ניכוי מס תשומות בגין כלי רכב - מע"מ

פורסם: 19/02/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 154,265 | Share


1.         רכב פרטי

(א)       הגדרת "רכב פרטי" - תיקון ההגדרה החל מ- 1 ביולי 2005

"רכב פרטי" מוגדר בתקנה 1(1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן: "תקנות מע"מ") בזו הלשון:

          "רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל" (ההדגשות אינן במקור).

הקטעים המודגשים בהגדרה שלעיל הינם שינויים שחלו בנוסח התקנה בעקבות תיקון תקנה
1 לתקנות מע"מ (להלן: התיקון) אשר אושר ביום 23 במרץ 2005 בועדת הכספים של הכנסת.

התיקון נועד לקבוע תנאים אחידים לרכבים פרטיים ולרכבים מסחריים לעניין היבטי החיוב במס.
עובר לתיקון נקבע סיווגו של רכב פרטי, בהתאם לתקנות התעבורה ולתוספת הרביעית לתקנות, כרשימה מצומצמת ביותר.

משמעות התיקון לעניין זה, הינה הרחבת הגדרת רכב פרטי לצורך התקנות גם לדגמים המוכרים על פי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 כרכב מסחרי, ובכלל זה טנדרים, רכב מסחרי אחוד, מסחריות קלות, וואנים וכדומה.

בעקבות התיקון, אמורה להיות מושגת גם באמצעות תקנות אלו, המטרה לפיה רכישת רכב מסחרי, תעשה מתוך שיקולים עניינים, ללא השפעת שיקולי מס.

התקנה תחול לגבי כל רכב שנמסר לקונה החל מיום 10 ביולי 2005.

רכב שנרכש ונמסר לקונה לפני יום 10 ביולי 2005, יחשב כרכב מסחרי עד 1 בינואר 2008 ככל שמתקיימים יתר התנאים הקבועים בחוק ובתקנות לעניין ניכוי מס תשומות. החל מיום 1 בינואר 2008 יחשב רכב כאמור ל"רכב פרטי".(ב)        איסור ניכוי מס תשומות על רכישה או יבוא

בתקנה 14(א) לתקנות מע"מ נקבע, כי מע"מ ששולם על רכישתו או ייבואו של "רכב פרטי", בין חדש ובין משומש, לא ניתן לניכוי כמס תשומות, וזאת גם אם הרכב משמש באופן מלא אך ורק לצורכי העסק.

בעקבות התיקון לא יותר ניכוי מס תשומות על פי תקנה 14(א) לתקנות מע"מ בגין רכישה (לרבות יבוא והשכרה) של רכב מסחרי שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג. מכאן שלאור התיקון, כל רכב כאמור, שיימסר לקונה לאחר 10 ביולי 2005, לא יוכר בגינו ניכוי מס התשומות, למעט במקרים החריגים המפורטים בתקנה 14(ב) לתקנות מע"מ להלן.

עוסקים הרשאים לנכות מס תשומות ללא מגבלת תקנה 14(א) לתקנות מע"מ:

למרות האמור לעיל, נקבע בתקנה 14(ב) לתקנות מע"מ כי מס התשומות ברכישה או יבוא של "רכב פרטי" (לפי הגדרתו החדשה לרבות רכבים שנקבעו ברשימה להלן) יהא ניתן לניכוי בהתאם לכללים הרגילים של חוק מע"מ וללא המגבלה של תקנה 14(א) (לא תחול) כאשר היבוא או הרכישה נעשו:

(1)      בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת (השכרת) רכב, לרבות רכב פרטי משומש - לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו (השכרתו) במהלך העסק (מלאי עיסקי);

(2)      בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק:

-        ללימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה;

-        להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;

-        להסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;

-        לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור (ראה לעניין זה, פס"ד ממן מסופי מטען וניטול בע"מ).

לגבי עוסקים כאמור לא תחול המגבלה שנקבעה לגבי רכבים מסחריים המפורטת בסעיף 6-7 להלן, ואף ניתן יהיה לנכות מס תשומות ברכישת רכב פרטי, כהגדרתו בתקנות התעבורה.

בנוסף, מותר ניכוי מס התשומות בגין ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי מפעל. ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי מפעל, אינו נחשב לעניין התקנות הנ"ל כ"רכב פרטי". פועל יוצא מכך, הוא שאם מתקיימים התנאים כמפורט בסעיף 1 לעיל, ניתן לנכות את מס התשומות בגין רכישתו או יבואו. לעניין זה יובהר, כי בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין "תל שבע" (עמ"ה 29/93, המועצה המקומית תל שבע נ' פ"ש באר-שבע) נקבע שרכב פרטי כאמור, מסוג ג'יפ ייחשב כ"מועסק בתמידות בתנאי שדה" אם רוב רובו של השימוש ברכב נעשה בדרכים שאינן סלולות, להוציא: נסיעות בדרך סלולה לצורכי מילוי דלק, מעבר משדה לשדה ונסיעה מהבית לשדה וחזרה. יודגש, כי כל שימוש אחר בדרכים סלולות יגרום לכך שהג'יפ לא ייחשב עוד כ"מועסק בתמידות בתנאי שדה".

(ג)        חכירת רכבים (ליסינג)

רכב אשר נרכש במסגרת עסקה של ליסינג מימוני או תפעולי ונמסר לקונה לפני 10 ביולי 2005 יותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבוניות המס אשר יוצאו לחוכר (לקונה) עד ליום 1 בינואר 2008 בכפוף לתנאים הקבועים בהוראת פרשנות 1/2002 ("השכרת רכב פרטי בליסינג תפעולי - פיצול למרכיבי השכרה ותחזוקה").

מכירת רכב כאמור לאחר 1 בינואר 2008 ע"י החוכר, הרשום כעוסק, שניכה את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שהוצאה לו ע"י חברת הליסינג בגין התשלומי החודשיים - תחוייב במס באופן יחסי למס התשומות שנוכה.

לעניין זה ראה גם פרק 23.8 - עסקאות שכר-מכר - הטיפול לעניין החיוב במע"מ בנושא השכרת רכב בליסינג תפעולי - פיצול חשבונית למרכיבי ההשכרה והתחזוקה על פי הוראות סעיף 31(4) לחוק מע"מ.

2.         רכב מסחרי

(א)     רכב מסחרי (שאינו "רכב פרטי" כפי שהוגדר לעיל) שעל פי הצהרת העוסק משמש לצורכי עסקו - ינוכה לגביו מס התשומות כך:

(1)      רכישת הרכב - ינוכה מלוא מס התשומות.

(2)      שימוש שוטף - ינוכה מס התשומות בהתאם לשימוש היחסי לצורכי העסק, כפי שהצהיר על כך העוסק.

(ב)     לעתים, חברה המוכרת רכב מסחרי, נותנת הלוואה לקונה לצורך מימון הרכישה, או משמשת כערבה לקונה לגבי הלוואה שהוא לוקח מצד ג' לשם מימון הרכישה.

          על מנת להבטיח את עצמה, נשאר הרכב בבעלות החברה והוא רשום על שמה עד לגמר פרעון ההלוואה ע"י הקונה.

          במקרה מסוג זה, אם יש בידי הקונה חשבונית מס שהוצאה על שמו והרכב המשמש לצורכי עסקו, הקונה רשאי לנכות את מס התשומות. על רכישת הרכב ועל השימוש השוטף בו, גם אם רשיון הרכב אינו על שמו (ראה בהקשר זה סעיף 7.3.2 לעיל).

3.         קטנועים, אופנועים, ג'יפים

(א)     קטנועים ואופנועים אינם בגדר "רכב פרטי" כמשמעותו בתקנה 1, ולפיכך יחול עליהם האמור בסעיף 2 לעיל (מס התשומות יהא ניתן לניכוי, לפי העניין).

          יחד עם זאת, בהתחשב באופי השימוש המעורב באופנועים וקטנועים יש להחיל בגין רכישתם (לרבות יבואם או השכרתם) את הוראות תקנה 18 כאמור בסעיף 6.

          במקביל מכירת האופנוע בעתיד ע"י העוסק תחוייב במס באופן יחסי למס התשומות שנוכה, כאמור בסעיף 31(4) לחוק מע"מ.

