הכנסת ריבית רעיונית לצורכי מס הכנסה - סעיף 3(י) לפקודה

פורסם: 04/03/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 12,632 | Share

סעיף 3(י) לפקודה קובע, כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בספריו, המנוהלים לגבי הכנסה שלגביה חייבים לנהל פנקסים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, או שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים חלות בקביעתה, וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה מהנקבע על ידי שר האוצר, יהיה חייב במס בשיעור של 40% מהפרש הריבית, ללא זכות לקיזוז הפסדים כנגדה או לקבלת פטור ממס בגינה.

בקובץ תקנות 6028 מיום 4 באפריל 2000, תיקן שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי סעיפים 3(י)
ו- 243 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 (להלן: התקנות) כדלהלן:

(1)        תיקון תקנה 2 לתקנות

             "שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה בשנת המס יהיה שיעור עליית המדד ולגבי הלוואה למי שהוראות פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, אינן חלות בקביעת הכנסתו - בשיעור עליית המדד בתוספת 4 אחוזים המוכפלים במספר הימים בתקופת ההלוואה ומחולקים בשלוש מאות ששים וחמישה". (ההדגשות אינן במקור).

          עד לתיקון, לא היתה התייחסות נפרדת לגבי הלוואה למי שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים אינן חלות עליו.


(2)     תיקון תקנות 3 ו- 5 לתקנות

          בעקבות שינוי קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה כאמור לעיל, שונו בהתאם תקנות 3 (חישוב הפרש הריבית) ו- 5 (מוסד כספי) לתקנות, בעניין חישוב הפרש הריבית המתחייב במס ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם.

          להלן נוסח תקנה 3 לאחר תיקונה:

          "הפרש הריבית יחושב לפי ההפרש שבין סכום ההלוואה כשהוא מוכפל בשיעור הריבית כאמור בתקנה 2 בתקופת ההלוואה, לבין סכום הריבית שנצטברה באותה תקופה, לפי תנאי ההלוואה". (ההדגשה אינה במקור).


(3)     תיקון תקנה 4 לתקנות

          תקנה 4 לתקנות קבעה, כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) על הלוואה צמודת דולר שניתנה לפני שנת המס 1985, או בהלוואה צמודת דולר שניתנה החל משנת המס 1985, ושמומנה מהלוואות צמודות דולר, יהיה שיעור השינוי בשער החליפין בתקופת ההלוואה, ולצורך חישוב הפרש הריבית יוכפל סכום ההלוואה בשיעור השינוי החליפין כאמור, במקום בשיעור הריבית שנקבעה בתקנה 2, בתקופת ההלוואה.

          בתיקון הוספה לתקנה 4 הפיסקה הבאה: "ולגבי הלוואה למי שהוראות פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, אינן חלות בקביעת הכנסתו - יהא שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה, על ההלוואה הפלונית שנתן, שיעור השינוי בשער החליפין בתקופת ההלוואה, בתוספת 4 אחוזים, ולצורך חישוב הפרש הריבית יוכפל סכום ההלוואה בשיעור השינוי בשער החליפין בתוספת 4 אחוזים כאמור, במקום בשיעור עליית המדד בתוספת 4 אחוזים".

          תחולת התיקונים הנ"ל הינה על הלוואה שניתנה ביום 1 ביוני 2000 ואילך ועל יתרת קרן הלוואה שלא נפרעה עד ליום זה.

יצויין כי בהוראת ביצוע מס הכנסה 18/2004 נקבעו הוראות מיוחדות לעניין החלת הוראות סעיף 3(י) לפקודה בשנת המס 2003, בה חלה ירידה במדד.

בשנת 2006 היה מדד שלילי בשיעור של 0.1%-, לפיכך נראה כי ע"פ עמדת רשות המסים יש ליישם את הוראת ביצוע מס הכנסה 18/2004 גם בשנת 2006.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/9140/הכנסת-ריבית-רעיונית-לצורכי-מס-הכנסה-סעיף-3י-לפקודה

  השאר תגובה למאמר זה

  דן אבישר-עוזי שוחט

  נכסי מקרקעין רבים בישראל רשומים בבעלות חברות גוש חלקה וחברות דומות אשר הוקמו לצורך רכישת המקרקעין. לפני מימוש המקרקעין וחלוקת כספי התמורה בין בעלי המניות, מתלבטים בעלי הזכויות בין מספר חלופות, לרבות פירוק החברה. במאמרנו נסקור את החלופות השונות ונציע חלופה של הפיכת החברה למשפחתית ומימוש המקרקעין ללא פירוק החברה תוך חסכון מס ניכר.

  על ידי: דן אבישר-עוזי שוחטl חוק ומשפט> מקרקעיןl 02/07/2007 lצפיות: 14,586
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  באחרונה נאלצת רשות המיסים להתמודד עם תופעה חדשה של נותני שירותים דוגמת רופאים, רואי חשבון, עורכי דין וכדומה, אשר עלו לישראל החל משנת 2007, אך משלמים מס שולי וסופי של 25% בלבד זאת ללא תוספת של ביטוח לאומי.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 22/07/2012 lצפיות: 57

  האם אדם שמבצע עסקאות תכופות במקרקעין ישלם תמיד מיסוי נמוך כדוגמת מס רווחי הון או מס שבח בלבד (ולא מס הכנסה) ? האם אדם שקונה ומוכר דירות מגורים (גם אם במרווחים של ארבע שנים) יזכה כבדרך שבשיגרה לפטורים ממס ? מפסיקתו של בית המשפט המחוזי בנצרת עולה כי הדבר אינו פשוט כלל ועיקר. כדאי לקרא את הכללים

  על ידי: עו"ד יובל ברכהl חוק ומשפט> מקרקעיןl 06/06/2011 lצפיות: 129

  ביום 11.6.2008 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח- 2008 (להלן:"תיקון 165"). אחת ממטרותיו העיקריות של תיקון 165 הינה להמיר חלק מחובת הגשת הדוחות לחובת הגשת הודעות בלבד, וזאת בעיקר לגבי יוצר ונהנה תושבי ישראל. לגבי נאמן בנאמנות, חובת הגשת הדוח תחול רק לגבי נאמנות תושבי ישראל (לרבות נאמנות לפי צוואה הנחשבת לתושבת ישראל) או לגבי נאמנות אחרת שהיתה לה הכנסה או נכס בישראל

  על ידי: קרן גילת וחוליאנה חמואל-פלl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 17/03/2009 lצפיות: 121

  נוהל וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. (הוראת ביצוע מספר 3/2001 - שומה, מקצועית, משפטית מיום 7 בפברואר 2001)

  על ידי: רונית עזרl חשבונאות ומסl 11/03/2008 lצפיות: 31,111 lתגובות: 1
  מוסא ג'ריס, רו"ח

  בסוף שנת 2007 נחקק חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים. חוק הידוע בשם "מס הכנסה שלילי".

  על ידי: מוסא ג'ריס, רו"חl חשבונאות ומס> מיסוי ישראליl 21/09/2008 lצפיות: 12,707

  קניתם נכס נדלן להשקעה. החלטתם לממש אותו. איך תדאגו שרשויות המס לא יטילו עליכם את שיעורי המס השוליים על פי הפקודה הגבוהים משמעותית משיעורי המס ההוניים ? איך ניתן לסווג רווח כרווח הוני ולא כפירותי ? על כך ברשימה שלפניכם

  על ידי: עו"ד יובל ברכהl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 20/03/2013 lצפיות: 67
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  בתחילת יולי פרסמה הלשכה המשפטית של אגף הכלכלה והכנסות המדינה באוצר תזכיר חוק של תיקון לפקודת מס הכנסה, שמשמעותו מתן אפשרות להמרת שיטת המיסוי של חברות ספנות, למיסוי על פי תפוסה.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 27/03/2012 lצפיות: 81

  נוכח הרחבת בסיס המס, נקבעו הוראות זיכוי במתכונת רחבה יותר מזו הקיימת ערב הרפורמה. ככלל, יותרו בזיכוי מסים אשר שולמו על ידי תושב ישראל לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל, על הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל (להלן: הכנסות החוץ), לרבות מיסי מדינה אך למעט מסים עירוניים, כנגד מיסי ישראל החלים על פי הוראות הפקודה.

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 27/03/2008 lצפיות: 3,948

  * אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוקראינה שנחתמה בנובמבר 2003 נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2007. * אמנה למניעת כפל מס בין ישראל ללטביה שנחתמה ביום 20 בפברואר 2006 נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2007. * אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לליטא שנחתמה ביום 15 בספטמבר 2005 נכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2007.

  על ידי: גילת קרן ויגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 12/02/2008 lצפיות: 136
  ינאי אמיר

  הנהלת חשבונות היא שפה חשבונאית לרישום ותיעוד של פעולות העסק בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, למעשה הנהלת החשבונות מתעדת את פעילות העבר של העסק, כך שניתן לקבל נתונים על העסק בהתאם לפעילותו בתקופות קודמות.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 02/06/2014 lצפיות: 82
  ינאי אמיר

  תקציב כלכלי הינו היכולת הכלכלית שלנו לרכוש מוצרים בהתאם ליכולתנו , כולנו היינו שמחים לחיות בעולם עם משאבים ללא הגבלה, אך היות והמשאבים שלנו מוגבלים אנו צריכים לתכנן את צעדינו גם מבחינה כלכלית על מנת שנוכל להשיג את יעדינו. ניהול כספים בעסק הינו שלב חשוב מאוד בניהול העסק בחייו היום יומיים, אי ניהול תקציב באופן מקצועי עשוי להוביל לחריגה והתקציב ולגרעון כלכלי שאינו צפוי.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 25/02/2014 lצפיות: 43
  ינאי אמיר

  ניהול כספים הינו רכיב משמעותי מאוד בחיי העסק ולכן נדרש להקדיש לו את תשומת הלב הראויה שכן ניהול כספים נכון עשוי לשפר את יכולת העסק הן במישור התפעולי והן במישור הפיננסי כיוון שניהול כספים חל על מגוון רחב של נושאים בפעילות העסקית. במאמרים קודמים דנו הסוגיה מהו ניהול כספים, מה ההבדל בין ניהול כספים ולהנהלת חשבונות ומכיצד ניתן להגדיל את רווחיות העסק. ניהול כספים על ידי רואה חשבון עשוי לסייע לכם בפתרון הבעיות בעיות רבות בעסקכם.

  על ידי: ינאי אמירl חשבונאות ומסl 24/02/2014 lצפיות: 35
  הנהלת-חשבונות-באינטרנט

  הופעתן של תוכנות לניהול העסק ולהנהלת חשבונות הובילה לפיחות במעמדו של רואה החשבון האנושי המסורתי. מכה נוספת חטפו בעלי המקצוע עם הופעתן של תוכנות מקוונות של הנהלת חשבונות באינטרנט.

  על ידי: הנהלת-חשבונות-באינטרנטl חשבונאות ומסl 25/04/2013 lצפיות: 29

  בישראל, כל אדם שיש לו הכנסה עסקית, חייב בניהול ספרים. ההוראות שהותקנו לכך קובעות את אופן ניהולם וכיצד כל ענף כלכלי ינהל ספריו. פסילת ספרים או ליקויים בהם כוללים סנקציות מרובות. ניתן לבקש הקלות בניהול ספרים.

  על ידי: רו"ח Radley יוע"מ אווניד נינהl חשבונאות ומסl 22/12/2011 lצפיות: 274

  מס שבח הוא למעשה מס רווחי הון המוכל על מסחר בנכסי מקרקעין. השם הרשמי של מס שבח בארץ הוא מס מקרקעין. חשוב להפריד בין מס שבח, מס המשולם על ידי מוכר הדירה למדינה, ומס השבחה המשולם לרשות המקומית. מס שבח מוכל הן על מכירת נכסי מקרקעין והן על מכירת מניות באיגוד מקרקעין.

  על ידי: אורטל וקסl חשבונאות ומסl 22/09/2011 lצפיות: 221

  הכרה בהוצאות רכב מס הכנסה ביום 31/12/2007 פורסמו התקנות החדשות בדבר הכרה בהוצאות רכב, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ז-2007 (להלן-"התקנות"). התקנות נכנסו לתוקפן ביום 1/1/2008 ובמקביל אליהן נכנסו לתוקף תקנות בדבר עדכון שווי שימוש ברכב. עיקרי התיקון כפי שנקבעו בתקנות הינם: 1. התקנות מגדירות רכב תפעולי וקובעות, כי רכב העומד בהגדרה זו ממועט מהגדרת "רכב" בתקנות, וככזה אין לזקוף בגינו שווי שימוש לעובד וכל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי. רכב תפעולי הינו אחד מאלה: א. רכב ביטחון המשמש לפעי

  על ידי: זהביתl חשבונאות ומסl 12/03/2011 lצפיות: 3,421
  אתי גורלי הלמן

  במסגרת ההטבות הניתנות לעולה חדש, ניתנות לו גם הקלות במס רכישה. זאת לפי סעיף 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "התקנות").

  על ידי: אתי גורלי הלמןl חשבונאות ומסl 02/05/2010 lצפיות: 774

  קרן להשקעות במקרקעין - תיקון 147 לפקודה

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 299

  מעמדו של איגוד שבבעלותו זכויות במקרקעין שהינן מלאי עסקי (הוראת ביצוע) / חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים / מאגר מידע של רשויות מיסוי מקרקעין, הפתוח לעיון הציבור

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 110

  העברת נכס לאיגוד מקרקעין - סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 143

  על פי המצב החוקי החל טרם תיקון 130 לפקודה, ובהתאם לסעיף 103יג לפקודה, לא חלות הטבות למעשה המיזוג כאשר איגוד מקרקעין הוא צד למיזוג. יחד עם זאת, ניתנה לנציב סמכות לאשר מיזוג אשר איגוד מקרקעין צד לו, כאשר המיזוג הוא בין חברות קשורות, והכל כמפורט באותו סעיף.

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 129

  מיסוי רווח נוסף בפירוק איגוד - סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 3,833

  העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד מקרקעין - סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 14,090

  על אף שלצורך חישוב מס השבח "תמורת המכירה" נקבעת כערך המניה ולא כשווי הזכויות במקרקעין של האיגוד, הרי שלצורך מס הרכישה יהא הרוכש זכות באיגוד מקרקעין חייב במס רכישה כאילו נמכרו הזכויות במקרקעין (שיטת שיקוף), ו"שווי המכירה" יקבע כחלק היחסי משווי המקרקעין בהתאם להוראות סעיף 9(ב)(1א)

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 143

  לעניין שיעורי מס שבח יחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין (ראה פירוט בסעיף 22.1 בחוברת זו). יחד עם זאת, לא תוקנה הנחה ממס שבח במידה והזכות במקרקעין נרכשה או נמכרה בתקופה הקובעת (7.11.2001 - 31.12.2003) לגבי פעולה באיגוד

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 117
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast