ביטוח לאומי - עובדי משק בית

פורסם: 25/03/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 52,699 | Share

עובדי משק בית

עובדי משק בית וחוק הביטוח הלאומי

חובת הרישום, הדיווח והתשלום במקרה של העסקת עובד משק בית חלים על המעסיק, שרשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו בדמי הביטוח. הסנקציות המוטלות אם לא נפתח תיק, או לא שולמו דמי הביטוח, הן חמורות ונעשות תמיד נגד המעסיקים, שעליהם חלה אחריות מוחלטת לתשלום דמי הביטוח.

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתבוע מהמעסיקה את השבת הגמלאות, ששולמו או ישולמו בעתיד לעובדת (בכפוף לתקופת הפיגור בתשלום דמי הביטוח).

איך לדווח למוסד לביטוח לאומי

על המעסיק להירשם במוסד לביטוח לאומי רק בפעם הראשונה, שבה החל להעסיק עובד משק בית, תוך שבועיים מהיום שבו החל להעסיק לראשונה. אחר כך נעשה הדיווח פעמיים בשנה: ב- 10 בינואר בעבור החודשים יולי עד דצמבר הקודמים; וב- 10 ביולי של אותה שנה, בעבור החודשים ינואר עד יוני הקודמים. החל מיום 16.7.06 ניתן לפתוח תיק מעסיק במשק בית באמצעות אתר התשלומים באינטרנט. השרות החדש מאפשר תשלום ודיווח חודשי גם על עובדים במשק בית.

בעת הרישום הראשוני, המחייב את מסירת פרטי העובד במלואם, מבצע המוסד לביטוח לאומי בדיקות ראשוניות לאימות הקשר העסקי בין המעסיק לעובד.

איחור בדיווח על העסקת עובד משק בית, ביותר מ- 12 חודשים, יחייב את המעסיק לפנות למוסד לביטוח לאומי בצירוף הוכחות והצהרות, המעידות על גובה ההכנסה ועל שיעור המשרה. המעסיק יחוייב בדמי ביטוח על פי שכרו של העובד, אך לא פחות מסכום, השווה למחצית השכר הממוצע במשק, בצירוף לקנסות ולהצמדה, שפורטו לעיל.

חשוב למלא את כל הפרטים, הנדרשים בטופס הדיווח, לרבות את פרטי המעסיק ואת פרטי המועסק.

טעות בדיווח על עובדי משק בית ניתן לתקן לאחר פנייה למוסד לביטוח לאומי. זאת, בשונה מהדיווח בט' 102, המאפשר להגיש דוח מתוקן, דוח נוסף וכו'.

העסקת קרובי משפחה

כאשר העובד הוא קרוב משפחה של המעסיק, יש לצרף טופס מתאים, כדי שהמוסד לביטוח לאומי יבדוק קיום יחסי עובד-מעביד בין המעסיק והמועסק. יחסים, שהם "עזרה הדדית בין בני משפחה", נוטלים מהעובד את זכויותיו כעובד.

כדי שעובד, שהוא קרוב משפחה של המעסיק, יזכה לגמלאות מן המוסד לביטוח לאומי, עליו להוכיח שקיים קשר של מעסיק ומועסק (ולא אמא שבאה לעזור לבתה). לדוגמה: שעות עבודה קבועות, שכר הולם, הסכם עבודה וכו' .

החשיבות של מסירת פרטי העובד במלואם

הכללים מחייבים את המעסיק למסור את כל הפרטים אודות העובד. אם לא כן יתכנו שתי אפשרויות:

1.       יהיו חסרים לעובד (או לעובדת) תקופות ביטוח ותשלום במוסד לביטוח לאומי;

2.       העובדת אינה צוברת תקופות ביטוח, אלא אם תוכל להוכיח בדרך אחרת את זכאותה. הכוונה לנשים נשואות או לאלמנות, בתנאים מסויימים, שפטורות מתשלום דמי ביטוח בתקופה שהן אינן עובדות.

נשים, שעבדו שנים רבות, מגישות תביעה לקצבת זקנה, אך בגלל חוסר הדיווח על פרטי זהותן מצד המעסיק, הן אינן יכולות להוכיח את תקופת הביטוח הנחוצה, כי המעסיק אינו ניתן לאיתור. במקרים אלה תקבל העובדת קצבת זקנה כעקרת בית, ולא כמי שזכאית לקצבה בזכות עבודתה.

הסיבות שבעטיין מסרב העובד למסור את פרטיו האישיים

עובדי משק בית מעדיפים להישאר בעילום שם מסיבות שונות, הקשורות לחבותם במס, או של בני זוגם, וכן מסיבות הקשורות לזכאותם לגמלאות, המותנות ברמת ההכנסה של הזכאים לגמלה ו/או של בני זוגם.
פעמים רבות החשש משלילת גמלאות אינו מוצדק, ומומלץ לבחון את תנאי הזכאות המדוייקים בכל מקרה של תביעה לגמלה.העובד "מסרב", שהמעסיק ירשום את שמו בטופס

האחריות למתן פרטי העובד מוטלת על המעסיק. בהתאם לפרסום של המוסד לביטוח לאומי, החל מחודש אוגוסט 2005 אין אפשרות לפתוח תיק כמעסיק עובד משק בית, ללא מסירת פרטי עובד; ולא ניתן לשלם את דמי הביטוח ללא דיווח על פרטי העובד. דהיינו: מי שדיווח בחודש אוגוסט 2005 ואילך עבור תקופת ההעסקה בחודשים ינואר עד יוני 2005, נתקל בקושי רב לשלם את דמי הביטוח, בבנק או בדואר.

על העובד למסור את מלוא הפרטים למעסיק, והכוונה היא להעתיק אותם במדוייק מתוך תעודת הזהות (או הדרכון) שלו.

עד הדיווח בחודש יולי 2005 ניתן היה להעסיק עובד, שמסר את פרטיו האישיים למעסיק, אך ביקש שלא לדווח על העסקתו למוסד לביטוח לאומי. המעסיק שילם דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי ורשם בטופס רק את שמו הפרטי של העובד.

מעסיק, שלא דיווח בעבר על פרטי העובד במלואם, היה מודע לאפשרות שהמוסד לביטוח לאומי יטריד אותו במכתבים ואפילו בזימון לבית המשפט כעד. אך אם יחליט העובד להוכיח שעבד, לא תתעורר בעיית תשלום או קנס כלשהו, שהרי שולמו דמי הביטוח. במקרה זה יש חשיבות רבה גם לפרטי המעסיק המעודכנים.

כאמור לעיל, החל מחודש אוגוסט 2005, על פי פירסומי הביטוח הלאומי, לא ניתן יותר לדווח על עובד משק בית ללא פרטים מלאים. כמו כן, לא נפתחים תיקים למעסיקי עובדי משק בית ללא ציון פרטי העובד.

חשוב לשים לב, שיש לבקש את פרטי העובדים המועסקים במשק הבית מיד עם קבלתם לעבודה, כדי שבמועד הדיווח יהיו הפרטים בנמצא, גם אם עזב העובד את העבודה.

מדוע חשוב לדווח על ההכנסה הנכונה

רמת הכנסתו של העובד משפיעה על סכום הגמלה שהוא מקבל. לדוגמה, בגמלאות שבהן העובד מקבל גמלה, המבוססת על שכרו לפני האירוע.

למותר לציין את החשיבות, שיש לדיווח על סכום ההכנסה האמיתי, ובמיוחד לאור האפשרות שיש למוסד לביטוח לאומי - לתבוע את היוון הגמלה ממעסיק, שלא שילם כחוק את דמי הביטוח.

העובד רשאי להגיש תביעה לגמלה בדרך כלל עד שנה מקרות האירוע, ולכן יש חשיבות רבה לדיווח במועד על גובה ההכנסה הנכון. בתביעה לקצבת זקנה מועד האירוע יכול להיות שנים רבות לאחר סיום העבודה.

המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל ומשרד המשפטים חברו יחדיו כדי להילחם בתופעת העבירות כנגד כספי הביטוח הלאומי. מעסיק שאינו מדווח על עובד משק בית, יכול למצוא עצמו מעורב בחשד לסיוע לעבירה בתום לב.

עובד, שאינו תושב ישראל

עובדי משק בית, שהם תושבי חוץ (כולל תושבי השטחים), מבוטחים רק בביטוח נפגעי עבודה, ביטוח אימהות וביטוח זכויות עובדים, במקרה של פשיטת רגל של המעסיק (ביטוח אימהות לתושבי השטחים כולל זכות לדמי לידה בלבד).

בשונה מעובד שכיר רגיל, מי שמעסיק תושב שטחים שאינו תושב ישראל כעובד משק בית, מדווח עליו ומשלם דמי ביטוח לאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי ולא לשירות התעסוקה. עובד, כאמור, לצורך עסק ישולמו בגינו דמי ביטוח דרך שירות התעסוקה.


בעקבות תיקון בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 (להלן חוק ההסדרים לשנת 2003), החל מיום 1 במרץ 2003 לא משולמות גמלאות לעובדים בעד תקופה, שבה הם שוהים באופן לא חוקי בישראל.

גמלאות, שאינן מוגדרות כתשלום בעד תקופה, ממשיכות להשתלם גם למי ששוהה בישראל שלא כדין. לדוגמה: דמי טיפול רפואי לנפגע בעבודה ומענק אשפוז בעת לידה.

הכוונה בתיקון זה היא, שהמעסיקים ימשיכו לשלם את דמי הביטוח הלאומי, כבעבר. אולם רק כשיצא תובע הגמלה מישראל תשתלם לו הגמלה עבור התקופה, שנותרה לאחר עזיבתו. קצבת תלויים משתלמת על פי החוק לתלויים, משום שהם אינם נמצאים בישראל. תלויים השוהים בישראל כדין זכאים לקצבה.

למרות האמור לעיל, מומלץ שלא להעסיק עובדים זרים, השוהים בישראל שלא כדין.

הסבר על ההרשאה להעסיק עובדים זרים ניתן בהכרעת דין: תפ (ת"א) 1080/00, משרד העבודה והרווחה ת"א ראשי נ' לאונטיה קצקה ז"ל מיום 8/11/04, בעניין שתיים מתוך ארבע הנאשמות, שהואשמו בעבירה על סעיף 2 לחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) בקשר עם סעיף 32(א) לחוק שירות התעסוקה.

סעיף 2 לחוק עובדים זרים (בנוסחו הנכון למועדים הרלבנטים לכתב האישום ) קבע כך:

          "2.          מעביד שעשה אחד מאלה -

(1)     העביד עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל מכח חוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952 והתקנות לפיו;
        
(2)     העביד עובד זר בניגוד להוראות סעיף 32 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, דינו כפל הקנס ...".

סעיף 32(א) לחוק שירות התעסוקה מחייב מתן אישור של שירות התעסוקה לעובד בטרם יועסק על ידי מעסיק כלשהו. כדי שמעסיק ישראלי יוכל להעסיק עובד זר, נדרשים אישורים משני משרדים ממשלתיים:

משרד העבודה - שירות התעסוקה אמור ליתן היתר להעסקת העובד הזר על ידי המבקש (ולענייננו, מדובר במעביד הזקוק לעובד סיעודי), ומשרד הפנים אמור ליתן אשרה מסוג ב/1, שהיא אשרת תייר עם רישיון לעבודה אצל אותו מעסיק, וכל זאת לתקופה קצובה כפי שנרשם באותה אשרה.

עולה מהעובדות בפסק הדין, שהנאשמות לא קיבלו היתרים משירות התעסוקה להעסיק את העובדת, וזו האחרונה לא קיבלה אשרה המתירה לה לעבוד אצל מי משתי הנאשמות הללו במועד כלשהו הרלבנטי לכתב האישום.

בסופו של דבר, גזר הדין, שניתן ביום 15 בספטמבר 2005 נועד לדברי השופטת, לא רק לענוש את עוברי העבירות, אלא גם להרתיע את הרבים מפני ביצוע עבירות כאמור.

הדיווח על העובד

עובד, שהוא תושב חוץ, יצייד בפרטיו האישיים את המעסיק. החל מחודש ינואר 2001 ועד חודש יוני 2005 לא נדרש המעסיק למלא את פרטי העובד בטופס, אם הוא תושב חוץ.

החל מהדיווח עבור חודש יולי 2005 (בחודש אוגוסט 2006), פרסם המוסד לביטוח לאומי, שיש לציין בדיווח על עובד משק בית, שהוא תושב חוץ, את כל פרטי העובד, ובמקום את מספר תעודת הזהות יש לרשום את מספר הדרכון.


בעת זכאות לגמלה מצייד המעסיק את תושב החוץ באישור המתאים. לעיתים, מספיקה הצהרה על טופס התביעה לגמלה יחד עם צילום השוברים, המעידים על תשלום דמי הביטוח הלאומי.

הדיווח למוסד לביטוח לאומי הוא כעובד משק בית. החל מיום 1 ביולי 2003 נקבעו כללים, המחייבים מעסיקי עובדים זרים (בתנאים שנקבעו) לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ולדווח מדי חודש אי זוגי על סכום המשכורת ועל סכום המס שנוכה מהמשכורת. על המעסיק לתת אישור לעובד על הנתונים, שפורטו לעיל, ולשלם היטל כמפורט בחוק. לעובדים זרים במשק בית , בטיפול סיעודי, בעלי רשיון עבודה באותו משק בית, השוהים באופן חוקי בארץ ואת שכרם משלם משק הבית, נתנו הקלות בשלב זה.

מעסיקי עובדים זרים שלא כדין צפויים לקנסות מנהליים ולקנסות נוספים בעבור כל יום, שבו נמשכת העבירה.
 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/9861/ביטוח-לאומי-עובדי-משק-בית

  השאר תגובה למאמר זה

  עד לרפורמה במס הכנסה, הכנסות פירותיות שלא הופקו, נצמחו או נתקבלו (לראשונה) בישראל לא היו בבסיס המיסוי של מס הכנסה (למעט חריגים הקבועים בסעיף 5 לפקודה). בעקבות הרפורמה, נקבע בסעיף 2 רישא לפקודה, כי הכנסות של תושבי ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל, או מחוץ לישראל, חייבות במס.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 4,293

  סדר זקיפת הכנסות בעת חישוב דמי הביטוח / התיישנות חובות למוסד לביטוח לאומי / הסמכות למסירת ידיעות למוסד לביטוח לאומי

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 343
  משה אייל

  הכול התחיל בשיחת טלפון בהולה של ידידה שלי שפשוט לא ידעה מה לעשות... נפצעתי ביד..."איך אני אסתדר?" "ממה אתפרנס?" "אין מי שיעזור לי..." הרי אין לי ביטוח אובדן כושר עבודה והתאונה שקרתה לי אינה תאונת עבודה. יש פתרון!!!, תקראו, תחכימו

  על ידי: משה איילl חוק ומשפט> נזקי גוף ותאונות דרכיםl 05/02/2012 lצפיות: 392
  שמוליק קטלר

  במאמר זה מצורף המדריך השלם לרכישת ביטוח סיעודי המנוסח בהנחיית משרד האוצר המפקח על הביטוח שוק ההון והחיסכון. המדריך מספק אינפורמציה רחבה לגבי הצורך ברכישת ביטוח סיעודי פרטי, מהו המצב הסיעודי, כמה עולה הטיפול באדם סיעודי, וכיצד עלינו לרכוש ביטוח סיעודי המתאים לצרכים הייחודים של משפחתנו.

  על ידי: שמוליק קטלרl ביטוח> ביטוח בריאותl 22/04/2008 lצפיות: 47,270

  מדיניותה הסמויה של לשכת התעסוקה וביטוח לאומי במדינת ישראל היא להוריד את מספר המובטלים המתייצבים בלשכת התעסוקה בכל מחיר! זכויות המובטלים בישראל הוא נושא חם שנוגע לכולנו בזמן זה או אחר אבל לא נושא "סקסי" במיוחד. תופתעו לגלות כי רב הנסתר על הגלוי דבר המביא למצב שבו אלה שמנהלים קרבות אישיים על הזכויות שלהם הם בעלי סיכויים לא גבוהים להגיע ולקבל את מה שמגיע להם. היכנסו ותגלו עובדות מדהימות על הזכויות של המובטלים בישראל ואפילו תראו שגם אתם בקלות יכולים לעשות משהו בנידון.

  על ידי: זכויות המובטלים בישראלl חברה וסביבה> חברה ורווחהl 24/12/2009 lצפיות: 12,254 lתגובות: 3
  גלעד שרגא, עורך דין ונוטריון

  פריחתו של שוק דירות להשכרה במגזר החקלאי, משמש כמקור הכנסה נוסף לבעלי הנחלות במושבים, אולם לא תמיד זוכרים, כי גם מקור הכנסה זה, אמור להיות מדווח לרשויות המס ככל הכנסה אחרת.

  על ידי: גלעד שרגא, עורך דין ונוטריוןl חוק ומשפט> דיני מיסיםl 12/12/2010 lצפיות: 138

  חברה משפחתית, על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה, הינה חברה, שהכנסותיה והפסדיה נחשבים לצורכי מס בלבד כהכנסותיו או הפסדיו של ה"נישום המייצג". חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות לא נחשבת אירוע מס.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 321

  עד לפנסיה, המשתלמת בעד חודש ינואר 2004, הכללים לניכוי דמי ביטוח מפנסיה מוקדמת היו קבועים בתקנה 12א' לתקנות הביטוח לאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח). תקנות אלו בוטלו לאור חקיקת סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 8,683

  עובד שכיר ("עובד") / עובד עצמאי

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 7,411

  כל מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח (הכולל את חלקו של העובד) מהשכר המשולם על ידו לעובד, בגבולות המקסימום החייב בדמי ביטוח כאילו הוא בלבד היה מעסיקו. יש לכלול בחישוב דמי הביטוח גם שיעורים מופחתים עד ל- 60% מן השכר הממוצע במשק

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 26,742
  אורי בוים, עו"ד

  תוחלת החיים עולה, ועקב כך, גדל אחוז האוכלוסיה הסובל ממחלות כרוניות ובהן אי ספיקת כליות. אנשים הסובלים מאי ספיקת כליות מתמודדים עם בעיות רבות ואתגרים לא פשוטים שלא היו קיימים בעברץ רבים מהם אינם מודעים ואינם יודעים בבירור מה הם זכויותיהם ולאילו הטבות הם זכאים. מצ"ב פירוט הזכויות לאנשים הסובלים מאי ספיקת כליות:

  על ידי: אורי בוים, עו"דl ביטוח> ביטוח לאומיl 12/01/2015 lצפיות: 33

  תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי סעיף 363א לחוק הביטוח הלאומי הוסף בתיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי[1] (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק, או חוק הביטוח הלאומי).

  על ידי: מנחם כהן עו"ד (רו"ח)l ביטוח> ביטוח לאומיl 21/08/2014 lצפיות: 266
  יובל סמרה, עורך דין

  מקרים רבים, פגיעה בעבודה לא מותירה אחריה נזקים רפואיים בלבד. לא פעם סובל הנפגע גם מפגיעה תפקודית אשר עשויה להתבטא בפגיעה בכושרו לעבוד ולהשתכר באופן חלקי או מוחלט. לעיתים, נזקים אלה מתפתחים במועד מאוחר לפגיעה ולפעמים הם מתגבשים במלואם רק לאחר שעניינו של הנפגע כבר נדון בפני הוועדה הרפואית ונפסקה נכותו הרפואית הצמיתה. אז דעו, שגם במקרים כאלה יוכל הנפגע לפנות בבקשה להגדלת נכותו וקצבתו החודשית .

  על ידי: יובל סמרה, עורך דיןl ביטוח> ביטוח לאומיl 27/10/2013 lצפיות: 2,113
  יובל סמרה, עורך דין

  לא פעם, משרדנו נתקל במקרים בהם הוועדה הרפואית בחרה להעניק לחולים במחלה זו נכות שאינה משקפת את מצבם האמיתי, או התאימה להם דרגת נכות רפואית מפריט ליקוי אחר בשיעור מופחת בהרבה. אז מה כדאי לעשות ?

  על ידי: יובל סמרה, עורך דיןl ביטוח> ביטוח לאומיl 13/08/2013 lצפיות: 400
  חיים קליר

  בחודש הרביעי להריונה החלה המבוטחת לסבול מכאבי גב. בהמשך ההריון אובחנה סוכרת הריונית. הרופאים המטפלים המליצו על שמירת הריון. המבוטחת פעלה על פי המלצת רופאיה ופנתה לביטוח הלאומי לקבל גמלת שמירת הריון. טוב שפעלת על פי המלצת רופאיך ושמרת על עצמך ועל עוברך, השיבו לה פקידי המוסד, אולם לנו יש רופא משלנו והוא לא ממליץ על שמירת הריון. אז את תפעלי על פי עצת רופאיך ואנו נפעל על פי המלצת רופאינו. נשמע הזוי? השופט חיים ארמון, מבית הדין לעבודה בנצרת דן בטענה.

  על ידי: חיים קלירl ביטוח> ביטוח לאומיl 22/05/2013 lצפיות: 72
  חיים קליר

  בהגיעו לגיל 65, פנה המבוטח לביטוח הלאומי וביקש לקבל קצבת זקנה. הפקידים הסבירו לו שהכנסותיו גבוהות מ"ההכנסה המירבית" ולכן אינו זכאי לקצבה. "תחזור בגיל 70 ואז תקבל קצבת זקנה בלי קשר להכנסותיך", כך אמרו לו. בהגיעו לגיל 70, פנה המבוטח שוב לביטוח הלאומי וביקש לקבל את הקצבה. או אז התברר לו כי היה זכאי לקצבת זקנה גם בחמש השנים שחלפו. האם הקצבה שנגזלה תוחזר למבוטח? השופטת מהא סמיר-עמאר, מבית הדין לעבודה בנצרת נותנת את התשובה.

  על ידי: חיים קלירl ביטוח> ביטוח לאומיl 19/05/2013 lצפיות: 542

  המילה נכה יכולה אוטומטית להזכיר אנשים שנמצאים על כסא גלגלים ולא יכולים ללכת, אבל היא מילה כוללת ורחבה הרבה יותר. נכה יכול להיות גם אדם שעבר התקף לב או סובל ממחלה כרונית שלא מאפשרת לו לעבוד. ישנם קטגוריות רבות על פיהן אפשר לקבל אחוזי נכות ברמות שונות, ולכן גמלת נכות רלוונטית עבור יותר אנשים ממה שנהוג לחשוב.

  על ידי: קידום אתרים - SEO Israell ביטוח> ביטוח לאומיl 09/10/2012 lצפיות: 1,600

  ביום 7/8/2012 קיבל ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 3792-06-11) את תביעתה של נינט לוי (להלן- המבוטחת) לתשלום דמי אבטלה לאחר שהמוסד לביטוח לאומי (להלן- המל"ל) קבע כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בינה לבעלה שהעסיק אותה בעסקו.

  על ידי: ארצי את חיבה פתרונות מיסויl ביטוח> ביטוח לאומיl 19/08/2012 lצפיות: 134

  חוק הביטוח הלאומי קובע כי במקרה של איחור בהגשת תביעה לגמלת כסף (או הפרשי גמלה), לרבות גמלת נכות כללית - לא תשולם הגמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים, שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה. מענק ישולם רק אם התביעה הוגשה בטרם חלפו 18 חודשים מיום שנוצרה העילה לקבלת המענק. לדוגמה: מענק לידה ישולם בתנאי, שבחודש שבו הוגשה התביעה טרם חלפו 18 חודשים מחודש הלידה.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 765

  עד לרפורמה במס הכנסה, הכנסות פירותיות שלא הופקו, נצמחו או נתקבלו (לראשונה) בישראל לא היו בבסיס המיסוי של מס הכנסה (למעט חריגים הקבועים בסעיף 5 לפקודה). בעקבות הרפורמה, נקבע בסעיף 2 רישא לפקודה, כי הכנסות של תושבי ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל, או מחוץ לישראל, חייבות במס.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 4,293

  החל מיום 1 בינואר 2004 תוקן חוק הביטוח הלאומי באופן שבעלי שליטה בחברת מעטים, כהגדרתם לצורכי מס הכנסה בסעיפים 32(9) ו-76 לפקודה, אינם זכאים לגמלאות בעקבות פירוק החברה ולדמי אבטלה. מאידך בעלי השליטה הנ"ל אינם משלמים דמי ביטוח עבור ענפי ביטוח אלה. בעבר, היה נסיון לקבוע בצו את מעמד בעלי השליטה אך טרם הותקנו תקנות בעניין זה.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 23,898

  חברה משפחתית, על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה, הינה חברה, שהכנסותיה והפסדיה נחשבים לצורכי מס בלבד כהכנסותיו או הפסדיו של ה"נישום המייצג". חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות לא נחשבת אירוע מס.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 321

  הכנסה לעניין דמי ביטוח / פריסת שכר

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 4,715

  כל מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח (הכולל את חלקו של העובד) מהשכר המשולם על ידו לעובד, בגבולות המקסימום החייב בדמי ביטוח כאילו הוא בלבד היה מעסיקו. יש לכלול בחישוב דמי הביטוח גם שיעורים מופחתים עד ל- 60% מן השכר הממוצע במשק

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 26,742

  בחודש ינואר 2000 הוגדלה ההכנסה המירבית לניכוי דמי ביטוח משכרו של עובד שכיר ושל גמלאי בפרישה מוקדמת מארבע פעמים שכר ממוצע במשק לחמש פעמים שכר ממוצע במשק.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 660

  סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי קובע מי הם החייבים בתשלום דמי הביטוח. במצב שבו יש עובד ויש מעסיק, נקבע, שהמעסיק הוא זה שחייב בדמי הביטוח בעד עובדו.

  על ידי: אורנה צח ועו"ד ישראל זהביl ביטוח> ביטוח לאומיl 25/03/2008 lצפיות: 773
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast