ניכוי מס במקור מתשלום סוגי שכר מסויימים

פורסם: 27/03/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 12,284 | Share

ניכוי מס במקור מתשלום סוגי שכר מסויימים - שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים
ושכר ספורטאים


אדם (למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו) המשלם:

א.      שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד או שכר דירקטורים ינכה משכר זה מס בשיעור המס השולי המקסימלי ליחיד (48% נכון לשנת 2007).

ב.       שכר ספורטאים ינכה משכר זה מס בשיעור של 30%.

אלא אם כן הציג נותן השירות אישור בכתב מאת פקיד השומה בדבר ניכוי מס במקור בשיעור מופחת או בדבר פטור מניכוי מס במקור.

לפירוט הגדרות השכר כאמור, ראה צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967 (להלן: הצו).

מן הראוי לציין, כי הגדרת "שכר מעניקי שירותי משרד" בצו קובעת:

          "שכר מעניקי שירותי משרד" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד תרגום בכתב או בעל פה, כתבנות, ניהול חשבונות, תכנון או תכנות למחשבים או למיכון, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת."(ההדגשות אינן במקור). ניכוי מס במקור משכר דירקטורים

כללי

כידוע, במסגרת החובות המוטלות על חברות בע"מ נקבעה, בין השאר, בחוק החברות החובה למנות דירקטורים.

בסעיף 219 לחוק החברות (החדש) נקבע כי בחברה פרטית יכהן לפחות דירקטור אחד, ואילו בחברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים.


בעבר פורסמו ידיעות בדבר מקרים בהם דירקטורים השתמטו מחבות במס בגין תשלומים שקיבלו תמורת שירותיהם לחברות, וזאת בטענות שונות כי לא ידעו שזוהי הכנסה חייבת בידם או חשבו ששיעור הניכוי במקור מהתמורה מהווה את חבות המס הסופית. ברשימה זו נעמוד על השלכות המס הצפויות בגין תשלומי שכר לדירקטורים.

התמורה המתקבלת בידי הדירקטור בגין שירותיו מהווה בידיו הכנסה לצרכי מס הכנסה מכח סעיפים 2(1) (משלח יד) או 2(10) לפקודה, ולעניין ביטוח לאומי נקבע כי, שכר דירקטורים הינו בגדר מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי בגין הכנסה זו.

בצו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967 (להלן: הצו), נקבעה הגדרת "שכר דירקטורים" בזו הלשון:

          "סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד כהונה כדירקטור בחברה,בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת ניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת."(ההדגשות אינן במקור).

"מקבל" מוגדר בצו, כאדם המקבל שכר דירקטורים בין עבורו ובין עבור אדם אחר, ואילו "חייב" מוגדר כאדם המשלם שכר דירקטורים בין על חשבונו הוא ובין מטעמו על חשבונו של אדם אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו.

הגדרת שכר דירקטורים אינה חלה על תשלום שכר לדירקטור בחברה "שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם" כשמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, שהינו בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה באותה חברה, אשר לגביו חלה חובת ניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת.

הגדרת "משכורת" בתקנות ניכוי ממשכורת, כוללת תשלומים שמשלמת חברת מעטים לדירקטור אשר הינו בעל שליטה בה. במקרה זה חלה על המעביד בעת התשלום חובת ניכוי מס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה (בשנת המס 2007 - 48%).

לאור האמור, במקרים בהם מקבל המשלם מהדירקטור חשבונית מס, על המשלם לנכות מס במקור בשיעור 48% מכל הסכום המשתלם, לרבות מס ערך מוסף.

בנוסף נקבע בתקנות, כי במקרים בהם התשלום, כולו או חלקו, בשווה כסף יקבע ה"חייב" לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.

למען הסר ספק, יובהר כי פקיד השומה רשאי להורות בכתב ל"חייב", כי ניכוי המס לפי התקנות יוקטן או יבוטל (בדרך כלל הקטנה כאמור אינה חלה על תשלומים בשווה כסף), אם פקיד השומה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס. כתוצאה מכך, נראה כי הדירקטור יידרש להגיש דוח מס שנתי.חוק עסקאות גופים ציבוריים

בנוסף כאשר מדובר בדירקטור המכהן בחברה ציבורית, חל חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, הקובע כי גוף ציבורי לא יתקשר ב"עסקה" כהגדרתה בחוק מע"מ עם תושב ישראל (למעט עסקה שמחירה אינו עולה על סכום של 4,080 ש"ח, נכון לשנת 2007), אלא אם הומצא על ידי נותן השירות (הדירקטור) לגוף הציבורי אישור ניהול פנקסי חשבונות או פטור מלנהלם לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אשר ניתן על ידי פקיד מורשה (פקיד שומה או מנהל המכס ומע"מ), רואה חשבון או יועץ מס.
 

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/9920/ניכוי-מס-במקור-מתשלום-סוגי-שכר-מסויימים

  השאר תגובה למאמר זה

  עורך דין אריה ליבוביץ'

  האם מותר לנכות את מס התשומות בגין הוצאות משפטיות שהוציא עוסק או חברה? האם יש להבחין בין משפט פלילי למשפט אזרחי? האם יכולה חברה לנכות את מס התשומות בגין הוצאות משפטיות של אחד האורגנים שלה (לדוגמא, מנהל החברה) במקרה בו החברה היא ששילמה הוצאות אלו? נראה כי התשובות לשאלות אלו כולן הינה "תלוי בנסיבות של כל מקרה ומקרה", משמע יש לבחון כל מקרה לגופו.

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 24/08/2006 lצפיות: 18,871

  (נוהל מע"מ)

  על ידי: אשר טוריאל וערן גבאיl חשבונאות ומס> מס ערך מוסףl 18/03/2008 lצפיות: 30,672

  ביום 29 בדצמבר 2005, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסויימים) (תיקון), התשס"ו-2005. תקנות אלו באו להחליף את הוראות סעיף 161 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") שבוטל במסגרת תיקון 147 לפקודה.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 26,960

  המטרה המרכזית של התקנות היא לאחד את התנאים להתרת ההוצאות להחזקת רכב פרטי ורכב מסחרי, כך שקניית רכב מסחרי על ידי הנישומים תעשה מתוך שיקולים עניינים בלבד, ללא השפעת שיקולי מס הכנסה.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 56,930

  ביום 31.12.2007 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן:"התקנות"), במסגרתו שונה אופן חישוב ההוצאות המותרות בניכוי בגין כלי רכב בתחולה החל מיום 1.1.08.

  על ידי: עינת מליאר ומיטל הושמנד-חלימיl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 13/04/2009 lצפיות: 5,571

  ב-17 ביוני 1997 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון מספר 2), התשנ"ז-1997.

  על ידי: ערן גבאיl חשבונאות ומסl 19/02/2008 lצפיות: 33,370 lתגובות: 1
  עורך דין אריה ליבוביץ'

  האם ניתן לנכות את המע"מ ששולם בגין הנגרר כמס תשומות האם ניתן לנכות את המע"מ ששולם בגין הנגרר כמס תשומות

  על ידי: עורך דין אריה ליבוביץ'l חוק ומשפט> דיני מיסיםl 31/08/2006 lצפיות: 12,535

  לעניין זה על פי תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 16,413 lתגובות: 1

  עסקאות שכר-מכר - הטיפול לעניין החיוב במע"מ (מתוך נוהלי מע"מ)

  על ידי: אשר טוריאל וערן גבאיl חשבונאות ומס> מס ערך מוסףl 18/03/2008 lצפיות: 7,495

  שכירים רבים חולמים, לא פעם, להפוך לאנשי עסקים עצמאיים. הילה של זוהר האופפת את עולם העסקים ותדמית של הצלחה המלווה את אנשי העסקים המפורסמים תורמות לאטרקטיביות הרבה של התחום המושך אליו, חדשות לבקרים, אנשים שלא מפסיקים לחלום.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 04/01/2015 lצפיות: 21

  בעולם מרובה שווקים של היום, בעלי עסקים מוצאים עצמם חייבים בתרגום טכני של חומר שיווקי כדי להתאימו לקהלים שונים בשווקים המשתנים בעולם.

  על ידי: מיטל ברקוביץl עסקיםl 21/12/2014

  רשתות כלים חד פעמיים מציעות מבחר גדול של צלחות חד פעמיות בגדלים שונים, צבעים שונים וגם חומרי גלם שונים.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 28/07/2014 lצפיות: 38
  ינאי אמיר

  גילוי מרצון הינו הליך לפיו אדם בעל נכסים מחוץ לישראל אשר מדווח לרשויות המס על כלל הכנסתו מחוץ לישראל כאשר הכנסות אלו לא דווחו בעבר. היינו תושב ישראל חייב במס על כל הכנסה שהפיק בישראל ומחוצה לה, לכן אי דיווח על הכנסות מחוץ לישראל מהווה עבירה פלילית. לשם הימנעות מהתרחיש הפלילי ניתן לפנות לרשויות המס בבקשה להליך גילוי מלא.

  על ידי: ינאי אמירl עסקיםl 01/07/2014 lצפיות: 55

  עבודת התרגום נעשית יום יום ברחבי העולם. התרגום נעשה בין שפות שונות, בנושאים רבים ולמטרות ייחודיות לכל מזמין. תרגום עברית לאנגלית דרוש לרוב עבור ישראלים שצריכים לקיים קשר זה או אחר עם מדינה דוברת אנגלית. זה יכול להיות קשר רפואי, משפטי, מדעי, כלכלי או אחר.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 29/06/2014 lצפיות: 36

  עולמנו עבר שינוי של ממש, בזכות כניסתה של רשת האינטרנט לחיינו. אנו מוקפים בכל כך הרבה אמצעים להתייעלות ולהפיכת החיים שלנו לקלים יותר.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 25/06/2014 lצפיות: 19

  כלים לשימוש חד פעמי נפוצים בעיקר אצל חובבי האירוח, אבל לא רק אצלם. אין כמעט משרד בישראל שלא מכיל פינת קפה עם כלים חד פעמיים עמידים ואיכותיים המשמשים את העובדים בסוף יום עבודה ארוך או בהפסקת הקפה.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 16/06/2014 lצפיות: 57

  רוצים לפתוח עסק אבל בטוחים שלא תצליחו. הקרב מול הרשתות הגדולות אבוד מראש. אז למה שלא פשוט תצטרפו אליהם. זכיינות, הדרך הנכונה לפתוח עסק.

  על ידי: שטרודלl עסקיםl 16/06/2014 lצפיות: 22

  ביום 29 בדצמבר 2005, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסויימים) (תיקון), התשס"ו-2005. תקנות אלו באו להחליף את הוראות סעיף 161 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") שבוטל במסגרת תיקון 147 לפקודה.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 26,960

  במסגרת חקיקת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 (להלן: "חוק התכנית הכלכלית"), הוסף סעיף 2א לפקודה הקובע כי השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או נצמחו בישראל או מחוצה לה, וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ שהופקו או נצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יראו לעניין הפקודה כהכנסה ויבואו בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 22,896

  צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977 (להלן: הצו) קובע חבות בניכוי מס במקור מ"תשלומים בעד שירותים או נכסים" המשולמים על ידי הגופים המפורטים כדלהלן

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 3,880

  בחוק להבראת כלכלת ישראל מחודש יולי 2003, נקבע היטל על העסקת עובדים זרים בגובה 8% מהכנסת עבודה ששולמה להם, ההיטל ישולם עבור הכנסות עבודה בחודש יולי 2003 ואילך. החל מראשית שנת 2006 ואילך שיעור ההיטל הינו 10%.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 4,354

  בשנת 2003 תוקנו התקנות בכל הקשור לעובדים זרים. עיקר התיקון מתייחס להעסקת עובדים זרים במשק בית פרטי.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 1,563

  לעניין זה על פי תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 16,413 lתגובות: 1

  על פי החב"ק (קובץ הפרשנות של מס הכנסה) יש לנכות מכל תשלום החייב בניכוי מס הכנסה במקור את המס בשיעור שנקבע בפקודה או בתקנות. שיעור המס שיש לנכות מתשלום כלשהו הוא השיעור שהינו בתוקף ביום התשלום. אין להתייחס לתקופה שבעדה משתלמת ההכנסה.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 1,570

  ניכוי מס במקור הינו דרך לגביית מס על ידי העברת מס לשלטונות המס ממקבל התשלום ישירות ע"י המשלם לו.

  על ידי: הילה שמיר ויגאל רופאl עסקיםl 27/03/2008 lצפיות: 29,357
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast