פנסיה חובה

מי זכאי לביטוח על ידי המעסיק?

בשנת 2008, חלה הרחבה משמעותית בחוק, כך שמרבית העובדים במשק זכאים לפנסיה חובה- הפרשת כספים על ידי המעסיק לביטוח פנסיוני.

מי שזכאי לתשלומי פנסיה חובה הם כל העובדים במשק- נשים מגיל 20 ומעלה וגברים מגיל 21 ומעלה, ועד לגיל הפרישה. עם זאת, יש לציין כי החוק אינו כולל עובדים אשר חברים בסקטור מסוים אשר מקנה להם הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני אחר.

מתי מתחילים לשלם?

באופן כללי, קובע החוק כי התחלת התשלומים היא תוך שישה חודשים מיומו הראשון של העובד במקום העבודה. היוצא מן הכלל הוא עובד שכבר יש לו הסדר לביטוח פנסיוני- במקרה כזה, יופרש הכסף אל הביטוח הפנסיוני כבר למן היום הראשון לעבודה. בשלושת החודשים הראשונים המעסיק אינו מחויב לשלם, אך בתום שלושת החודשים הללו עליו להחזיר את הכסף בצורה רטרואקטיבית.

מי בוחר את הקרן?

מי שבוחר את קרן הפנסיה או את קופת הגמל אליה יופרשו הכספים הוא אך ורק העובד עצמו (גם זכות זו ניתנה לאחר הרפורמה בחוק). עליו לבצע את הבחירה ולהודיע על כך למעסיק תוך לא יותר מחודשיים מתחילת העסקתו במקום העבודה. בנוסף, לעובד יש זכות לעבור בין קופות גמל וקרנות פנסיה שונות כאוות נפשו, במשך כל תקופת העסקתו.

יש לציין כי ההודעה למעסיק על הקרן המועדפת צריכה להיעשות בכתב. במידה והעובד אינו מודיע בכתב למעסיקו תוך 60 ימים מתחילת העסקתו, ראשי המעסיק לבחור בעצמו את קרן הפנסיה.

מהו שיעור השכר המבוטח?

על המעסיק לבטח בביטוח פנסיה חובה את השכר הקובע של העובד- שכר הבסיס, יחד עם כל התוספות להן זכאי העובד על פי הסכמים שונים עם המעסיק. עם זאת, החוק קובע שכר גג שיכול להיות מבוטח- והוא השכר הממוצע במשק, שבחודש ינואר 2015 עמד על 9,260 ש"ח.

שיעור התשלומים הכולל לקרן הפנסיה הינו 17.5% מהשכר הקובע. המעסיק נושא ב-12% מתוכם- 6% כתמלוגי מעסיק, ו-6% נוספים כהפרשות לפיצויים.

בנוגע לפיצויי הפיטורים, למעסיק יש אפשרות לשלם סכום נוסף על הפיצויים הקבועים בחוק, ובכך לכסות את כל פיצויי הפיטורים. שיעור התוספת הוא 2.33% נוספים על ששת האחוזים שהוא משלם על פי החוק. במקרה זה, המעסיק לא צריך להשלים כל סכום נוסף במקרה של פיטורים- כל הכסף יגיע מן הביטוח. במידה והמעסיק לא שילם סכום זה, הוא ישלם אותו רטרואקטיבית במקרה של פיטורי העובד. 

הוסף תגובה