ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

המהפכה שחולל תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות[1], מהווה נדבך חשוב ומשמעותי בהתקדמות החברה. התוספת בתיקון מאפשרת לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך, ושמה את האדם במרכז, את זכותו לחיות את חייו על פי בחירתו ורצונו. שינוי המגמה בא לגשר על פער וחסר שהיה קיים בחוק באשר לתקופה שאדם לא כשיר לקבל החלטות. לדוגמה: אריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר שהיה בתרדמת כ -8 שנים. טרם התיקון לחוק וגם כיום קיימת אפשרות למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. מינוי אפוטרופוס שלל את חירותו של אדם עד כדי תלות מקסימלית ומוחלטת באפוטרופוס שלו.  לראשונה, ההכרה  כיום היא, כי יש לאפשר לאדם בהתאם לכשרותו ויכולותיו אם באופן זמני ואם באופן קבוע, לבחור כלים לסיוע ותמיכה שיגנו עליו מתוך כבוד ובחירת האדם הרצוי עבורו במקרה בו לא יוכל לדאוג לעצמו. המנגנון של ייפוי כוח מתמשך מהווה אבן דרך לתפישה חברתית חדשה, בה האדם במרכז, תוך שימת דגש לאינדיבידואל העצמי והייחודי לכל אחד ואחת מפרטי החברה. השינוי מאפשר לכל אדם לבחור מבין ההסדרים המנויים ומפורטים בחוק, אשר מטרתם לסייע לכל אדם המתקשה לדאוג לענייניו, ולהחליט בעצמו על הסדר כזה או אחר מבעוד מועד בהתאם לרצונו.
ההסדרים על פי החוק הם:

  1. ייפוי כוח מתמשך
  2. תמיכה בקבלת החלטות
  3. מינוי אפוטרופוס

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי לתכנון עתידי הנערך בעת בה אדם כשיר ומסוגל לקבל החלטות. בייפוי כוח מתמשך תוכל לקבוע איך יתנהלו חייך במקרה בו חלילה, לא תוכל להבין בדבר ולדאוג לעניינך. תוכל למנות אדם או מספר אנשים למיופה כוח, שאתה סומך עליהם שידאגו לענייניך בהיבטים שונים של חייך ויפעלו בשמך ולרווחתך. האדם הממנה את מיופה הכוח יוכל לבחור אלו סמכויות להעניק לו ובאילו עניינים יקבל את סיועו. ניתן למנות להיבט מסוים (רפואי, אישי או רכושי) או לכל ההיבטים. נתונה בידי הממנה האפשרות לבחור כמיופה כוח אדם מקרובי משפחתו, אדם מסביבתו החברתית הקרובה או איש מקצוע האמון עליו. קיימת חובה כי ייפוי כוח מתמשך ייערך ויאושר בידי עו"ד שעבר הסמכה של האפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח רפואי בלבד יכול שייערך על ידי רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי.
טרם כניסת התיקון לחוק, באירוע של תאונה או מחלה חלילה, בעת אדם לא הבין בדבר ולא היה ביכולתו לקבל החלטות, כל הפעולות בשמו הוקפאו עד לקבלת אישור מבית המשפט. חשבון הבנק נסגר, לא היה ניתן לבצע כל פעולה ולו הפשוטה ביותר בחשבון, בקרנות, בנכסים או בניהולם. ניתוח רפואי שהיה זקוק לו האדם שהגיע למצב של אי הבנת הדברים מבלי יכולת לקבל החלטות, לא ניתן היה לבצעו אלא באישורו של בית המשפט (דבר שכרוך בהוצאת כסף, זמן, סרבול, החלטה של אחרים שהם זרים, וסבל לאדם שממתין).

מגוון העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

עניינים רפואיים – ניהול כלל הטיפול הרפואי לשמירה על הבריאות ומניעת נזק בהידרדרותה, כגון: אשפוז, ניתוח, בדיקות וכדומה. העדפות במקרה של אשפוז בבית חולים או מוסד טיפולי כזה או אחר. בחירת רופאים מסוימים או מטפלים ספציפיים. לדוגמה: אשפוז בבית החולים הקרוב למגוריו או למגורי הילדים.
עניינים אישיים – הסמכות לפעול לרווחתך תוך תשומת לב לאיכות החיים. העדפות במקרה של טיפול סיעודי, העדפות הקשורות לחיי הקהילה, תרבות או דת. למשל: ממנה יכול להחליט כי יועבר למוסד טיפולי בו יש בית כנסת או קרבה לטבע. החלטה בגורל חיית המחמד וכיוצא בזה.
עניינים רכושיים – הסמכות לנהל עניינים הנוגעים לנכסים וכספים, ובכלל זה התחייבויות הנוגעות להם. ניהול חשבונות בנק, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מוצרים פנסיונים וקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים, ניהול ואופן השקעת כספים. כגון: השארת הטיפול בתיק ההשקעות בידי אותו היועץ שהממנה סומך עליו.
ייפוי כוח מתמשך נערך ונחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה והסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי. ברשימת עורכי הדין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך ניתן לצפות באתר לשכת עורכי הדין. כתנאי לתוקפו של ייפוי כוח מתמשך, יש להפקידו באתר האפוטרופוס הכללי[2].

כניסה לתוקף, ביטול ופקיעה

ייפוי הכוח יכנס לתוקף במידה ולא תהיה בידך היכולת לקבל החלטות ולהבין בדבר.  בהתקיים התנאים לכניסת הייפוי כוח לתוקף (על פי התנאים שהוגדרו בייפוי הכוח או בשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב אליך, או בעקבות אירוע או אשפוז פסיכיאטרי או חוות דעת מומחה שתעיד על כך) חובה על מיופה הכוח למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים, וזו תוביל לכניסתו לתוקף.
האפשרות לבטל ייפוי כוח מתמשך על ידי הממנה קיימת בעל עת, כל עוד לא נכתבה בו הגבלה לכך. אפשרות אחרת היא ביטול על ידי בית המשפט אם ראה שמיופה הכוח לא הפעיל סמכויותיו כראוי.
פקיעת ייפוי הכוח תתקיים בתנאים הללו: תנאי לפקיעה שקבע הממנה בעצמו. בהודעת מיופה הכוח כי אינו מעוניין עוד לשמש ככזה. בפטירת הממנה או מיופה הכוח. כניסת תנאי של אי כשירות מיופה הכוח (מונה לו אפוטרופוס, סיום מערכת יחסים זוגית).
מיודעים וקבלת מידע

אחת האפשרויות בעריכת ייפוי כוח מתמשך הינה לידע קרובים או מכרים המעורבים בחייך בדבר כניסתו לתוקף, או בכל החלטה אחרת לאחר כניסתו לתוקף באופן ישיר ממיופה הכוח. אפשרות נוספת לבחירת הממנה היא, לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי.
מרגע הפקדתו של ייפוי הכוח, אך בטרם נכנס לתוקף יהיו זכאים לקבל מידע: הממנה, מיופה הכוח, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, ועובד סוציאלי לסדרי דין שמונה כחוק.
מרגע כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, יהיו זכאים להיות מיודעים קרובים שאותם מגדיר הממנה בעת עריכת מסמך הייפוי כוח. המיודעים יהיו זכאים ליידוע בדבר זהות מיופה הכוח ובעניין או עניינים כפי שהגדיר הממנה במסמך. אולם, אם בחר הממנה לא ליידע והגביל את הזכאות ליידוע, אף לגורמים  מסוימים ובהיקף מסוים, רצונו ייכתב במפורש בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך.
לסיכום: עריכת ייפוי כוח מתמשך הינה משמעותית לוודאות של הקרובים לנו. חוסכת זמן, כסף, בירוקרטיה מול בית המשפט, ובזבוז אנרגיה כאשר הממנה קובע איך הדברים ייראו בשעה בה לא יהיה מסוגל לקבל החלטות.

[1] חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

[2] תקנה 6 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, התשע"ז- 2017).

הוסף תגובה