שווי שימוש ברכב - מס הכנסה

פורסם: 19/02/2008 |תגובות: 1 | צפיות: 33,382 | Share

(א)     שווי שימוש ברכב החל מ-1 בינואר 1997:

ב-17 ביוני 1997 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון מספר 2), התשנ"ז-1997.

כידוע, החל מ- 1 בינואר 1997 בוטלה האבחנה בין רכב פרטי למסחרי לעניין קביעת שווי שימוש ברכב, והמבחן היחיד לקביעת שווי שימוש לכל סוגי כלי הרכב הוא הסיווג לקבוצות מחיר, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה.

סכום שווי השימוש שנקבע בתקנות הוא חודשי.

ביום 17 במרץ 2005, פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ה-2005, אשר במסגרתן תוקנה התוספת לתקנות מס הכנסה(שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987, בהן נקבע, מהו שווי הרכב אשר יש לזקוף למשכורתו של עובד בגין העמדת רכב צמוד לרשותו.
תחילתן של תקנות אלה נקבע ליום 1 במרץ 2005.

להלן סכומי שווי השימוש ברכב פרטי ומסחרי בשנת 2006 ואילך, על פי חוזר ניכויים מיום 08.01.07, ועל פי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ה-2005:


קבוצה

ש"ח

1

1,170

2

1,330

3

1,740

4

2,150

5

3,030

6

3,840

7

4,840שווי השימוש יעודכן אחת לשנה ולא באופן רבעוני. הסכומים יתואמו באחד בינואר בכל שנת מס.

רכבים הנושאים קבוצת מחיר חדשה הם:

-        רכבים שתאריך ההדפסה של רישיונם הוא מיום 31.12.2003.

-        רכבים שתוקף רישיונם הוא עד 1.1.2005 ואילך.

המשתמשים ברכבים אלה יחויבו בשווי שימוש על פי קבוצת המחיר המצוינת ברישיון הרכב ומפורטת לעיל.

(ב)     את סוג הרכב לעניין שווי השימוש - פרטי או מסחרי - יש לקבוע לפי ההגדרה שברשיון אותו רכב הצמוד לעובד.

(ג)      הטיפול ברכב שהועמד לשימוש עובד ישראלי בחו"ל יהיה בהתאם למפורט לעיל.)     שווי שימוש ברכב החל משנת 2008

בין משרד האוצר לועדתהכספים נחתמו ביום 12 באוגוסט 2007 הסכמות בנוגע לשווישימוש, ניכוי הוצאות רכב והפחתת שיעורי מס הכנסה.
לענין שווי השימוש ברכב - העלאת שווי השימוש תתחיל בשנת המס המתחילה בינואר 2008 ותסתיים בשנת המס המתחילה בינואר 2011.
לגבי רכב דו גלגלי סוכם עם איגוד לשכות המסחר במועדון האופנועים הישראלי, כי בניגוד לתקנות המקוריות, לא יחול שווי שימוש על רכב דו גלגלי המשתייך לקבוצות רכב דו גלגלי שהספקו עד 33 כ"ס (L1 - L2), במתואם עם תקנות התעבורה. שווי השימוש על רכב דו גלגלי אחר, קרי שהספקו גבוה מ 33 כ"ס, יישאר ללא שינוי בהשוואה לתקנות. ניכוי ההוצאות בידי המעסיק יעשה במקביל להסכמה זו. בכל מקרה, לא תפחת ההכרה בהוצאות מ- 25%.
לגבי עצמאים (רכב פרטי או מסחרי), השיעור המינימלי של הכרה בהוצאות רכב יעמוד על 45% בהשוואה ל- 25% בתקנות המקוריות.

פריסת הגדלת הזקיפה של שווי שימוש ברכב (ש"ח לחודש)
כפי שפורסמה על ידי רשות המיסים ביום 12 באוגוסט 2007

קבוצה

שווי נוכחי

תוספת

שווי בסוף התהליך

תוספת בכל שנה לעומת קודמתה

2008

2009

2010

2011

1

1,180

1,080

2,260

200

200

340

340

2

1,330

1,120

2,450

200

200

360

360

3

1,740

1,410

3,150

360

350

350

350

4

2,160

1,620

3,780

410

410

400

400

5

3,030

2,200

5,230

550

550

550

550

6

3,850

2,930

6,780

740

730

730

730

7

4,850

3,870

8,720

970

970

970

960חשוב לציין כי ההסכמות שלעיל טרם עוגנו במסגרת חקיקה מסודרת, ולפיכך אין לראותן כחקיקה מחייבת.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/8631/שווי-שימוש-ברכב-מס-הכנסה

  השאר תגובה למאמר זה

  עורך דין אריה ליבוביץ'

  מה הן אמנות מס[1] ? מתן מענה רחב לשאלה זו אינו מעניינינו במאמר זה. באופן כללי ניתן לציין כי אמנות מס המכונות על ידנו להלן: "אמנות מס" או "אמנות" - הן הסכמים בינלאומיים בין שתי מדינות או יותר בהם נקבעים כללי מיסוי שמטרתם מניעת כפל מס [2] . כללים אלו רלוונטיים, דרך כלל, לגבי הכנסות להן זיקה ליותר ממדינה אחת, כך שנוצרת סכנה לכפל מס.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 23/08/2006 lצפיות: 31,849
  יניב גבריאל, עו"ד יוע"מ

  מרתון לנכשלים בייעוץ מס - עם סיום הלימודים, ולאחר השקעה של זמן כסף ומאמץ, הציפייה הטבעית של כל תלמיד היא לעמוד במבחנים בהצלחה ולמצוא מקום עבודה ראוי שבצידו שכר הוגן. עם זאת, תלמיד שלא עמד בהצלחה במבחנים נשאר 'תקוע' ללא יכולת לממש את הציפייה הטבעית.

  על ידי: יניב גבריאל, עו"ד יוע"מl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 06/02/2007 lצפיות: 9,932
  עוזי שוחט-דן אבישר

  בנוסף לכל תכנוני המס המקובלים במכירת זכות במקרקעין שבבעלות חברה, מוצע לבחון גם את כדאיותו של תכנון נוסף: הפיכת החברה לחברה משפחתית. לאחר הרפורמות האחרונה הפכה החלופה של פירוק החברה והעברת המקרקעין לבעלי המניות אגב פירוקה, לפחות כדאית ולעומת זאת, תכנון המס המוצע עשוי להיות כדאי במקרים נוספים במיוחד לאחר הפחתת שיעורי מס השבח על היחיד בעקבות תיקון 147 לפקודה. כל עוד לא הותקנו התקנות לעניין החברות השקופות, ניתן עדיין להגיש בקשה להחשב כחברה משפחתית.

  על ידי: עוזי שוחט-דן אבישרl חשבונאות ומסl 06/07/2007 lצפיות: 13,623

  "רכב פרטי" מוגדר בתקנה 1(1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן: "תקנות מע"מ") בזו הלשון:

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 154,336
  דן אבישר-עוזי שוחט

  נכסי מקרקעין רבים בישראל רשומים בבעלות חברות גוש חלקה וחברות דומות אשר הוקמו לצורך רכישת המקרקעין. לפני מימוש המקרקעין וחלוקת כספי התמורה בין בעלי המניות, מתלבטים בעלי הזכויות בין מספר חלופות, לרבות פירוק החברה. במאמרנו נסקור את החלופות השונות ונציע חלופה של הפיכת החברה למשפחתית ומימוש המקרקעין ללא פירוק החברה תוך חסכון מס ניכר.

  על ידי: דן אבישר-עוזי שוחטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 02/07/2007 lצפיות: 14,590

  המטרה המרכזית של התקנות היא לאחד את התנאים להתרת ההוצאות להחזקת רכב פרטי ורכב מסחרי, כך שקניית רכב מסחרי על ידי הנישומים תעשה מתוך שיקולים עניינים בלבד, ללא השפעת שיקולי מס הכנסה.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 56,937
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  תכנון מס הזכות לתכנון מס במישור הדין הפנימי כלל ידוע הוא, כי נישום רשאי לארגן את ענייניו הכלכליים באופן, המפחית את נטל המס. הנישום אינו כבול לאפשרות, שבה נטל המס על הכנסתו הוא הגבוה ביותר, ואף אין לסבור, כי קיימת חובה פטריוטית לתשלום מס גבוה. הנישום הוא אפוא בעל "זכות לתכנון מס".

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 30/08/2006 lצפיות: 60,432
  אברהם אלתר ושות'

  פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין דניאל שחר (להלן: "הלכת שחר"), שניתן בשלהי שנת 2001, קבע כי נישומים אשר פנו לוועדה רפואית לשם קביעת נכותם, וזו קבעה נכות המזכה בפטור ממס (נכות בשיעור של 90% ומעלה) באופן רטרואקטיבי, יהיו זכאים להחזרי מס ששילמו ביתר לתקופה שלא תעלה על 6 שנים מיום הפניה, וזאת לאור הוראתו של סעיף 160 לפקודת מס הכנסה.

  על ידי: אברהם אלתר ושות'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 29/08/2006 lצפיות: 80,308
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  במאמר שלהלן נבחן את סעיף 50 לחוק מע"מ הקובע סנקציה של כפל מס בגין הוצאת חשבונית מס שלא כדין או מסמך הנחזה לחשבונית כאמור. סעיף זה לא זכה לדיון רב ולכן בחרנו לדון בו במסגרת המאמר שלהלן. סעיף 50 קובע סנקציה לא רק על מוציא חשבונית המס או המסמך הנחזה אלא גם על מי שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס/מסמך נחזה כאמור. סנקציה זו שהוטלה על "הלקוח" לו הוצאה חשבונית המס הוספה במסגרת תיקון 26 לחוק.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 23/08/2006 lצפיות: 67,929
  ינאי אמיר

  הנהלת חשבונות היא שפה חשבונאית לרישום ותיעוד של פעולות העסק בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, למעשה הנהלת החשבונות מתעדת את פעילות העבר של העסק, כך שניתן לקבל נתונים על העסק בהתאם לפעילותו בתקופות קודמות.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 02/06/2014 lצפיות: 87
  ינאי אמיר

  תקציב כלכלי הינו היכולת הכלכלית שלנו לרכוש מוצרים בהתאם ליכולתנו , כולנו היינו שמחים לחיות בעולם עם משאבים ללא הגבלה, אך היות והמשאבים שלנו מוגבלים אנו צריכים לתכנן את צעדינו גם מבחינה כלכלית על מנת שנוכל להשיג את יעדינו. ניהול כספים בעסק הינו שלב חשוב מאוד בניהול העסק בחייו היום יומיים, אי ניהול תקציב באופן מקצועי עשוי להוביל לחריגה והתקציב ולגרעון כלכלי שאינו צפוי.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 25/02/2014 lצפיות: 44
  ינאי אמיר

  ניהול כספים הינו רכיב משמעותי מאוד בחיי העסק ולכן נדרש להקדיש לו את תשומת הלב הראויה שכן ניהול כספים נכון עשוי לשפר את יכולת העסק הן במישור התפעולי והן במישור הפיננסי כיוון שניהול כספים חל על מגוון רחב של נושאים בפעילות העסקית. במאמרים קודמים דנו הסוגיה מהו ניהול כספים, מה ההבדל בין ניהול כספים ולהנהלת חשבונות ומכיצד ניתן להגדיל את רווחיות העסק. ניהול כספים על ידי רואה חשבון עשוי לסייע לכם בפתרון הבעיות בעיות רבות בעסקכם.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 24/02/2014 lצפיות: 36
  הנהלת-חשבונות-באינטרנט

  הופעתן של תוכנות לניהול העסק ולהנהלת חשבונות הובילה לפיחות במעמדו של רואה החשבון האנושי המסורתי. מכה נוספת חטפו בעלי המקצוע עם הופעתן של תוכנות מקוונות של הנהלת חשבונות באינטרנט.

  על ידי: הנהלת-חשבונות-באינטרנטl חשבונאות ומסl 25/04/2013 lצפיות: 29

  בישראל, כל אדם שיש לו הכנסה עסקית, חייב בניהול ספרים. ההוראות שהותקנו לכך קובעות את אופן ניהולם וכיצד כל ענף כלכלי ינהל ספריו. פסילת ספרים או ליקויים בהם כוללים סנקציות מרובות. ניתן לבקש הקלות בניהול ספרים.

  על ידי: רו"ח Radley יוע"מ אווניד נינהl חשבונאות ומסl 22/12/2011 lצפיות: 277

  מס שבח הוא למעשה מס רווחי הון המוכל על מסחר בנכסי מקרקעין. השם הרשמי של מס שבח בארץ הוא מס מקרקעין. חשוב להפריד בין מס שבח, מס המשולם על ידי מוכר הדירה למדינה, ומס השבחה המשולם לרשות המקומית. מס שבח מוכל הן על מכירת נכסי מקרקעין והן על מכירת מניות באיגוד מקרקעין.

  על ידי: אורטל וקסl חשבונאות ומסl 22/09/2011 lצפיות: 228

  הכרה בהוצאות רכב מס הכנסה ביום 31/12/2007 פורסמו התקנות החדשות בדבר הכרה בהוצאות רכב, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 (להלן-"התקנות"). התקנות נכנסו לתוקפן ביום 1/1/2008 ובמקביל אליהן נכנסו לתוקף תקנות בדבר עדכון שווי שימוש ברכב. עיקרי התיקון כפי שנקבעו בתקנות הינם: 1. התקנות מגדירות רכב תפעולי וקובעות, כי רכב העומד בהגדרה זו ממועט מהגדרת "רכב" בתקנות, וככזה אין לזקוף בגינו שווי שימוש לעובד וכל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי. רכב תפעולי הינו אחד מאלה: א. רכב ביטחון המשמש לפעי

  על ידי: זהביתl חשבונאות ומסl 12/03/2011 lצפיות: 3,423
  אתי גורלי הלמן

  במסגרת ההטבות הניתנות לעולה חדש, ניתנות לו גם הקלות במס רכישה. זאת לפי סעיף 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות").

  על ידי: אתי גורלי הלמןl חשבונאות ומסl 02/05/2010 lצפיות: 776

  במסגרת הרפורמה במס הכנסה (תיקון 132) נחקק סעיף 85א' לפקודת מס הכנסה העוסק ב"מחירי העברה".

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 13/04/2008 lצפיות: 305

  המערער הינו בעל מניות בחברה העונה להגדרת "חברת בית" בסעיף 64 לפקודה. במסגרת פעילותו בחברה קיבל המערער מהחברה שכר (כעובד), דיבידנד וכן, מכוח היות החברה "חברת בית" התווספה גם הכנסת החברה להכנסתו, והמערער שילם מס הכנסה גם על חלקו ברווחי החברה שטרם חולקו.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 1,102

  חיוב דיבידנד מחברה משפחתית בביטוח לאומי / הוצאות עודפות בחברה משפחתית

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 327

  ייחוס הפסדי חברה לפני היותה "חברה משפחתית" - הלכת שקלרש (עמ"ה 1222/02 וע"א 3319/04)

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 216

  קיזוז הפסדים מההכנסה החייבת בחברה משפחתית - פס"ד פרג (הוראות חב"ק)

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 343

  שיעורי המס על רווחים מחולקים ורווחים לא מחולקים / חלוקת דיבידנד מחברה משפחתית / שקופה / פטור על הכנסה מדמי שכירות (למגורים) בחברה משפחתית - פס"ד עצמון

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 7,344

  חברה משפחתית הינה חברה, שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 22,451

  בעמ"ה 1116/02 ב. ברניצקי ושות' נ' פקיד שומה פתח-תקוה, מיסים יט/3 (יוני 2005) ה-25, התמודד בית המשפט עם השאלה מה דינה של הלוואת בעלים אשר רשומה בספרי חברה, אשר השליטה עליה נמכרה למישהו אחר.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 21/02/2008 lצפיות: 237

  תגובות על מאמר זה

  0
  פקיד ממשלתי 17/06/2009
  מה עם עדכון שווי הרכב?המספרים רחוקים מהמציאות הכואבת
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast