ניכוי מס במקור - כללי

פורסם: 27/03/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 29,357 | Share

ניכוי מס במקור הינו דרך לגביית מס על ידי העברת מס לשלטונות המס ממקבל התשלום ישירות ע"י המשלם לו.

סעיפים 161-168 לפקודת מס הכנסה עוסקים בחיוב ובנהלים בדבר ניכוי מס במקור מהכנסת עבודה והכנסות אחרות.

סעיף 161 קבע בעבר את שיעורי המס שיש לנכות במקור מתשלומי ריבית על איגרות חוב או דיבידנד על מניות. שיעורי המס אשר יש לנכות מפורטים בסעיף ולא בתקנות כמו ניכויים במקור אחרים.

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, אשר תחולתו ביום 1.1.2006, בוטל סעיף זה עם התקנת תקנות מיוחדות לעניין ניכוי במקור מריבית ומדיבידנד ראה הרחבה בסעיף 25.9 בפרק זה.

סעיף 162 עוסק בקיזוז המס שנוכה על ריבית ודיבידנד. על פי החב"ק (קובץ הפרשנות של מס הכנסה) עולה כי בעת עריכת שומה לנישום שהכנסתו כוללת ריבית על איגרות חוב או דיבידנד, יקוזז המס שנוכה במקור מריבית או מדיבידנד על-ידי החברה המשלמת כנגד המס שהוא חייב בו על כלל הכנסתו.

על-מנת להתיר את הקיזוז, יש לוודא שהדיבידנד או הריבית הוצהרו בסכומי ברוטו, כלומר, לפני הניכוי במקור.

עלה סכום המס שנוכה במקור על המס המגיע על-פי שומה מהכנסתו הכוללת של נישום, יוחזר לו עודף המס.

סעיף 163 לפקודה מעניק הקלה ממס על דיבידנד שמקבל אדם מחברה שאינה תושבת ישראל, אך יש לה הכנסות חייבות במס בישראל. ההקלה הינה על חלק הדיבידנד שהתקבל שניתן לייחסו לחלק בהכנסה שבגינה שילמה החברה מס.

סעיף 164 לפקודה מטיל חובת ניכוי במקור על כל אדם המשלם או אחראי על התשלום של ההכנסות המפורטות בסעיף.

הסעיף מטיל את החובה לנכות מס בעת תשלום הסכומים הבאים: הכנסת עבודה, מענק פרישה או מוות שאינו פטור לפי סעיף 9(7א), הכנסה לפי סעיף 2(5), השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, או הגרלות כאמור בסעיף 2א', סכום המתקבל מהיוון קיצבה שאינו פטור לפי סעיף
9א' או 9ב', סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 18(ב), תמורה כמשמעותה בסעיף 88, וכן כל הכנסה אחרת שקבע שר האוצר.

במסגרת תיקון 147 לפקודה הוספה לסעיף חובת ניכוי במקור גם מהכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לבעלי מניותיה (ראה פרק 22 בחוברת זו), או של ריבית או דיבידנד. תחולת תיקון 147 לפקודה הינה מיום 1.1.2006.


בגין ה"הכנסה האחרת" שלגביה יש לנכות במקור נקבעו צווים והותקנו תקנות ספציפיות לפי סוגי ההכנסות, תקנות לניכוי במקור ממשכורת ושכר עבודה אינן מלוות בצו מאחר שחובת ניכוי במקור עבורן נקבעה במפורש בסעיף זה.


הצווים והתקנות נחלקים ל - 2 קבוצות עיקריות:

א.      צווים ותקנות ספציפיים לגבי סוגי תשלומים מסויימים שאינם הכנסת עבודה כדלהלן:

(1)      שכר סופרים.

(2)        עמלת ביטוח.

(3)        שכר אמנים, בוחנים, מרצים, מעניקי שירותי משרד, שכר ספורטאים ושכר דירקטורים.

(4)        עבודות בנייה והובלה.

(5)        עבודות הלבשה, מתכת, חשמל, אלקטרוניקה והובלה.

(6)        תגמול בעד פגיעה בעבודה ושירות מילואים.

(7)        עיבוד ומסחר ביהלומים ואבנים יקרות אחרות.

(8)        עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית.

(9)        סכומים ששולמו למעביד מאת קופת-גמל.

(10)       סכומים ששולמו מקרן השתלמות.

(11)       דמי שכירות.

(12)       ריבית והפרשי הצמדה.

(13)       השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים.

(14)       ניכוי מריבית מדיבידנד ומרווחים מסויימים.

(15)       תמורה או תשלום או רווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית.

(16)       דמי השאלת נייר ערך.

(17)    תשלומים בשוק ההון אשר הצו והתקנות שהותקנו בגינם בוטלו מיום 1.1.2006 לאור ביטול חלק ה3 לפקודה:

(א)     מכירת נייר ערך זר;

(ב)      תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות.

ב.       צו מס הכנסה קביעת תשלומים, בעד שירותים או נכסים, כהכנסה.

הצו והתקנה לפי סעיף ב' לעיל מהווים תקנת סל הכוללת בתוכה את כל סוגי התשלומים השונים שלא חלה עליהם חובת ניכוי במקור מכח הצווים והתקנות הספציפיים.

ניכוי במקור מתשלומים עבור שירותים ונכסים ייעשה רק אם הסכום ששולם לאותו מקבל עולים על סך 4,080 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2007).

סעיף 165 לפקודה קובע כי המס שנוכה במקור יקוזז כנגד המס שיוטל על הכנסתו החייבת של מקבל התשלום, במידה ונוכה במקור מס ביתר תוחזר יתרת המס העודפת.

סעיף 166 לפקודה קובע כי מנכה המס, חייב להעביר לפקיד השומה את המס שנוכה במועד שנקבע בתקנות ולהגיש לו באותו מועד דוח שנקבע. הדיווח יעשה בפנקס הניכויים של המשלם, טופס 102. יש לציין כי מי שניכה במקור ולא העביר את המס למס הכנסה עובר עבירה פלילית ראה פס"ד ב.א. שקמה ואח' בית משפט השלום באר שבע 1223/04.

סעיף 167 לפקודה מסמיך את פקיד השומה לערוך שומה לפי מיטב השפיטה במקרים בהם לא נוכה מס במקור המתחייב מסעיפים 162-164 לפקודה, וכן לא נמסר דוח כנדרש בסעיפים 161 או 166 לפקודה. דין שומה זו הינו כדין שומה לפי סעיף 145 לפקודה.

סעיף 167(ב) קובע כי ניתן לערוך שומת ניכויים לגבי הכנסה שלא נוכה ממנה מס במקור, אף אם הכנסה זו כלולה בשומה הסופית לאותה שנה, שנערכה למי שהניכוי במקור מתייחס אליו ראה פס"ד הרץ ע"א 157/63.

סעיף 168 לפקודה קובע כי נישום החולק על נכונות השומה שהומצאה לו על פי סעיף 167 רשאי למסור תוך שבועיים לפקיד השומה השגה בכתב לפקיד השומה. הוראות סעיפים 150-158 לפקודה יחולו כאילו הוגשה ההשגה לפי אותם סעיפים.

עוד קובע הסעיף כי המס שנקבע לפי שומה בצו לפי סעיף 152(ב) לפקודה או בערעור לפי סעיף 153 לפקודה ישולם תוך שבעה ימים מיום מתן הצו או פסק הדין.

סעיף 170 לפקודה קובע כי כל מי שמשלם לאדם שאינו תושב ישראל, הכנסה חייבת שאינה הכנסה שממנה נוכה במקור לפי סעיפים 161 ו-164 לפקודה חייב לנכות מההכנסה מס של 25 אגורות לכל שקל אם מקבל התשלום הוא יחיד, ומס בשיעורים המופיעים בסעיפים 126 ו- 127 אם המקבל הוא חבר בני אדם.

