מדידת איכות חיים ככלי להעצמה אישית ושיפור איכות חיים

מדידת איכות חיים ככלי להעצמה אישית ושיפור איכות חיים.
איכות חיים של אדם הינה תפיסה אישית וסובייקטיביות – לכל אדם תפיסה שונה של חוויות איכות חיים.
תפיסת איכות חיים של אדם הינה תפיסה הוליסטית המורכבת ממכלול של תחומי חיים:
הרווחה הפיזית – המצב הפיזי של גופו – בריאות, כוח, חושים ותחושות, דימוי גוף ועוד. 
הרווחה הנפשית/הרגשית – המצבים הרגשיים המובילים את חייו של האדם. 
הרווחה החברתית – איכות היחסים הבין אישיים של האדם במעגלי החברתיים השונים – זוגיות, משפחה, חברים, קהילה, מדינה ועוד. 
הרווחה החומרית – המצב החומרי של האדם הבא לידי ביטוי בחומר וסביבה – כסף, בית, סביבת מגורים, קניות מוצרים, איכות הסביבה ועוד. 
הרווחה האישית – ההתפתחות האישית של האדם בתחומי לימודים, מקצוע, התפתחות רוחנית, שעות פנאי ועוד. 
מכלול התחומים ומכלול המרכיבים של כל תחום, משפיעים אחד על השני.לפיכך, בתהליך מדידה של איכות חיים יש להתייחס למכלול התחומים המרכיבים את תפיסת איכות החיים של האדם.

מדוע חשוב למדוד את איכות החיים?
ההנחה היא שאדם שואף לשיפור מתמיד באיכות חייו.
בתהליך הדינאמי של החיים משתנים ללא הרף המצבים, התנאים וסדרי העדיפויות בחייו של האדם, לכן חשוב לבצע הערכה מתמדת של איכות החיים כדי לזהות מוקדי חולשה ועוצמה משתנים בתחומי החיים השונים. בעזרת מדידת איכות חיים ניתן לזהות מהם התחומים הרצויים לשיפור, מהי רמת השיפור הרצויה ומתוך כך לגזור יעדים ופעולות לשינוי. על בסיס תוצאות מדידת איכות החיים ניתן להגדיר משימות, מטרות ופעולות שיביאו לשיפור התפקוד האישי ויניבו תוצאות ברמת עליה במדדי שביעות רצון מאיכות החיים של האדם.
היכולת למדוד את איכות החיים הופכת את המושג "איכות חיים" ממושג ערטילאי ומופשט, למושג ארצי ובר מדידה כי שאפשר למדוד אפשר גם לשפר! 

מדדי הערכת איכות חיים:
מדד אובייקטיבי לאיכות חיים: הערכת רמת איכות חייו של האדם ביחס לנורמה המקובלת בחברה שבה הוא חי, בכל תחומי איכות החיים. 
לכל חברה נורמות מקובלות לתפקוד, לסביבת חיים, לרכישת ידע ומיומנויות ולהתפתחות אישית של אדם המתאימה לקבוצות הגיל (קבוצת השווים) באותה תרבות. מדידה אובייקטיבית בוחנת ומעריכה את מיקומו של האדם ביחס לנורמה המקובלת בחברה.
הבעייתיות במדד זה היא שמדד זה אינו מתייחס לתפיסה האישית של האדם, לשביעות רצונו ולסדרי העדיפויות שלו שיכולים להיות שונים מהנורמה החברתית ולכן אינו מספק מדידה אמיתית של איכות חייו.

מדד סובייקטיבי לאיכות חיים: הערכה אישית של האדם לגבי שביעות רצונו מאיכות חייו. 
זהו מדד המעריך את רמת שביעות רצונות של האדם ביחס לתפיסתו האישית ולסדרי העדיפויות שהוא קובע לעצמו. ההערכה היא ביחס לציפיות, לרצונות ולשאיפות שלו מעצמו ומחייו ללא קשר לנורמה החברתית המקובלת. לפיכך, בהערכת איכות חיים הדגש הוא תמיד על המדד הסובייקטיבי.

שאלון איכות חיים
"שאלון איכות חיים" שפותח ע"י הגר שמידוב בעלת ומנכ"ל חברת "ורוד – השאיפה לאיכות חיים" הינו כלי מדידה סובייקטיבי המודד את רמת שביעות הרצון של האדם מאיכות חייו במכלול רחב של תחומי חיים. תוצאות מדידת איכות חיים – "ציוני איכות החיים" המתקבלים בשאלון, מסייעים לאדם להגדיר את תחומי החיים בהם נדרשת עבורו תמיכה והדרכה.
השאלון מבוסס על היחס בין רמת החשיבות שנותן האדם לתחומי החיים השונים לבין רמת שביעות רצונו מהמצב בפועל. השאלון מכיל 120 היגדים אותם מדרגים לפי רמת חשיבות ושביעות רצון.
היחס המספרי (בחישוב מתמטי המתבצע באמצעות תכנת מחשב) בין רמת חשיבות ושביעות רצון נותן את "ציוני איכות החיים" שהאדם נותן לעצמו – מדד סוביקטיבי לאיכות חייו.
אדם הממלא שאלון מקבל את ציון מספרי המשקף את שביעות רצונו בכל אחד מחמשת תחומי איכות החיים. רווחה פיזית , רגשית, חברתית, חומרית ואישית. כמו כן מקבל ציון איכות חיים כללי .
התוצאות מהוות "מראה" למצבו האישי של האדם ולהערכת איכות חייו. 
תוצאות נמוכות בתחומי חיים מסוימים מצביעות על חוסר שביעות רצון וקשיים של האדם בהתמודדות אישית באותם התחומים.
מדידת איכות חיים מסייעת לאדם בתהליכי מודעות לאיכות חייו, ביצוע בחירות והחלטות מעשיות לביצוע שינוי או קבלת תמיכה לשיפור בתחומים הרצויים.

התנסות בשאלון איכות חיים הינה חלק מתכנית ההדרכה לשיפור איכות חיים והגשמת חלומות שמציעה ורוד – השאיפה לאיכות חיים. 
ניתן לקבל גם שירות פרטני להערכת איכות חיים באמצעות שליחת השאלון בפקס או מייל . השירות כולל ניתוח תוצאות ושיחת הכוונה אישית לשיפור איכות חיים. 

פרטים נוספים על מודל שיפור איכות חיים והכלים שמציעה "ורוד – השאיפה לאיכות חיים" 
באתר www.varod4u.co.il

הוסף תגובה