אימון יהודי – הקוד האתי

 

בס"ד

 

 

BSD אימון יהודי

הקוד האתי

 

מבוא:

כיהודים שומרי תורה ומצוות- אנו מחוייבים להלכה. כאזרחי ישראל- לחוקי המדינה, כמאמנים- לקוד האתי של ה-ICF, כמאמני אימון יהודי, מבטא הקוד האתי של BSD את המחוייבות שלנו כלפי אלוקים ואנשים.

יהי רצון שנזכה למלא את שליחותנו, בשילוב מדוייק בין הקוד האתי  המנחה אותנו בדרכנו,  לבין הקול הפנימי המיוחד של כל אחד מאיתנו. יזכנו הקב"ה לקדש שם שמיים, בזיכוי הרבים לעבודתו ית' בלב שמח.

 

יסודות האימון היהודי:

א. האדם הוא עולם

האדם הוא עולם שלם וטמונים בו האמונה והכח, השפע והידע, הברכה והמידות- הדרושים לו לניהול חייו בשמחה.

ב. אמונה-אמון

אמונה בבורא עולם ואמון באדם, אלו מקורות החיים המתחיים ללא הפסק.

ג. אימון יהודי הוא תשובה

שיבת האדם אל עצמיותו המקורית.

ד. לאדם כל התשובות הדרושות לו כדי לחיות את חייו בשמחה

מה שחסרות לו הן השאלות הנכונות, שכאשר יענה עליהן בעצמו, יחיה בבחירה ובחרות.

ה. אימון יהודי – אומנות השאלה המאפשרת

המאמן שואל ממקום של "ואהבת לרעך כמוך" ומאפשר לאדם לחפש ולמצוא את התשובות שבתוכו.

 

הקוד האתי:

  1. 1. ואהבת לרעך כמוך

יסודות האימון מושתתים על  יחסים בין בני אדם. המאמן יצור עם הלקוח יחסי אמון, חיבה ורעות פשוטה ואנושית, יבטיח וישמור על מקומו של הלקוח יקפיד על כבודו, יכבד את השקפותיו ואת פרטיותו, יביט בו בעין טובה  ובלב טוב.

 

 

2. אמת ואמונה

המאמן ידבק באמת לאמיתה של כל אמירה או פעולה עם הלקוח, בכל מקרה. למרות שהמאמן מכוון בהקשבה ובעבודה  לחזק את תכונות האמון ואמונה של הלקוח  ולסייע לו להגשים את מטרותיו, הוא עושה כן על דעת שתכונת האמונה קיימת בכל אדם, והיא איננה מוקנית על ידי המאמן כחלק מהאימון, אלא כגילוי וכמפגש  משותף של המאמן והלקוח.

 

  1. 3. חסד – זיכוי הרבים

המאמן מסכים שהאימון הוא מפגש מופלא בין עולמות של חסד. המאמן עושה חסד עם הלקוח, כמתיר אסור מבית האסורים והלקוח גומל למאמן חסד גדול, בהזדמנות שהוא מאפשר לו לצמוח וללמוד מתלמידיו יותר מכולם.

המאמן יראה בעיסוקו כמאמן, דרך חיים ושליחות ולא מקור להתעשרות. מאמן רואה בזיכוי הרבים, ערך יסוד בעבודתו, ולכן הוא נותן מידע מקורות ורעיונות לכל דיכפין, ממקום של שפע, שיתוף ונתינה.

 

4. ענווה וצניעות

למאמן אין כל יתרון אישי על הלקוח, באופן שמפר את הדדיות היחסים האנושיים ביניהם. אין המאמן יודע, או מוכשר יותר מהלקוח. המאמן יפעל מתוך ענווה פשוטה ופנימית ויזכור בכל רגע, שהלקוח נותן בו אמון ופותח בפניו את עניניו היותר אישיים. המאמן איננו לוקח אחריות על חיי הלקוח. לפני כל צעד משמעותי במהלך האימון, מבקש המאמן מהלקוח רשות לאמן אותו. מאמן ישמור על פרטיות הלקוח בכל הנוגע למידע על חייו. יקפיד על שמירת הלשון ועל גדרי צניעות.

 

5. חרות

מאמן לא יאפשר הווצרות תנאים שעלולים לגרום למאומן לפתח בו תלות, ישירה או עקיפה.  חרותו ועצמיותו של המאומן היא נר לרגליו של המאמן, "שתהא שלהבת עולה מאליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר" (מסכת שבת כ"א, ע"ב).

מאמן, לא יתן ביחסיו עם המאומן, משקל למיומנויות אחרות שלו כגון תואר רב, תואר אקדמי, מטפל או מומחה בתחומו, באופן שיגרמו למאומן להיות תלוי בו או בהדרכתו.

 

6 . בהירות ושקיפות

בהירות – המאמן מודע לכך שהלקוח אינו מכיר את שפת האימון וכי הוא מקשיב לה לפי תרבות חייו המוכרת לו. המאמן יקח אחריות על הבנת דבריו ומשמעותם ויוודא שהלקוח אמנם מפרש וחווה את הדברים באופן שמאפשר לו לפעול ברוח האימון.

שקיפות –  המאמן יפעל בשקיפות מלאה עם הלקוח. יסביר לו את תהליך האימון על שלביו, יוודא שהלקוח מבין, מסכים ושותף לחוויית האימון.

 

  1. 7. הסמכה – מקצועיות

המאמן יהיה בעל הכשרה מקצועית ויוכר כמאמן על ידי ארגון מקצועי אשר לו הסמכות, הידע והנסיון להכשיר מאמנים. המאמן יהיה מודע לגבולות היכולת המקצועית שלו ויאמן אך ורק בתוך תחום ההתמחות עליו הצהיר באזני הלקוח.

המאמן ישמור על קביעות והתמדה בשכלול המקצועית שלו, יתעדכן באופן שוטף בחידושים, כלים, דרכי פעולה, מקורות תורניים ומקצועיים המשכללים את המדרגה האישיותית ואת רמתו המקצועית.  המאמן יקפיד להיות בעצמו באימון עם מאמן.

 

  1. 8. חיסיון המידע

"אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין" (בבא מציעא מב ע"א)- המאמן יקפיד על פרטיות הלקוח, לא ישתף ולא יגלה, במישרין או בעקיפין פרטים על חייו ועל עצם העובדה שהוא באימון, אלא אם כן נצרך הדבר לטובת הלקוח ומתבצע על פי בקשתו ובאישורו.

 

  1. 9. הלכה – עשה לך רב

המאמן יעשה לו רב פוסק שילמד את תחום האימון היהודי באופן שיאפשר לו לתת הדרכה ולפסוק הלכה למאמן. הדרכת רבו של המאמן לא תחייב את הלקוח, המאמן לא יציג את פסיקת הרב בפני הלקוח, אלא יראה בה הדרכה לו עצמו. בכל מקרה שיתעורר צורך בשאלת רב, תהיה האחריות הסופית על המאמן ולא על הרב.

הוסף תגובה