(ב)     ג'יפים -

          ג'יפים נחשבים ל"רכב פרטי", אך ג'יפים המועסקים בתמידות בתנאי שדה ובתוך חצרות העסק או המפעל נחשבים לרכב מסחרי, ויחול עליהם האמור בסעיף 2 לעיל.

4.         רכב "סיור ותיור"

בענף רכב "סיור ותיור" נוהגות חברות התיור לרשום את המכוניות על שמן, כאשר למעשה המכוניות שייכות ומופעלות ע"י הנהגים עצמם (עפ"י הסכם ביניהם). הנהגים רשומים כעוסקים לצורכי מס ערך מוסף, ומנכים את מס התשומות על רכישת הרכב או ייבואו למרות שהחשבוניות מוצאות על שם החברה.

מובהר בזה, כי במקרים כנ"ל אין לאפשר לנהג לנכות את מס התשומות, אלא אם כן תהיה ברשותו חשבונית מס שהוצאה על שמו. במקרים, שבהם רשומה המכונית על שם החברה, תהיה החברה רשאית לנכות את מס התשומות בעת הרכישה ותתחייב במס עם מכירת הרכב או העברתו לחברת סיור ותיור אחרת.
5.         משווקים (כגון: מחלקי "תנובה")

חלק מהמשווקים כגון מחלקי "תנובה" מועסקים כשכירים, ואולם בכל הקשור למתן שירותי הובלה, הם פועלים כעצמאים ועל כן חייבים ברישום כעוסקים.

עוסקים אלה הם בעלי רכב מסחרי המשמש להובלת התוצרת.

מס התשומות על רכישת רכב זה ואחזקתו - מותר בניכוי.

6.      ניכוי מס תשומות בגין הוצאות שוטפות (כגון: דלק, שמנים, תיקונים וכדו'), של רכב פרטי

מס התשומות ניתן לניכוי עפ"י סעיף 38(א) לחוק מע"מ ביחד עם הכללים שנקבעו בתקנה 18 לתקנות, בדבר ניכוי מס תשומות כאשר מדובר בתשומה מעורבת, דהיינו: התשומה היא גם לשימוש בעסק וגם לשימוש שלא לצרכי העסק.

להלן הכללים:

א.      אם השימוש ברכב הוא במלואו אך ורק לצרכי העסק, ניתן לנכות את מלוא מס התשומות.

ב.       אם השימוש הוא מעורב, ניתן לנכות את מס התשומות לפי יחס השימוש לצרכי העסק.

אם לא ניתן לקבוע את יחס השימוש, מס התשומות ינוכה עפ"י קביעת מנהל מע"מ או עפ"י מבחן עיקר השימוש, כמפורט להלן:

1.       אם עיקר השימוש הוא לצרכי העסק, ינוכה 2/3 מגובה מס התשומות.

2.       אם עיקר השימוש הוא שלא לצרכי העסק, ינוכה 1/4 מגובה מס התשומות.

לעניין זה ראה גם פס"ד עמ"ה 1097/04 על רד הנדסת מעליות נגד פקיד שומה ת"א 1.

בעניין ניכוי מס התשומות ראה גם סעיף 23.19 בנושא מע"מ.

7.      סיווג כלי רכב מסחריים לעניין מע"מ (כרכב מסחרי או כרכב פרטי) - "התוספת הרביעית"

טרם פרסום התיקון, קביעת הגדרת הרכב כרכב פרטי /מסחרי לצורך מע"מ, נעשתה בין היתר על פי רשימת כלי הרכב בתוספת הרביעית שהוספה לתקנות בתיקון מס' 2 בשנת 1997. להלן רשימת כלי רכב מסחריים, וסיווגם כרכב מסחרי או כרכב פרטי לצורך מע"מ (מס תשומות: מוכר/לא מוכר בהתאמה) על פי סיווגם בתוספת הרביעית. יודגש כי גם רכב הדומה במהותו או זהה לרכב המפורט בתוספת הרביעית (המופיע להלן כ"לא מוכר") יחשב כ"רכב פרטי", זאת אף אם אינו מופיע ברשימה שלהלן (או בתוספת עצמה).רשימת כלי הרכב שאינם כלולים:

רשימת כלי הרכב שאינם כלולים ברשימת כלי הרכב שבתוספת הרביעית, ושאינם נחשבים רכב פרטי לעניין התקנות הנ"ל, ומס התשומות בגין הרכישה או היבוא ניתן לניכוי:

תוצרת

דגםתוצרת

דגם

GMC

טנדר סיירה/נבדהסיטרואן

ברלינגו

GMC

סברבןסיטרואן

ג'מפר

GMC

סוואנהסיטרואן

ג'מפי

GMC

סונומהסקודה

טנדר/ואן-פלוס

אופל

קומבופולקסווגן

טרנספורטר/קראוול

איסוזו

טנדר איפוןפולקסווגן

קאדי

איסוזו

D - MAXפורד

אקונוליין

טאטא

טנדר 207פורד

טרנזיט

טאטא

סומו (סהרה)פורד

קורייר

טויוטה

היי-אייספורד

טורנאו קונקט

טויוטה

טנדר היי-לקספיאט

דוקאטו/הרקולס

טויוטה

לנד-קרוזר 70פיאט

פיורינו

יונדאי

100Hפיאט

סקודו

יונדאי

1Hפיז'ו

בוקסר

לנד רובר

דיפנדרפיז'ו

פרטנר

מאזדה

טנדר 2500Bפיז'ו

אקספרט

מיצובישי

300Lקאיה

בסטה

מיצובישי

טנדר מגנום/ 200Lקאיה

פרג'יו

מרצדס

ויטוקאיה

סופר טראק 2700K

מרצדס

ספרינטררנו

אקספרס

ניסן

 טנדר/WINNERרנו

טראפיק

ניסן

לרגו/סרנהרנו

קנגו

ניסן

קאבסטררנו

מאסטר

סאנג-יאנג

טנדר מוסושברולט

סוואנה

סוזוקי

קארישברולט

נאוודה

סיאט

אינקהתעשיות רכב נצרת

סופה

סיטרואן

15Cאופל

ואיורולמותר לציין, כי לאחר התיקון שנעשה לאחרונה בהגדרת "רכב פרטי", הרכבים המצויינים ברשימה שלעיל, ייחשבו מיום 10 ביולי 2005 כרכב מסחרי, רק אם משקלם עולה על 3,500 ק"ג.רשימת כלי הרכב הכלולים:

רשימת כלי הרכב הכלולים בתוספת הרביעית, והנחשבים לרכב פרטי לעניין התקנות הנ"ל, ומס התשומות בגין הרכישה או הייבוא אינו ניתן לניכוי:

תוצרת

דגםתוצרת

דגם

B.M.W

X5לנד רובר

פרילנדר

GMC

ג'ימילנד רובר

ריינג' רובר

GMC

יוקוןמאזדה

MPV

GMC

ספארימיצובישי

ספייסגיר(L400)

אופל

פרונטרהמיצובישי

פג'רו

איסוזו

רודיאומרצדס

סדרה M

איסוזו

טרופרניסן

טרנו

איסוזו

אקסיוםניסן

פטרול

ביואיק

רנדווניסן

X-TRAIL

ג'יפ

גראנד צ'ירוקיסאנגיאנג

מוסו

ג'יפ (קרייזלר)

ליברטי/צ'ירוקיסאנגיאנג

קורנאדו

דייהו

מוסוסוזוקי

ויטרה/ גרנד-ויטרה

דייהו

קורנדופורד

אקספלורר

טאטא

ספארי    פורד

 ארוסטאר

טויוטה

פור-ראנרפורד

 וינדסטאר

טויוטה

 פראדו (לנד-קרוזר)קאיה

קרניבל

טויוטה

פריוויהקאיה

סורנטו

יונדאי

גלופרקרייזלר

וויאג'ר

יונדאי

טרג'טשברולט

אסטרו

יונדאי

טרקאןשברולט

בלייזר

לנד רובר

דיסקברישברולט

טאהו(*)            הדגם דומה או זהה לשברולט בלייזר הכלול בתוספת הרביעית.

תחולתו של תיקון מס' 2, בו הוספה התוספת הרביעית המפרטת את רשימות הרכבים, הינו ביום 1 באפריל 1997 כלומר, מס ערך מוסף בגין הרכבים שפורטו, כאמור, לא יהא ניתן לניכוי בגין חשבוניות מס שהוצאו החל מאותו מועד פרט לחריגים שנקבעו - ראה סעיף 1 לעיל. תקנה 4 לתיקון מס' 2 קובעת הוראת מעבר לפיה, התיקון של התקנות לא יחול "על עוסק שיש בידו חשבונית מס שהוצאה לו כדין הנושאת תאריך שאינו מאוחר מיום כ"ב באדר התשנ"ז
(31 במרס 1997)".

כאמור, החל מיום 10 ביולי 2005, רכב יחשב כרכב פרטי גם אם הוא אינו כלול ברשימה שלעיל, אך משקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג.
 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/8633/ניכוי-מס-תשומות-בגין-כלי-רכב-מעמ

  השאר תגובה למאמר זה

  עורך דין אריה ליבוביץ'

  מה הן אמנות מס[1] ? מתן מענה רחב לשאלה זו אינו מעניינינו במאמר זה. באופן כללי ניתן לציין כי אמנות מס המכונות על ידנו להלן: "אמנות מס" או "אמנות" - הן הסכמים בינלאומיים בין שתי מדינות או יותר בהם נקבעים כללי מיסוי שמטרתם מניעת כפל מס [2] . כללים אלו רלוונטיים, דרך כלל, לגבי הכנסות להן זיקה ליותר ממדינה אחת, כך שנוצרת סכנה לכפל מס.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 23/08/2006 lצפיות: 31,846
  יניב גבריאל, עו"ד יוע"מ

  מרתון לנכשלים בייעוץ מס - עם סיום הלימודים, ולאחר השקעה של זמן כסף ומאמץ, הציפייה הטבעית של כל תלמיד היא לעמוד במבחנים בהצלחה ולמצוא מקום עבודה ראוי שבצידו שכר הוגן. עם זאת, תלמיד שלא עמד בהצלחה במבחנים נשאר 'תקוע' ללא יכולת לממש את הציפייה הטבעית.

  על ידי: יניב גבריאל, עו"ד יוע"מl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 06/02/2007 lצפיות: 9,928
  עוזי שוחט-דן אבישר

  בנוסף לכל תכנוני המס המקובלים במכירת זכות במקרקעין שבבעלות חברה, מוצע לבחון גם את כדאיותו של תכנון נוסף: הפיכת החברה לחברה משפחתית. לאחר הרפורמות האחרונה הפכה החלופה של פירוק החברה והעברת המקרקעין לבעלי המניות אגב פירוקה, לפחות כדאית ולעומת זאת, תכנון המס המוצע עשוי להיות כדאי במקרים נוספים במיוחד לאחר הפחתת שיעורי מס השבח על היחיד בעקבות תיקון 147 לפקודה. כל עוד לא הותקנו התקנות לעניין החברות השקופות, ניתן עדיין להגיש בקשה להחשב כחברה משפחתית.

  על ידי: עוזי שוחט-דן אבישרl חשבונאות ומסl 06/07/2007 lצפיות: 13,620
  דן אבישר-עוזי שוחט

  נכסי מקרקעין רבים בישראל רשומים בבעלות חברות גוש חלקה וחברות דומות אשר הוקמו לצורך רכישת המקרקעין. לפני מימוש המקרקעין וחלוקת כספי התמורה בין בעלי המניות, מתלבטים בעלי הזכויות בין מספר חלופות, לרבות פירוק החברה. במאמרנו נסקור את החלופות השונות ונציע חלופה של הפיכת החברה למשפחתית ומימוש המקרקעין ללא פירוק החברה תוך חסכון מס ניכר.

  על ידי: דן אבישר-עוזי שוחטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 02/07/2007 lצפיות: 14,586

  המטרה המרכזית של התקנות היא לאחד את התנאים להתרת ההוצאות להחזקת רכב פרטי ורכב מסחרי, כך שקניית רכב מסחרי על ידי הנישומים תעשה מתוך שיקולים עניינים בלבד, ללא השפעת שיקולי מס הכנסה.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 56,928

  ב-17 ביוני 1997 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון מספר 2), התשנ"ז-1997.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 33,369 lתגובות: 1
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  תכנון מס הזכות לתכנון מס במישור הדין הפנימי כלל ידוע הוא, כי נישום רשאי לארגן את ענייניו הכלכליים באופן, המפחית את נטל המס. הנישום אינו כבול לאפשרות, שבה נטל המס על הכנסתו הוא הגבוה ביותר, ואף אין לסבור, כי קיימת חובה פטריוטית לתשלום מס גבוה. הנישום הוא אפוא בעל "זכות לתכנון מס".

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 30/08/2006 lצפיות: 60,427
  אברהם אלתר ושות'

  פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין דניאל שחר (להלן: "הלכת שחר"), שניתן בשלהי שנת 2001, קבע כי נישומים אשר פנו לוועדה רפואית לשם קביעת נכותם, וזו קבעה נכות המזכה בפטור ממס (נכות בשיעור של 90% ומעלה) באופן רטרואקטיבי, יהיו זכאים להחזרי מס ששילמו ביתר לתקופה שלא תעלה על 6 שנים מיום הפניה, וזאת לאור הוראתו של סעיף 160 לפקודת מס הכנסה.

  על ידי: אברהם אלתר ושות'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 29/08/2006 lצפיות: 80,303
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  במאמר שלהלן נבחן את סעיף 50 לחוק מע"מ הקובע סנקציה של כפל מס בגין הוצאת חשבונית מס שלא כדין או מסמך הנחזה לחשבונית כאמור. סעיף זה לא זכה לדיון רב ולכן בחרנו לדון בו במסגרת המאמר שלהלן. סעיף 50 קובע סנקציה לא רק על מוציא חשבונית המס או המסמך הנחזה אלא גם על מי שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס/מסמך נחזה כאמור. סנקציה זו שהוטלה על "הלקוח" לו הוצאה חשבונית המס הוספה במסגרת תיקון 26 לחוק.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 23/08/2006 lצפיות: 67,921
  ינאי אמיר

  הנהלת חשבונות היא שפה חשבונאית לרישום ותיעוד של פעולות העסק בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, למעשה הנהלת החשבונות מתעדת את פעילות העבר של העסק, כך שניתן לקבל נתונים על העסק בהתאם לפעילותו בתקופות קודמות.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 02/06/2014 lצפיות: 82
  ינאי אמיר

  תקציב כלכלי הינו היכולת הכלכלית שלנו לרכוש מוצרים בהתאם ליכולתנו , כולנו היינו שמחים לחיות בעולם עם משאבים ללא הגבלה, אך היות והמשאבים שלנו מוגבלים אנו צריכים לתכנן את צעדינו גם מבחינה כלכלית על מנת שנוכל להשיג את יעדינו. ניהול כספים בעסק הינו שלב חשוב מאוד בניהול העסק בחייו היום יומיים, אי ניהול תקציב באופן מקצועי עשוי להוביל לחריגה והתקציב ולגרעון כלכלי שאינו צפוי.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 25/02/2014 lצפיות: 43
  ינאי אמיר

  ניהול כספים הינו רכיב משמעותי מאוד בחיי העסק ולכן נדרש להקדיש לו את תשומת הלב הראויה שכן ניהול כספים נכון עשוי לשפר את יכולת העסק הן במישור התפעולי והן במישור הפיננסי כיוון שניהול כספים חל על מגוון רחב של נושאים בפעילות העסקית. במאמרים קודמים דנו הסוגיה מהו ניהול כספים, מה ההבדל בין ניהול כספים ולהנהלת חשבונות ומכיצד ניתן להגדיל את רווחיות העסק. ניהול כספים על ידי רואה חשבון עשוי לסייע לכם בפתרון הבעיות בעיות רבות בעסקכם.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 24/02/2014 lצפיות: 35
  הנהלת-חשבונות-באינטרנט

  הופעתן של תוכנות לניהול העסק ולהנהלת חשבונות הובילה לפיחות במעמדו של רואה החשבון האנושי המסורתי. מכה נוספת חטפו בעלי המקצוע עם הופעתן של תוכנות מקוונות של הנהלת חשבונות באינטרנט.

  על ידי: הנהלת-חשבונות-באינטרנטl חשבונאות ומסl 25/04/2013 lצפיות: 29

  בישראל, כל אדם שיש לו הכנסה עסקית, חייב בניהול ספרים. ההוראות שהותקנו לכך קובעות את אופן ניהולם וכיצד כל ענף כלכלי ינהל ספריו. פסילת ספרים או ליקויים בהם כוללים סנקציות מרובות. ניתן לבקש הקלות בניהול ספרים.

  על ידי: רו"ח Radley יוע"מ אווניד נינהl חשבונאות ומסl 22/12/2011 lצפיות: 274

  מס שבח הוא למעשה מס רווחי הון המוכל על מסחר בנכסי מקרקעין. השם הרשמי של מס שבח בארץ הוא מס מקרקעין. חשוב להפריד בין מס שבח, מס המשולם על ידי מוכר הדירה למדינה, ומס השבחה המשולם לרשות המקומית. מס שבח מוכל הן על מכירת נכסי מקרקעין והן על מכירת מניות באיגוד מקרקעין.

  על ידי: אורטל וקסl חשבונאות ומסl 22/09/2011 lצפיות: 221

  הכרה בהוצאות רכב מס הכנסה ביום 31/12/2007 פורסמו התקנות החדשות בדבר הכרה בהוצאות רכב, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 (להלן-"התקנות"). התקנות נכנסו לתוקפן ביום 1/1/2008 ובמקביל אליהן נכנסו לתוקף תקנות בדבר עדכון שווי שימוש ברכב. עיקרי התיקון כפי שנקבעו בתקנות הינם: 1. התקנות מגדירות רכב תפעולי וקובעות, כי רכב העומד בהגדרה זו ממועט מהגדרת "רכב" בתקנות, וככזה אין לזקוף בגינו שווי שימוש לעובד וכל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי. רכב תפעולי הינו אחד מאלה: א. רכב ביטחון המשמש לפעי

  על ידי: זהביתl חשבונאות ומסl 12/03/2011 lצפיות: 3,421
  אתי גורלי הלמן

  במסגרת ההטבות הניתנות לעולה חדש, ניתנות לו גם הקלות במס רכישה. זאת לפי סעיף 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות").

  על ידי: אתי גורלי הלמןl חשבונאות ומסl 02/05/2010 lצפיות: 774

  במסגרת הרפורמה במס הכנסה (תיקון 132) נחקק סעיף 85א' לפקודת מס הכנסה העוסק ב"מחירי העברה".

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 13/04/2008 lצפיות: 305

  המערער הינו בעל מניות בחברה העונה להגדרת "חברת בית" בסעיף 64 לפקודה. במסגרת פעילותו בחברה קיבל המערער מהחברה שכר (כעובד), דיבידנד וכן, מכוח היות החברה "חברת בית" התווספה גם הכנסת החברה להכנסתו, והמערער שילם מס הכנסה גם על חלקו ברווחי החברה שטרם חולקו.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 1,100

  חיוב דיבידנד מחברה משפחתית בביטוח לאומי / הוצאות עודפות בחברה משפחתית

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 325

  ייחוס הפסדי חברה לפני היותה "חברה משפחתית" - הלכת שקלרש (עמ"ה 1222/02 וע"א 3319/04)

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 215

  קיזוז הפסדים מההכנסה החייבת בחברה משפחתית - פס"ד פרג (הוראות חב"ק)

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 342

  שיעורי המס על רווחים מחולקים ורווחים לא מחולקים / חלוקת דיבידנד מחברה משפחתית / שקופה / פטור על הכנסה מדמי שכירות (למגורים) בחברה משפחתית - פס"ד עצמון

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 7,342

  חברה משפחתית הינה חברה, שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 05/03/2008 lצפיות: 22,447

  בעמ"ה 1116/02 ב. ברניצקי ושות' נ' פקיד שומה פתח-תקוה, מיסים יט/3 (יוני 2005) ה-25, התמודד בית המשפט עם השאלה מה דינה של הלוואת בעלים אשר רשומה בספרי חברה, אשר השליטה עליה נמכרה למישהו אחר.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 21/02/2008 lצפיות: 235
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast