חברת נשלטת זרה - CFC

פורסם: 27/03/2008 |תגובות: 0 | צפיות: 13,565 | Share

חברת נשלטת זרה - CFC
חוזר מס הכנסה 5/2003

במסגרת הרפורמה במס הכנסה (תיקון מספר 132) הורחב בסיס המיסוי הבינלאומי החל על תושבי ישראל באמצעות מעבר ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונלי. מעבר זה נועד למסות את תושבי ישראל על כלל הכנסותיהם בחו"ל. על מנת למנוע מצב שבו נישום, אשר מחויב במס בהתאם לשיטה הפרסונאלית, ינתב את הכנסותיו הפסיביות שמקורן מחוץ לישראל (ריבית, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות ותמורה ממכירת נכס הוני) למסגרת משפטית זרה נפרדת - חברה זרה (תושבת חוץ) שהינה בבעלותו ועל ידי כך ידחה את החבות במס בישראל עד למועד קבלת ההכנסות בפועל בידיו, נקבעו כללים למיסוי חברה כאמור המוגדרת כ"חברה נשלטת זרה". שיטת מיסוי זו ידועה בעולם כהוראות CFC (Controlled Foreign Corporation).

חשוב לציין בנושא זה כי ייתכן ויחולו שינויים מקלים בחוקי ה-CFC במדינות החברות באיחוד האירופי, וזאת בעקבות פסיקה של בית המשפט של הקהילה האירופית בענייןCadbury Schweppes אשר ניתנה בספטמבר 2006. פסק הדין עסק בשאלת חוקיות החלת הוראות ה- CFC באנגליה על חברה אנגלית אשר הינה בעלת שתי חברות איריות המשלמות באירלנד על הכנסותיהן הפיננסיות מס בשיעור של 10% בלבד. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין יראו את הוראות ה-CFC באנגליה כמפרות את הדין האירופי לגבי חופש ההתאגדות, אלא אם הרשויות באנגליה יוכלו להוכיח כי הקמת החברות האיריות נעשתה כהסדר מלאכותי גרידא אשר אינו משקף טעם מסחרי אמיתי.

כללי

במסגרת התיקון, נקבעו הוראות שעיקרן חיוב בעל השליטה במס, במקרים בהם חברה זרה מוחזקת על ידי תושב ישראל, כאשר רוב הכנסתה פסיבית או רוב רווחיה נובעים מהכנסה פסיבית (להלן: חנ"ז). זאת, באמצעות ראיית בעל השליטה בחנ"ז - אשר לו הכנסות פסיביות שטרם חולקו, כאילו חולקו לו אותן הכנסות כדיבידנד. משמעות הוראה זו היא מיסוי בעל השליטה על בסיס צבירת ההכנסות הפסיביות בחברה למרות שטרם חולקו לו בפועל.

לעניין זה הכנסה פסיבית היא כל אחת מההכנסות הבאות ובתנאי שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד: הכנסות מדיבידנד, ריבית או הפרשי הצמדה, תמלוגים, שכירות או תמורה ממכירת נכס שלא שימש בידי החברה בעסק או במשלח יד. לעניין השאלה האם נכס שימש בעסק או משלח יד - יש לבחון זאת בהתאם לתקופת השימוש במרבית תקופת ההחזקה בנכס.

הכנסה פסיבית כוללת גם הכנסה כלשהי שמקורה בהכנסות או בתמורה כאמור לעיל, אף אם היא הכנסה מעסק או ממשלח יד. הכוונה היא לראות בהכנסה מדמי ניהול וכיוצא באלה, שמקורן בהכנסות פסיביות כהכנסה פסיבית.


מתי תיחשב חברה לחנ"ז

לעניין זה, "חנ"ז" הינו גוף אשר מתקיימים בו התנאים הבאים:

(א)     הוא חבר בני אדם תושב חוץ;יודגש כי הכוונה לא רק ל"חברה" אלא לכל גוף שעונה על הגדרת "חבר בני אדם";

(ב)      מניותיו או הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה או שהן רשומות בחלקן והוצעו לציבור פחות מ-30% מהזכויות;

(ג)      רוב הכנסתו בשנת המס היא פאסיבית או רוב רווחיו נובעים מהכנסות פאסיביות - כמו כן, נקבעו הוראות לקביעת ההכנסה הפאסיבית במקרה ובשרשרת ההחזקות קיימת חברה עם פעילות עסקית;

(ד)      שיעור המס שחל על ההכנסות הפאסיביות במדינת מושבו אינו עולה על 20%;

(ה)     למעלה מ- 50% מאמצעי השליטה (במקרים מסויימים 40%) מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי ישראל או שלתושבי ישראל כאמור הזכות למנוע קבלת החלטות ניהוליות מהותיות (להלן: קיום השליטה).

מועד הבחינה לעניין קיום השליטה הינו באחד ממועדים אלה: תום שנת המס, ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה.

מיסוי הכנסות בעל השליטה בחנ"ז

כאשר יש לחנ"ז רווחים שמקורם בהכנסתה הפסיבית שהופקה בשנת המס, ורווחים אלה לא שולמו (כהגדרתם להלן) לבעלי הזכויות בה במהלך אותה השנה - יראו את בעל השליטה בחנ"ז (כהגדרתו להלן) כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים.

שיעור המס החל על בעל השליטה החל מיום 1.1.2006 יהיה כדלקמן:

יחיד    - בהתאם להוראות סעיף 125ב לפקודה - 20% (25% בידי בעל מניות מהותי).

חברה   - בהתאם להוראות סעיף 126(ג) לפקודה קיימות שתי חלופות:

א.      מס חברות בשיעור 25% (ומתן זיכוי בגין ניכוי המס במקור);

ב.       לבקשת חברה העונה על התנאים שנקבעו בסעיף 126(ג) לפקודה, יראו את ההכנסה מדיבידנד כהכנסה בגובה הדיבידנד ברוטו בתוספת המס ששולם בחו"ל על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד. הכנסה זו תחויב במס חברות בשיעור של 27% (בשנת 2008), ויינתן זיכוי על מס ששולם בחו"ל בגין הכנסה זו בנוסף לזיכוי בגין המס שנוכה במקור.

במקביל לחיוב במס בגין קבלת הדיבידנד הרעיוני, יינתן זיכוי רעיוני בגין המס שהיה משולם במדינת מושבה של החנ"ז אילו חולק הדיבידנד בפועל. סכום הזיכוי לא יעלה על המס שבעל השליטה חייב בו בישראל בגין הכנסתו זו.

במידה וההחזקה בחנ"ז היא באמצעות שרשרת חברות, יינתן זיכוי בגין מס שהיה מנוכה במקור מדיבידנד בכל אחת ממדינות המושב של החברות בשרשרת. זיכוי רעיוני זה יינתן רק במידה והמס לא יינתן כזיכוי באחת החברות בשרשרת.


לעניין סעיף זה נציין כי:

"רווחים שלא שולמו" כוללים רווחים שמקורם בהכנסה פסיבית של חנ"ז, אך אינם כוללים רווחים שמקורם בדיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ואשר הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 20%.

ל"בעל שליטה" בחנ"ז ייחשב תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב- 10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחנ"ז. יובהר כי גם אזרח ישראלי שהוא תושב האזור ייחשב כבעל שליטה.
 
חיוב במס במועד חלוקת הדיבידנד בפועל או מכירת הזכויות בחנ"ז

במועד חלוקת הדיבידנד בפועל על ידי החנ"ז מתוך רווחים שבעל השליטה מוסה בגינם בעבר בהתאם לסעיף 75ב(ב) לפקודה, יהיה הדיבידנד חייב במס ויינתן זיכוי בגין המס ששולם בעבר על הרווחים שלא שולמו, עד לגובה החלק היחסי ברווחים שלגביו שילם מס כאמור בפסקה הקודמת; החלק היחסי יילקח בחשבון כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה חוייב במס ועד למועד התשלום בפועל.

נותרה יתרת זיכוי, ניתן יהיה להפחיתה בשנים הבאות כנגד המס אשר יחויב בגין דיבידנד שיחולק על ידי אותה חברה. במידה ובעל השליטה העביר את אמצעי השליטה שברשותו לחליפו, יכנס האחרון לנעליו של בעל השליטה. לעניין זה מוגדר "חליפו" כמי שקיבל מבעל השליטה את המניה במכירה פטורה. הסדר כאמור, לפנים משורת הדין ולהנחת דעתו של פקיד השומה, יחול גם על יורש.

בעת מכירת אמצעי השליטה המקנים זכויות ברווחי החנ"ז, יינתן לבעל השליטה זיכוי מהמס החל בגין המכירה, בסכום המס ששילם בשנות מס קודמות בשל אותם אמצעי שליטה, כשהוא מתואם מתום שנת המס בה שולם. בכל מקרה, סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס החל על מכירה כאמור.
יובהר כי, לאחר תיקון 147, נקבעו "אמצעי שליטה", על פי הגדרתם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

בחוזר מס הכנסה מס' 5/2003 ניתן למצוא פירוט נוסף, בין היתר, לגבי טיפול בחנ"ז ששנת המס שלה שונה משנת המס בישראל ולגבי טיפול בחנ"ז שהיא גם חברת משלח יד זרה. בנוסף, ישנן בחוזר דוגמאות ליישום הוראות סעיף 75ב לפקודה.

תחולת התיקון הינה על הכנסה משנת 2003 ואילך.

שאלות ותשובות

שאל שאלה
200 תווים שנותרו
דרג את המאמר הזה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 קול(ות)
  פידבק
  הדפס
  פרסם מחדש
  מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/9932/חברת-נשלטת-זרה-cfc

  השאר תגובה למאמר זה

  בהתאם לסעיף 5(1) לפקודה, טרם תיקונו במסגרת תיקון 132, היה תושב ישראל חייב במס על הכנסתו ממשלח יד בחו"ל ובלבד שמדובר באותו משלח יד בו הוא עסק בדרך כלל בישראל. בשל הסייג האמור, היו מקרים בהם תושבי ישראל הפיקו הכנסות ממשלח יד בחו"ל מבלי לשלם מס בישראל, למרות שהם ומשפחתם חיים בישראל. מצב זה תוקן עם המעבר למיסוי על בסיס פרסונאלי.

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 27/03/2008 lצפיות: 12,290

  ישראלים רבים מבצעים השקעות בתחום הנדל"ן בבריטניה. בבריטניה, כללי מיסוי הכנסות משכירות בידי יחידים וחברות תושבי חוץ מפורטים בתכנית הנקראת "The Non-Resident Landlord Scheme".

  על ידי: ארצי את חיבה פתרונות מיסויl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 16/10/2011 lצפיות: 165

  במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף משנת 2003 ואילך, ועל מנת למנוע אי חיוב רווחים של תושב ישראל שמפנה את רווחי עסקיו בחו"ל לחברות OFFSHORE, הוגדרה בסעיף 75ב לפקודת מס בכנסה "חברה נשלטת זרה" אשר הרווחים הפאסיביים שלה יחולקו כדיבידנד רעיוני לבעל הצניות הישראלי בה.

  על ידי: יהודה משב, רואה חשבוןl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 31/03/2009 lצפיות: 21,740

  לאחר הליכי האישור בשוויץ ובהולנד, אמנת המס החדשה בין המדינות, שנחתמה זה מכבר, תיכנס לתוקף ב- 7 בנובמבר (2011). בהתאם להוראות האמנה, תחולת סעיפי האמנה יהיו בתוקף החל מיום ה- 1 בינואר 2012.

  על ידי: ארצי את חיבה פתרונות מיסויl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 06/11/2011 lצפיות: 96

  פעמים רבות ישנה התנגשות בין חוקי המס בישראל הנוגעות למיסוי פעילות עסקית בחו"ל ובין האמנות למניעת כפל מס שמדינת ישראל חתומה עליהן. במאמר זה נפרט את אופן המיסוי של עסקים בחו"ל שלהם בעלי מניות ישראליים

  על ידי: יהודה משב, רואה חשבוןl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 28/10/2008 lצפיות: 9,252

  חוזר מס הכנסה 5/2004

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 27/03/2008 lצפיות: 184

  רבים מאזרחי ארה"ב שמתגוררים בישראל נדרשים בימים אלו לחתום על טופס W9 בבנק בו מתנהל חשבונם, ובחלק מהמקרים הם גם נדרשים לחתום על כתב ויתור בנוגע לחובות הדיווח שלהם בארה"ב. טופס W9 הוא דוח מידע שמטרתו להעביר מידע ל-IRS. הטופס מכיל רשימה של פרטים מזהים, מידע אישי ובעיקר את ה - TIN - Tax Identification Number של לקוח הבנק.

  על ידי: Shiran Madarl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 28/11/2014 lצפיות: 52
  עו"ד (רואה חשבון) מאורי עמפלי

  פתח דבר ברשומון זה נסקור את השינויים האחרונים בתוכניות העוסקות בהסדרת הדיווח ותשלום המס של נישומים אמריקאים (US Person) ביחס להכנסות ונכסים בלתי מדווחים בארצות הברית. כידוע קיימת חובת הגשת דוחות מס שנתיים בארצות הברית (Form 1040) לכל מי שנחשב לנישום אמריקאי (US Person). נישום אמריקאי הוא ככלל, כל מי שהינו בעל אזרחות אמריקאית, בעל רישיון עבודה קבוע בארצות הברית (Green Card) וכן מי שנופל אל תוך מבחן השהייה בארצות הברית הקבוע בדין האמריקאי (Substantial Presence test).

  על ידי: עו"ד (רואה חשבון) מאורי עמפליl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 05/08/2014 lצפיות: 54
  Smartax

  רשות המסים בארה"ב עושה מאמצים על מנת למנוע מאזרחי ארה"ב להשקיע בחברות השקעה זרות שמייצרות יותר מ – 75% מההכנסות שלהן מהכנסת פאסיביות או שלפחות 50% מהנכסים שלהן מפיקים הכנסה פאסיבית זרה או שאינם מפיקים הכנסה כלל, קרנות נאמנות ישראליות "נופלות" בד"כ לתוך ההגדרה הזו.

  על ידי: Smartaxl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 18/06/2014 lצפיות: 17
  Smartax

  אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין כארד נדרשים להגיש את טופס 8938 בנוסף לטפסים הרגילים אותם הם מגישים לרשות המיסים בארה"ב, המאמר הבא יתייחס לרשימת הנכסים עליהם יש לדווח בטופס 8938 כתוצאה מיישום הוראות FACTA בדוח המס האישי לאזרח ארה"ב שמחזיק בנכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב

  על ידי: Smartaxl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 18/06/2014 lצפיות: 28

  בימים אלה נערכים הבנקים והמוסדות הפיננסיים בישראל להעביר לרשויות המס בארצות הברית רשימות מפורטות של הלקוחות שלהם, המחזיקים בדרכון אמריקני , בגרין קארד, או שהבנק יודע שיש להם פעילות מול ארה"ב. לבנקים בישראל יש אינטרס בולט להעביר את המידע בשל העובדה שאם רשויות המס האמריקניות לא ייהנו משיתוף פעולה עם הבנקים והמוסדות הפיננסיים בישראל, הם יוכלו להטיל מס של 30% על כל הפעילות של הבנק או המוסד הפיננסי בארצות הברית. וכן עבירה פלילית שהעונש בגינה יכול להגיע לעד שבע שנות מאסר.

  על ידי: טל שוורץl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 17/06/2014 lצפיות: 35

  פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ספיר שדן בשאלת התושבות של ישראלי לשעבר לצרכי מס. חשיבות פסק הדין נובעת משתי סיבות עיקריות: הראשונה - בהיותו דן בשאלה החשובה : האם שהות משפחתו של פלוני בישראל קובעת את תושבותו הישראלית של הנישום עצמה? השניה - בפסק הדין היה המדובר באדם ששהה בישראל מספר לא מועט של ימים (שהגיעו אף ל 185 ימים) וחרף זאת נקבע שהנישום אינו תושב ישראלי.

  על ידי: טארק בשירl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 22/05/2014 lצפיות: 357

  רשות המס מתכננת עוד מבצע של הליכי גילוי מרצון על הכנסות מחו"ל שלא דווחו בעבר וזאת במסגרת הדיווח האנונימי (היינו- הסדרת חבות המס טרם גילוי שם הפונה- דבר שמעניק רמת ביטחון גבוה ).

  על ידי: טארק בשירl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 01/05/2014 lצפיות: 78

  עמיל מכס או סוכן מכס הוא איש מקצוע שתפקידו לייצג את היבואנים, היצואנים או אנשים פרטיים מול רשויות המכס. הוא מהווה את הנאמן והשלוח של אנשי העסקים מול רשויות אלו.

  על ידי: kinneretl חשבונאות ומס> מיסוי בינלאומיl 24/03/2014 lצפיות: 58

  הוראות פרק מיסוי נאמנויות יחולו גם על נאמנויות שהוקמו לפני "יום התחילה" (1.1.2006) לגבי הכנסות הנאמן שהופקו או שנצמחו ביום התחילה ואילך.

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 104

  בנאמנות לפי צוואה, יראו את נכסי והכנסות הנאמן כנכסי והכנסות הנהנה.

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 853

  נאמנות נהנה תושב חוץ הינה נאמנות שמתקיימים בה בשנת המס כל התנאים הבאים ובלבד שלא מתקיימים התנאים לסיווגה כנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות על פי צוואה:

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 1,793

  ישנן שתי אפשרויות עיקריות לסיווג נאמנות כנאמנות יוצר תושב חוץ:

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 1,811

  ישנן שתי אפשרויות לסיווג נאמנות כנאמנות תושבי ישראל:

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 1,635

  נאמנות הדירה ((Revocable Trust

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 82

  במסגרת תיקון מספר 147 לפקודה (להלן: "תיקון 147"), אשר ככלל, תחולתו הינה החל מ- 01.01.2006, נקבעו כללים למיסוי נאמנויות בישר

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 111

  התיישנות שומת מס הכנסה ושומת ניכויים / העלאת טענת מניעות כנגד רשות המסים / התיישנות התביעה לתשלום חוב דמי ביטוח לאומי / החלטת מיסוי

  על ידי: דקל טיבי ומיטל הושמנדl חשבונאות ומס> חשבונאות ומס - כלליl 01/04/2008 lצפיות: 1,263
  קרדיט המחבר
  קטגוריות מאמרים
  Quantcast