הכנסת ריבית רעיונית לצורכי מס הכנסה - סעיף 3(י) לפקודה

04/03/2008 • על ידי • 12,657 צפיות

סעיף 3(י) לפקודה קובע, כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בספריו, המנוהלים לגבי הכנסה שלגביה חייבים לנהל פנקסים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, או שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים חלות בקביעתה, וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה מהנקבע על ידי שר האוצר, יהיה חייב במס בשיעור של 40% מהפרש הריבית, ללא זכות לקיזוז הפסדים כנגדה או לקבלת פטור ממס בגינה.

בקובץ תקנות 6028 מיום 4 באפריל 2000, תיקן שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי סעיפים 3(י)
ו- 243 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 (להלן: התקנות) כדלהלן:

(1)        תיקון תקנה 2 לתקנות

             "שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה בשנת המס יהיה שיעור עליית המדד ולגבי הלוואה למי שהוראות פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, אינן חלות בקביעת הכנסתו - בשיעור עליית המדד בתוספת 4 אחוזים המוכפלים במספר הימים בתקופת ההלוואה ומחולקים בשלוש מאות ששים וחמישה". (ההדגשות אינן במקור).

          עד לתיקון, לא היתה התייחסות נפרדת לגבי הלוואה למי שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים אינן חלות עליו.

(2)     תיקון תקנות 3 ו- 5 לתקנות

          בעקבות שינוי קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה כאמור לעיל, שונו בהתאם תקנות 3 (חישוב הפרש הריבית) ו- 5 (מוסד כספי) לתקנות, בעניין חישוב הפרש הריבית המתחייב במס ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם.

          להלן נוסח תקנה 3 לאחר תיקונה:

          "הפרש הריבית יחושב לפי ההפרש שבין סכום ההלוואה כשהוא מוכפל בשיעור הריבית כאמור בתקנה 2 בתקופת ההלוואה, לבין סכום הריבית שנצטברה באותה תקופה, לפי תנאי ההלוואה". (ההדגשה אינה במקור).


(3)     תיקון תקנה 4 לתקנות

          תקנה 4 לתקנות קבעה, כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) על הלוואה צמודת דולר שניתנה לפני שנת המס 1985, או בהלוואה צמודת דולר שניתנה החל משנת המס 1985, ושמומנה מהלוואות צמודות דולר, יהיה שיעור השינוי בשער החליפין בתקופת ההלוואה, ולצורך חישוב הפרש הריבית יוכפל סכום ההלוואה בשיעור השינוי החליפין כאמור, במקום בשיעור הריבית שנקבעה בתקנה 2, בתקופת ההלוואה.

          בתיקון הוספה לתקנה 4 הפיסקה הבאה: "ולגבי הלוואה למי שהוראות פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, אינן חלות בקביעת הכנסתו - יהא שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה, על ההלוואה הפלונית שנתן, שיעור השינוי בשער החליפין בתקופת ההלוואה, בתוספת 4 אחוזים, ולצורך חישוב הפרש הריבית יוכפל סכום ההלוואה בשיעור השינוי בשער החליפין בתוספת 4 אחוזים כאמור, במקום בשיעור עליית המדד בתוספת 4 אחוזים".

          תחולת התיקונים הנ"ל הינה על הלוואה שניתנה ביום 1 ביוני 2000 ואילך ועל יתרת קרן הלוואה שלא נפרעה עד ליום זה.

יצויין כי בהוראת ביצוע מס הכנסה 18/2004 נקבעו הוראות מיוחדות לעניין החלת הוראות סעיף 3(י) לפקודה בשנת המס 2003, בה חלה ירידה במדד.

בשנת 2006 היה מדד שלילי בשיעור של 0.1%-, לפיכך נראה כי ע"פ עמדת רשות המסים יש ליישם את הוראת ביצוע מס הכנסה 18/2004 גם בשנת 2006.

אודות כותב המאמר

יגאל רופא

המאמר נכתב על ידי רו"ח יגאל רופא ממחלקת המסים של פאהן קנה ושות' רואי חשבון.

המאמר מפורסם אף במדריך "היערכות במסים 2008" שנכתב ונערך על ידי מחלקת המסים של פאהן קנה ושות'.

 משרד ראשי: מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 66184
ת"ד 36172 מיקוד 61361
טל. 03-7106666 פקס. 03-7106666
info@gtfk.co.il
www.gtfk.co.il