שווי שימוש ברכב - מס הכנסה

19/02/2008 • על ידי • 33,414 צפיות

(א)     שווי שימוש ברכב החל מ-1 בינואר 1997:

ב-17 ביוני 1997 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון מספר 2), התשנ"ז-1997.

כידוע, החל מ- 1 בינואר 1997 בוטלה האבחנה בין רכב פרטי למסחרי לעניין קביעת שווי שימוש ברכב, והמבחן היחיד לקביעת שווי שימוש לכל סוגי כלי הרכב הוא הסיווג לקבוצות מחיר, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה.

סכום שווי השימוש שנקבע בתקנות הוא חודשי.

ביום 17 במרץ 2005, פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ה-2005, אשר במסגרתן תוקנה התוספת לתקנות מס הכנסה(שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987, בהן נקבע, מהו שווי הרכב אשר יש לזקוף למשכורתו של עובד בגין העמדת רכב צמוד לרשותו.
תחילתן של תקנות אלה נקבע ליום 1 במרץ 2005.

להלן סכומי שווי השימוש ברכב פרטי ומסחרי בשנת 2006 ואילך, על פי חוזר ניכויים מיום 08.01.07, ועל פי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ה-2005:


קבוצה

ש"ח

1

1,170

2

1,330

3

1,740

4

2,150

5

3,030

6

3,840

7

4,840שווי השימוש יעודכן אחת לשנה ולא באופן רבעוני. הסכומים יתואמו באחד בינואר בכל שנת מס.

רכבים הנושאים קבוצת מחיר חדשה הם:

-        רכבים שתאריך ההדפסה של רישיונם הוא מיום 31.12.2003.

-        רכבים שתוקף רישיונם הוא עד 1.1.2005 ואילך.

המשתמשים ברכבים אלה יחויבו בשווי שימוש על פי קבוצת המחיר המצוינת ברישיון הרכב ומפורטת לעיל.

(ב)     את סוג הרכב לעניין שווי השימוש - פרטי או מסחרי - יש לקבוע לפי ההגדרה שברשיון אותו רכב הצמוד לעובד.

(ג)      הטיפול ברכב שהועמד לשימוש עובד ישראלי בחו"ל יהיה בהתאם למפורט לעיל.)     שווי שימוש ברכב החל משנת 2008

בין משרד האוצר לועדתהכספים נחתמו ביום 12 באוגוסט 2007 הסכמות בנוגע לשווישימוש, ניכוי הוצאות רכב והפחתת שיעורי מס הכנסה.
לענין שווי השימוש ברכב - העלאת שווי השימוש תתחיל בשנת המס המתחילה בינואר 2008 ותסתיים בשנת המס המתחילה בינואר 2011.
לגבי רכב דו גלגלי סוכם עם איגוד לשכות המסחר במועדון האופנועים הישראלי, כי בניגוד לתקנות המקוריות, לא יחול שווי שימוש על רכב דו גלגלי המשתייך לקבוצות רכב דו גלגלי שהספקו עד 33 כ"ס (L1 - L2), במתואם עם תקנות התעבורה. שווי השימוש על רכב דו גלגלי אחר, קרי שהספקו גבוה מ 33 כ"ס, יישאר ללא שינוי בהשוואה לתקנות. ניכוי ההוצאות בידי המעסיק יעשה במקביל להסכמה זו. בכל מקרה, לא תפחת ההכרה בהוצאות מ- 25%.
לגבי עצמאים (רכב פרטי או מסחרי), השיעור המינימלי של הכרה בהוצאות רכב יעמוד על 45% בהשוואה ל- 25% בתקנות המקוריות.

פריסת הגדלת הזקיפה של שווי שימוש ברכב (ש"ח לחודש)
כפי שפורסמה על ידי רשות המיסים ביום 12 באוגוסט 2007

קבוצה

שווי נוכחי

תוספת

שווי בסוף התהליך

תוספת בכל שנה לעומת קודמתה

2008

2009

2010

2011

1

1,180

1,080

2,260

200

200

340

340

2

1,330

1,120

2,450

200

200

360

360

3

1,740

1,410

3,150

360

350

350

350

4

2,160

1,620

3,780

410

410

400

400

5

3,030

2,200

5,230

550

550

550

550

6

3,850

2,930

6,780

740

730

730

730

7

4,850

3,870

8,720

970

970

970

960חשוב לציין כי ההסכמות שלעיל טרם עוגנו במסגרת חקיקה מסודרת, ולפיכך אין לראותן כחקיקה מחייבת.

אודות כותב המאמר

ערן גבאי

המאמר נכתב על ידי רו"ח ערן גבאי ממחלקת המסים של פאהן קנה ושות' רואי חשבון.

המאמר מפורסם אף במדריך "היערכות במסים 2008" שנכתב ונערך על ידי מחלקת המסים של פאהן קנה ושות'.

 משרד ראשי: מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 66184
ת"ד 36172 מיקוד 61361
טל. 03-7106666 פקס. 03-7106666
info@gtfk.co.il
www.gtfk.co.il