פקיד השומה רשאי לאשר אחוז מס מופחת או לפטור מניכוי במקור במידה והוכח לו כי המס שולם או ישולם בדרך אחרת.

במסגרת תיקון 147 לפקודה הוסף לסעיף 170(ג) הקובע הוראות בנוגע לחבות הניכוי מס במקור בגין תשלומים של קרן להשקעות במקרקעין לתושב חוץ שהינו בעל מניות בקרן, על פי סעיף 64א4 לפקודה - תחולת סעיף זה הינו מיום 1.1.2006.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 18 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/9915/ניכוי-מס-במקור-כללי

  השאר תגובה למאמר זה

  עורך דין אריה ליבוביץ'

  האם מותר לנכות את מס התשומות בגין הוצאות משפטיות שהוציא עוסק או חברה? האם יש להבחין בין משפט פלילי למשפט אזרחי? האם יכולה חברה לנכות את מס התשומות בגין הוצאות משפטיות של אחד האורגנים שלה (לדוגמא, מנהל החברה) במקרה בו החברה היא ששילמה הוצאות אלו? נראה כי התשובות לשאלות אלו כולן הינה "תלוי בנסיבות של כל מקרה ומקרה", משמע יש לבחון כל מקרה לגופו.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 24/08/2006 lצפיות: 18,871

  (נוהל מע"מ)

  על ידי: אשר טוריאל וערן גבאיl חשבונאות ומס> מס ערך מוסףl 18/03/2008 lצפיות: 30,672

  ביום 29 בדצמבר 2005, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסויימים) (תיקון), התשס"ו-2005. תקנות אלו באו להחליף את הוראות סעיף 161 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") שבוטל במסגרת תיקון 147 לפקודה.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 26,960

  המטרה המרכזית של התקנות היא לאחד את התנאים להתרת ההוצאות להחזקת רכב פרטי ורכב מסחרי, כך שקניית רכב מסחרי על ידי הנישומים תעשה מתוך שיקולים עניינים בלבד, ללא השפעת שיקולי מס הכנסה.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 56,930

  ביום 31.12.2007 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן:"התקנות"), במסגרתו שונה אופן חישוב ההוצאות המותרות בניכוי בגין כלי רכב בתחולה החל מיום 1.1.08.

  על ידי: עינת מליאר ומיטל הושמנד-חלימיl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 13/04/2009 lצפיות: 5,571

  ב-17 ביוני 1997 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון מספר 2), התשנ"ז-1997.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 33,370 lתגובות: 1
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  האם ניתן לנכות את המע"מ ששולם בגין הנגרר כמס תשומות האם ניתן לנכות את המע"מ ששולם בגין הנגרר כמס תשומות

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 31/08/2006 lצפיות: 12,535

  שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים ושכר ספורטאים

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 12,283

  לעניין זה על פי תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 16,413 lתגובות: 1

  עסקאות שכר-מכר - הטיפול לעניין החיוב במע"מ (מתוך נוהלי מע"מ)

  על ידי: אשר טוריאל וערן גבאיl חשבונאות ומס> מס ערך מוסףl 18/03/2008 lצפיות: 7,495

  שכירים רבים חולמים, לא פעם, להפוך לאנשי עסקים עצמאיים. הילה של זוהר האופפת את עולם העסקים ותדמית של הצלחה המלווה את אנשי העסקים המפורסמים תורמות לאטרקטיביות הרבה של התחום המושך אליו, חדשות לבקרים, אנשים שלא מפסיקים לחלום.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 04/01/2015 lצפיות: 21

  בעולם מרובה שווקים של היום, בעלי עסקים מוצאים עצמם חייבים בתרגום טכני של חומר שיווקי כדי להתאימו לקהלים שונים בשווקים המשתנים בעולם.

  על ידי: מיטל ברקוביץl עסקיםl 21/12/2014

  רשתות כלים חד פעמיים מציעות מבחר גדול של צלחות חד פעמיות בגדלים שונים, צבעים שונים וגם חומרי גלם שונים.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 28/07/2014 lצפיות: 38
  ינאי אמיר

  גילוי מרצון הינו הליך לפיו אדם בעל נכסים מחוץ לישראל אשר מדווח לרשויות המס על כלל הכנסתו מחוץ לישראל כאשר הכנסות אלו לא דווחו בעבר. היינו תושב ישראל חייב במס על כל הכנסה שהפיק בישראל ומחוצה לה, לכן אי דיווח על הכנסות מחוץ לישראל מהווה עבירה פלילית. לשם הימנעות מהתרחיש הפלילי ניתן לפנות לרשויות המס בבקשה להליך גילוי מלא.

  על ידי: ינאי אמירl עסקיםl 01/07/2014 lצפיות: 55

  עבודת התרגום נעשית יום יום ברחבי העולם. התרגום נעשה בין שפות שונות, בנושאים רבים ולמטרות ייחודיות לכל מזמין. תרגום עברית לאנגלית דרוש לרוב עבור ישראלים שצריכים לקיים קשר זה או אחר עם מדינה דוברת אנגלית. זה יכול להיות קשר רפואי, משפטי, מדעי, כלכלי או אחר.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 29/06/2014 lצפיות: 36

  עולמנו עבר שינוי של ממש, בזכות כניסתה של רשת האינטרנט לחיינו. אנו מוקפים בכל כך הרבה אמצעים להתייעלות ולהפיכת החיים שלנו לקלים יותר.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 25/06/2014 lצפיות: 19

  כלים לשימוש חד פעמי נפוצים בעיקר אצל חובבי האירוח, אבל לא רק אצלם. אין כמעט משרד בישראל שלא מכיל פינת קפה עם כלים חד פעמיים עמידים ואיכותיים המשמשים את העובדים בסוף יום עבודה ארוך או בהפסקת הקפה.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 16/06/2014 lצפיות: 57

  רוצים לפתוח עסק אבל בטוחים שלא תצליחו. הקרב מול הרשתות הגדולות אבוד מראש. אז למה שלא פשוט תצטרפו אליהם. זכיינות, הדרך הנכונה לפתוח עסק.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 16/06/2014 lצפיות: 22

  ביום 29 בדצמבר 2005, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסויימים) (תיקון), התשס"ו-2005. תקנות אלו באו להחליף את הוראות סעיף 161 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") שבוטל במסגרת תיקון 147 לפקודה.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 26,960

  במסגרת חקיקת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 (להלן: "חוק התכנית הכלכלית"), הוסף סעיף 2א לפקודה הקובע כי השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או נצמחו בישראל או מחוצה לה, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ שהופקו או נצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יראו לעניין הפקודה כהכנסה ויבואו בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 22,896

  צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977 (להלן: הצו) קובע חבות בניכוי מס במקור מ"תשלומים בעד שירותים או נכסים" המשולמים על ידי הגופים המפורטים כדלהלן

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 3,880

  שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים ושכר ספורטאים

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 12,283

  בחוק להבראת כלכלת ישראל מחודש יולי 2003, נקבע היטל על העסקת עובדים זרים בגובה 8% מהכנסת עבודה ששולמה להם, ההיטל ישולם עבור הכנסות עבודה בחודש יולי 2003 ואילך. החל מראשית שנת 2006 ואילך שיעור ההיטל הינו 10%.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 4,354

  בשנת 2003 תוקנו התקנות בכל הקשור לעובדים זרים. עיקר התיקון מתייחס להעסקת עובדים זרים במשק בית פרטי.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 1,563

  לעניין זה על פי תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 16,413 lתגובות: 1

  על פי החב"ק (קובץ הפרשנות של מס הכנסה) יש לנכות מכל תשלום החייב בניכוי מס הכנסה במקור את המס בשיעור שנקבע בפקודה או בתקנות. שיעור המס שיש לנכות מתשלום כלשהו הוא השיעור שהינו בתוקף ביום התשלום. אין להתייחס לתקופה שבעדה משתלמת ההכנסה.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 1,570
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast