ניכוי מס במקור מתשלום סוגי שכר מסויימים

27/03/2008 • על ידי • 12,307 צפיות

ניכוי מס במקור מתשלום סוגי שכר מסויימים - שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים
ושכר ספורטאים


אדם (למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו) המשלם:

א.      שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד או שכר דירקטורים ינכה משכר זה מס בשיעור המס השולי המקסימלי ליחיד (48% נכון לשנת 2007).

ב.       שכר ספורטאים ינכה משכר זה מס בשיעור של 30%.

אלא אם כן הציג נותן השירות אישור בכתב מאת פקיד השומה בדבר ניכוי מס במקור בשיעור מופחת או בדבר פטור מניכוי מס במקור.

לפירוט הגדרות השכר כאמור, ראה צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967 (להלן: הצו).

מן הראוי לציין, כי הגדרת "שכר מעניקי שירותי משרד" בצו קובעת:

          "שכר מעניקי שירותי משרד" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד תרגום בכתב או בעל פה, כתבנות, ניהול חשבונות, תכנון או תכנות למחשבים או למיכון, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת."(ההדגשות אינן במקור). ניכוי מס במקור משכר דירקטורים

כללי

כידוע, במסגרת החובות המוטלות על חברות בע"מ נקבעה, בין השאר, בחוק החברות החובה למנות דירקטורים.

בסעיף 219 לחוק החברות (החדש) נקבע כי בחברה פרטית יכהן לפחות דירקטור אחד, ואילו בחברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים.

בעבר פורסמו ידיעות בדבר מקרים בהם דירקטורים השתמטו מחבות במס בגין תשלומים שקיבלו תמורת שירותיהם לחברות, וזאת בטענות שונות כי לא ידעו שזוהי הכנסה חייבת בידם או חשבו ששיעור הניכוי במקור מהתמורה מהווה את חבות המס הסופית. ברשימה זו נעמוד על השלכות המס הצפויות בגין תשלומי שכר לדירקטורים.

התמורה המתקבלת בידי הדירקטור בגין שירותיו מהווה בידיו הכנסה לצרכי מס הכנסה מכח סעיפים 2(1) (משלח יד) או 2(10) לפקודה, ולעניין ביטוח לאומי נקבע כי, שכר דירקטורים הינו בגדר מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי בגין הכנסה זו.

בצו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967 (להלן: הצו), נקבעה הגדרת "שכר דירקטורים" בזו הלשון:

          "סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד כהונה כדירקטור בחברה,בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת ניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת."(ההדגשות אינן במקור).

"מקבל" מוגדר בצו, כאדם המקבל שכר דירקטורים בין עבורו ובין עבור אדם אחר, ואילו "חייב" מוגדר כאדם המשלם שכר דירקטורים בין על חשבונו הוא ובין מטעמו על חשבונו של אדם אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו.

הגדרת שכר דירקטורים אינה חלה על תשלום שכר לדירקטור בחברה "שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם" כשמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, שהינו בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה באותה חברה, אשר לגביו חלה חובת ניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת.

הגדרת "משכורת" בתקנות ניכוי ממשכורת, כוללת תשלומים שמשלמת חברת מעטים לדירקטור אשר הינו בעל שליטה בה. במקרה זה חלה על המעביד בעת התשלום חובת ניכוי מס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה (בשנת המס 2007 - 48%).

לאור האמור, במקרים בהם מקבל המשלם מהדירקטור חשבונית מס, על המשלם לנכות מס במקור בשיעור 48% מכל הסכום המשתלם, לרבות מס ערך מוסף.

בנוסף נקבע בתקנות, כי במקרים בהם התשלום, כולו או חלקו, בשווה כסף יקבע ה"חייב" לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.

למען הסר ספק, יובהר כי פקיד השומה רשאי להורות בכתב ל"חייב", כי ניכוי המס לפי התקנות יוקטן או יבוטל (בדרך כלל הקטנה כאמור אינה חלה על תשלומים בשווה כסף), אם פקיד השומה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס. כתוצאה מכך, נראה כי הדירקטור יידרש להגיש דוח מס שנתי.חוק עסקאות גופים ציבוריים

בנוסף כאשר מדובר בדירקטור המכהן בחברה ציבורית, חל חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, הקובע כי גוף ציבורי לא יתקשר ב"עסקה" כהגדרתה בחוק מע"מ עם תושב ישראל (למעט עסקה שמחירה אינו עולה על סכום של 4,080 ש"ח, נכון לשנת 2007), אלא אם הומצא על ידי נותן השירות (הדירקטור) לגוף הציבורי אישור ניהול פנקסי חשבונות או פטור מלנהלם לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אשר ניתן על ידי פקיד מורשה (פקיד שומה או מנהל המכס ומע"מ), רואה חשבון או יועץ מס.
 

אודות כותב המאמר

הילה שמיר ויגאל רופא

המאמר נכתב על ידי רו"ח הילה שמיר  ויגאל רופא ממחלקת המסים של פאהן קנה ושות' רואי חשבון.

המאמר מפורסם אף במדריך "היערכות במסים 2008" שנכתב ונערך על ידי מחלקת המסים של פאהן קנה ושות'.

 משרד ראשי: מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 66184
ת"ד 36172 מיקוד 61361
טל. 03-7106666 פקס. 03-7106666
info@gtfk.co.il
www.gtfk.co.il