אתיקה בקואצינג

אימון אישי כבר עשה את מעבר מטרנד אופנתי לכלי ישומי בחיי אנשים ובעסקים, ומתמסד בחוקי יותר ויותר מיום ליום.

חלק ניכר מתהליך המיסוד נוצר על ידי לשכת המאמנים הישראלית, בא אני חבר, אשר קבעה קוד אתי להתנהלות מאמן בצורה מקצועית, המתמקד ב- נקודות משמעותיות: כבוד האדם, יושרה ומקצועיות. הקוד האתי של לשכת המאמנים ושלי מוצג כאן על מטרותיו וכלליו:

 

1. כבוד האדם

א. מטרות         

1.   לטפח סביבת אימון המאפשרת למתאמן להפיק את המרב מתהליך האימון.          

2.   כיבוד הזכות לסודיות ופרטיות של המתאמנים ושל עמיתים למקצוע.         

3.   אי שימוש לרעה בכוחו וסמכותו של המאמן ביחסיו עם המתאמן. 

ב. כללי התנהגות         

1.   מאמן יפעל תוך גילוי דאגה, אמפתיה, רגישות, הקשבה והבנה לצרכי המתאמן.         

2.   מאמן יפעל תוך הקפדה על טיפוח כישורי המתאמן והצורך שלו במימוש עצמי.          

3.   מאמן יכבד את זכות המתאמן להחזיק בערכים, בגישות ובדיעות השונות משלו ולכבד ערכים וגישות אלו.         

4.   מאמן ישאף לשמש דוגמא אישית וינהג בכבוד ובאיכפתיות.         

5.   בתחילת הקשר, יבהיר המאמן ללקוחותיו את כללי שמירת הסודיות שלקח על עצמו.         

6.   כל התיעצות עם גורמים חיצוניים תעשה ללא חשיפת זהות הלקוח אלא אם התקבלה הסכמה של הלקוח.         

7.   מאמן לא יחשוף מידע על מתאמנים בכלי התקשורת ללא הסכמה בכתב של המתאמן.         

8.   מאמן לא יחשוף פרטים של לקוחותיו כממליצים או לכל צורך אחר ללא קבלת הסכמתם בכתב.         

9.   מאמן המשתמש בשירותי סופרוויזר, חייב לקבל בתחילת תהליך ההתקשרות  עם המתאמן, את הסכמת המתאמן לחשיפת עניינו.         

10.   בכל התייעצות מקצועית בין מאמנים בסוגיות של אימון, לא יחשוף המאמן את זהות המתאמן ואף ימזער עד כדי מינימום את שאר הפרטים המזהים של המתאמן.         

 

11.   מידע על מתאמנים שיתקבל בשיחות בין מאמנים לא ייחשף.       

12.   מאמן ינקוט באמצעי הזהירות הדרושים לשמירה על מידע אישי של לקוחותיו שהצטבר במהלך האימון.         

13.   שמירת הפרטיות והסודיות תעשה גם לאחר סיום הקשר עם הלקוח.       

14.   מאמן לא יתנהג עם המתאמנים באופן מטריד או משפיל.        

15.   מאמן יפעל במגעיו עם מאמנים אחרים ליצירת יחסים של הבנה וכבוד הדדי.        

16.   מאמן לא יקיים יחסי מין עם מתאמנים שלו במהלך תקופת האימון.        

17.   מאמן לא ישתמש לרעה בכוחו או בהשפעתו מתוקף תפקידו כלפי המתאמן, להשגת תועלת אישית שאינה בתחום תפקידו המקצועי.

 

2. יושרה

א.  מטרות

1.   יצירת הלימה בין הצגת המאמן את עצמו לבין יכולותיו והכשרתו.

2.   לקיחת אחריות אישית ומקצועית לפתרון מצבים מורכבים של יחסי מאמן – מתאמן.

3.   מניעת שימוש לרעה ביחסי מאמן – מתאמן.

ב.  כללי התנהגות 

1.   מאמן יצהיר אמת בלבד בכל הנוגע להשכלתו ונסיונו הכללי והמקצועי. באופן הצגתם לא תהיה משום הטעיה. 

2.   מאמן יסכם מראש עם המתאמן את תנאי ההתקשרות.

3.   מאמן ייקח על עצמו תהליכי אימון תואמים להכשרתו, יכולתו וכישוריו.

4.   מאמן לא יפעל מתוך ניגוד אינטרסים לתהליך האימון וללקוח ספציפי. במקרה ונוצר ניגוד אינטרסים, יבהיר המאמן את המצב למתאמן, והמשך התהליך יקבע על פי שיקול דעת משותף.

5.   נאמנות כפולה היא מצב שלמאמן ולמתאמן יש קשר מקצועי / עסקי או אחר בנוסף לקשר מאמן – מתאמן. במצב זה שעלול לפגוע בתהליך האימון, יחליט המאמן האם לקיים את התהליך. אם יחליט המאמן שיש באפשרותו לקיים את התהליך, יבהיר המאמן את מורכבות המצב למתאמן ואת עמדתו, ויחד יחליטו האם לקיים את תהליך האימון.

6.   במצב בו מתאמן משתמש לרעה בקשר עם המאמן, יפסיק המאמן את תהליך האימון לאחר שיידע את המתאמן על כך.

7.   מאמן יפסיק תהליך אימון שלפי דעתו המיקצועית, אינו מקדם את המתאמן.  

 

3. מקצועיות 

א.  מטרות

1.   שיפור מתמיד של יכולות מקצועיות.

2.   קידום המתאמן ורווחתו בדרך של שיתוף פעולה והתייעצות עם גורמים מקצועיים נוספים.

3.   זיהוי מצבים בהם יש לשקול הפסקת תהליך האימון ונקיטת דרכי פעולה. 

 

ב.  כללי התנהגות 

1.   מאמן יפעל לשפר באופן מתמיד את היכולת, הידע, המודעות העצמית והמיומנות המקצועית שלו. 

2.   מאמן יציג תעודות הסמכה והכשרה מיקצועית על פי בקשת הלקוח.

3.   כאשר הדבר נידרש מבחינה מקצועית, ישתף המאמן פעולה עם בעלי מקצוע אחרים במטרה לשרת את הלקוח בצורה מיטבית, וזאת תוך שמירה על כללי הסודיות. 

4.   תהליך אימוני במקביל לתהליך טיפול פסיכולוגי / פסיכיאטרי: 

5.   על המאמן לברר האם המתאמן נמצא בתהליך של טיפול פסיכולוגי /פסיכיאטרי במקביל לתהליך האימון.  אם כן, המאמן ינקוט בפעולות שמטרתן לוודא שהתהליכים במקביל של טיפול ואימון אישי לא יסבו נזק למתאמן. המאמן יסביר זאת למתאמן וידרוש ממנו לידע את המטפל על כוונתו להתחיל תהליך אימון אישי. מאמן לא יקיים תהליך אימון אם יש חשש לנזק למתאמן כתוצאה מהתהליכים המקבילים. 

6.   במצב בו המתאמן עלול להינזק כתוצאה מתהליך האימון, המאמן ינסה למצוא פתרון לבעיה שנוצרה. אם לא ימצא פתרון כזה, ישקול המאמן את הפסקת התהליך. 

7.   כאשר מאמן מחליט להפסיק תהליך אימון לפני סיומו, יבהיר המאמן למתאמן את הסיבות להחלטתו.

8.   מאמן שמפסיק תהליך אימון לפני סיומו עקב נסיבות אישיות של המאמן, יעשה מאמץ למצוא פתרון שיתאים למתאמן. 

9. מאמן יפעל להפסקת תהליך אימון שאינו אפקטיבי ו/או נוצרו בו יחסי תלות של המתאמן במאמן.

 

סיכום:

אימון אישי הוא כלי ישומי ומשפיע בחיי אנשים ובעסקים, לכלי רב עוצמה זה ראוי שיהיו חוקים אתיים יציבים וברורים ורצוי להפיצם ולידעם למאמנים וללקוחות.  

הוסף תגובה