פטור במכירת זכות שכירות מוגנת

12/03/2008 • על ידי • 584 צפיות

כללי

זכות שכירות מוגנת המוחזקת על ידי דייר מוגן (להלן: הדייר) אינה זכות במקרקעין לעניין חוק מיסוי מקרקעין ולא חלים במכירתה מס שבח, מס רכישה ומס מכירה. יחד עם זאת, מכירת זכות שכירות מוגנת עשויה להיחשב כמכירה של נכס על פי חלק ה' לפקודה והיא תמוסה כאירוע מס הוני בהתאם.

על מכירת זכות במקרקעין, המושכרת לדייר בשכירות מוגנת (אשר חל עליה חוק הגנת הדייר), על ידי בעליה (להלן: הבעלים), חל חוק מיסוי מקרקעין.

במסגרת תיקון 50 לחוק, נקבעו הוראות שעיקרן הפחתת שיעורי המס החלים במכירה במהלך התקופה הקובעת (7.11.2001 עד 31.12.2003) של זכות במקרקעין או "נכס" כהגדרתו בחלק ה' לפקודה, אשר חל לגביהם חוק הגנת הדייר, כאשר מכירה כאמור מתבצעת בין הדייר לבעלים. כמו כן, במסגרת תיקון 50 נקבע מס רכישה מופחת לגבי רכישה בתקופה הקובעת (7.11.2001 עד 31.12.2003) של זכות במקרקעין, בנכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, על ידי הדייר המוגן המחזיק באותו הנכס בשכירות מוגנת לפי החוק האמור.

חיוב במס רווח הון בגין מכירת זכות השכירות המוגנת על ידי הדייר המוגן לבעלים

סעיף 124א לפקודה

נוכח הגדרת "נכס", אשר מכירתו חייבת במס רווחי הון, מכירת זכות שכירות מוגנת המשמשת לצורכי מגורים ולא לשם השתכרות או ריווח, נראה שלא מתחייבת במס כלל (אף לא על פי חלק ה' לפקודה).

זכות שכירות מוגנת אחרת תתחייב במס על פי חלק ה' לפקודה, בהתאם לשיעור המס השולי של היחיד או בהתאם לשיעור מס חברות (בשנת 2006 - 31%; בשנת 2007- 29%; בשנת 2008 - 27%; בשנת 2009 - 26%; משנת 2010 - 25%) כאשר המוכר הינו חבר בני אדם - לגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לתקופה שעד ליום 1.1.2003 (באופן לינארי, על בסיס התקופה), ולגבי יתרת רווח ההון הריאלי - יחיד יתחייב במס בשיעור שלא יעלה על 20% וחבר בני אדם בשיעור מס של 25% (בהנחה שלא מדובר בנכס שנרכש עד וכולל שנת המס 1960).

אודות כותב המאמר

יגאל רופא

המאמר נכתב על ידי רו"ח יגאל רופא ממחלקת המסים של פאהן קנה ושות' רואי חשבון.

המאמר מפורסם אף במדריך "היערכות במסים 2008" שנכתב ונערך על ידי מחלקת המסים של פאהן קנה ושות'.

 משרד ראשי: מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 66184
ת"ד 36172 מיקוד 61361
טל. 03-7106666 פקס. 03-7106666
info@gtfk.co.il
www.gtfk.co.il

מאמרים קשורים

פרסומת

מאמרים אחרונים בנושא מיסוי מקרקעין