פטור במכירת זכות שכירות מוגנת

פורסם: 12/03/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 572 | Share

כללי

זכות שכירות מוגנת המוחזקת על ידי דייר מוגן (להלן: הדייר) אינה זכות במקרקעין לעניין חוק מיסוי מקרקעין ולא חלים במכירתה מס שבח, מס רכישה ומס מכירה. יחד עם זאת, מכירת זכות שכירות מוגנת עשויה להיחשב כמכירה של נכס על פי חלק ה' לפקודה והיא תמוסה כאירוע מס הוני בהתאם.

על מכירת זכות במקרקעין, המושכרת לדייר בשכירות מוגנת (אשר חל עליה חוק הגנת הדייר), על ידי בעליה (להלן: הבעלים), חל חוק מיסוי מקרקעין.

במסגרת תיקון 50 לחוק, נקבעו הוראות שעיקרן הפחתת שיעורי המס החלים במכירה במהלך התקופה הקובעת (7.11.2001 עד 31.12.2003) של זכות במקרקעין או "נכס" כהגדרתו בחלק ה' לפקודה, אשר חל לגביהם חוק הגנת הדייר, כאשר מכירה כאמור מתבצעת בין הדייר לבעלים. כמו כן, במסגרת תיקון 50 נקבע מס רכישה מופחת לגבי רכישה בתקופה הקובעת (7.11.2001 עד 31.12.2003) של זכות במקרקעין, בנכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, על ידי הדייר המוגן המחזיק באותו הנכס בשכירות מוגנת לפי החוק האמור.


חיוב במס רווח הון בגין מכירת זכות השכירות המוגנת על ידי הדייר המוגן לבעלים

סעיף 124א לפקודה

נוכח הגדרת "נכס", אשר מכירתו חייבת במס רווחי הון, מכירת זכות שכירות מוגנת המשמשת לצורכי מגורים ולא לשם השתכרות או ריווח, נראה שלא מתחייבת במס כלל (אף לא על פי חלק ה' לפקודה).

זכות שכירות מוגנת אחרת תתחייב במס על פי חלק ה' לפקודה, בהתאם לשיעור המס השולי של היחיד או בהתאם לשיעור מס חברות (בשנת 2006 - 31%; בשנת 2007- 29%; בשנת 2008 - 27%; בשנת 2009 - 26%; משנת 2010 - 25%) כאשר המוכר הינו חבר בני אדם - לגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לתקופה שעד ליום 1.1.2003 (באופן לינארי, על בסיס התקופה), ולגבי יתרת רווח ההון הריאלי - יחיד יתחייב במס בשיעור שלא יעלה על 20% וחבר בני אדם בשיעור מס של 25% (בהנחה שלא מדובר בנכס שנרכש עד וכולל שנת המס 1960).

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/9469/פטור-במכירת-זכות-שכירות-מוגנת

  השאר תגובה למאמר זה

  העברת נכס לאיגוד מקרקעין - סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 143

  העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד מקרקעין - סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 14,090

  קרן להשקעות במקרקעין - תיקון 147 לפקודה

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 299

  לעניין שיעורי מס שבח יחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין (ראה פירוט בסעיף 22.1 בחוברת זו). יחד עם זאת, לא תוקנה הנחה ממס שבח במידה והזכות במקרקעין נרכשה או נמכרה בתקופה הקובעת (7.11.2001 - 31.12.2003) לגבי פעולה באיגוד

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 117

  טרם התיקון, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין נחשבה לפעולה באיגוד, וכתוצאה מכך חלו מסים על פי חוק מיסוי מקרקעין, כאילו נמכר חלק יחסי מהמקרקעין (בעלי המניות ששיעור החזקתם באיגוד פחת בעקבות ההקצאה חוייבו במס שבח ובמס מכירה, ואילו בעלי המניות ששיעור החזקתם עלה בעקבות ההקצאה חוייב במס רכישה) (ראה בהקשר זה ועדת ערר 1005/00 גני דולינגר שם נקבע כי החייב במס במקרה של הקצאה באיגוד מקרקעין אינו האיגוד אלא בעלי הזכויות בו).

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 216

  טרם התיקון, נקבע כי בפעולה באיגוד מקרקעין יש לבצע הרמת מסך בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקבוע את שווי המכירה בהתאם לשווי הזכויות במקרקעין של איגוד המקרקעין בהתעלם מהתחייבויות ונכסים אחרים של האיגוד, ולקבוע את יום רכישת המניות על ידי עושה הפעולה כמאוחר מבין יום רכישת המניות ויום רכישת המקרקעין.

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 143

  אופן חישוב שווי רכישה של חלק מסויים במקרקעין הטרוגניים (ע"א 3988/00 מרדכי מירון ואח')

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 4,573

  פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין)

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 126

  מיסוי רווח נוסף בפירוק איגוד - סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 3,833

  תחום הנדל"ן והבינוי בישראל צובר תאוצה רבה בעשורים האחרונים במדינת ישראל. האצה זו הביאה למצב בו הצורך בעבודת שמאי מקרקעין הולך וגדל, ובאופן טבעי כך גם מספר לומדי המקצוע שמאות מקרקעין. שמאות מקרקעין זהו מקצוע סטטוטורי הנמנה על המקצועות החופשיים ומוסדר בחקיקה ובגופים שונים. מקצוע שמאות מקרקעין הינו מקצוע רב תחומי, המשלב בנוסף לתורת השמאות ידע במספר תחומים מגוון, כמו הנדסת בנין, מיפוי, מדידות, חוקים ופקודות, תכנון ובניה, כלכלה, מיסוי, חשבונאות ומימון. ניתן לומר כי תפקידו של שמאי מקרקעין הוא ללמוד ולהבין את כל מרכיבי העסקה על בוריים.

  על ידי: מיקי אדלשטייןl פיננסים וכספים> נדלןl 17/03/2009 lצפיות: 2,143

  סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה, שישתלם בשיעור משווי המכירה, כפי שיקבע שר האוצר.

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 17/09/2014 lצפיות: 44

  נישום העומד לרכוש בנין עסקי עשוי לשקול שתי אפשרויות: א. רכישת הבניין מחברה שהינה איגוד מקרקעין; ב. רכישת מניות באיגוד המקרקעין מבעלי המניות באיגוד.

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 08/09/2014 lצפיות: 29

  במכירת מקרקעין חלים מסים שונים. חשוב שהצדדים להסכם המכר ובאי כוחם יכירו את ההיבטים השונים של דיני המסים ואת השלכותיהם על העסקה ועל הצדדים לה. לכל הפחות, על הצדדים להסכם המכר לוודא כי יש בידם את התשובות לשאלות הבאות:

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 19/08/2014 lצפיות: 52

  לאחרונה אישרה הכנסת תיקונים משמעותיים בחוק מיסוי מקרקעין, (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ובתקנות אשר להם השפעה מהותית על מיסוי הנדל"ן בישראל. במאמר זה נסקור בקצרה את התיקונים הנ"ל.

  על ידי: חיים אשר רואה חשבוןl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 15/08/2013 lצפיות: 375

  מאמר זה מסביר מהו היטל השבחה , באילו מקרים הוא חל ומה ניתן לעשות כדי להפחיתו.

  על ידי: אהוד המאירי ושות'l חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 16/01/2013 lצפיות: 262
  עו"ד (רואה חשבון) מאורי עמפלי

  ביום 24 ביולי 2012 אושר בכנסת בקריאה שלישית חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב-2012 (להלן: "תיקון 74"). תיקון 74 עוסק בעיקרו במתן פטור ממס שבח לזכויות בנייה הנמכרות במסגרת תמ"א 38/2. ברשימה קצרה זו נסקור את עיקרי תיקון 74 וננסה לעמוד על השלכותיו, יתרונותיו וחסרונותיו.

  על ידי: עו"ד (רואה חשבון) מאורי עמפליl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 26/09/2012 lצפיות: 435

  ביום 3 במאי 2012, ניתנה בביהמ"ש העליון הלכת נח'אש (ע"א 1617/10) ("המשיבים"). פסק הדין דן בשאלה האם אלמן שנישא מחדש לאחר מות אשתו, נותר "קרוב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין, לאחיה של אשתו המנוחה, לצורך קבלת פטור ממס שבח מכוח סעיף 62(א) לחוק.

  על ידי: ארצי את חיבה פתרונות מיסויl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 13/05/2012 lצפיות: 69

  ביום 14.11.2011 פרסמה רשות המיסים בישראל הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011 לעניין הנחיות והוראות פרשנות והוראות פעולה בקשר להוראת השעה, תיקונה ותיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין בעניין חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א - 2011 (להלן: "חוק הוראת השעה").

  על ידי: ארצי את חיבה פתרונות מיסויl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 27/11/2011 lצפיות: 264

  קרן להשקעות במקרקעין - תיקון 147 לפקודה

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 299

  מעמדו של איגוד שבבעלותו זכויות במקרקעין שהינן מלאי עסקי (הוראת ביצוע) / חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים / מאגר מידע של רשויות מיסוי מקרקעין, הפתוח לעיון הציבור

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 110

  העברת נכס לאיגוד מקרקעין - סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 143

  על פי המצב החוקי החל טרם תיקון 130 לפקודה, ובהתאם לסעיף 103יג לפקודה, לא חלות הטבות למעשה המיזוג כאשר איגוד מקרקעין הוא צד למיזוג. יחד עם זאת, ניתנה לנציב סמכות לאשר מיזוג אשר איגוד מקרקעין צד לו, כאשר המיזוג הוא בין חברות קשורות, והכל כמפורט באותו סעיף.

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 129

  מיסוי רווח נוסף בפירוק איגוד - סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 3,833

  העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד מקרקעין - סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 14,090

  על אף שלצורך חישוב מס השבח "תמורת המכירה" נקבעת כערך המניה ולא כשווי הזכויות במקרקעין של האיגוד, הרי שלצורך מס הרכישה יהא הרוכש זכות באיגוד מקרקעין חייב במס רכישה כאילו נמכרו הזכויות במקרקעין (שיטת שיקוף), ו"שווי המכירה" יקבע כחלק היחסי משווי המקרקעין בהתאם להוראות סעיף 9(ב)(1א)

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 143

  לעניין שיעורי מס שבח יחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין (ראה פירוט בסעיף 22.1 בחוברת זו). יחד עם זאת, לא תוקנה הנחה ממס שבח במידה והזכות במקרקעין נרכשה או נמכרה בתקופה הקובעת (7.11.2001 - 31.12.2003) לגבי פעולה באיגוד

  על ידי: יגאל רופאl חשבונאות ומס> מיסוי מקרקעיןl 12/03/2008 lצפיות: 117
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast