סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

פורסם: 03/03/2010 |תגובות: 0 | צפיות: 11,844 | Share

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 קובע כך - "תשלום לקופת-תגמולים, לקרן-פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי-פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר".

סעיף 14 מטפל אם כן באפשרות, כי תשלומים שוטפים שמעביר המעביד לקופת גמל או ביטוח, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובד, וישחררו את המעביד מחובה זו.

במקומות עבודה רבים, בהם יחסי העבודה הינם קיבוציים, אכן, ניתן למצוא, כי הסוגיה מוסדרת בהסכם קיבוצי. במגזר הפרטי מוסדר העניין, מאז שנת 1998, באישור כללי שהוציא השר.

על פי האישור הכללי, על מנת שתשלומי המעביד לקופות ישחררו אותו מן החובה לשלם פיצויי פיטורים לעובד בגין השכר כולו או חלקו, חייבים להתקיים התנאים הבאים במצטבר: ראשית, על התשלומים לקופות להיות בשיעורים הקבועים באישור, ובאופן שיבטח את העובד מפני נכות או מוות חו"ח, או לעת וזקנה; שנית, על המעביד והעובד לערוך מסמך כתוב בעניין אליו יש לצרף את נוסח האישור המלא; ושלישית, על המעביד לוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר התשלומים לקופות, דהיינו אלו יועברו לעובד גם במקרה של התפטרות. בלעדי כל התנאים הללו לא יחול ההסדר הקבוע בסעיף.

ראוי להדגיש – לא ניתן להחיל את ההסדר שבסעיף 14, על פי האישור הכללי, באופן רטרואקטיבי מעבר לתקופה קצרה בת 3 חודשים. היה וההסדר נקבע בחוזה העבודה של העובד, בשלב מאוחר לתחילת עבודתו, אזי לעת סיום העסקה גמר החשבון יעשה על פי שתי תקופות – תקופה ראשונה בה הזכאות תהא בהתאם להוראותיו "הרגילות" של חוק פיצויי פיטורים, ותקופה שנייה בה שחרור קופות הגמל או הביטוח, בהתאם לסעיף 14, יהווה הסדרה מלאה של הזכות לפיצויים.

חשוב לזכור – צו ההרחבה אשר החיל מאז 1.1.2008 חובת ביטוח פנסיוני מקיף בכלל המשק קובע במפורש, כי על כספי הפיצויים המשולמים מכוחו חל סעיף 14. יש לשים לב, כי כיוון ששיעורי ההפרשות נמוכים יחסית, ו"מטפסים" בהדרגה עד לשיעור מקסימלי של 5% בשנת 2013, הרי במקרה של פיטורים או נסיבות אחרות המזכות בפיצויים כדין, יש לשלם לעובד תשלום משלים.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/65207/סעיף-14-לחוק-פיצויי-פיטורים

  השאר תגובה למאמר זה

  ד"ר איתמר כוכבי

  הגנה לעובד שהתפטר - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בעקבות פסק דין הפניקס שיעור מס' 2

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 19/01/2015 lצפיות: 40

  מהן זכויותיו של עובד מפוטר? לאלו רכיבי שכר הוא זכאי? אילו עובדים מעסיק לא רשאי לפטר? מהו שימוע לפני פיטורים? מהן חובות המעסיק בשימוע? מהי הודעה מוקדמת לפיטורים?

  על ידי: עו"ד שגיא אשכנזיl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/07/2009 lצפיות: 12,917

  לפנינו תביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת לפיצויי פיטורים וכן לפיצוי כספי בגין הפרת הסכם העבודה, וזאת – לאור סיום יחסי העבודה בין הצדדים.

  על ידי: מאיר מערביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 14/06/2010 lצפיות: 355
  עורכת דין הילה פורת

  ככלל, עובד המתפטר מעבודתו לא זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים. המאמר מפרט את המקרים השונים.

  על ידי: עורכת דין הילה פורתl חוק ומשפט> דיני עבודהl 07/04/2008 lצפיות: 988
  עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

  התנאים והסייגים למשיכת כספי פיצויים מקופת גמל על ידי מעביד. התנאים שבחוק פיצויי פיטורים, ההוראות שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), הסייגים שבתקנות מס הכנסה, הוראות אגף שוק ההון בנושא, הנחיות חברות הביטוח, החזר הפיצויים וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

  על ידי: עפר קנטור, יועץ חשבות שכרl חוק ומשפט> דיני עבודהl 01/09/2008 lצפיות: 10,093

  עובדת פוטרה מעבודתה כמזכירה לאחר 10 חודשי עבודה. העובדת מעונינת לדעת מה הזכויות שעומדות לזכותה בהתחשב בכך שטרם השלימה שנת עבודה?

  על ידי: Info Centerl עבודה וקריירה> עובד-מעבידl 19/11/2009 lצפיות: 331
  אליסון&מוזס - עורכי דין

  המאמר עוסק בריכוז זכויות עובדים שפוטרו בטרם השלימו שנת עבודה אחת במקום עבודתם.

  על ידי: אליסון&מוזס - עורכי דיןl חוק ומשפט> דיני עבודהl 06/03/2008 lצפיות: 4,558
  ד"ר איתמר כוכבי

  הפררוגטיבה הניהולית של המעביד לערוך שינויים ארגוניים מרכז הכנסים – מלון רנסנס ספטמבר 2014

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 14/09/2014 lצפיות: 24

  מאמר זה עוסק בעובדים אשר המעביד שלהם הגיע למצב של חדלות פירעון ומוצאים עצמם מול שוקת שבורה - המעביד חייב להם כספים עבור תקופת עבודתו, כגון הפרשי שכר, פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות אחרות, אך מאחר והמעביד חדל פירעון ולא ניתן לגבות ממנו התחייבויות אלו גם אם יינתן נגדו פסק דין. המאמר סוקר את דרך הפעולה בה יכול העובד לנקוט על מנת להבטיח לעצמו ולו סך של כ - 73,000 ש"ח מתוך החוב וזאת באמצעות הליכי פירוק ותביעת חוב אשר תשולם לעובד בסופו של דבר ובתנאים המפורטים במאמר - על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  על ידי: עו\\\\\\\"ד יואל פרייליךl חוק ומשפט> דיני עבודהl 12/08/2008 lצפיות: 20,669 lתגובות: 3
  ד"ר איתמר כוכבי

  מבוא: פרילנסר הינו עובד עצמאי הנותן שירותים מקצועיים למשימות מוגדרות מראש. בין הפרילנסר לבין מזמין השירות לא קיימים יחסי עובד מעביד. לפרילנסר קיים חוזה היוצר מחויבות אישית של הפרילנסר מול מזמין השירות. הפרילנסר אינו מקבל תלוש משכורת. שכרו של הפרילנסר משולם כנגד חשבוניות.

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/02/2015

  אתם מעסיקים עוזרת בית או מתכננים להעסיק אחת כזו? אתן עובדות בתחום הניקיון ומקדישות לכך לא מעט שעות במהלך השבוע? אם כן, חשוב לדעת שגם לרשותן של עוזרות בית עומדות לא מעט זכויות, שאותן הן יכולות לממש ברגע האמת, זכויות המעוגנות בחוק. בין אם אתם מעסיקים, ובין אם אתן עצמכן עוזרות בית, חשוב שתכירו אותן ותדעו עליהן.

  על ידי: jonysalamal חוק ומשפט> דיני עבודהl 26/02/2015
  ד"ר איתמר כוכבי

  הגנה לעובד שהתפטר - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בעקבות פסק דין הפניקס שיעור מס' 2

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 19/01/2015 lצפיות: 40

  פיטורין הן אף פעם לא עניין נעים ולרוב מלווים בתחושה של חוסר אונים. המחוקק קבע מספר תקנות לטובת העובד על מנת לעזור לו בהתמודדות הלא-שקולה מול המעסיק. מאמר קצר זה נוצר על מנת לעשות סדר ולהסביר מהן זכויות העובד במהלך פיטורין (שימוע, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין), ומה לעשות במקרה של הפרת זכויות אלו על ידי המעסיק.

  על ידי: עו"ד רועי גילl חוק ומשפט> דיני עבודהl 05/01/2015 lצפיות: 16

  התייעצות עם עורך דין דיני עבודה מומלצת בכל סיטואציה בה ישנו חשש להרעת תנאי ההעסקה במקום העבודה, הרעת התנאים מזכה את העובד בפיטורין תוך קבלת פיצויים.

  על ידי: שמעון סמולנסקיl חוק ומשפט> דיני עבודהl 22/12/2014 lצפיות: 12

  אחד הדברים שמשותפים לכל האנשים הבוגרים בארץ ובעולם הוא שהם קמים בבוקר והולכים לעבודה. בשביל שנוכל לחיות, לאכול, ליהנות ולכלכל את העתיד ואת בני המשפחה שלנו אנחנו חייבים ללכת לעבודה

  על ידי: Eyall חוק ומשפט> דיני עבודהl 10/11/2014 lצפיות: 24
  ד"ר איתמר כוכבי

  שימוע הינו זכות העומדת לעובד להשמיע (להציג ולטעון) את נימוקיו וטיעוניו בפני המעביד (המעוניין בהפסקת עבודת העובד)

  על ידי: ד"ר איתמר כוכביl חוק ומשפט> דיני עבודהl 02/11/2014 lצפיות: 83

  זכויות נשים בזמן הריון נשים אשר נמצאות בתקופת הריון בזמן העבודה זוכות להגנות מכוח "חוק עבודת נשים" ו"חוק שיווין הזדמנויות בעבודה". ליקטתי בעבורכם, המעסיקים והעובדות, את עיקרי ההגנות, החובות והזכויות בתקופת ההריון.

  על ידי: עו"ד רועי גילl חוק ומשפט> דיני עבודהl 05/10/2014 lצפיות: 33

  מה הם דמי הבראה? אילו עובדים זכאים להם? לכמה ימים זכאי העובד? – בשאלות אלו ואחרות, החוזרות ועולות בקשר עם הסוגיה של זכויות עובדים, התייחסנו ברשימה זו.

  על ידי: עודד ערמוניl חוק ומשפט> דיני עבודהl 16/08/2010 lצפיות: 1,445
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast