התכנים של יורם דניאלי

הגדרות/מושגיםעסק-ארגון הפועל לשם השגת רווח לבעליו,עסק הוא גם פעילות מסחרית שמטרתה רווח לשני הצדדים או יותר.מסחר-חליפין מרצון של סחורות ושרותים המנגנון לקיום המסחר הוא השוק.עסק קטן/בינוני-הוא עסק...