא השר.

על פי האישור הכללי, על מנת שתשלומי המעביד לקופות ישחררו אותו מן החובה לשלם פיצויי פיטורים לעובד בגין השכר כולו או חלקו, חייבים להתקיים התנאים הבאים במצטבר: ראשית, על התשלומים לקופות להיות בשיעורים הקבועים באישור, ובאופן שיבטח את העובד מפני נכות או מוות חו"ח, או לעת וזקנה; שנית, על המעביד והעובד לערוך מסמך כתוב בעניין אליו יש לצרף את נוסח האישור המלא; ושלישית, על המעביד לוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר התשלומים לקופות, דהיינו אלו יועברו לעובד גם במקרה של התפטרות. בלעדי כל התנאים הללו לא יחול ההסדר הקבוע בסעיף.

ראוי להדגיש – לא ניתן להחיל את ההסדר שבסעיף 14, על פי האישור הכללי, באופן רטרואקטיבי מעבר לתקופה קצרה בת 3 חודשים. היה וההסדר נקבע בחוזה העבודה של העובד, בשלב מאוחר לתחילת עבודתו, אזי לעת סיום העסקה גמר החשבון יעשה על פי שתי תקופות – תקופה ראשונה בה הזכאות תהא בהתאם להוראותיו "הרגילות" של חוק פיצויי פיטורים, ותקופה שנייה בה שחרור קופות הגמל או הביטוח, בהתאם לסעיף 14, יהווה הסדרה מלאה של הזכות לפיצויים.

חשוב לזכור – צו ההרחבה אשר החיל מאז 1.1.2008 חובת ביטוח פנסיוני מקיף בכלל המשק קובע במפורש, כי על כספי הפיצויים המשולמים מכוחו חל סעיף 14. יש לשים לב, כי כיוון ששיעורי ההפרשות נמוכים יחסית, ו"מטפסים" בהדרגה עד לשיעור מקסימלי של 5% בשנת 2013, הרי במקרה של פיטורים או נסיבות אחרות המזכות בפיצויים כדין, יש לשלם לעובד תשלום משלים.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/65207/סעיף-14-לחוק-פיצויי-פיטורים

  השאר תגובה למאמר זה

  ד"ר איתמר כוכבי

  הגנה לעובד שהתפטר - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בעקבות פסק דין הפניקס שיעור מס' 2

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 19/01/2015 lצפיות: 64
  ד"ר איתמר כוכבי

  עובד המפוטר זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה, (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר) בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 09/03/2015 lצפיות: 15

  מהן זכויותיו של עובד מפוטר? לאלו רכיבי שכר הוא זכאי? אילו עובדים מעסיק לא רשאי לפטר? מהו שימוע לפני פיטורים? מהן חובות המעסיק בשימוע? מהי הודעה מוקדמת לפיטורים?

  על ידי: עו"ד שגיא אשכנזיl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/07/2009 lצפיות: 12,933

  לפנינו תביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת לפיצויי פיטורים וכן לפיצוי כספי בגין הפרת הסכם העבודה, וזאת – לאור סיום יחסי העבודה בין הצדדים.

  על ידי: מאיר מערביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 14/06/2010 lצפיות: 359
  עורכת דין הילה פורת

  ככלל, עובד המתפטר מעבודתו לא זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים. המאמר מפרט את המקרים השונים.

  על ידי: עורכת דין הילה פורתl חוק ומשפט> דיני עבודהl 07/04/2008 lצפיות: 997
  עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

  התנאים והסייגים למשיכת כספי פיצויים מקופת גמל על ידי מעביד. התנאים שבחוק פיצויי פיטורים, ההוראות שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), הסייגים שבתקנות מס הכנסה, הוראות אגף שוק ההון בנושא, הנחיות חברות הביטוח, החזר הפיצויים וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

  על ידי: עפר קנטור, יועץ חשבות שכרl חוק ומשפט> דיני עבודהl 01/09/2008 lצפיות: 10,110

  עובדת פוטרה מעבודתה כמזכירה לאחר 10 חודשי עבודה. העובדת מעונינת לדעת מה הזכויות שעומדות לזכותה בהתחשב בכך שטרם השלימה שנת עבודה?

  על ידי: Info Centerl עבודה וקריירה> עובד-מעבידl 19/11/2009 lצפיות: 336
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  המאמר עוסק בריכוז זכויות עובדים שפוטרו בטרם השלימו שנת עבודה אחת במקום עבודתם.

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> דיני עבודהl 06/03/2008 lצפיות: 4,564
  ד"ר איתמר כוכבי

  הפררוגטיבה הניהולית של המעביד לערוך שינויים ארגוניים מרכז הכנסים – מלון רנסנס ספטמבר 2014

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 14/09/2014 lצפיות: 31
  ד"ר איתמר כוכבי

  שכר מינימום הינו שכר עבודהמינימלי שלו זכאי העובד על פי חוק שכר מינימום

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 01/04/2015

  מתי יורם מסך האישיות המשפטית הנפרדת, ויחויבו בעלי מניות חברה בחובותיה כלפי עובדיה? הרמת מסך היא מנגנון המאפשר לבית משפט, בתנאים מסוימים, לתבוע ייחוס חובות החברה לנושיה לבעלי המניות שלה. כלומר, חיוב בעלי מניות של חברה בחובות החברה.

  על ידי: מאיהl חוק ומשפט> דיני עבודהl 25/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  עובדים זכאים לשבות להגנה על זכויותיהם וקידום ענייניהם "הכלכליים והחברתיים". חירות השביתה הינה זכות יחסית וביה"ד מגביל את זכות השביתה כאשר קיים אינטרס אחר המצדיק זאת

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 15/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  חוקי מגן - קובעים סף מינימום של תנאי העבודה. הם חלים על כלל העובדים ונותנים זכויות מינימאליות. לא ניתן לגרוע מהם, הינם קוגנטיים ולכן הינם הבסיס הרחב בפירמידה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 13/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  המודל מתאר את האופן בו נקבע מחירה של העבודה[1] כתוצאה מהאינטראקציה שבין כוחות השוק - הביקוש וההיצע.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 11/03/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  יחסי עבודה הינם תחום המכיל את המגע הכלכלי (על בסיס הסכמי שכר) בין כל הגורמים (שכירים, מעסיקים, ממשלה) בשוק העבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 09/03/2015 lצפיות: 12
  ד"ר איתמר כוכבי

  עובד המפוטר זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה, (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר) בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 09/03/2015 lצפיות: 15
  ד"ר איתמר כוכבי

  החוק קובע כי מעביד המבקש לפטר עובד, חייב להודיע על כך בהודעה מוקדמת של מספר ימים, בהתאם לוותק העובד במקום העבודה.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 03/03/2015

  מה הם דמי הבראה? אילו עובדים זכאים להם? לכמה ימים זכאי העובד? – בשאלות אלו ואחרות, החוזרות ועולות בקשר עם הסוגיה של זכויות עובדים, התייחסנו ברשימה זו.

  על ידי: עודד ערמוניl חוק ומשפט> דיני עבודהl 16/08/2010 lצפיות: 1,462
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast